Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Un Jló Na Kú Ǎ!

Un Jló Na Kú Ǎ!
  • È JÌ MÌ ÐÒ: 1964

  • TÒ CE: ANGLETERRE

  • TAN CE: UN NYÍ NƆ GBĚVÚN ÐÉ ÐÒ WINNYAWINNYA MƐ

NǓ E UN WÀ WÁ YÌ LƐ É

È jì mì ɖò Paddington, xá ɖé mɛ wɛ bo ɖò Londres, Angleterre bɔ gbɛtɔ́ sukpɔ́ ɖ’emɛ kaka. Nyì kpo nɔ ce kpo kpodo dada ce atɔn kpo wɛ nɔ kpɔ́. Ðó tɔ́ ce nyí ahannumunɔ wutu ɔ, é nɔ yì bo nɔ wá.

Hwenu e un ɖò vǔ é ɔ, nɔ ce kplɔ́n mì ɖɔ ma nɔ xoɖɛ ɖò zǎn lɛ bǐ mɛ. Un ɖó Biblu kpɛví ɖokpo bɔ Ðɛhanwema lɛ jɛn ɖ’emɛ, bɔ un kpa han nǔ e ɖ’emɛ lɛ é tɔn bo na dó sixu nɔ jì. Un flín ɖɔ un xà nukɛgbe ɖé ɖò wema ce lɛ ɖokpo mɛ, bɔ é cí ayi mɛ nú mì: “Ayǐ ɖokpo na wá hɔ́n bɔ nǔ bǐ na bú sín gbɛ̀ ɔ mɛ.” Xógbe enɛ lɛ zɔ́n bɔ un nɔ nɔ zǎnwunzɛn bo nɔ ɖò nǔlinkpɔn dó sɔgudo wu wɛ. Un nɔ ɖɔ nú nyiɖée ɖɔ, ‘Gbɛ̀ ɔ sixu fó ɖó finɛ ǎ. Etɛwu un ka ɖò gbɛ̀?’ Un jló na kú ǎ!

Un jɛ nǔ dò ba jí dó nùɖoyɛswímɛ lɛ wu jí. Un tɛnkpɔn bo na ɖɔ xó xá mɛkúkú lɛ, nyì kpo xɔ́ntɔn ce lɛ kpo nɔ yì kúxwé lɛ, bo nɔ kpɔ́n fímu baɖabaɖa lɛ. Mǐ nɔ lin ɖɔ é nyɔ́ tawun bo ka nɔ lɛ́ dó xɛsi mɛ.

Xwè wǒ jɛn un ɖó bo jɛ nǔ dosin jí. Un jɛ azɔ nu jí, bɔ zaan ɔ, é yí hun ce bǐ. Nukɔnmɛ ɔ, un jɛ gěe e è nɔ ylɔ ɖɔ marijuana é nu jí. Hwenu e un ɖó xwè 11 é ɔ, un jɛ ahan syɛnsyɛn nu jí. É nɔ víví ɖò nu ce mɛ ǎ có, enyi è nu mú ɔ, lee é nɔ wà nǔ dó mɛ wu gbɔn é nɔ nyɔ́ nukún ce mɛ. Un lɛ́vɔ yí wǎn nú nùxixo kpo weɖuɖu kpo. Hweɖebǔnu e un kpéwú é ɔ, un nɔ yì kpacaɖuɖu lɛ tɛnmɛ kpo fí e è nɔ ɖúwe ɖè zǎnmɛ lɛ é kpo. Un nɔ hɔn sín xwégbe zǎnmɛ bo nɔ lɛ́ lɛkɔ wá cobɔ ayǐ nɔ hɔ́n. Nǔ nɔ cikɔ nú mì bǐ ayihɔngbe tɔn, bɔ un nɔ gɔn azɔ̌mɛ hwɛhwɛ. Enyi un wá yì gbeɖé ɔ, hwɛhwɛ wɛ un nɔ nu ahan syɛnsyɛn ɖò gbɔjɛ hwenu lɛ.

Xwè gudogudo tɔn e un bló ɖò azɔ̌mɛ é ɔ, un w’azɔ̌ ɖebǔ ǎ. Ðó nɔ ce tuùn bǎ e mɛ un nyí gběvún ɖó é ǎ wutu ɔ, é vɛ́ n’i tawun bo lɛ́ ɖó akpɔ̀ n’i. Mǐ ɖɔ jlɛ bɔ un hɔn sín xwégbe. Un yì cí sunnu xɔ́ntɔn ce Tony gɔ́n nú táan ɖé. Ajotɔ́ axánsúxó wɛ n’i, b’ɛ nɔ sà gěe bo lɛ́ nyí adakaxotɔ́ ɖaxó bɔ è tuùn i. É lín cobɔ un mɔ xò ǎ, bɔ un jì vǐ sunnu mǐtɔn hwenu e un ɖò xwè 16 ɖó wɛ é.

LEE BIBLU HUZU GBƐZÁN CE GBƆN É

Un xò gò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ azɔn nukɔntɔn ɔ hwenu e un ɖò xwé e gbè è nɔ yí vǐnɔ e ma d’asú ǎ lɛ é kpo  vǐ yetɔn lɛ kpo dó é ɖé gbè é. Gǎntosɔ́ xá ɔ mɛ tɔn lɛ wɛ mɔ xɔ ɖokpo nú mì dó finɛ. Kúnnuɖetɔ́ nyɔnu wè nɔ wá ba vǐnɔ ɖé lɛ kpɔ́n hwɛhwɛ. Gbè ɖokpo ɔ, un jɛ xóɖɔɖókpɔ́ xá ye jí. Linlin ce wɛ nyí ɖɔ má xlɛ́ ye ɖɔ ye kún ɖò nugbǒ ɖɔ wɛ ó. Amɔ̌, ye sɔ́ Biblu dó na sìnkɔn nú nùkanbyɔ ce tobutobu lɛ ɖokpo ɖokpo, kpo fífá kpo b’ɛ lɛ́ zawě. Ye nyɔ́ xomɛ tawun bo lɛ́ keya nú mɛ, bɔ é dɔn mì tawun. Enɛ wu ɔ, nyì lɔ yí gbè bo na kplɔ́n Biblu xá ye.

É lín ǎ bɔ un kplɔ́n nùɖé ɖò Biblu mɛ b’ɛ ɖyɔ gbɛzán ce. Sín hwenu e un ɖò vǔ é ɔ, un nɔ ɖi xɛsi nú kú. Amɔ̌ dìn ɔ, un mɔ nukúnnú jɛ nǔ e Jezu kplɔ́n mɛ dó fínfɔ́n sín kú wu é wu! (Jaan 5:28, 29) Gɔ́ na ɔ, un lɛ́ kplɔ́n ɖɔ Mawu nɔ kpé nukún dó nyiɖesu mɛtún ɔ wu. (1 Piyɛ́ɛ 5:7) Xógbe e ɖò Jelemíi 29:11 mɛ lɛ é byɔ ayi ce mɛ tawun, é ɖɔ: “Ðó nyɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ, un tuùn tito e un sɔ́ ɖó te nú mi é; fífá wɛ un sɔ́ ɖó te nú mi, é nyí nǔ nyanya wɛ un sɔ́ ɖó te nú mi ǎ, bonu sɔ na nyɔ́ nú mi.” Un jɛ nǔ ɖi jí ɖɔ un hɛn ɔ, un na ɖó nukúnɖiɖo bo na nɔ gbɛ̀ ɖò Palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí kaka sɔyi.​—Ðɛhan 37:29.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖè wanyiyi jɔ wanyiyi xlɛ́ mì. Azɔn nukɔntɔn e un yì kplé yetɔn lɛ é ɔ, un mɔ wanyiyi ɖaxó ɖò tɛntin yetɔn b’ɛ dɔn mɛ tawun! (Jaan 13:34, 35) Enɛ ɔ gbɔn vo tawun nú lee mɛ lɛ wà nǔ xá mì gbɔn ɖò amísaxwé xá ɔ mɛ tɔn ɖé mɛ é. Kúnnuɖetɔ́ lɛ kpɔ́n dó ninɔmɛ ce lɛ wu ǎ, bo yí mì tawun. Ye zán hwenu yetɔn dó ta ce mɛ, kpé nukún dó wǔ yè, keya nú mì, bo lɛ́vɔ d’alɔ mì ɖò ali gègě nu. Un mɔ ɖɔ un ɖò xwédo wanyiyinɔ ɖaxó ɖé mɛ.

Biblu e un jɛ kpinkplɔn jí é zɔ́n bɔ un mɔ ɖɔ un ɖó na bló huzuhuzu ɖé lɛ ɖò gbɛzán ce mɛ ba dó sɔgbe xá nugbodòdó walɔ ɖagbe tɔn Mawu tɔn titewungbe lɛ. É bɔwǔ nú mì nú ma ɖó azɔ nunu te ǎ. Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, un mɔ ɖɔ nùxixo ɖé lɛ nɔ zɔ́n bɔ marijuana nunu nɔ lɛ́ jló mì d’eji; enɛ wu ɔ un ɖyɔ nùxixo e un nɔ sè lɛ é. Ðó un jló na ɖó ayi te wutu ɔ, un sɔ́ nɔ yì kpacaɖuɖu lɛ tɛnmɛ kpo fí e è nɔ ɖúwe ɖè zǎnmɛ lɛ é kpo ǎ, ɖó ahan nunu táa lɛ́ jló mì wutu. Un ba xɔ́ntɔn yɔyɔ̌ ɖevo ɖěɖee jijɔ yetɔn na d’alɔ mì ɖò gbɛzán ce yɔyɔ̌ ɔ mɛ lɛ é bo dó gbɛ̌ xá.​—Nùnywɛxó 13:20.

Hwenɛnu ɔ, Tony lɔ jɛ Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ jí. Ee Kúnnuɖetɔ́ lɛ sɔ́ Biblu dó na xósin nú nùkanbyɔ tɔn lɛ é ɔ, é lɔ mɔ ɖɔ nugbǒ wɛ nyí nǔ e kplɔ́n wɛ emi ɖè é. É bló huzuhuzu ɖaxó lɛ ɖò gbɛzán tɔn mɛ: É jó adakaxixo sín gbɛ̌ e é nɔ dó ɖ’ayǐ é dó, jó jaguda sín azɔ̌ e é nɔ wà é dó, bo ɖó marijuana nunu te. Bo na dó nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, mǐ mɛ wè lɛ mɔ ɖɔ mǐ ɖó na jla nùblibliwiwa sín gbɛ̀ e zán wɛ mǐ ɖè é ɖó, lobo ɖó ninɔmɛ e na wà ɖagbe nú vǐ sunnu mǐtɔn é ɖé. Mǐ wlí alɔ ɖò 1982.

“Un sɔ́ nɔ nɔ zǎnwunzɛn bo nɔ ɖò adohu adohu jí dó sɔgudo alǒ kú wu ɖě ǎ”

Un flín ɖɔ un nɔ ba xota Atɔxwɛ kpo Réveillez-vous! * kpo tɔn e ɖɔ xó dó tan mɛ ɖěɖee kpéwú bo bló huzuhuzu e un ba bo na bló lɛ é tɔn jí lɛ é. Kpɔ́ndéwú yetɔn dó wusyɛn lanmɛ nú mì tawun! Un mɔ hlɔnhlɔn bo na kpó ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na jó gbè gbeɖé ǎ. Un nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah ɖɔ nǔ ni ma cikɔ n’i dó wǔ yè ó. Nyɛ kpo Tony kpo bló baptɛm bo huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn ɖò Juillet 1982.

LÈ E UN MƆ LƐ É

Xɔ́ntɔn zunzun xá Jehovah Mawu hwlɛn gbɛ̀ ce gán. Jehovah lɛ́vɔ nɔ gudo nú nyì kpo Tony kpo ɖò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ. Mǐ kplɔ́n jiɖiɖe dó Mawu wu ɖò wuvɛ̌ lɛ mɛ, bɔ mǐ mɔ ɖɔ é nɔ gudo nú xwédo mǐtɔn hwebǐnu.​—Ðɛhan 55:23.

Alɔdido vǐ sunnu mǐtɔn kpo vǐ nyɔnu mǐtɔn kpo bonu ye na tuùn Jehovah nyì ɖɔhun na mì awǎjijɛ. Dìn ɔ, un lɛ́ ɖó awǎjijɛ ɖokpo ɔ hwenu e un mɔ ɖɔ vǐ yetɔn lɛ lɔ ɖò susu wɛ bo ɖò Mawu tuùn wɛ é.

Un sɔ́ nɔ nɔ zǎnwunzɛn bo nɔ ɖò adohu adohu jí dó sɔgudo alǒ kú wu ɖě ǎ. Tony kpo nyì kpo nɔ hɛn alɔnu mǐtɔn ján bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ bo nɔ yì dó wusyɛn lanmɛ nú agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn vovo lɛ. Mǐ nɔ gɔ́ nú ye bo nɔ kplɔ́n mɛ ɖevo lɛ ɖɔ enyi ye ɖi nǔ nú Jezu ɔ, ye lɔ sixu ɖu vivǐ gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn.

^ akpá. 19 Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wɛ ɖè é lɔmɔ̌ tɔ́n.