Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A Sixu Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi Ðò Ayikúngban Jí

A Sixu Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi Ðò Ayikúngban Jí

NUKÚNÐIÐO JIWǓ TƐ KA NƐ! Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn d’akpá ɖɔ emi na na mǐ gbɛ̀ mavɔmavɔ, ɖò ayikúngban jí fí. É ɖò mɔ̌ có, mɛ gègě mɔ ɖɔ é vɛwǔ bɔ è na ɖi. ‘Mɛ bǐ ɖó na kú hweɖenu’ wɛ ye nɔ ɖɔ. ‘Jɔwamɔ sín nǔ wɛ gbɛ̀ kpo kú kpo nyí.’ Mɛ ɖevo lɛ nɔ lin ɖɔ è sixu nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi, amɔ̌, é na nyí ɖò ayikúngban jí fí ǎ. Ye nɔ ɖɔ ɖɔ è kú bo yì jixwé gudo ɔ kɛɖɛ jɛn è na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. Etɛ a ka lin?

Cobonu a na na xósin nú nùkanbyɔ enɛ ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ a ni gbéjé xósin e Biblu na nú nùkanbyɔ atɔn elɔ lɛ é kpɔ́n: Nɛ̌ lee è bló gbɛtɔ́ gbɔn é ka xlɛ́ táan nabi e é na nɔ gbɛ̀ na é gbɔn? Etɛ ka nyí linlin dòdó Mawu tɔn nú ayikúngban ɔ kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo? Nɛ̌ kú ka byɔ gbɛtɔ́ lɛ mɛ gbɔn?

LEE È BLÓ GBƐTƆ́ GBƆN É KPÉ WÈ Ǎ

Ðò gbɛ̀ alɔkpa e Mawu bló ɖó ayikúngban ɔ jí lɛ é bǐ mɛ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ tɔn kpé wè ǎ. Gbɔn nɛ̌ é? Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ kɛɖɛ wɛ è dá ɖò “akpajlɛ” Mawu tɔn mɛ, bɔ ye “cí” éɖɔhun. (Bǐbɛ̌mɛ 1:26, 27) Etɛ ka nyí tinmɛ enɛ tɔn? É ɖexlɛ́ ɖɔ è dá gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye ɖó jijɔ Mawu ɖesunɔ tɔn lɛ, ɖi wanyiyi kpo nǔjlɔjlɔwiwa kpo.

Gɔ́ na ɔ, è bló gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye ɖó nǔwukpikpé bo na lin tamɛ, bo lɛ́ ɖó nǔwukpikpé bo na tuùn nǔ ɖagbe ɖò nǔ nyanya mɛ lobo na tuùn Mawu bo ɖó kancica ɖagbe xá ɛ. É wɛ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖu lee wɛkɛ ɔ d’agba sɔ é, nùjiwǔ gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ gɔ́ nú alɔlyɛnzɔ́, nùxixo kpo xó lómílómí kpo sín vivǐ. Taji bǐ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ kɛɖɛ wɛ ɖó nǔwukpikpé bo na sɛ̀n Gbɛɖotɔ́ ɔ. Jijɔ enɛ lɛ zɔ́n bɔ gbɛtɔ́ lɛ gbɔn vo nú nùɖíɖó ɖevo e ɖò ayikúngban ɔ jí lɛ é tawun.

Enɛ wu ɔ, lin tamɛ dó nǔ elɔ jí: Enyi Mawu ba ɖɔ mǐ ni nɔ gbɛ̀ nú xwè kpɛɖé kpowun wɛ nyí ɔ, é na ko na bló gbɛtɔ́ lɛ kpo jijɔ jiwǔ mɔhun lɛ kpo gɔ́ nú nǔwukpikpé ma ɖó dogbó e ye ɖó bo sixu lɛ́vɔ jla ye ɖó é à? Nugbǒ ɔ wɛ nyí ɖɔ Mawu bló mǐ mɛ gbɛtɔ́ lɛ bɔ mǐ ɖó jijɔ kpo nǔwukpikpé enɛ lɛ kpo bonu mǐ na dó sixu ɖu gbɛ̀ sín vivǐ kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí fí.

LINLIN E MAWU ÐÓ ÐÒ BǏBƐ̌MƐ É

É ɖò mɔ̌ có, mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ Mawu kún ba gbeɖé nú gbɛtɔ́ lɛ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí ó. Ye nɔ ɖɔ ɖɔ è bló ayikúngban ɔ bonu è na nɔ jí nú hwenu kpɛɖé, b’ɛ nyí fí e è na tɛ́n mɛ kpɔ́n ɖè, bo na tuùn gbɛtɔ́ ɖěɖee na yì jixwé bo nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi xá Mawu lɛ é. Amɔ̌, enyi nugbǒ wɛ xó enɛ nyí ɔ, é ma nyí ɖiɖɔ wɛ è ɖè ɖɔ Mawu wu wɛ nǔnyanyawiwa  kpo adakaxixo e gɔ́ ayikúngban ɔ jí lɛ é kpo nɔ sín à cé? Enɛ gbɔn vo sésé nú mɛ alɔkpa e Mawu nyí é. Biblu ɖɔ dó wǔ tɔn ɖɔ: “Ali tɔn lɛ bǐ jlɔ́. Mawu gbejinɔtɔ́ wɛ. É nɔ wà nùblibli ǎ. É jlɔ́ bo ɖò xwi jí.”​—Sɛ́nflínmɛ 32:4.

Biblu ɖè linlin e Mawu ɖó ɖò bǐbɛ̌mɛ dó ayikúngban ɔ wu é xlɛ́ vaàn ɖò xógbe elɔ lɛ mɛ: “Jixwé ɔ, jixwé Mawu Mavɔmavɔ ɖokponɔ géé tɔn wɛ, loɔ, é na ayikúngban ɔ gbɛtɔ́ lɛ.” (Ðɛhan 115:16) Nugbǒ ɔ, Mawu bló ayikúngban ɔ bonu é na nyí xwé tɛgbɛ tɔn e nyɔ́ ɖɛkpɛ é ɖé nú gbɛtɔ́ lɛ, bo bló nǔ tɛnmɛ tɛnmɛ e sín hudo mǐ ɖó bo na ɖu gbɛ̀ mavɔmavɔ sín vivǐ lɛ é bǐ ɖ’eji.​—Bǐbɛ̌mɛ 2:8, 9.

“Jixwé ɔ, jixwé Mawu Mavɔmavɔ ɖokponɔ géé tɔn wɛ, loɔ, é na ayikúngban ɔ gbɛtɔ́ lɛ.”​—Ðɛhan 115:16

Biblu lɛ́ ɖɔ linlin e Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é nyì wɛn. É ɖegbe nú asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ ɖɔ ye ni “gbà kún, bo kpé ayikúngban ɔ jí, bo sɔ́ ɛ ɖó acɛ [ye]tɔn glɔ́. . . bo sɔ́ kanlin e ɖò ayikúngban jí lɛ bǐ ɖó acɛ [ye]tɔn glɔ́.” (Bǐbɛ̌mɛ 1:28) Wǔjɔmɛ ɖaxó ɖé wɛ ye ɖó bo na kpé nukún dó Palaɖisi e nyí xwé yetɔn é wu bo lɛ́ gbló ada n’i gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí! É ɖò wɛn ɖɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ ɖò ayikúngban jí sín nukúnɖiɖo wɛ Adamu kpo Ɛvu kpo, kpodo kúnkan yetɔn lɛ kpan ɖó, é nyí jixwé tɔn ǎ.

ETƐWU MǏ KA NƆ KÚ?

Bɔ etɛwu mǐ ka nɔ kú? Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ nùɖíɖó gbigbɔ tɔn Mawu tɔn lɛ ɖokpo e wá fɔ́n gǔ bo nyí Satáan Awovi é tɛ́n kpɔ́n bo d’avaja tito e Mawu bló ɖò Edɛni mɛ lɛ é mɛ. Gbɔn nɛ̌ é?

Satáan dó gbè tó nú mɛjitɔ́ mǐtɔn nukɔntɔn lɛ, Adamu kpo Ɛvu kpo, bɔ ye xò kpóɖó n’i ɖò gǔfínfɔ́n dó Mawu jí mɛ. Ee Satáan ɖɔ ɖɔ Mawu ɖò nǔ ɖagbe ɖé hwla dó ye wɛ, enɛ wɛ nyí acɛ e yeɖesunɔ ɖó bo na tuùn nǔ e nyí nǔ ɖagbe kpo nǔ nyanya kpo é ɔ, ye gɔ́ n’i bo fɔ́n gǔ dó Mawu jí. Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó? Nukɔnmɛ ɔ, ye kú lee Mawu ko gb’akpá tɔn nú ye gbɔn é. Ye hɛn gbɛ̀ mavɔmavɔ ɖò Palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí sín nukúnɖiɖo bú.​—Bǐbɛ̌mɛ 2:17; 3:1-6; 5:5.

Gǔfínfɔ́n Adamu kpo Ɛvu kpo tɔn wà nǔ dó gbɛtɔ́ lɛ bǐ wǔ kaka jɛ égbé. Xó Mawu tɔn ɖɔ: “Hwɛhuhu ɔ, gbɛtɔ́ ɖokpo géé jí wɛ é gbɔn bo wá gbɛ̀ ɔ mɛ; mɛ enɛ wɛ nyí Adamu; hwɛhuhu ɔ ka dɔn kú wá. Enɛ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ nɔ kú.” (Hlɔmanu lɛ 5:12) Mǐ nɔ kú ɖó hwɛhuhu kpo kú kpo sín gǔ e mǐ ɖu sín mɛjitɔ́ mǐtɔn nukɔntɔn lɛ gɔ́n é wutu, enyi ɖó Mawu ko ‘dó’ mǐ jí wu wɛ ǎ.

A SIXU NƆ GBƐ̀ KAKA SƆYI ÐÒ AYIKÚNGBAN JÍ

Gǔfínfɔ́n Edɛni mɛ tɔn zɔ́n bonu linlin e Mawu ɖó ɖò bǐbɛ̌mɛ dó gbɛtɔ́ lɛ kpo ayikúngban ɔ kpo wu é cifo ǎ. Wanyiyi Mawu tɔn e nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu é kpo nǔ wà ɖó sɛ́nxwi jí tɔn kpo sísɛ́ ɛ b’ɛ hun ali ɖé nú mǐ, bonu mǐ na gosin kannumɔgbenu hwɛhuhu kpo kú kpo tɔn e mǐ ɖè é. Mɛsɛ́dó Pɔlu tinmɛ ɖɔ: “Axɔ́ e hwɛhuhu nɔ sú mɛ ɔ wɛ nyí kú; amɔ̌ nǔ e Mawu nɔ na mɛ vɔ̌nu ɔ wɛ nyí gbɛ̀ mavɔmavɔ e mǐ ɖó ɖò bǔ e mǐ ɖè xá Klisu Jezu Aklunɔ mǐtɔn mɛ é.” (Hlɔmanu lɛ 6:23) Kpo wanyiyi kpo ɔ, Mawu “sɔ́ Vǐɖokponɔ tɔn [Jezu Klisu] jó, bonu mɛ e na ɖi nǔ n’i lɛ ɖebǔ ma dɔn ó; loɔ, ye bǐ ni mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.” (Jaan 3:16) Sɔ́ e Jezu sɔ́ jlǒ dó sɔ́ éɖée dó savɔ̌ na é zɔ́n bɔ é sú nǔ e Adamu hɛn bú lɛ é bǐ sín axɔ́. *

Zaanɖé dìn ɔ, palaɖisi ayikúngban jí tɔn e sín akpá Mawu dó é na jɛnu. Sɔgudo jiwǔ enɛ sixu nyí towe, enyi a hɛn akpágbánúmɛ Jezu tɔn elɔ ayi mɛ ɔ nɛ, é ɖɔ: “Mi gbɔn hɔn kpɛví ɔ nu; ɖó fí e è nɔ gbɔn, bo yì dɔn ɔ, hɔn tɔn d’agba, bɔ ali tɔn gbló, bo vɛ́ gbɔn ǎ; mɛ gègě wɛ nɔ gbɔn finɛ. Loɔ, hɔn e nu è nɔ gbɔn, bo nɔ yì gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ ɔ hwe, bɔ ali e è nɔ gbɔn yì ɔ sobwé, bo vɛ́ gbɔn, bɔ mɛ kpɛɖé jɛn nɔ ba mɔ.” (Matie 7:13, 14) Nugbǒ ɔ, hwiɖesunɔ lɔ mɛ wɛ sɔgudo towe ɖè. Etɛ a ka na wà?

^ akpá. 17 Bo na dó mɔ nukúnnú jɛ nǔ e gbɛxixɔ ɔ sixu wà nú we é mɛ d’eji hǔn, kpɔ́n wemata 5gɔ́ wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? tɔn. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ɖetɔ́n, é lɛ́ ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn www.jw.org jí.