Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Biblu kpo Sɔgudo Towe Kpo

Biblu kpo Sɔgudo Towe Kpo

MǏ NI ÐƆ ɖɔ a ɖò zɔnlin ɖi wɛ zǎn xwete ɖò ablu gɔngɔn mɛ. Hwe ko yì xɔ xóxó có, ado ka hu we ǎ, ɖó tɔ́ci e ɖiɖɛ̌ ganji é ɖé ɖò alɔ towe mɛ wutu. Hwenu e a tá dó asá mɛ é ɔ, a mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖò nukɔn towe zaan lɛ é bǐ wu. Bɔ hwenu e a tá dó zɔ é ɔ, é xò ablu ɔ zlɛ kaka bo yì fí línlín.

Ðò ali ɖé lɛ nu ɔ, Biblu cí tɔ́ci mɔhun ɖɔhun. Lee mǐ ko mɔ gbɔn ɖò xota e wá yì lɛ é mɛ é ɔ, Xó Mawu tɔn sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖí xwi xá tagba ɖěɖee ɖò nukɔn mǐtɔn tlolo lɛ é, ye wɛ nyí tagba ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn ɖěɖee mǐ nɔ mɔ ɖò gbɛ̀ égbé tɔn mɛ lɛ é. Amɔ̌, Biblu nɔ lɛ́ wà nǔ hú mɔ̌. É tá weziza dó sɔgudo jí nú mǐ, b’ɛ zɔ́n bɔ mǐ mɔ ali e kplá mɛ yì awǎjijɛ sín gbɛ̀ e na jɛmɛ nú mǐ é mɛ é lobo mlɛ́. (Ðɛhan 119:105) Gbɔn nɛ̌ é?

Mi nú mǐ ni lin tamɛ kpɔ́n dó ali e nu Biblu nɔ na mǐ nukúnɖiɖo dó sɔgudo wu ɖè é wè jí: 1 É nɔ d’alɔ mǐ bɔ gbɛzán mǐtɔn nɔ ɖó nu, bo 2 nɔ kplɔ́n lee mǐ na zun xɔ́ntɔn e na nɔ ayǐ sɔyi é xá Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn gbɔn é mǐ.

1 GBƐZÁN MƐTƆN NƆ ÐÓ NU

Biblu na wěɖexámɛ ɖejid’ewu ɖěɖee na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖí xwi xá tagba mǐtɔn lɛ é, amɔ̌, é hugǎn wěɖexámɛ sín wema ɖé kpowun. Biblu nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔ e kàn mǐɖesunɔ lɛ é kɛɖɛ jí ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni sɔ́ ayi ɖó nǔ ɖevo ɖěɖee ɖò taji lɛ é lɔmɔ̌ jí. Mɔ̌ wiwa jɛn sixu zɔ́n bɔ gbɛ̀ mǐtɔn na ɖó nu.

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nugbodòdó Biblu tɔn ɖokpo ɖíe: “Nùnamɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ hú nǔyiɖòmɛsí.” (Mɛsɛ́dó 20:35) A ka sixu flín hwenu e a d’alɔ mɛ e ɖò hudo mɛ é ɖé é à? Alǒ hwenu e a ɖótó xɔ́ntɔn towe ɖé bɔ é ɖɔ lee nǔ cí n’i é à? É víví nú we ɖɔ a d’alɔ mɛɖé b’ɛ ɖó awǎjijɛ ɖò gbɛzán tɔn mɛ à cé?

Mǐ nɔ mɔ awǎjijɛ e hugǎn bǐ é hwenu e mǐ nɔ na nǔ mɛ bo ma nɔ ɖó nukún nùɖé ǎ é. Wema wlantɔ́ ɖokpo ɖɔ: “È sixu sɔ́ mɛɖée jó dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ  bo gɔn lè gègě mɔ ɖ’emɛ ǎ, afi nú è ɖó nukún ajɔ ɖé cobo wà mɔ̌ ɔ nɛ.” É ɖò mɔ̌ có, enyi mǐ sɔ́ miɖée jó dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ, ɖò taji ɔ, mɛ ɖěɖee ma sixu sú axɔ́ tɔn mǐ ǎ lɛ é tamɛ ɔ, mǐ mɔ ajɔ tɔn. Mǐ nɔ ɖ’alɔ ɖò nǔ taji ɖevo lɛ mɛ. Nugbǒ ɔ, mǐ nɔ wà azɔ̌ alɔ ɖò alɔ mɛ xá Gbɛɖotɔ́ ɔ ɖesu, é nɔ mɔ xomɛnyínyɔ́ mɔhun lɛ dó mɔ nǔ e è nya n’i lɛ é. (Nùnywɛxó 19:17) Nǔ e mǐ wà nú mɛ e ma ɖó mɛɖé ǎ lɛ é nɔ xɔ akwɛ ɖò nukún tɔn mɛ tawun; é d’akpá ɖɔ emi na sɔ́ gbɛ̀ mavɔmavɔ ɖò palaɖisi ayikúngban jí tɔn mɛ dó sú axɔ́ mǐ, nukúnɖiɖo sɔgudo tɔn enɛ jiwǔ tawun!​—Ðɛhan 37:29; Luki 14:12-14. *

Hú bǐ ɔ, Biblu kplɔ́n mǐ ɖɔ Jehovah Mawu nugbǒ ɔ sinsɛn sixu zɔ́n bɔ gbɛ̀ mǐtɔn ɖó nu nugbǒ. Xó tɔn dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni kpa susu n’i, wlí yɛ̌yi n’i lobo na ɛ sísí e é jɛxa é. (Nùnywɛtɔ́xó 12:13; Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11) Enyi mǐ wà mɔ̌ ɔ, mǐ nɔ kpéwú bo nɔ wà nǔ e sixu kpaca mɛ é ɖé: Mǐ nɔ hɛn Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn sín xomɛ hun. Nugbǒ ɔ, é dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ: “Yǐ nùnywɛ, bonu xomɛ na hun mì.” (Nùnywɛxó 27:11) Kpɔ́n bo, enyi mǐ wá gbeta e nùnywɛ kpé lɛ é kɔn sɔgbe kpo nugbodòdó ɖěɖee ɖò Biblu mɛ lɛ é kpo ɔ, mǐ nɔ hɛn Tɔ́ mǐtɔn wanyiyinɔ jixwé tɔn ɔ sín xomɛ hun. Etɛwu? Ðó é nɔ kpé nukún dó mǐ wu bo nɔ ba ɖɔ mǐ ni nɔ ɖu lè e ɖò alixlɛ́mɛ tɔn lɛ xwixwedó mɛ é. (Ezayíi 48:17, 18) Nugbǒ ɔ, nǔ e na zɔ́n bɔ gbɛ̀ mǐtɔn na ɖó nu é ɖě sɔ́ hugǎn Nǔbǐwukpétɔ́ wɛkɛ ɔ tɔn sinsɛn lobo zán gbɛ̀ e na hɛn xomɛ tɔn hun é ǎ.

2 XƆ́NTƆN ZUNZUN XÁ GBƐÐOTƆ́ MǏTƆN

Biblu lɛ́ kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni zun xɔ́ntɔn xá Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn. Mawuxówema ɔ ɖɔ: “Mi sɛkpɔ Mawu; enɛ ɔ é na sɛkpɔ mi.” (Jaki 4:8) Hweɖelɛnu ɔ, mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ è ka sixu zun xɔ́ntɔn xá Gbɛɖotɔ́ nǔbǐwukpétɔ́ ɔ dóó à jí. Amɔ̌, Biblu na mǐ ganjɛwu ɖɔ enyi mǐ “ba [Mawu]” ɔ, mǐ na “mɔ ɛ,” ɖó é “lín dó ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ǎ.” (Mɛsɛ́dó 17:27) Wě e Biblu ɖè xá mɛ ɖɔ è ni zun xɔ́ntɔn xá Mawu é na wà ɖagbe nú mǐ tawun ɖò sɔgudo. Gbɔn nɛ̌ é?

Lin tamɛ kpɔ́n: Enyi mǐ na bo tɛ́n kpɔ́n gbɔn ɖebǔ ɔ, mǐɖesunɔ sixu xógló kú e nyí kɛntɔ́ mǐtɔn gudo tɔn ɔ é ǎ. (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:26) Amɔ̌, Mawu ɖò gbɛ̀ tɛgbɛ. É na kú kpɔ́n ǎ, bo jló ɖɔ xɔ́ntɔn emitɔn lɛ lɔ ni nɔ gbɛ̀ tɛgbɛ. Biblu zán xógbe e bɔkun bo ka lɛ́ dɔn mɛ é dó ɖɔ nǔ e Jehovah ba nú mɛ e ɖò biba ɛ wɛ lɛ é, bo ɖɔ: “Ye na dɔ́ji!”​—Ðɛhan 22:27.

Nɛ̌ a ka sixu zun xɔ́ntɔn mɔhun ɖé xá Mawu kaka sɔyi gbɔn? Kpò ɖò nǔ kplɔ́n dó wǔ tɔn wɛ ɖò Xó tɔn Biblu ɔ mɛ. (Jaan 17:3; 2 Timɔtée 3:16) Ba alɔdo tɔn bá dó mɔ nukúnnú jɛ Biblu ɔ mɛ. Biblu na mǐ ganjɛwu ɖɔ enyi mǐ kpó ‘ɖò nùnywɛ byɔ Mawu wɛ’ dó nùjɔnǔ mɛ jɛn wɛ ɔ, é na na mǐ. * (Jaki 1:5) Gudo tɔn ɔ, tɛ́n kpɔ́n bo zán nǔ e a kplɔ́n lɛ é, bo jó Xó Mawu tɔn dó nú é ni nyí “zogbɛ́n e nɔ xlɛ́ fí e [a] na tɛ afɔ é” we é, lobo nyí “weziza ɖò ali [towe] jí,” bɛ́sín dìn kaka sɔyi mavɔmavɔ.​—Ðɛhan 119:105.

^ akpá. 8 Bo na dó mɔ nǔ ɖevo lɛ dó akpá e Mawu dó dó gbɛ̀ mavɔmavɔ ɖò palaɖisi mɛ é wu ɔ, kpɔ́n wemata 3gɔ́ wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? tɔn, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ɖetɔ́n.

^ akpá. 13 Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ xwlé tito Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu tɔn ɖé mɛ, b’ɛ sixu d’alɔ we bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ Mawuxówema ɔ mɛ d’eji. Bo na dó mɔ nukúnnú jɛ tito enɛ ɔ wu ɔ, kɛnklɛn kpɔ́n video Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn? ɖò www.jw.org jí. (Zǐn WEMA LƐ > VIDEO LƐ)

Mawu ɖò gbɛ̀ tɛgbɛ, bo jló ɖɔ xɔ́ntɔn emitɔn lɛ lɔ ni nɔ gbɛ̀ tɛgbɛ