Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

3 Biblu Nɔ D’alɔ Bɔ È Nɔ Dɛ Ðò Tagba lɛ Nu

3 Biblu Nɔ D’alɔ Bɔ È Nɔ Dɛ Ðò Tagba lɛ Nu

Tagba ɖé lɛ tíìn bɔ è sixu nyì alɔ nú ye alǒ ɖeɖɛ ye dìn ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi mɛvívɛ́ towe ɖé kú alǒ a bɛ́ azɔn jɛmagbɔ ɖé ɔ, a sixu wà nǔ ɖě zɛ lee a na dɛ ɖò wuvɛ̌ towe lɛ nu gbɔn é wu ǎ. Biblu ka sixu d’alɔ ɖò ninɔmɛ baɖabaɖa mɔhun lɛ mɛ à?

AZƆN JƐMAGBƆ

Rose ɖɔ: “Un ɖu azɔn ɖé sín gǔ b’ɛ zɔ́n bɔ un nɔ mɔ wuvɛ̌ syɛnsyɛn hwebǐnu. Gbɛ̀ ce fun bǐ.” Nǔ e nɔ ɖu ayi mɛ n’i tawun é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ, hweɖelɛnu ɔ, é nɔ kpéwú bo nɔ sɔ́ ayi tɔn ɖó Biblu kplɔnkplɔn kpo gbigbɔ sín nǔ lɛ kpo jí ǎ. Amɔ̌, xó e Jezu ɖɔ ɖò Matie 19:26 mɛ é d’alɔ ɛ tawun, é ɖɔ: “Mawu kpé nǔ bǐ wu.” Rose wá mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ ali gègě nu wɛ è sixu kplɔ́n nǔ ɖè. Ðó wuvɛ̌ tɔn lɛ nɔ zɔ́n bɔ nùxixa nɔ vɛwǔ n’i hweɖelɛnu tawun wutu ɔ, é jɛ Biblu kpo wema jinjɔn Biblu jí e è xà dó kàn jí lɛ é kpo ɖótó jí. * É ɖɔ: “Wlɛnwín enɛ lɛ mɛvo ɔ, un tuùn lee na sixu kpó ɖò ganji ɖò gbigbɔ lixo gbɔn é ǎ.”

Enyi wǔ kú Rose ɖó é ma sixu kpéwú bo wà nǔ e é ko nɔ wà ɖ’ayǐ lɛ é ǎ wutu ɔ, xó e ɖò 2 Kɔlɛntinu lɛ 8:12 mɛ é nɔ dó gbɔ n’i, é ɖɔ: “Nú è sɔ́ jlǒ ɖagbe dó na nǔ mɛ ɔ, nǔ e ɖò mɛ sí ɔ wɛ Mawu nɔ kpɔ́n, bo nɔ yí nùnina enɛ; enyi nǔ e ma ɖò mɛ sí ǎ ɔ wɛ é nɔ kpɔ́n ǎ.” Xó enɛ lɛ flín Rose ɖɔ nǔ e é wà lɛ é sù Mawu nukúnmɛ, ɖó é wà nǔ e ninɔmɛ tɔn na tɛn ɖɔ é ni wà lɛ é bǐ.

ALUWƐ

Delphine e xó mǐ ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ é flín ɖɔ: “Hwenu e vǐ nyɔnu ce xwè 18 mɛví ɔ kú gudo é ɔ, wuvɛ̌ ɔ syɛn sɔmɔ̌ bɔ un tuùn nú na dɔ́ji ǎ. Nǔ lɛ sɔ́ na cí lee ye ɖè gbɔn ɖ’ayǐ é ǎ.” É ɖò mɔ̌ có, xó e ɖò Ðɛhan 94:19  mɛ lɛ é dó gbɔ n’i, ɖɛhanwlantɔ́ ɔ ɖɔ ɖò finɛ ɖɔ: “Enyi nǔ gègě ɖò hǔn mɛ nú mì ɔ, gbɔ e a nɔ dó nú mì é wɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mì.” É ɖɔ: “Un xoɖɛ sɛ́dó Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ mì bonu ma mɔ nǔ ɖěɖee un na wà bɔ wuvɛ̌ ce lɛ na ɖekpo lɛ é.”

É sɔ́ éɖée jó bo nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ. Nukɔnmɛ ɔ, é sɔ́ éɖée jlɛ́ dó klɛnyɔ́ɔ sinmɛnɔ e vǐ lɛ nɔ sá dó desɛ́ɛn mɛ é wu, ye na bo tlɛ wɛ́n ɔ, è nɔ kpò ɖò ye zán dó sá nǔ dó desɛ́ɛn mɛ na wɛ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, nǔ gblé dó è mɔ̌ có, é mɔ ɖɔ emi sixu lɛ́ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ. É flín ɖɔ: “Un wá ɖ’ayi wu ɖɔ enyi un zán nugbodòdó Biblu tɔn lɛ kpo linlin Biblu tɔn lɛ kpo dó dó gbɔ nú mɛ e un nɔ kplɔ́n Biblu xá lɛ é ɔ, Jehovah nɔ dó gbɔ nú nyiɖesu.” É slɛ́ mɛ ɖěɖee gbɔn aluwɛ syɛnsyɛn mɛ bɔ Biblu ɖɔ xó yetɔn lɛ é dó wema jí. É mɔ ɖɔ, “Ye bǐ wɛ nɔ xoɖɛ.” É lɛ́ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Biblu xixa jɛn sixu d’alɔ mɛ bɔ è dɛ.”

Biblu kplɔnkplɔn lɛ́ kplɔ́n nǔ taji ɖé Delphine, é wɛ nyí ɖɔ è ni sɔ́ ayi mɛtɔn ɖó sɔ e ja é jí, ni ma nyí dó ee wá yì é jí ó. Nukúnɖiɖo e ɖò Mɛsɛ́dó 24:15 mɛ é dó gbɔ n’i, é ɖɔ: “Mawu na wá fɔ́n mɛ ɖagbe lɛ, kpodo mɛ nyanya lɛ kpo sín kú.” Nɛ̌ kú e é kudeji ɖɔ Jehovah na fɔ́n vǐ nyɔnu tɔn é ka syɛn sɔ? Delphine ɖɔ: “Un nɔ mɔ vǐ ce sɛ́dó ɖò sɔgudo. ‘Azǎn’ e gbè un na mɔ ɛ é ko ɖò sunzanwema Tɔ́ ce tɔn jí. Un nɔ mɔ mǐ mɛ wè lɛ ɖò jikpá mǐtɔn mɛ, lee un mɔ ɛ bo yí wǎn n’i gbɔn gbè e gbè un jì i é ɖɔhun.”

^ akpá. 4 Xóyidókanji mɔhun lɛ gègě ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn jw.org jí.

Biblu sixu d’alɔ we bɔ a na mɔ gbɔdónúmɛ ɖò hwenu e tlɛ nyla hú bǐ lɛ é mɛ