Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | MƆ NǓ GÈGĚ ÐÒ BIBLU XIXA MƐ

Nɛ̌ Un ka Sixu Bɛ́ Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Bɛ́ Gbɔn?

Wlɛnwín tɛ ka na d’alɔ we bɔ Biblu xixa na víví nú we bɔ a na mɔ nǔ gègě ɖ’emɛ? Ð’ayi alixlɛ́mɛ e w’azɔ̌ nú mɛ gègě é atɔ́ɔ́n wu.

Ba fí e nyɔ́ é. Tɛnkpɔn bo mɔ fí e ɖò xwii é ɖé. Nyì alɔ nú nǔ ɖěɖee nɔ fɛ́ ayi mɛtɔn lɛ é bonu a na sixu sɔ́ ayi ɖó nǔ e xà wɛ a ɖè é jí. Weziza ɖagbe kpo jɔhɔn flɛ́flɛ́ kpo sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu nǔ e xà wɛ a ɖè é sín vivǐ hugǎn.

Ðǒ linlin e sɔgbe é. Ðó Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ gɔ́n wɛ Biblu ɔ gosin wutu ɔ, a na ɖu vivǐ tɔn hugǎn, enyi a cí yɔkpɔvu e ɖò gbesisɔmɛ bonu tɔ́ wanyiyinɔ ɖé na kplɔ́n nǔ i é ɖɔhun ɔ nɛ. Enyi a ko ɖó linlin masɔgbe ɖebǔ dó Biblu wu hǔn, tɛnkpɔn bo xò ye nyì kɛ́n, enɛ ɔ, Mawu na kplɔ́n nǔ we.​—Ðɛhan 25:4.

Xoɖɛ cobo jɛ xixa jí. Linlin Mawu tɔn lɛ wɛ ɖò Biblu mɛ, enɛ wu ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ è ɖó na byɔ alɔdo tɔn bo na dó sixu mɔ nukúnnú jɛ mɛ. Mawu d’akpá bo na na “[gbigbɔ mímɛ́] tɔn mɛ e byɔ ɛ lɛ” é. (Luki 11:13) Gbigbɔ mímɛ́ ɔ sixu d’alɔ we bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ linlin Mawu tɔn lɛ mɛ. Nukɔnmɛ ɔ, é na hun ayi towe bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ “tito Mawu tɔn e ɖò hwlahwla ɖò gɔngɔn mɛ lɛ é” mɛ.​—1 Kɔlɛntinu lɛ 2:10.

Ba bo na mɔ nukúnnú jɛ nǔ mɛ. Ma xà nǔ ɖó a na xà nǔ wutu ó. Lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e xà wɛ a ɖè é jí. Nɔ kàn nǔ lehun lɛ byɔ hwiɖée: ‘Jijɔ tɛ lɛ mɛ e wu xà nǔ dó wɛ un ɖè é ka ɖó? Nɛ̌ un ka sixu zán nǔ elɔ ɖò gbɛzán ce mɛ gbɔn?’

Nya nǔ tawun tawun ɖé lɛ gbé. Bonu Biblu xixa towe na hɛn lè wá nú we ɔ, ba bo na kplɔ́n nǔ e na hɛn lè wá nú gbɛzán towe nugbǒ nugbǒ é ɖé. A sixu nya nǔ lehun lɛ gbé: ‘Un jló na lɛ́ kplɔ́n nǔ dó Mawu wu d’eji.’ ‘Un jló na huzu mɛ ɖagbe ɖé, huzu asú ɖagbe alǒ asì ɖagbe ɖé.’ Enɛ gudo hǔn, sɔ́ akpáxwé Biblu tɔn e na d’alɔ we bɔ a na kpé nǔ enɛ lɛ wu lɛ é. *

Alixlɛ́mɛ atɔ́ɔ́n enɛ lɛ na d’alɔ we bɔ a na bɛ́. Amɔ̌, nɛ̌ a ka sixu lɛ́ bló gbɔn bo ɖu vivǐ nùxixa towe tɔn hugǎn? Xota e bɔ d’ewu é na alixlɛ́mɛ ɖé lɛ.

^ akpá. 8 Enyi a ma tuùn akpáxwé Biblu tɔn e jɛxa we dó nǔ enɛ wu é ǎ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ na hun xomɛ dó d’alɔ we.