Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ATƆXWƐ No. 1 2018 | Biblu Kpò Ðò Taji Égbé Wɛ À?

BIBLU KPÒ ÐÒ TAJI ÉGBÉ WƐ À?

Nǔ tobutobu e tíìn ɖò nùnywɛ xwitixwiti sín gbɛ̀ égbé tɔn mɛ lɛ é zɔ́n bɔ Biblu ɔ ko dóxó sɔmɔ̌ bɔ è sɔ́ sixu zán ǎ wɛ à? Biblu ɖɔ:

‘Nǔ e è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɔ, Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ, bo ɖó lè.’​—2 Timɔtée 3:16.

Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó lee Biblu sixu xlɛ́ ali mǐ ɖò gbɛzán mǐtɔn sín akpáxwé lɛ bǐ mɛ gbɔn é jí.

 

Alixlɛ́mɛ Biblu Tɔn lɛ Ðò Taji Égbé Wɛ À?

Mɛɖé lɛ nɔ mɔ ɖɔ Biblu ɔ ko cá tawun. Nǔ tobutobu e è nɔ ɖetɔ́n ɖò cɛju ɖokpo ɖokpo mɛ é nɛ, bɔ etɛwu è ka na yì ba alɔdo Biblu e nyí wema ɖé bɔ è ko wlan fó sín xwè 2 000 mɔ̌ ɖíe é tɔn lo?

Nùkplɔnmɛ Biblu Tɔn Lɛ—Nùnywɛ Hwebǐnu Tɔn Lɛ

Nùkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ cá ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, ye jinjɔn nugbodòdó ɖěɖee nyɔ́ zán hwebǐnu lɛ é jí.

É Ko Cá Wɛ À alǒ É Jɛ Nukɔn?

Biblu nyí nùnywɛ xwitixwiti sín wema ɖé ǎ có, é ɖɔ nùɖé lɛ xó bɔ ye sixu kpaca we.

1 Biblu Nɔ D’alɔ Bɔ È Nɔ Nyì Alɔ nú Tagba Lɛ

Lin tamɛ dó lee nùnywɛ Biblu tɔn d’alɔ mɛ lɛ bɔ ye nyì alɔ nú gbɛmɛ tagba syɛnsyɛn ɖé lɛ gbɔn é jí.

2 Biblu Nɔ D’alɔ Bɔ È Nɔ Ðeɖɛ Tagba Lɛ

Biblu na nùnywɛ e è na zán dó ɖeɖɛ tagba ɖěɖee nɔ ɖ’akpɔ̀ nú mɛ bo nɔ gbɛ́ gbigbɔ lɛ é, ɖi adohuhu zɛ xwé wu, nǔ sísɔ́ ɖó nǎ nǎ mɛ kpo mɛɖokponɔ ninɔ kpo.

3 Biblu Nɔ D’alɔ Bɔ È Nɔ Dɛ Ðò Tagba lɛ Nu

Tagba ɖěɖee è ma sixu nyì alɔ na alǒ ɖeɖɛ ǎ lɛ é, ɖi kú mɛvívɛ́ ɖé tɔn alǒ azɔn jɛmagbɔ ka lo?

Biblu kpo Sɔgudo Towe Kpo

Xó Mawu tɔn sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖí xwi xá tagba ɖěɖee ɖò nukɔn mǐtɔn tlolo lɛ é, ye wɛ nyí tagba ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn ɖěɖee mǐ nɔ mɔ ɖò gbɛ̀ égbé tɔn mɛ lɛ é. Amɔ̌, Biblu nɔ lɛ́ wà nǔ hú mɔ̌. É tá weziza dó sɔgudo jí.

Etɛ A ka Lin?

Lin tamɛ dó nǔ e mɛɖé lɛ nɔ lin é kpo nǔ e Biblu ɖesu kplɔ́n mɛ dó xota enɛ jí é kpo jí.