Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ðu Vivǐ Lè E Nùnamɛ Nɔ Hɛn Wá lɛ É Tɔn

Ðu Vivǐ Lè E Nùnamɛ Nɔ Hɛn Wá lɛ É Tɔn

“HǓN ɔ sixu yì, amɔ̌, nya Chine-nu ɔ ni nɔte!” Nǔ e Alexandra sè vlíwún hwenu e é ɖò ayijinjɔn ɖò hǔn ɖé mɛ bo jló na d’asá dogbó e ɖò Tofɔligbé Amɛlika tɔn sín tò wè tɛntin é nɛ. É jɛte bo na yì kpɔ́n nǔ e ɖò jijɛ wɛ é bo mɔ bɔ nya Chine-nu ɖé tɛnkpɔn bo ɖò Espagne-Gbè dó wɛ bacabaca bo na dó ɖɔ nǔ e wu é ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn enɛ mɛ é nú dogbócɔ́tɔ́ lɛ ɖokpo. Ðó Alexandra nɔ yì Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sín kplé ɖò Chine-Gbè mɛ wutu ɔ, é yí gbè bo na sè gbè nú nya ɔ.

Nya ɔ ɖɔ ɖɔ sɛ́n na gbè emi bɔ emi na nɔ tò ɔ mɛ, amɔ̌ lé è fin wema emitɔn lɛ kpo akwɛ emitɔn kpo dó emi. Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, kponɔ ɔ yí gbè nú xó e é ɖɔ é ǎ bo tlɛ lin ɖɔ gbɛtɔ́ fin gbé wɛ Alexandra ja. Gudo mɛ ɔ, é wá yí gbè nú xó e nya ɔ ɖɔ lɛ é, amɔ̌, é ɖɔ ɖɔ nya ɔ ɖó na sú akwɛ ɖé ɖó wema e é ma ɖó ǎ é wu. Ðó é ma ɖó akwɛ ɖě ǎ wutu ɔ, Alexandra nya ɖɔ̌la Amɛlika tɔn 20 (caki 12 mɔ̌) n’i. Nya ɔ tuùn lee é na dó gbè tɔn ɛ gbɔn é ǎ, bo ɖɔ emi na sú axɔ ɛ hú ɖɔ̌la Amɛlika tɔn 20 ɔ. Alexandra tinmɛ n’i ɖɔ emi kún ɖò ajɔ ɖé ba ɖò así tɔn wɛ ó; lé é víví nú emi ɖɔ emi d’alɔ ɛ ɖó nǔ e sɔgbe bɔ emi ɖó na bló é nɛ. É sɔ́ wema junjɔn Biblu jí ɖé lɛ nú nya ɔ bo dó wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ é ni kplɔ́n Biblu xá Kúnnuɖetɔ́ lɛ.

Enyi è sè bɔ è nyɔ́ xomɛ dó jonɔ lɛ wu gbɔn mɔ̌ ɔ, é nɔ hun xomɛ nú mɛ tawun, bɔ é ɖò wɛn ɖɔ mɛ e nyí sinsɛnnɔ lɛ é kpo mɛ e ma ɖò sinsɛn ɖě mɛ ǎ lɛ é kpo bǐ wɛ nɔ wà mɔ̌. A ka na ɖò gbesisɔmɛ bo na zé hwiɖée jó bo nyɔ́ xomɛ dó mɛ ɖevo lɛ wu gbɔn mɔ̌ à? Nùkanbyɔ enɛ ɖò taji, ɖó Jezu ɖɔ: “Nùnamɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ hú nǔyiɖòmɛsí.” (Mɛsɛ́dó 20:35) Nǔ ɖokpo ɔ wɛ é lɛ́ nyí ɖò nùnywɛ xwitixwiti linu ɖó dobanunǔtɔ́ lɛ mɔ ɖɔ enyi è na nǔ mɛ ɔ, é nɔ wà ɖagbe nú mɛɖesunɔ. Mi nú mǐ ni kpɔ́n ali e nu é nɔ nyí mɔ̌ ɖè lɛ é.

“MƐ E NƆ NA NǓ MƐ KPODO XOMƐHUNHUN KPO É”

Kúnnuɖenú xlɛ́ ɖɔ hwɛhwɛ ɔ, kancica nɔ ɖò nùnamɛ kpo awǎjijɛ kpo tɛntin tawun. Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ: “Mawu yí wǎn nú mɛ e nɔ na nǔ mɛ kpodo xomɛhunhun kpo é.” Klisanwun ɖěɖee hun alɔ dó na nǔ nùɖitɔ́ hàtɔ́ yetɔn lɛ dó d’alɔ ye ɖò wuvɛ̌ yetɔn lɛ mɛ é wu ɖɔ xó dó wɛ é ɖè. (2 Kɔlɛntinu lɛ 8:4; 9:7) Pɔlu xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ hwɛjijɔ e wu nɔví sunnu enɛ lɛ kpo nɔví nyɔnu enɛ lɛ kpo ɖó awǎjijɛ é wɛ nyí ɖɔ ye kpéwú bo na nǔ mɛ ɖevo lɛ lobo lɛ́ d’alɔ ye.

Nugbǒ ɔ, sɔgbe kpo dobanunǔ ɖé kpo ɔ, nùnamɛ nɔ zɔ́n bɔ “fɔn sín akpáxwé ɖěɖee cá kàn xá awǎjijɛ, xɔ́ntɔn zunzun kpo jiɖiɖe kpo lɛ é nɔ w’azɔ̌ ganji bo nɔ zɔ́n bɔ nukúnmɛ mɛtɔn nɔ hɔ́n.” Dobanunǔ ɖevo xlɛ́ ɖɔ “akwɛ nina mɛ ɖevo nɔ hɛn awǎjijɛ wá nú nùnamɛtɔ́ lɛ hú hwenu e ye zán dó yeɖée wu é.”

É ka ko cí nú we kpɔ́n ɖɔ, ɖó ninɔmɛ towe wutu ɔ, a kún sixu wà nǔ kaka ɖé ó wɛ à? Nugbǒ ɔ  wɛ nyí ɖɔ mɛ bǐ sixu mɔ awǎjijɛ e è nɔ mɔ hwenu e è “na nǔ mɛ kpodo xomɛhunhun kpo” é. É byɔ ɖɔ nùnina ɔ ni d’agba dandan ǎ, loɔ, linlin ɖagbe e sísɛ́ mɛ é wɛ ɖò taji. Ðokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ wlan xó elɔ sɛ́dó mɛ e ɖè xójlawema elɔ tɔ́n lɛ é, kpo nùnina ɖé kpo bo ɖɔ: “Nú xwè mɔkpan ɔ, un kpéwú bo sɔ́ akwɛ nabi ɖé dó gbàví nùnina tɔn mɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ ǎ.” Amɔ̌, é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Jehovah Mawu na nǔ mì hugǎn nǔ e un na é. . . . É na cɛ́ nú mi nú blǒ e mi bló bɔ un sixu na nǔ dó nɔ gudo nú azɔ̌ Jehovah tɔn é.”

É ɖò wɛn ɖɔ é kún nyí akwɛ kɛɖɛ wɛ è nɔ na mɛ ó. È sixu lɛ́ na nǔ mɛ ɖò ali gègě ɖevo lɛ nu.

NÙNAMƐ NƆ WÀ ÐAGBE NÚ AGBAZA

Nùnamɛ nɔ wà ɖagbe nú hwi kpo mɛ ɖevo lɛ kpo

Biblu ɖɔ: “Mɛ e nɔ nyɔ́ xomɛ dó mɛ wu ɔ, éɖée wɛ é wà ɖagbe na; mɛ e ka nɔ xò daka ɔ, éɖée wu wà nyanya dó wɛ é ɖè.” (Nùnywɛxó 11:17) Mɛ e nɔ nyɔ́ xomɛ lɛ é nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ, bo nɔ ɖò gbesisɔmɛ bo na zé yeɖée jó gbɔn hwenu yetɔn zinzan, hlɔnhlɔn yetɔn zinzan, nukún kpíkpé dó mɛ ɖevo lɛ wu kpo nǔ ɖevo lɛ kpo gblamɛ. Gbɛ̀ zinzan gbɔn mɔ̌ nɔ hɛn lè wá nú ye ɖò ali gègě nu, bɔ taji ɖokpo wɛ nyí ɖɔ xomɛnyínyɔ́ mɔhun nɔ wà ɖagbe nú agbaza yetɔn.

Dobanunǔ xlɛ́ ɖɔ azɔn kɛ́ncɛ́nkɛ́ncɛ́n kún nɔ ɖedó mɛ ɖěɖee nɔ sɔ́ jlǒ dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ é ó, ye ka nɔ lɛ́ jɛ linkpɔ́nzɔ́n gbɔn mɔ̌ ǎ. Ðò kpaà mɛ ɔ, ye nɔ ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe. Alɔ hunhun dó na nǔ mɛ tlɛ nɔ d’alɔ mɛ ɖěɖee ɖò azɔn jɛmagbɔ jɛ wɛ lɛ é ɖé lɛ, ɖi azɔn syɛnsyɛn e nɔ hu agbaza sín wǔjɔnú lɛ é alǒ SIDA zɔn, bɔ ye nɔ mɔ yeɖée mɛ kpɛɖé. Kúnnuɖenú lɛ́ xlɛ́ ɖɔ ahannumunɔ ɖěɖee ko ɖò ahan jó dó wɛ, bo nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ é sín linkpɔ́n nɔ ɖekpo tawun, b’ɛ sixu lɛ́ zɔ́n bɔ ye na nyì alɔ nú ahannumu.

Nǔ e wu nǔ nyí mɔ̌ é wɛ nyí ɖɔ, è ɖɔ ɖɔ “wuvɛ̌sexámɛ, mɛɖée zízé jó dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ gɔ́ nú xomɛnyínyɔ́ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖè linlin masɔgbe lɛ kpò.” Nùnamɛ sixu lɛ́ zɔ́n bɔ è ɖè linkpɔ́nzɔ́n kpo hunyiji-hunwadozɔn kpo kpò. Enyi mɛ ɖěɖee asú yetɔn kú alǒ asì yetɔn kú lɛ é nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ ɔ, linkpɔ́nzɔ́n nɔ yawu jó ye dó.

Nǔxokpɔ́n ɖebǔ ɖ’emɛ ǎ. Nùnamɛ na wà ɖagbe nú we.

NÙNAMƐ NƆ ZƆ́N BƆ MƐ ÐEVO LƐ LƆMƆ̌ NƆ NA NǓ MƐ

Jezu dó wusyɛn lanmɛ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi na nǔ mɛ, enɛ ɔ, Mawu na na nǔ mi lɔmɔ̌. É ka wá ja mitɔn ɔ na mi gbé ɔ, é na jlɛ́ ganji, bo na húnhún, bo na zín, bɔ é na túnflá, bɔ é na sɔ́ dó así nú mi; ɖó nǔ e mi dó jlɛ́ nǔ nú mɛ ɔ wɛ Mawu na dó jlɛ́ nú mi lɔmɔ̌.” (Luki 6:38) Enyi a na nǔ mɛ ɔ, é nɔ sísɛ́ mɛ ɖevo lɛ bɔ ye nɔ ɖè lee é sù nukún yetɔn mɛ gbɔn é xlɛ́ lobɔ ye lɔ nɔ huzu nùnamɛtɔ́. Mɔ̌ mɛ ɔ, nùnamɛ nɔ hun ali nú nǔwaɖókpɔ́ kpo xɔ́ntɔn zunzun kpo.

Nùnamɛ nɔ hun ali nú nǔwaɖókpɔ́ kpo xɔ́ntɔn zunzun kpo

Dobanúnǔtɔ́ ɖěɖee nɔ ba dò nú lee gbɛtɔ́ lɛ nɔ wà nǔ xá yeɖée lɛ gbɔn é ɖ’ayi wu ɖɔ “mɛ ɖěɖee nɔ ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́ hwɛhwɛ lɛ é nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ bɔ ye lɔ nɔ wà mɔ̌.” Nugbǒ ɔ, “xomɛnyínyɔ́ núwiwa e jiwǔ lɛ é xixa kpowun nɔ zɔ́n bɔ mɛ lɛ nɔ huzu nùnamɛtɔ́ d’eji.” Enɛ wu ɔ, sɔgbe kpo dobanunǔ ɖé kpo ɔ, “mɛ e ɖò gbɛ̌kplékplé ɖé mɛ lɛ é  ɖokpo ɖokpo sixu nyí kpɔ́ndéwú nú gbɛtɔ́ kanweko mɔkpan, có ye mɛ ɖé lɛ ka sixu nɔ ma tuùn yeɖée alǒ mɔ yeɖée kpɔ́n.” Ðò xógbe ɖevo mɛ ɔ, xomɛnyínyɔ́ núwiwa ɖokpo géé sixu zɔ́n bɔ mɛ e ɖò gbɛ̌kplékplé ɖé mɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo jɛ xomɛ nyɔ́ jí ɖebɔdoɖewu. É na jló we ɖɔ a ni nɔ gbɛ̌kplékplé mɔhun ɖé mɛ à cé? Ɛɛn, enyi mɛ gègě nɔ na nǔ mɛ hwɛhwɛ ɔ, é nɔ hɛn nyɔna ɖaxó lɛ wá.

Mǐ mɔ kpɔ́ndéwú e ɖè nǔ ɖagbe enɛ xlɛ́ é ɖokpo ɖò Floride, États-Unis. Gbɛ̌ta Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn ɖé sɔ́ yeɖée jó bo na d’alɔ mɛ lɛ ɖò adlà ɖé gudo. Hwenu e ye ɖò te kpɔ́n azɔwanú e ye na zán dó vɔ́ xwé ɖé blóɖó é ɔ, ye ɖ’ayi wu ɖɔ mɛ e ɖò xwé ɔ kpá lɛ é ɖokpo sín dǒ mu, bɔ ye sɔ́ yeɖée jó bo vɔ́ dǒ ɔ mɛ n’i. Ðò táan kpɛɖé gudo ɔ, nya ɔ wlan wema ɖé sɛ́dó hɔnkàn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn bo ɖɔ d’emɛ ɖɔ: “É sù nukún ce mɛ bɔ un sixu wɔn kpɔ́n ǎ. Mɛ enɛ lɛ wɛ nyí mɛ ɖěɖee nyɔ́ xomɛ hugǎn bɔ un xò gò kpɔ́n ɖò gbɛ̀ ce mɛ é.” Nǔ enɛ e sù nukún tɔn mɛ é zɔ́n bɔ é sɛ́ nùnina ɖaxó ɖé dó bá dó nɔ gudo nú nǔ e é ylɔ ɖɔ azɔ̌ jiwǔ Kúnnuɖetɔ́ lɛ tɔn é.

XWEDÓ KPƆ́NDÉWÚ NÙNAMƐTƆ́ ÐAXÓ HUGǍN Ɔ TƆN

Nǔ e nùnywɛ xwitixwiti sín dobanunǔ nukúnɖeji ɖé mɔ é wɛ nyí ɖɔ: “Gbɛtɔ́ lɛ nɔ jló na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ.” Dobanunǔ ɔ xlɛ́ ɖɔ: “Yɔkpɔvu lɛ nɔ ko jɛ xomɛnyínyɔ́ ɖexlɛ́ jí cobo tlɛ nɔ wá jɛ xó ɖɔ jí.” Etɛwu nǔ ka nyí mɔ̌? Biblu na xósin ɔ bo ɖɔ ɖɔ è dá gbɛtɔ́ lɛ ɖó ‘akpajlɛ Mawu tɔn mɛ’, enɛ wɛ nyí ɖɔ ye ɖó jijɔ dòdó Mawu tɔn lɛ.Bǐbɛ̌mɛ 1:27.

Nùnamɛ nyí ɖokpo ɖò jijɔ jiwǔ Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn, Jehovah Mawu tɔn lɛ mɛ. É na gbɛ̀ kpo nǔ ɖebǔ e sín hudo mǐ ɖó bo na nɔ awǎjijɛ mɛ é kpo mǐ. (Mɛsɛ́dó 14:17; 17:26-28) Mǐ sixu tuùn Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ kpo linlin ɖagbe e é ɖó dó mǐ wu lɛ é kpo gbɔn Xó tɔn Biblu ɔ kpinkplɔn gblamɛ. Wema enɛ ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu ko sɔnǔ nú nǔ ɖěɖee na zɔ́n bɔ mǐ na ɖó awǎjijɛ ɖò sɔgudo lɛ é. * (1 Jaan 4:9, 10) Ðó Jehovah Mawu wɛ nyí jɔtɛn nùnamɛ tɔn, bo dá we ɖó akpajlɛ éɖesu tɔn mɛ wutu ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ, nú a nɔ wà nǔ Mawu ɖɔhun bo nɔ na nǔ mɛ ɔ, é na nyí ɖagbe nú we bɔ nǔ towe na lɛ́ nyɔ́ nukún tɔn mɛ.Eblée lɛ 13:16.

A flín Alexandra e xó mǐ ɖɔ ɖò xota elɔ sín bǐbɛ̌mɛ é à? Nɛ̌ nǔ lɛ ka wá yì gbɔn? Mɛ e ɖò mɔ̌to ɔ mɛ xá ɛ é ɖé tlɛ ɖɔ jí gbě wɛ é sɔ́ akwɛ tɔn nyì dó, amɔ̌, hwenu e mɔ̌to ɔ nɔte ɖò toxo e mɛ ye xwè é ɔ, nya e é d’alɔ é ylɔ xɔ́ntɔn tɔn lɛ lobo ɖeɖɛ ɖɔ̌la Amelika tɔn 20 e sín axɔ é ɖu é tlolo. Hú mɔ̌ ɔ, nya ɔ wà nǔ e Alexandra ɖɔ n’i é lobo jɛ Biblu kplɔ́n jí. Kpo awǎjijɛ kpo wɛ Alexandra lɛ́ wá xò gò è ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn e è bló dó Chinu-Gbè mɛ ɖò Pérou é ɖé jí. Bo na dó dokú nú Alexandra ɖó nǔ e é wà n’i lɛ é bǐ wu ɔ, nya ɔ ylɔ é kpo mɛ ɖěɖee dó hǔn xá ɛ wá kpléɖókpɔ́ ɔ lɛ é kpo dó nùbaɖutɛn tɔn.

Nǔ nina mɛ ɖevo lɛ kpo alɔdido ye kpo nɔ hɛn awǎjijɛ ɖaxó wá. Bɔ enyi a d’alɔ mɛɖé bonu é tuùn Jehovah Mawu e nyí jɔtɛn nùnina ɖagbe lɛ bǐ tɔn é ɔ, awǎjijɛ ɔ nɔ tlɛ hú mɔ̌. (Jaki 1:17) A ka ɖò lè ɖěɖee nùnamɛ alɔkpa enɛ nɔ hɛn wá lɛ é sín vivǐ ɖu wɛ à?

^ akpá. 21 Nú a na mɔ nǔ ɖevo lɛ d’eji hǔn, kpɔ́n wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun?, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ɖetɔ́n bɔ é ɖò www.jw.org jí. Kpɔ́n WEMA LƐ > WEMA LƐ KPO ALƆNUWEMA LƐ KPO glɔ.