Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ATƆXWƐ No. 2 2017 | A ka Na Yí Gbè nú Nùnina Ðaxó Hugǎn Mawu Tɔn À?

ETƐ A KA LIN?

Nùnina ɖaxó hugǎn tɛ Mawu ka na mǐ?

Biblu ɖɔ: “Mawu yí wǎn nú gbɛtɔ́ sɔmɔ̌, bo sɔ́ Vǐɖokponɔ tɔn jó.”Jaan 3:16.

Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó nǔ e wu Mawu sɛ́ Jezu dó ayikúngban jí b’ɛ kú dó ta mǐtɔn mɛ é, kpo lee mǐ na xlɛ́ ɖɔ nùnina enɛ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é kpo jí.

 

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nùnina E Ma Kpé Wè Ǎ É Ðé

Biblu ɖɔ nùnina xɔ akwɛ ɖé xó, b’ɛ sixu hɛn nyɔna gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn wá nú mɛ ɖěɖee yí gbè na lɛ é. Nùnina ɖé ka sixu lɛ́ xɔ akwɛ hugǎn enɛ à?

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nùnina Mawu Tɔn E Hugǎn Bǐ É: Etɛwu É ka Xɔ Akwɛ Sɔmɔ̌?

Etɛ lɛ ka zɔ́n bɔ nùnina ɖě nɔ akwɛ hú ɖě? Tamɛ linlin dó nǔ enɛ lɛ jí na d’alɔ mǐ bɔ lee gbɛxixɔ ɔ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é na lɛ́ gɔ́ngɔ́n d’eji.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nɛ̌ A ka Na Yí Gbè nú Nùnina Ðaxó Hugǎn E Mawu Na Mǐ É Gbɔn?

Etɛ wanyiyi Klisu tɔn ka na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na wà?

Dandan Wɛ Sinsɛnzɔ́watɔ́ Klisanwun lɛ Na Nɔ Tlɛnmɛ À?

Sinsɛn ɖé lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ sinsɛngán yetɔn lɛ kpo yɛhwenɔgán yetɔn lɛ kpo ɖó na nɔ tlɛnmɛ. Amɔ̌, etɛ Mawuxówema ɔ ka kplɔ́n mɛ dó xó enɛ wu?

Kannumɔgbenu Gigosin: Ðò Hwexónu kpo Égbé Kpo

Ðò hwexónu ɔ, togun Mawu tɔn gosin kannumɔgbenu. É blawu ɖɔ gbɛtɔ́ livi mɔkpan lɛ́ kpó ɖò ya jì wɛ ɖò ninɔmɛ nyanya enɛ mɛ.

Ðu Vivǐ Lè E Nùnamɛ Nɔ Hɛn Wá lɛ É Tɔn

Nùnamɛ nɔ wà ɖagbe nú hwi kpo mɛ ɖevo lɛ kpo. É nɔ hun ali nú nǔwaɖókpɔ́ kpo xɔ́ntɔn zunzun kpo. Nɛ̌ a ka sixu nyí mɛ e nɔ na nǔ mɛ kpodo xomɛhunhun kpo é ɖé gbɔn?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Biblu ɖɔ ɖɔ “hwenu vɛwǔ lɛ na tíìn ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ”. Nǔ ka nyí mɔ̌ nugbǒ ɖò hwe mǐtɔn nu à?