Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Gbɛ̀ ɔ bǐ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ, amɔ̌, Mawu wɛ ka zɔ́n à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Mawu wɛ ka nɔ zɔ́n wuvɛ̌ mimɔ lɛ à?

Etɛ ka nyí xósin towe?

  • Ɛɛn

  • Boya

Nǔ e Biblu ɖɔ é

“Mawu nɔ wà nǔ nyanya gbeɖé ǎ. Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ nɔ dóhwɛ agɔ gbeɖé ǎ.” (Jɔbu 34:10) Mawu wɛ nɔ zɔ́n nǔ nyanya kpo wuvɛ̌ mimɔ kpo e tíìn ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é gbeɖé ǎ.

Nǔ ɖevo tɛ Biblu ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Satáan Awovi, “axɔsu gbɛ̀ elɔ tɔn” ɔ wɛ nyí mɛ taji e nɔ zɔ́n wuvɛ̌ mimɔ lɛ é.​—Jaan 14:30.

  • Wuvɛ̌ mimɔ lɛ kpo nǔ nyanya lɛ kpo nɔ lɛ́ sín gbeta nyanya e kɔn gbɛtɔ́ lɛ nɔ wá é wu hwɛhwɛ.​—Jaki 1:14, 15.

Wuvɛ̌ mimɔ ka na wá nɔte gbeɖé à?

Mɛɖé lɛ lin ɖɔ enyi gbɛtɔ́ lɛ ɖó gbè kpɔ́ ɔ, ye sixu sú kún dó nú wuvɛ̌ mimɔ, é ɖò mɔ̌ có, mɛ ɖevo lɛ nɔ mɔ ɖɔ nukúnɖiɖo kaka ɖé kún sɔ́ ɖè ɖɔ ninɔmɛ gbɛ̀ ɔ tɔn na ɖyɔ dó ɖagbe jí bǐ mlɛ́mlɛ́ ó. Etɛ a ka lin?

Nǔ e Biblu ɖɔ é

Mawu na ɖè wuvɛ̌ mimɔ síìn. “Kú sɔ́ na tíìn ǎ, aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ.”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4.

Nǔ ɖevo tɛ Biblu ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Mawu na zán Jezu dó jla wuvɛ̌ mimɔ ɖěɖee Awovi zɔ́n lɛ é ɖó.​—1 Jaan 3:8.

  • Mɛ ɖagbe lɛ na nɔ ayikúngban jí ɖò fífá mɛ kaka sɔyi.​—Ðɛhan 37:9-11, 29.