Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Palaɖisi ayikúngban jí tɔn ɖé ɖò te kpɔ́n mɛ ɖěɖee na xò azǎn gudogudo tɔn lɛ zlɛ lɛ é

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

“Azǎn gudogudo tɔn lɛ” mɛ wɛ mǐ ka ɖè à?

Etɛ ka nyí xósin towe?

  • Ɛɛn

  • Boya

Nǔ e Biblu ɖɔ é

“Hwenu vɛwǔ lɛ na tíìn ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ.” (2 Timɔtée 3:1) Nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ kpo nǔ e ɖò jijɛ wɛ dìn lɛ é kpo ɖexlɛ́ ɖɔ “azǎn gudogudo tɔn lɛ” mɛ wɛ mǐ ɖè.

Nǔ ɖevo tɛ Biblu ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Ahwan, adɔ, ayikúngban danwǔ, kpo jɛmɛji lɛ kpo na tíìn ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ.Matie 24:3, 7; Luki 21:11.

  • Ðò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ ɔ, ninɔmɛ gbɛtɔ́ lɛ tɔn na gblé tawun ɖò walɔ ɖagbe kpo gbigbɔ kpo linu.2 Timɔtée 3:2-5.

Etɛ ka ɖò te kpɔ́n gbɛtɔ́ lɛ ɖò sɔgudo?

Mɛɖé lɛ lin ɖɔ . . . azǎn gudogudo tɔn lɛ na wá vivɔnu hwenu e è na sú kún dó nú ayikúngban ɔ kpo nǔ e ɖ’eji lɛ é bǐ kpo é, bɔ mɛ ɖevo lɛ ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ ninɔmɛ lɛ na wá kpɔ́n te. Etɛ a ka lin?

Nǔ e Biblu ɖɔ é

“Tò ɔ [alǒ ayikúngban ɔ] na nyí hwɛjijɔnɔ lɛ tɔn, bɔ ye na nɔ mɛ kaka sɔyi.”Ðɛhan 37:29

Nǔ ɖevo tɛ Biblu ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Azǎn gudogudo tɔn lɛ na wá vivɔnu hwenu e è na ɖè nǔnyanyawiwa bǐ síìn é.1 Jaan 2:17.

  • Ayikúngban ɔ na huzu Palaɖisi ɖé.Ezayíi 35:1, 6.