Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mɛ̌ ka Nyí Mawu?

Mɛ̌ ka Nyí Mawu?

Mɛ gegě nɔ ɖɔ ɖɔ emi ɖi nǔ nú Mawu. Amɔ̌, nú a kan mɛ e Mawu nyí é byɔ ye ɔ, xósin vovo wɛ a na sè. Nú mɛɖé lɛ ɔ, Mawu nyí hwɛɖɔtɔ́ e syɛn nukún é ɖé bo nɔ ɖò biba wɛ bo na dɔn tó nú gbɛtɔ́ lɛ, ɖó nǔ e ye wà nyi dò lɛ é wu. Nú mɛ ɖevo lɛ ɔ, Mawu yí wǎn nú mɛ bɔ enyi è na bo tlɛ wà nǔ ɖebǔ nyi dò ɔ, é nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ hwebǐnu. Mɛ ɖevo lɛ lɛ́ ɖi nǔ ɖɔ Mawu lín dó mǐ dín bo kún tlɛ nɔ kéya nú mǐ ó. Linlin vovo enɛ lɛ e sɔ́ ta yeɖée é sixu zɔ́n bɔ mɛ gegě lin ɖɔ è kún sixu tuùn Mawu ó kpowun bɔ xó fó.

É ka ɖò taji ɖɔ è ni tuùn mɛ e Mawu nyí é à? Ganji, é ɖò taji. Mawu tuùntuùn ganji na zɔ́n bɔ gbɛ̀ mǐtɔn na ɖó nu. (Mɛsɛ́dó 17:26-28) Lee a fɔ́n bo ɖò sisɛkpɔ Mawu wɛ gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ é na yí wǎn nú we lobo na nɔ lɛ́ d’alɔ we gbɔn. (Jaki 4:8) Enyi a wá ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é dó Mawu wu ɔ, é sixu zɔ́n bɔ a mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.—Jaan 17:3.

Nɛ̌ a ka sixu wà gbɔn bo tuùn Mawu? Lin tamɛ dó mɛ e a tuùn ganji é ɖé jí, ɖi xɔ́ntɔn vívɛ́ towe ɖé mɔ̌. Nɛ̌ xɔ́ntɔn zunzun enɛ ka yì nukɔn gbɔn? Vlafo a tɛ́n kpɔ́n bo tuùn nyikɔ tɔn, mɛ alɔkpa e é nyí é, nǔ e é yí wǎn na é kpo nǔ e é gbɛ́ wǎn na é kpo, nǔ e é ko bló lɛ é, nǔ e é ɖò linlin wɛ bo na bló lɛ é kpo nǔ ɖevo lɛ kpo. Nǔ ɖěɖee zɔ́n bɔ a sɛkpɔ mɛ enɛ é nɛ: a kplɔ́n nǔ dó wǔtu tɔn.

Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ sixu kplɔ́n bo tuùn Mawu gbɔn nǔ elɔ lɛ gbígbéjé kpɔ́n gblamɛ:

È sɔnǔ nú xójlawema elɔ bo na na xósin e jinjɔn Biblu jí é nú nǔkanbyɔ ɖé lɛ. Xóta elɔ lɛ na d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n nǔ dó Mawu wu, bo na lɛ́ tuùn ɖagbe e kancica mɛɖesunɔ tɔn e a na ɖó xá ɛ é na hɛn wá nú we lɛ é.