ATƆXWƐ No. 1 2019 | Mɛ̌ ka Nyí Mawu?

Gbějé nǔkanbyɔ e na d’alɔ we bɔ a na sɛkpɔ Mawu é ayizɛ́n sín xósin kpɔ́n.

Mɛ̌ ka Nyí Mawu?

Mawu tuùntuùn wɛ nyí afɔ nukɔntɔn e è nɔ ɖè, bo nɔ ɖó kancica ɖé xá ɛ é. Nɛ̌ è ka nɔ wà mɔ̌ gbɔn?

Nɛ̌ Mawu ka Nɔ Nyí?

A ka tuùn ɖɔ Mawu ɖó nyikɔ e nɔ dó gesí éɖokpo géé é ɖé à?

Jijɔ Tɛ lɛ Mawu ka Ðó?

Jijɔ taji tɛ lɛ Mawu ka ɖó?

Etɛ lɛ Mawu ka Ko Bló?

É sixu jiwǔ nú we hwenu e a na tuùn nǔ e Mawu ko wà, bonu gbɛtɔ́ lɛ na ɖó sɔgudo ɖagbeɖagbe ɖé é.

Etɛ lɛ Mawu ka Na Wá Bló?

Kpɔ́n ninɔmɛ ɖěɖee na tíìn ɖò acɛkpikpa Mawu tɔn e glɔ́ nǔjlɔjlɔwiwa na ɖè é é.

Ðagbe Tɛ lɛ Mawu Tuùntuùn ka Na Hɛn Wá nú We?

Nyɔna tɛ lɛ ka ɖò te kpɔ́n mɛ ɖěɖee tɛ́n kpɔ́n bo ɖó kancica ɖé xá Mawu lɛ é?

A Sixu Sɛkpɔ Mawu

Kpɔ́n afɔ taji e a sixu ɖè bo sɛkpɔ Mawu lɛ é ɛnɛ.