Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte

Xónusɔ́ɖóte

ETƐ A KA LIN?

Nùnina ɖaxó hugǎn tɛ Mawu ka na mǐ?

Biblu ɖɔ: “Mawu yí wǎn nú gbɛtɔ́ sɔmɔ̌, bo sɔ́ Vǐɖokponɔ tɔn jó.”Jaan 3:16.

Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó nǔ e wu Mawu sɛ́ Jezu dó ayikúngban jí b’ɛ kú dó ta mǐtɔn mɛ é, kpo lee mǐ na xlɛ́ ɖɔ nùnina enɛ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é kpo jí.