Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | A KA NA YÍ GBÈ NÚ NÙNINA ÐAXÓ HUGǍN MAWU TƆN À?

Nɛ̌ A ka Na Yí Gbè nú Nùnina Ðaxó Hugǎn E Mawu Na Mǐ É Gbɔn?

Nɛ̌ A ka Na Yí Gbè nú Nùnina Ðaxó Hugǎn E Mawu Na Mǐ É Gbɔn?

“Wanyiyi Klisu tɔn ɖu ɖò mǐ jí [alǒ “sísɛ́ mǐ”, nwt] . . . É kú dó mɛ bǐ tamɛ, bonu mɛ e ɖò gbɛ̀ lɛ ɔ, ye ma sɔ́ nɔ gbɛ̀ nú yeɖesunɔ ó; loɔ, ye ni nɔ gbɛ̀ nú mɛ e kú dó ye tamɛ [é].”2 Kɔlɛntinu lɛ 5:14, 15.

NÙNINA e jiwǔ é ɖé ɖó na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na ɖè lee é sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é xlɛ́. Jezu tɛɖɛ̌ nùkplɔnmɛ enɛ jí hwenu e é gbɔ azɔn nú sunnu wǒ e ɖò azɔn baɖabaɖa e ma ɖó amasin ɖò hwenɛnu ǎ é ɖé jɛ wɛ lɛ é gudo é. Mɛ ɖokpo ɖò mɛ wǒ lɛ mɛ bo “lɛkɔ, bo jɛ susu kpa nú Mawu jí, kpodo xósusu kpo.” Jezu ɖɔ: “Mɛ wǒ lɛ bǐ wɛ azɔn gbɔ na à cé? Mɛ tɛnnɛ ɖě lɛ lo? Fitɛ ye ka ɖè?” (Luki 17:12-17) Nùkplɔnmɛ tɛ ka ɖò fí? Mǐ sixu yawu wɔn nǔ e mɛ ɖevo lɛ wà nú mǐ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo lɛ é.

È sixu jlɛ́ gbɛxixɔ ɔ dó nùnina ɖevo ɖebǔ wu ǎ. É ɖò nukɔn nú nùnina ɖaxó hugǎn bǐ e è sixu na é fláflá tɔn. É nyí mɔ̌ hǔn, nɛ̌ a ka ɖó na yí gbè nú nǔ e Mawu wà dó ta towe mɛ é gbɔn?

  • Wǎ tuùn Nùnamɛtɔ́ ɔ. Gbɛxixɔ ɔ nɔ hɛn gbɛ̀ mavɔmavɔ wá nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ mɔ̌ kpowun ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, Jezu xoɖɛ sɛ́dó Mawu bo ɖɔ: “Gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ wɛ nyí ɖɔ ye ni tuùn we, bo tuùn ɖɔ hwi wɛ nyí Mawu nugbǒ ɖokpo e tíìn é, bo lɛ́ tuùn Jezu Klisu e a sɛ́dó gbɛ̀ ɔ mɛ é.” (Jaan 17:3) Enyi mɛɖé ɖɔ nú we ɖɔ nya ɖé hwlɛn we gán ɖò hwenu e a kpò ɖò vǔ é ɔ, enɛ na sísɛ́ we bɔ a na ba na kplɔ́n nǔ dó nya enɛ wu bo lɛ́ tuùn nǔ e wu é wà mɔ̌ é à cé? Jehovah Mawu e na nùnina gbɛxɔnumɛ tɔn ɔ é jló ɖɔ  hwi ni tuùn mɛ alɔkpa e é nyí é kɛɖɛ ǎ, amɔ̌ é lɛ́ ba ɖɔ a ni wá ɖó kancica syɛnsyɛn ɖé kpo emi kpo. Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ: “Mi sɛkpɔ Mawu; enɛ ɔ é na sɛkpɔ mi.”Jaki 4:8.

  • Ði nǔ nú gbɛxixɔ ɔ. “Mɛ e ɖi nǔ nú Vǐ ɔ, mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.” (Jaan 3:36) Etɛ ka nyí tinmɛ è ni ɖó nùɖiɖi tɔn? Tinmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ è ni wà nǔ, nùɖiɖi ɖiɖó nú gbɛxixɔ ɔ byɔ ɖɔ è ni wà nǔ. (Jaki 2:17) Nǔwiwa alɔkpa ɖětɛ? Hwenu e a kɛ alɔ bo yí nùnina ɖé é kɛɖɛ jɛn é na huzu towe. Enɛ wu ɔ, a ɖó na kɛ alɔ bo yí gbɛxixɔ ɔ. Gbɔn nɛ̌ é? Kplɔ́n lee Mawu ba ɖɔ a ni zán gbɛ̀ gbɔn é, lobo wà nǔ sɔgbe kpo nǔ e a kplɔ́n é kpo. * Xoɖɛ sɛ́dó Mawu bo byɔ hwɛsɔkɛ kpo ayixa mímɛ́ ɖé kpo. Enyi a ɖi nǔ nú gbɛxixɔ ɔ ɔ, a na ɖó nukún bo na nɔ fífá, ayijayǐ kpo vivo kpo mɛ kaka sɔyi ɖò sɔgudo.Eblée lɛ 11:1.

  • Yì Flǐn kú Jezu tɔn tɔn tɛnmɛ. Jezu sɔ́ nǔwiwa xwewu xwewu tɔn ɖé ɖ’ayǐ bonu mǐ na dó flín gbɛxixɔ ɔ e è sɔnǔ na é. É ɖɔ dó nǔwiwa enɛ wu ɖɔ: “Mi nɔ bló lě, dó flín mì na.” (Luki 22:19) Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ na flín kú Jezu tɔn ɖò Mardi 11 avril 2017 hwenu e hwe na ko yì xɔ gudo é. Ganxixo ɖokpo mɔ̌ wɛ tuto ɔ na bló, xóɖiɖɔ ɖé na gbajɛ̌mɛ nú tinmɛ e kú Jezu tɔn ɖó é, lè e kú tɔn hɛn wá nú mǐ dìn lɛ é kpo ee é na hɛn wá nú mǐ ɖò sɔgudo lɛ é kpo. Ðò xwè e wá yì é mɛ ɔ, gbɛtɔ́ livi 20 mɔ̌ wɛ wá Flǐn tɛnmɛ. Mǐ ɖò ylɔylɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ hwi ni wá nɔ kpɔ́ xá mǐ bá yí gbè nú nùnina ɖaxó hugǎn bǐ e Mawu na mǐ é.

^ akpá. 7 Ali ɖagbe e nu a na tuùn Mawu bo lɛ́ sɛkpɔ ɛ hugǎn ɖè é wɛ nyí ɖɔ a na kplɔ́n Xó tɔn Biblu ɔ. Kàn nǔ byɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé bá dó tuùn lee a sixu wà mɔ̌ gbɔn é alǒ yì tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn www.jw.org jí.