Nɛ̌ Biblu xixa ka na cí nú we? É na cikɔ nú we wɛ à? Alǒ é na fá kɔ nú we? Lee a jɛ xixa jí gbɔn é wu wɛ é na sín. Nǔ mǐ ni kpɔ́n nǔ e a sixu wà bɔ jlǒ towe kpo awǎjijɛ towe kpo na lɛ́ jɛji é.

Sɔ́ lilɛdogbeɖevomɛ hwe mǐtɔn nu tɔn e wu è sixu ɖeji dó é ɖé. Enyi a ɖò wema e mɛ xógbe e vɛwǔ alǒ ko cá bɔ a ma tuùn ǎ lɛ é ɖè é xà wɛ ɔ, xixa tɔn na víví nú we ǎ. Enɛ wu ɔ, ba Biblu e mɛ xógbe e bɔwǔ bo sixu byɔ ayi towe mɛ lɛ é ɖè é bo sɔ́. Amɔ̌, hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, é ɖó na nyí Biblu e è wlíbò na bo lilɛ dó gbè ɖevo mɛ bɔ é sɔgbe é. *

Zǎn nǔ e nùnywɛ xwitixwiti ɖetɔ́n ɖò hwe mǐtɔn nu lɛ é. Égbé ɔ, wema jí kɛɖɛ wɛ Biblu ɔ ɖè ǎ. Mɛɖesunɔ sixu xà Biblu ɖé lɛ ɖò ɛntɛnɛti jí alǒ yí ye dó ɔdinatɛ́ɛ, tablɛti alǒ alokan lɛ jí. Lilɛdogbeɖevomɛ ɖé lɛ ɖó azɔwanú ɖevo e na d’alɔ we bɔ a na yawu ba dó nú wemafɔ Biblu tɔn ɖevo lɛ dó xota ɖokpo ɔ jí alǒ tlɛ sɔ́ lilɛdogbeɖevomɛ ɖě jlɛ́ dó ɖevo wu é. Enyi sise tɔn wɛ nɔ nyɔ́ nukún towe mɛ hú xixa tɔn ɔ, Biblu ɔ ɖò kàn jí ɖò gbè ɖé lɛ mɛ. Mɛ gègě nɔ yí wǎn nú Biblu sise ɖò kàn jí hwenu e ye dó mɔ̌to xwè fí ɖé, alǒ ɖò nǔ nya wɛ, alǒ ɖò nǔ ɖevo e hun ali tɔn nú ye bɔ ye na sixu ɖótó é ɖé lɛ bló wɛ é. Etɛwu a ma ka na tɛ́n wlɛnwín e sɔgbe xá we é ɖé kpɔ́n ǎ?

Zǎn azɔwanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn lɛ. Azɔwanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn lɛ na d’alɔ we tawun bɔ a na mɔ nǔ gègě d’eji ɖò nùxixa towe mɛ. Ðiɖe tò e xó Biblu ɖɔ lɛ é tɔn ɖè, bo na d’alɔ we bɔ a na mɔ fí e ye ɖè lɛ é lobo sɔ́ nǔ lɛ ɖó lee ye ɖó na nɔ é ɖò ayi  towe mɛ. Xota ɖé lɛ tíìn, ɖi ee ɖò xójlawema elɔ mɛ lɛ é alǒ ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn jw.org jí lɛ é bo na d’alɔ we bɔ a na ba dò nú akpáxwé Biblu tɔn gègě sín tinmɛ.

Nɔ ɖyɔ alɔ. Enyi Biblu ɔ xixa sín bǐbɛ̌mɛ wá yì vivɔnu nɔ dó xɛsi nú we ɔ, etɛwu a ma ka na bɛ́ kpo akpáxwé e nɔ víví nú we hugǎn é kpo, bonu jlǒ e a na ɖó é ni lɛ́ jɛji ǎ? Enyi a jló na ba dò nú gbɛtɔ́ nukúnɖeji e xó Biblu ɖɔ lɛ é ɔ, a sixu bɛ́ nùxixa ɔ sɔgbe kpo mɛ lɛ kpo. Alɔ ɖyɔɖyɔ sín kpɔ́ndéwú mɔhun ɖokpo ɖò gbàví “ Ba Dò nú Biblu ɔ Gbɔn Mɛ E Xó É Ðɔ lɛ É Tuùntuùn Gblamɛ” mɛ. Alǒ é na jló we ɖɔ a ni xà Biblu ɔ sɔgbe kpo xota lɛ kpo alǒ sɔgbe kpo lee nǔ lɛ jɛ gbɔn é kpo. Etɛwu a ma ka na tɛ́n wlɛnwín enɛ lɛ ɖokpo kpɔ́n ǎ?

^ akpá. 4 Mɛ gègě mɔ ɖɔ Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau nyí lilɛdogbeɖevomɛ ɖé bo sɔgbe, bɔ è sixu ɖejid’ewu b’ɛ lɛ́ nyɔ́ xà tawun. Biblu enɛ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖetɔ́n é ɖò gbè hugǎn 130 mɛ. A hɛn ɔ a na yí ɖokpo ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn jw.org jí, alǒ yǐ JW Library app. Alǒ enyi é jló we ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ na hɛn ɖokpo wá nú we ɖò xwé towe gbè.