Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alixlɛ́mɛ Biblu Tɔn lɛ Ðò Taji Égbé Wɛ À?

Alixlɛ́mɛ Biblu Tɔn lɛ Ðò Taji Égbé Wɛ À?

EǑ WƐ MƐÐÉ LƐ ÐƆ. Dotóo ɖé ɖɔ ɖɔ alixlɛ́mɛ Biblu tɔn lɛ xwixwedó ɖò égbé cí wema 1920 jɛ 1929 vlamɛ tɔn lɛ zinzan dó kplɔ́n nǔ mɛ ɖò nùnywɛ xwitixwiti linu ɖɔhun. Mɛ e ma nɔ ɖó sísí nú Biblu ǎ é ɖé tlɛ sixu kanbyɔ ɖɔ hwi ka na xwedó alixlɛ́mɛwema ɔdinatɛ́ɛ xóxó ɖé tɔn dó zán ɔdinatɛ́ɛ e tɔ́n yɔyɔ̌ é ɖé à jí. Ðò xógbe ɖevo mɛ ɔ, mɛɖé lɛ nɔ mɔ ɖɔ Biblu ɔ ko cá tawun.

Etɛwu mɛɖé ka na zán alixlɛ́mɛwema xóxó mɔhun ɖò nùnywɛ xwitixwiti sín gbɛ̀ égbé tɔn mɛ? È na ɖɔ ɔ, tɛn ɛntɛnɛti tɔn kpaà kpo mɛɖesunɔ tɔn maxamaxa lɛ kpo wɛ nɔ ɖò wěɖexámɛ kpo alixlɛ́mɛ yɔyɔ̌ lɛ kpo ɖetɔ́n wɛ hwebǐnu. Tuto televiziɔn jí tɔn lɛ nɔ xwlé wěɖexámɛ akɔwé lɛ, nùkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo wema wlantɔ́ lɛ kpo tɔn mɛ hwɛhwɛ. Bɔ xwé e nɔ zín wema lɛ é nɔ ɖè lee è na gézé gbɔn é sín wema maxamaxa tɔ́n, bɔ enɛ nɔ flɔ́ zo dó glɔ nú dɔkun jijɛ sín azɔ̌xwé gègě.

Nǔ tobutobu e è nɔ ɖetɔ́n ɖò cɛju ɖokpo ɖokpo mɛ é nɛ, bɔ etɛwu è ka na yì ba alɔdo Biblu e nyí wema ɖé bɔ è ko wlan fó sín xwè 2 000 mɔ̌ ɖíe é tɔn lo? Mɛ e ma nɔ ɖó sísí nú Biblu ǎ lɛ é sín hwɛ jɔ ɖɔ wema mɔhun zinzan cí nùnywɛ xwitixwiti sín wema e ko cá é, alǒ alixlɛ́mɛwema ɔdinatɛ́ɛ tɔn xóxó ɖé zinzan ɖɔhun à cé? Nú è na ɖɔ nugbǒ ɔ, nùjlɛdonǔwu enɛ sɔgbe ǎ. Nùnywɛ xwitixwiti nɔ yawu huzu, amɔ̌, nǔ e gbɛtɔ́ nyí é ka ko huzu kpɔ́n à? Mɛ lɛ kpó ɖò lee ye na bló gbɔn bɔ gbɛ̀ yetɔn na ɖó nu é, lee ye na ɖó awǎjijɛ bo nɔ ayijayǐ mɛ gbɔn é, lee ye na ɖó kancica ɖagbe ɖò xwédo mɛ gbɔn é, kpo lee ye na ɖó xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ gbɔn é kpo ba wɛ.

Biblu ɔ dóxó mɔ̌ có, é kɛnu dó hudo enɛ lɛ kpo ɖevo lɛ kpo wu. É lɛ́ ɖɔ ɖɔ Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn gɔ́n wɛ emi gosin. É ɖɔ ɖɔ emi na xlɛ́ ali mǐ ɖò akpáxwé gbɛzán mǐtɔn tɔn lɛ bǐ mɛ, lobo na na mǐ nǔwukpikpé bonu mǐ na ɖí xwi xá tagba ɖebǔ é na wá ba jonɔ mǐ é. (2 Timɔtée 3:16, 17) Hú mɔ̌ ɔ, é ɖɔ ɖɔ wěɖexámɛ emitɔn lɛ nɔ nyɔ́ zán hwebǐnu, lé ye kún nɔ cá gbeɖé ó! Biblu ɔ ɖesunɔ ɖɔ: “Mawuxó ɔ ɖò gbɛ̀.”​—Eblée lɛ 4:12.

Nǔ enɛ lɛ é Biblu ɖɔ é ka sixu nyí nugbǒ dóó à? É ko cá wɛ à, alǒ é wɛ nyí wema e nyɔ́ zán hú bǐ é, wema gbɛɖe ɔ? Linlin Atɔxwɛ elɔ tɔn wɛ nyí ɖɔ é ni d’alɔ we bonu a ni mɔ xósin nú nùkanbyɔ enɛ lɛ, é wɛ nyí nukɔntɔn ɖò bunɔ ɖěɖee è na ɖetɔ́n bɔ d’ewu lɛ é mɛ.