Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ  |  No. 1 2018

Etɛ A ka Lin?

Etɛ A ka Lin?

Biblu ka sixu d’alɔ we bɔ a na huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn à?

MƐÐÉ LƐ ÐI ÐƆ . . .

emi kún sixu nyí xɔ́ntɔn Mawu tɔn ó, ɖó ye nɔ mɔ ɖɔ emi nyí mɛ blíblí alǒ hwɛhutɔ́. Mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ Mawu kún nɔ kpé nukún dó mǐ wu ó. Etɛ a ka lin?

NǓ E BIBLU ÐƆ É

Mawu “nɔ zun xɔ́ntɔn xá mɛ e nɔ wà nǔ jlɔjlɔ lɛ” é. (Nùnywɛxó 3:32) Enyi mǐ nɔ setónú nú Mawu ɔ, mǐ sixu huzu xɔ́ntɔn tɔn.

NǓ ÐEVO TƐ BIBLU KA SIXU KPLƆ́N MǏ?

  • Mawu jló na nyí Xɔ́ntɔn mǐtɔn.​—Jaki 4:8.

  • Ðó Mawu nyí Xɔ́ntɔn mǐtɔn wutu ɔ, é ɖò gbesisɔmɛ bá d’alɔ mǐ lobo sɔ́ hwɛ kɛ mǐ.​—Ðɛhan 86:5.

  • Xɔ́ntɔn Mawu tɔn lɛ nɔ yí wǎn nú nǔ e é yí wǎn na lɛ é lobo nɔ gbɛ́ wǎn nú nǔ e é gbɛ́ wǎn na lɛ é.​—Hlɔmanu lɛ 12:9.