Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“É Ðò Nukún Kpé Dó Mi Wu Wɛ”

“É Ðò Nukún Kpé Dó Mi Wu Wɛ”

Enyi mɛ ɖevo lɛ na bo tlɛ flú we ɖò gbɛzán towe mɛ ɔ, Mɛɖé tíìn bo na flú we gbeɖé ǎ. Mɛ̌ ka wɛ?

Axɔ́su Davidi hwexónu tɔn ɔ ɖɔ: “Ðó tɔ́ ce kpo nɔ ce kpo na bo ɖè alɔ sín kan ce mɛ ɔ, hwɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ, a na kɛ alɔ bo yí mì.”—Ðɛhan 27:10.

Jehovah nyí “Tɔ́ nǔblawukúnúmɛtɔ́ . . . , bo nyí Mawu e nɔ dó gbɔ nú mɛ ɖò ali bǐ nu é. É nɔ dó gbɔ nú mǐ, ɖò wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ lɛ bǐ mɛ.”—2 Kɔlɛntinu lɛ 1:3, 4.

“Mi zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú mi wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó jǐ tɔn, ɖó é ɖò nukún kpé dó mi wu wɛ.”—1 Piyɛ́ɛ 5:7.

Bo na dó tuùn lee Mawu nɔ kpé nukún dó wǔ we gbɔn é hǔn, kpɔ́n wemata 12gɔ́ wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? tɔn; Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ɖetɔ́n, b’ɛ lɛ́ ɖò www.jw.org jí.