Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

1 Biblu Nɔ D’alɔ Bɔ È Nɔ Nyì Alɔ nú Tagba Lɛ

1 Biblu Nɔ D’alɔ Bɔ È Nɔ Nyì Alɔ nú Tagba Lɛ

Biblu ɖɔ ɖɔ wěɖexámɛ emitɔn lɛ gosin Mawu gɔ́n bo “nyɔ́ nú è na sɔ́ dó kplɔ́n nǔ mɛ, bo na dó ɖè mɛ dó ali jí, bo na dó ɖè nùwanyido lɛ xlɛ́.” (2 Timɔtée 3:16) Nugbǒ jɛn wɛ à? Lin tamɛ dó lee nùnywɛ Biblu tɔn d’alɔ mɛ lɛ gbɔn bɔ gbɛmɛ tagba syɛnsyɛn ɖé lɛ má wá kpa zinkpo ɖò gɔ̌n yetɔn ǎ gbɔn é jí.

AHAN SYƐNSYƐN ZINZAN NYÌ DÒ

Delphine e xó mǐ ɖɔ ɖò xota e wá yì é mɛ é mɔ ɖɔ linkpɔ́n emitɔn lɛ nɔ sísɛ́ emi bɔ emi nɔ nu ahan mú. Biblu gbɛ́ ahan nunu ɖó jlɛ̌ jí ǎ, amɔ̌, é ɖɔ: “Ma dó ahannumunɔ sín gbɛ̌ ó.” (Nùnywɛxó 23:20) Ahan syɛnsyɛn zinzan nyì dò nɔ wà nǔ gègě dó agbaza wu, nɔ hɛn kancica ɖagbe e ɖò mɛ lɛ tɛntin é gblé, bo nɔ zɔ́n bɔ gbɛtɔ́ livi mɔkpan nɔ kú fyán xwè xwewu xwewu. Enyi mɛ lɛ nɔ xwedó wěɖexámɛ Biblu tɔn e nùnywɛ kpé lɛ é ɔ, ye sixu nyì alɔ nú tagba enɛ lɛ gègě.

Delphine bló mɔ̌. Dìn ɔ, é ɖɔ: “Un wá mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ ahan nunu kún ɖò linkpɔ́n ce lɛ ɖekpo wɛ ó. Un zán nùnywɛ e ɖò Filipunu lɛ 4:6, 7 mɛ é, é ɖɔ: ‘Ado ma hu mi dó nǔ ɖebǔ wu ó; loɔ, mi . . . xoɖɛ, bo byɔ nǔ e hudo mi lɛ Mawu.’ Zǎn ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, nú adohu adohu kpo linkpɔ́n kpo vunbla mì ɔ, un nɔ savo nú Jehovah. Un nɔ ɖɔ xomɛ n’i, kaka jɛ akpɔ̀ e nɔ ɖó mì é, nǔ e vɛ́ nú mì é, kpo flú e un flú é kpo jí, bo nɔ savo n’i ɖɔ é ni d’alɔ mì nú ma mɔ nyiɖée mɛ d’eji. Nú ayǐ hɔn ɔ, un nɔ kudeji ɖɔ un jó linkpɔ́n enɛ lɛ bǐ dó. Aca enɛ zɔ́n bɔ un nɔ sɔ́ ayi ce ɖó nǔ e un ɖó é jí hú nǔ e un ma ɖó ǎ é. Un wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ ahan ɖě kún sɔ́ na jɛ nu ce kpɔ́n gbeɖé ó. Ðó fífá e un mɔ é xɔ akwɛ nú mì sɔmɔ̌ wutu ɔ, un sixu hɛn bú mɔ̌ kpowun ǎ.”

NÙBLIBLIWIWA

Nùblibliwiwa ɖò nǔ ɖěɖee nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ akpɔ̀ lobo nɔ flú lɛ é mɛ. Amɔ̌, nugbodòdó Biblu tɔn lɛ  sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nyì alɔ nú tagba mɔhun lɛ; é ɖɔ xó dó nǔ ɖěɖee nɔ zɔ́n bɔ è nɔ wà nùblibli lɛ é wu, ɖi alɔlwɛ e ma sɔgbe ǎ é ɖúɖú kpo fɔtóo nùblibliwiwa tɔn kpinkpɔn kpo. “Alɔlwɛ ɖúɖú xá mɛɖé bɔwǔ tawun,” wɛ dɔnkpɛvu e nɔ nyí Samuel é ɖɔ. “Hweɖelɛnu ɔ, nyɔnu ɔ sín nǔ wɛ nɔ jɛji nú mì dandan ǎ, amɔ̌, un sixu ɖɔ ɖɔ nǔ nyɛtɔn jɛ éyɛ tɔn jí; enɛ nɔ zɔ́n bɔ è sixu ɖú alɔlwɛ dó d’ayihun na.” Samuel mɔ ɖɔ è nɔ dóhwɛ emi hwɛhwɛ ɖɔ emi nɔ ɖú alɔlwɛ xá mɛ hwenu e emi ma tlɛ ɖó linlin tɔn ǎ é, enɛ wu ɔ, é wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na gbɔ bo ɖú alɔlwɛ ɔ nùjɔnǔ tɔn lo. Amɔ̌ aca enɛ ɖó linkpɔ́n n’i. É ɖɔ dìn ɖɔ, “aca nyanya ɖé wɛ, ɖó é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó cejɛnnabi sín walɔ lɛ.”

Samuel xà xota e è wlan nú mɛ winnyawinnya lɛ é ɖé ɖò jw.org jí. É lin tamɛ dó Nùnywɛxó 20:11 jí, é ɖɔ: “Enyi vǐ ɖé ɖò walɔ ɖé lɛ zán wɛ ɔ, è nɔ ko tuùn vǐ alɔkpa e é nyí é; é ɖò gbɛ̀ ɖagbe, gbɛ̀ jlɔjlɔ zán wɛ kpo é gbɔ kpo ɔ, è nɔ ko tuùn.” Nɛ̌ enɛ ka d’alɔ ɛ gbɔn? Samuel ɖ’ayi wu ɖɔ alɔlwɛ e emi nɔ ɖú é kún nyí walɔ mímɛ́ ɖé ó, bo kún ka lɛ sɔgbe ó. É ɖɔ dìn ɖɔ: “Un lɛ́vɔ kplɔ́n ɖɔ mɛ winnyawinnya e nɔ ɖò alɔlwɛ ɖú wɛ é nɔ ɖó jijɔ ɖěɖee nɔ zɔ́n bɔ è mɔ nɔ wá nyí asú ɖagbe alǒ asì ɖagbe ǎ lɛ é. Un jɛ tamɛ lin kpɔ́n dó lee nǔ na cí nú asì e un na wá da, hwenu e é na mɔ bɔ un na ɖò alɔlwɛ ɖú xá nyɔnu ɖevo wɛ é jí. Enɛ zɔ́n bɔ un mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ aca enɛ kún na wà ɖagbe nú mì ó. Wǔ e é bɔ é wɛ zɔ́n bɔ é sɔgbe ǎ. Samuel huzu jijɔ. Alɔlwɛ ɖúɖú e é nyì alɔ na é d’alɔ ɛ bɔ é nɔ zɔ nú nùblibliwiwa.

Antonio sín ninɔmɛ lɛ́ nyla tawun ɖò nùblibliwiwa linu: É huzu kannumɔ nú fɔtóo nùblibliwiwa tɔn kpinkpɔn. É wlí alɔ xá nyɔnu e é yí wǎn na é ɖé có, é nɔ jó éɖée dó nú aca enɛ hwɛhwɛ. É ɖɔ ɖɔ tamɛ linlin dó 1 Piyɛ́ɛ 5:8 jí d’alɔ emi tawun. Wemafɔ enɛ ɖɔ: “Ayixa mitɔn ni ɖò te; mi cɔ́ miɖée, ɖó kɛntɔ́ mitɔn awovi ɔ ɖò lɛlɛ̌ dó mi wɛ kinnikinni e ɖò adǎn jí é ɖɔhun, bo ɖò mɛ e é na vún ɖu ɔ ba wɛ.” Antonio ɖɔ: “Fɔtóo nùblibliwiwa tɔn lɛ́ lɛlɛ̌ dó mǐ ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ, bɔ ɖiɖe mɔhun lɛ sixu cí ayi mɛ nú mɛ. Wemafɔ enɛ d’alɔ mì bɔ un lin tamɛ dó mɛ e gɔ́n tɛnkpɔn enɛ lɛ nɔ gosin lɛ é wu. Un ɖó na kplɔ́n bo na nɔ yawu flín ɖɔ awovi gɔ́n wɛ fɔtóo nùblibliwiwa tɔn lɛ gosin. Dìn ɔ, un tuùn ɖɔ Jehovah jɛn sixu d’alɔ mì ‘bɔ un na ɖó ayi te bo cɔ́ nyiɖée’ bá dó ɖí xwi xá ahwan enɛ e è tɔ́n linlin ce, ayi ce kpo alɔwliwli ce kpo é.” Antonio mɔ alɔdo e sín hudo e é ɖó é, bɔ ɖò gudo mɛ ɔ, é wá jó walɔ tɔn nyanya enɛ dó. Enɛ lɛ́ d’alɔ ɛ bɔ é nyì alɔ nú tagba e tlɛ nyla hu mɔ̌ lɛ é.

É ɖò wɛn ɖɔ Biblu na alixlɛ́mɛ tawun tawun e sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nyì alɔ nú tagba syɛnsyɛn lɛ é. Tagba ɖěɖee ka ko ɖò finɛ bo gbɛ́ gbigbɔ lɛ é ka lo? Mi nú mǐ ni kpɔ́n lee xó Mawu tɔn sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖeɖɛ tagba vɛwǔ mɔhun lɛ gbɔn é.

Alixlɛ́mɛ Biblu tɔn e nyɔ́ zán lɛ é sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nyì alɔ nú tagba ɖé lɛ