Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Avril 2016

Sinsɛnzɔ́ Towe ka Cí Ahǔn Ðɔhun À?

Sinsɛnzɔ́ Towe ka Cí Ahǔn Ðɔhun À?

SINSƐNZƆ́ mǐtɔn nyí nǔ taji bo lɛ́ xɔ akwɛ. Amɔ̌, mɛ e mǐ nɔ ɖɔ Mawuxó na é bǐ mɔ nǔ jɛ enɛ wu ǎ. Enyi nǔ e Biblu nɔ ɖɔ lɛ é na bo tlɛ nɔ jɛ jí nú mɛ lɛ ɔ, ye nɔ mɔ hwebǐnu ɖɔ é ɖò dandan ɖɔ emi ni kplɔ́n Xó Mawu Tɔn ɖó kpɔ́ xá mǐ ǎ.

Mǐ ni sɔ́ kpɔ́ndéwú Gavin tɔn. É nɔ yì kplé ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn mɛ, amɔ̌, é jló ɖɔ è ni kplɔ́n Biblu xá emi ǎ. Gavin tinmɛ ɖɔ emi kún tuùn nǔ nabi ɖé ɖò Biblu mɛ ó, emi kún ka jló nú mɛ ɖevo lɛ ni mɔ nǔ jɛ wu ó. É ɖò xɛsi ɖi wɛ ɖɔ è taa byɔ emi ɖɔ emi ni byɔ sinsɛn mɛ, é ka jló ɖɔ è ni flú emi ǎ. Etɛ a ka lin? É ka sixu nyɔ́ bló bɔ è na d’alɔ Gavin à? Lin tamɛ dó nǔ ɖagbe e nùkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ sixu wà nú mɛɖé é wu. Jehovah ɖɔ nú Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ: “Xó ce lɛ ni ja ahǔn ɖɔhun. Ni gbà, fo ɖò gbigba kɔn nyì gbě jí wɛ ɖɔhun.” (Sɛ́nflínmɛ 31:19, 30; 32:2) Mi nú mǐ ni kplɔ́n nùɖé lɛ dó ahǔn wu, bo jlɛ́ sinsɛnzɔ́ mǐtɔn d’ewu bo na dó sixu d’alɔ “gbɛtɔ́ lɛ bǐ” ganji.1 Timɔtée 2:3, 4.

 NƐ̌ SINSƐNZƆ́ MǏTƆN KA SIXU CÍ AHǓN ÐƆHUN GBƆN?

Ahǔn nɔ gbà fo. Kpɛɖé kpɛɖé wɛ ahǔn nɔ sɔnǔ nú fífá ɖò jɔhɔn mɛ bo nɔ wá kun sìn téwúntéwún. Nɛ̌ xógbe Jehovah tɔn lɛ ka nɔ “ja ahǔn ɖɔhun” gbɔn? É ɖɔ xó nú togun tɔn kpo xomɛnyínyɔ́ kpo kpodo yakénúmɛ kpan. Mǐ nɔ wà nǔ éɖɔhun hwenu e mǐ nɔ ɖó sísí nú nǔ e mɛ ɖevo lɛ ɖi nǔ na é é. Mǐ nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú ye ɖɔ yeɖesunɔ ni lin nǔ kpɔ́n, bo wá gbeta yeɖesunɔ tɔn kɔn. Enyi mǐ keya nú mɛ lɛ gbɔn mɔ̌ ɔ, ye na ɖò gbesisɔmɛ bo yí gbè nú nǔ e mǐ ɖɔ é, bɔ sinsɛnzɔ́ mǐtɔn na na sínsɛ́n hugǎn.

Ahǔn nɔ fá. Enyi mǐ lin nǔ kpɔ́n dó ali vovo e nu mǐ na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ ɖè, bɔ ye na kplɔ́n nǔ gègě dó nugbǒ ɔ wu é jí ɔ, sinsɛnzɔ́ mǐtɔn na fá kɔ nú ye. Nɔví sunnu e nɔ nyí Chris bo xwlé Biblu kplɔnkplɔn Gavin jɛ nukɔn é dó cɔcɔ n’i bonu é na yí gbè na ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é tɛnkpɔn bo mɔ ali vovo e nu é na bló bɔ xóɖɔɖókpɔ́ dó Biblu jí na víví nú Gavin hugǎn é. Chris ɖɔ nú Gavin ɖɔ wɛn taji ɖé ɖò Biblu mɛ, bɔ nǔ kplɔnkplɔn dó wɛn enɛ wu na d’alɔ ɛ b’ɛ na mɔ nukúnnú jɛ kplé lɛ mɛ hugǎn. Enɛ gudo ɔ, Chris tinmɛ ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn zɔ́n bɔ emilɛ kudeji ɖɔ Biblu nyí xó nugbǒ. Mɔ̌ mɛ ɔ, ye ɖɔ xó gègě ɖó kpɔ́ dó lee nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ jɛ gbɔn é wu. Xóɖɔɖókpɔ́ enɛ lɛ fá kɔ nú Gavin bɔ gudo mɛ ɔ, é yí gbè nú Biblu kplɔnkplɔn.

Ahǔn ɖò dandan nú gbɛ̀. Enyi alǔn tɔ́n ɖò Izlayɛli ɔ, jǐ sixu nɔ ma ja kaka nú sun gègě. Fífá e ahǔn nɔ na é mɛvo ɔ, atín lɛ na xú bo na kú. Jehovah ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ hwe mǐtɔn nu na cí akú wɛ ɖó ɖɔhun, enɛ wɛ nyí ɖɔ “xó e ɖɔ wɛ [Jehovah] ɖè ɔ” sín kɔ na xú gbɛtɔ́ lɛ. (Amɔsi 8:11) É d’akpá ɖɔ mɛ yí ami dó ɖè lɛ na “cí ahǔn e Mawu Mavɔmavɔ nɔ sɛ́dó . . ɔ ɖɔhun” hwenu e ye na ɖò wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn jla wɛ bɔ “lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ” na nɔ gudo nú ye é. (Micée 5:6; Jaan 10:16) Wɛn e jla wɛ mǐ ɖè é ɖò nùɖuɖu Jehovah tɔn ɖěɖee na na gbɛ̀ mɛ e nugbǒ ɔ sín kɔ xú lɛ é mɛ. Wɛn enɛ ka xɔ akwɛ nú mǐ à?

Ahǔn nyí nyɔna ɖé bo gosin Jehovah gɔ́n. (Sɛ́nflínmɛ 33:13) Sinsɛnzɔ́ mǐtɔn sixu nyí nyɔna ɖé, alǒ nùnina ɖé nú mɛ ɖěɖee nɔ yí lɛ é. Biblu kplɔnkplɔn nyí nyɔna ɖé nú Gavin ɖó é d’alɔ ɛ b’ɛ mɔ xósin nú nùkanbyɔ tɔn lɛ bǐ. É yawu yì nukɔn bo bló baptɛm, lobɔ dìn ɔ, é kpo asì tɔn Joyce kpo nɔ ɖu wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn jijla sín vivǐ.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖò wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn jla gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí wɛ

SINSƐNZƆ́ TOWE NI XƆ AKWƐ NÚ WE

Wɛnɖagbejijlazɔ́ mǐtɔn jijlɛ́ dó ahǔn wu sixu lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖɔ kàn e mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ ván ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é nyí nǔ xɔ akwɛ. Gbɔn nɛ̌ é? Sìn e nɔ kun téwúntéwún lɛ é nɔ wà nǔ kaka ɖé ǎ, amɔ̌, enyi livi mɔkpan kɔn nyì ayǐ ɔ, ayikúngban ɔ nɔ fá. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, nǔ e mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ wà ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é sixu nɔ ma sɔ atɛ́n ɖò nukún mǐtɔn mɛ. Amɔ̌, enyi è xò gǎndido Jehovah sɛntɔ́ livi mɔkpan lɛ tɔn kplé ɔ, è nɔ mɔ ɖɔ è ɖekúnnu “gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.” (Matie 24:14) Sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ka nɔ cí nyɔna e gosin Jehovah gɔ́n é ɖɔhun nú mɛ ɖevo lɛ à? Ganji, wɛn mǐtɔn na cí ahǔn ɖɔhun, enɛ wɛ nyí ɖɔ é na gbà fo, fá bo na lɛ́ ɖò dandan nú gbɛ̀!