Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte

Xónusɔ́ɖóte

BIBLU KPÒ ÐÒ TAJI ÉGBÉ WƐ À?

Nǔ tobutobu e tíìn ɖò nùnywɛ xwitixwiti sín gbɛ̀ égbé tɔn mɛ lɛ é zɔ́n bɔ Biblu ɔ ko dóxó sɔmɔ̌ bɔ è sɔ́ sixu zán ǎ wɛ à? Biblu ɖɔ:

‘Nǔ e è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɔ, Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ, bo ɖó lè.’​—2 Timɔtée 3:16.

Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó lee Biblu sixu xlɛ́ ali mǐ ɖò gbɛzán mǐtɔn sín akpáxwé lɛ bǐ mɛ gbɔn é jí.