Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | A KA NA YÍ GBÈ NÚ NÙNINA ÐAXÓ HUGǍN MAWU TƆN À?

Nùnina Mawu Tɔn E Hugǎn Bǐ É: Etɛwu É ka Xɔ Akwɛ Sɔmɔ̌?

Nùnina Mawu Tɔn E Hugǎn Bǐ É: Etɛwu É ka Xɔ Akwɛ Sɔmɔ̌?

Etɛ ka na zɔ́n bɔ nǔ e è na we é ɖé na xɔ akwɛ ɖò nukún towe mɛ nugbǒ? Nǔ ɛnɛ sixu ɖò nǔ e nɔ zɔ́n lɛ é mɛ: (1) mɛ e na nǔ ɔ we é, (2) nǔ e wu é na nǔ ɔ we é, (3) nǔ e é sɔ́ dó savɔ̌ cobo na nǔ ɔ we é, kpo (4) nùnina ɔ ka sú nùɖé sín dò nugbǒ alǒ gbɔ à jí kpo. Tamɛ linlin dó nǔ enɛ lɛ jí na d’alɔ mǐ, bɔ lee gbɛxixɔ e nyí nùnina Mawu tɔn e hugǎn bǐ é sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é na lɛ́ jɛji.

MƐ̌ KA NA?

Nùnina ɖé lɛ nɔ xɔ akwɛ ɖó mɛ e na é nyí gǎn ɖé, alǒ nyí mɛ e mǐ nɔ ɖó sísí ɖaxó na é ɖé wutu. Nùnina ɖevo lɛ xɔ akwɛ mɔ̌ ǎ có, è nɔ wlíbò na tawun ɖó hagbɛ̌ xwédo tɔn vívɛ́ ɖé alǒ xɔ́ntɔn ɖeji d’ewu ɖé wɛ na mɛ wutu. Nǔ e nùnina e Russell na Jordan bɔ mǐ mɔ ɖò xota e wá yì é mɛ é ɖexlɛ́ é nɛ. Nɛ̌ è ka sixu jlɛ́ enɛ dó gbɛxixɔ ɔ sín nùnina wu gbɔn?

Nukɔntɔn ɔ, Biblu ɖɔ jí “Mawu . . . sɛ́ vǐɖokponɔ tɔn dó gbɛ̀ ɔ mɛ, bonu mǐ na nɔ gbɛ̀ gbɔn jǐ tɔn.” (1 Jaan 4:9) Nǔ enɛ zɔ́n bɔ nùnina elɔ xɔ akwɛ nugbǒ. Gǎn ɖebǔ sɔ́ hugǎn Mawu ǎ. Ðɛhan wlantɔ́ Eblée ɖé wlan dó wu tɔn bo ɖɔ: “Hwɛ mɛ e sín nyikɔ nɔ nyí Jehovah é, Hwiɖokponɔ wɛ nyí Ajalɔnlɔn ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí.” (Ðɛhan 83:18, nwt) Mɛ e hugǎn mɔ̌ é ɖé ɖè bo na na nùnina ɖé mǐ ǎ.

Wegɔ ɔ, Mawu wɛ nyí “tɔ́ mǐtɔn.” (Ezayíi 63:16) Gbɔn nɛ̌ é? É wɛ na mǐ gbɛ̀. Gɔ́ na ɔ, é nɔ kpé nukún dó mǐ wu kpo gbejininɔ kpo lee tɔ́ wanyiyinɔ ɖé nɔ kpé nukún dó vǐ tɔn lɛ wu gbɔn é ɖɔhun. É ylɔ togun tɔn hwexónu tɔn ɔ ɖɔ Eflayimu bo ɖɔ dó wu tɔn ɖɔ: “Eflayimu ɔ, vǐ vívɛ́ ce wɛ, un yí wǎn n’i tawun . . . Un yí wǎn n’i ɖesu. Nǔ tɔn nɔ blawu nú mì titewungbe.” (Jelemíi 31:20) Lee nǔ nɔ lɛ́ cí nú Mawu dó mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ wu ɖò égbé é nɛ. É nyí Gbɛɖotɔ́ hlɔnhlɔnnɔ mǐtɔn kɛɖɛ wɛ é nyí ǎ, loɔ, é lɛ́vɔ nyí Tɔ́ mǐtɔn kpo Xɔ́ntɔn mǐtɔn gbejinɔtɔ́ kpo. Enɛ zɔ́n bɔ nùnina ɖebǔ e na gosin gɔ̌n tɔn é na xɔ akwɛ tawun à cé?

 ETƐWU È KA NA?

Nùnina ɖé lɛ nɔ xɔ akwɛ ɖó wanyiyi jɔ wanyiyi wɛ sísɛ́ mɛ ɔ bɔ é na mǐ wutu, é nyí ɖɔ é ɖó na na nǔ mǐ dandan wutu wɛ ǎ. Nùnamɛtɔ́ e ma nyí cejɛnnabinɔ ǎ é nɔ ɖó nukún ɖɔ è na sú xomɛ e emi nyɔ́ bo na nǔ mɛ é sín axɔ emi ǎ.

Mawu sɔ́ Vǐ tɔn jó dó ta mǐtɔn mɛ ɖó é yí wǎn nú mǐ wutu. Biblu ɖɔ: “Lee Mawu ɖè wanyiyi e é ɖó nú mǐ ɔ xlɛ́ mǐ gbɔn ɔ ɖíe: é sɛ́ vǐɖokponɔ tɔn dó.” Linlin tɛ wu É ka wà mɔ̌? “Bonu mǐ na nɔ gbɛ̀ gbɔn jǐ tɔn.” (1 Jaan 4:9) Dandan wɛ Mawu ka na wà mɔ̌ à? Ðebǔ ǎ! “Fɛ́nú” Mawu tɔn sín xlɛ̌ wɛ nyí “gbɛxixɔ sín axɔ e Klisu Jezu sú é”.Hlɔmanu lɛ 3:24, nwt.

Etɛwu nùnina Mawu tɔn ka nyí “fɛ́nú” ɖé? Biblu tinmɛ ɖɔ: “Mawu ɖè lee é yí wǎn nú mǐ sɔ́ ɔ xlɛ́ mǐ, ɖó hwenu e mǐ kpò ɖò hwɛhutɔ́ nyí wɛ ɔ wɛ Klisu kú dó ta mǐtɔn mɛ.” (Hlɔmanu lɛ 5:8) Wanyiyi e ma nyí cejɛnnabi tɔn ǎ é sísɛ́ Mawu b’ɛ d’alɔ gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ e ma ɖó gǎn ɖě ǎ, bo ma lɛ́ ɖó ɖɔxatɔ́ ɖě ǎ lɛ é. Mǐ jɛxa wanyiyi enɛ ǎ, mǐ ka lɛ́ sixu sú axɔ tɔn ɛ gbeɖé ǎ. Nùnina tɔn wɛ nyí wanyiyi sín xlɛ́ ɖaxó hugǎn bǐ e è sixu mɔ kpɔ́n ɖò hwenuxó mɛ é.

VƆSISA TƐ È KA BLÓ?

Nùnina ɖé lɛ nɔ xɔ akwɛ ɖó é nɔ byɔ vɔsisa ɖaxó ɖò nùnamɛtɔ́ ɔ sí wutu. Enyi mɛɖé sɔ́ jlǒ dó na nǔ e xɔ akwɛ n’i tawun é ɖé mǐ ɔ, nùnina enɛ nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ tawun ɖó vɔsisa e mɛ ɔ bló é wu.

Mawu “sɔ́ Vǐɖokponɔ tɔn jó.” (Jaan 3:16) É sɔ́ sixu na nǔ e vɛ́ n’i hugǎn mɔ̌ é ɖě mǐ ǎ. Ðò xwè liva mɔkpan e Jehovah da wɛkɛ ɔ na lɛ é mɛ ɔ, Jezu wà azɔ̌ xá ɛ bo nyí “mɛ e é yí wǎn na tawun é.” (Nùnywɛxó 8:30, nwt) Jezu nyí ‘Vǐ vívɛ́ná’ Mawu tɔn bo lɛ́ nyí “akpajlɛ Mawu e è ma nɔ mɔ ǎ é tɔn.” (Kolosinu lɛ 1:13-15) Mǐ sixu mɔ nukúnnú jɛ kancica e ɖò Mawu kpo Jezu kpo tɛntin é mɛ yì fó gbeɖé kpɔ́n ǎ.

É ɖò mɔ̌ có, Mawu ka “hwlɛn Vǐ éɖesunɔ tɔn ǎ.” (Hlɔmanu lɛ 8:32) Jehovah na nǔ e ɖò así tɔn bo nyɔ́ hugǎn é mǐ. Nùnina ɖé sɔ́ vɛ́ n’i hú mɔ̌ kpɔ́n ǎ.

SÚ DÒ ÐAXÓ ÐÉ

Nùnina ɖé lɛ nɔ xɔ akwɛ ɖó ye nɔ sú dò taji ɖé, kaka jɛ ee è ɖó na yawu sú lɛ é jí wutu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi mɛɖé sɔ́ jlǒ dó sú dotóoxwé sín axɔ e hwlɛn gbɛ̀ towe gán bɔ hwiɖesunɔ ma sixu kpéwú bo sú kpɔ́n ǎ é ɖé ɔ, kpɔ́n lee é na sù nukún towe mɛ sɔ́ é! Nùnina enɛ na xɔ akwɛ tawun, mɔ̌ wɛ à cé?

“Lee gbɛtɔ́ bǐ nɔ kú ɖó bǔ e ye ɖè xá Adamu ɔ wutu ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛ e ɖò bǔ xá Klisu lɛ bǐ ɔ, Mawu na fɔ́n ye sín kú.” (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:22) Ðó mǐ nyí kúnkan Adamu tɔn wutu ɔ, mǐ bǐ wɛ nɔ “kú,” bɔ é sín enɛ wu bɔ mǐ sixu gló azɔn kpo kú kpo ǎ, mǐ ka sɔ́ sixu lɛ́ dóhwɛ gbɔ xá Mawu mǐɖesunɔ bo mɛ́ ɖò nukún tɔn mɛ ǎ. Ðó mǐ ma kpé nùɖé wu ǎ wutu ɔ, mǐ sixu “fɔ́n” mɛɖebǔ sín “kú” kpɔ́n ǎ. Biblu ɖɔ nyì wɛn ɖɔ: “Gbɛtɔ́ sixu xɔ gbɛ̀ nú mɛɖé ǎ; é ka sixu xɔ gbɛ̀ nú éɖée ɖò Mawu sí ǎ . . . Mɛɖé sixu kpéwú bo sú ǎ kpowun bɔ xó fó.” (Ðɛhan 49:8, 9) Mǐ ɖó alɔdo sín hudo tawun ɖó mǐ sixu sú gbɛxixɔ ɔ sín axɔ mǐɖesunɔ ǎ. Mǐ ɖóɖó ɔ, mǐ kpé nǔtí wu ǎ.

Ðò wanyiyi tɔn ɖaxó ɔ mɛ ɔ, Jehovah ɖò gbesisɔmɛ bo sú nǔ e sín hudo mǐ ɖó é sín axɔ, bɔ mɔ mɛ ɔ, gbɔn Jezu jí ɔ, é “na fɔ́n [mɛ bǐ] sín kú.” Nɛ̌ gbɛxixɔ ɔ ka wà enɛ gbɔn? “Vǐ tɔn Jezu sín hun nɔ lɛ̀ mǐ wé sín hwɛ mǐtɔn lɛ bǐ mɛ.” Nugbǒ ɔ, nùɖiɖi ɖiɖó ɖò hun e Jezu kɔn nyì ayǐ é mɛ hun hwɛsɔkɛ kpo gbɛ̀ mavɔmavɔ kpo sín hɔn nú mɛ.  (1 Jaan 1:7; 5:13) Etɛ gbɛxixɔ ɔ ka na wà nú mɛvívɛ́ mǐtɔn e ko kú lɛ é? “Lee kú gbɔn gbɛtɔ́ ɖokpo jí wá ɔ, mɔ̌ jɛn fínfɔ́n sín kú mɛkúkú lɛ tɔn gbɔn gbɛtɔ́ ɖokpo [Jezu] jí wá é nɛ.”1 Kɔlɛntinu lɛ 15:21. *

Nùnina ɖé ko tíìn bo gosin nùnamɛtɔ́ ɖaxó ɖé gɔ́n alǒ wanyiyi ɖaxó ɖé ko sísɛ́ mɛɖé bɔ é na nǔ mɛ b’ɛ hugǎn vɔsisa e Jezu bló é ǎ. Mɛɖebǔ ko sɔ́ nǔ ɖaxó ɖé dó savɔ̌ dó ta mǐtɔn mɛ kpɔ́n sɔ ee Jehovah Mawu bló é ǎ. Bɔ nùnina ɖé ka sú dò ɖaxó ɖé hú vɔsisa e tún kàn nú mǐ sín hwɛhuhu kpo kú kpo sí é ǎ. Nugbǒ ɔ, è sixu jlɛ́ nùnina ɖebǔ dó akwɛ e gbɛxixɔ ɔ xɔ é wu ǎ.

 

^ akpá. 19 Nú a jló na mɔ nǔ ɖevo lɛ dó linlin e Mawu ɖó dó fínfɔ́n sín kú mɛkúkú lɛ tɔn jí é hǔn, kpɔ́n wemata 7gɔ́ ɔ wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? tɔn, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ɖetɔ́n b’ɛ lɛ́ ɖò www.jw.org jí.