Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Avril 2016

Gbejininɔ Nɔ Zɔ́n Bɔ Nǔ Mɛtɔn Nɔ Nyɔ́ Mawu Nukúnmɛ

Gbejininɔ Nɔ Zɔ́n Bɔ Nǔ Mɛtɔn Nɔ Nyɔ́ Mawu Nukúnmɛ

“Xwedó xlɛ̌ mɛ e ɖi nǔ bo ɖó sɔxwixwe, bo nɔ mɔ nǔ e sín akpá Mawu dó ɔ yí, ɖó enɛ wu lɛ é tɔn.”EBLÉE LƐ 6:12.

HAN LƐ: 86, 54

1, 2. Nǔvɛwǔ tɛ ka kpannukɔn Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo?

ÐYƆVǏ ɖé kanwezun bo na yì kpé tɔ́ tɔn. Xomɛ hun i tawun ɖó tɔ́ tɔn lɛkɔ sín ahwangbenu wuyɛyɛ̌ afɔyɛ́yɛ́. Ðuɖeji ɖaxó e tɔ́ tɔn ɖó é zɔ́n bɔ ɖyɔvǐ ɔ jihan bo ɖú wè kpo awǎjijɛ kpo. Amɔ̌, nǔ e tɔ́ tɔn wà é kpo nǔ e é ɖɔ é kpo ɖó na ko kpaca ɛ. É vún awu dó kɔ nú éɖée bo súxó ɖɔ: “Áo vǐ ce! A dǒ mì lele mɛ.” Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ n’i ɖɔ emi ko d’akpá ɖé nú Jehovah b’ɛ na ɖyɔ gbɛzán tɔn kaka sɔyi. Akpá tɔn na byɔ ɖɔ vǐ nyɔnu tɔn kún na d’asú alǒ jì vǐ gbeɖé ó. Amɔ̌ tlolo ɔ, vǐ nyɔnu ɔ na xósin ɖagbe ɖé, b’ɛ dó wusyɛn lanmɛ nú tɔ́ tɔn b’ɛ na dó ɖè akpá e é dó nú Jehovah é. Xósin tɔn xlɛ́ ɖɔ é ɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ nǔ ɖebǔ e Jehovah na byɔ emi é na nyí nǔ ɖagbe. (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 11:34-37) Hwenu e tɔ́ tɔn mɔ nùɖiɖi tɔn é ɔ, é gó tawun, ɖó é tuùn ɖɔ jlǒ ɖagbe vǐ emitɔn tɔn na hɛn xomɛ hun Jehovah.

2 Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo ɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ dó Jehovah kpo lee é nɔ wà nǔ gbɔn é kpo wu. Ye nɔ gbeji,  é na bo tlɛ nyí ɖò hwenu e é vɛwǔ nú ye tawun é ɔ nɛ. Ye jló ɖɔ nǔ emitɔn ni nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ, b’ɛ na bo byɔ vɔ̌ ɖebǔ ɔ, ye na sá.

3. Etɛwu kpɔ́ndéwú Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo tɔn ka sixu d’alɔ mǐ égbé?

3 É nɔ bɔwǔ hwebǐnu nú è na nɔ gbeji nú Jehovah ǎ. É nɔ byɔ ɖɔ mǐ ni “fun ahwan nú nùɖiɖi.” (Judi 3) Bo na dó d’alɔ mǐ nú mǐ na wà mɔ̌ ɔ, mǐ ni kpɔ́n lee Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo dɛ ɖò wuvɛ̌ ɖé lɛ nu ɖò gbɛzán yetɔn mɛ gbɔn é. Nɛ̌ ye ka nɔ gbeji nú Jehovah gbɔn?

KƆGBIDINÚMƐ GBƐ̀ Ɔ TƆN LƐ ÐÒ FINƐ CÓ, È NA NƆ GBEJI

4, 5. (a) Gbè tɛ Jehovah ka ɖè nú Izlayɛli-ví lɛ hwenu e ye yì Akpádídó Yikúngban ɔ jí é? (b) Sɔgbe kpo Ðɛhan 106 kpo ɔ, etɛ ka gbò Izlayɛli-ví lɛ ɖó tónúmase yetɔn wu?

4 Gbè bǐ gbè ɔ, Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo na ko nɔ flín nǔ e tónúmase Izlayɛli-ví lɛ tɔn jì lɛ é. Xwè 300 mɔ̌ ɖíe jɛ nukɔn ɔ, Jehovah ɖegbe nú Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ ye ni hu vodunsɛntɔ́ e ɖò Akpádídó Yikúngban ɔ jí lɛ é bǐ, amɔ̌, ye setónú ǎ. (Sɛ́nflínmɛ 7:1-4) Izlayɛli-ví gègě jɛ nǔ wà jí Kanáanu e nɔ sɛ̀n vodun bo nɔ zán gbɛ̀ blíblí lɛ é ɖɔhun.Ðɛhan 106:34-39.

5 Ðó tónúmase Izlayɛli-ví lɛ tɔn wu ɔ, Jehovah sɔ́ nya xɛ ɖò ye jí ɖò kɛntɔ́ yetɔn lɛ nukɔn ǎ. (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 2:1-3, 11-15; Ðɛhan 106:40-43) É ɖó na ko vɛwǔ tawun nú xwédo ɖěɖee yí wǎn nú Jehovah lɛ é bonu ye na nɔ gbeji n’i ɖò xwè enɛ lɛ e vɛwǔ é mɛ. É ɖò mɔ̌ có, Biblu ɖɔ gbejinɔtɔ́ ɖé lɛ xó, ɖi Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo, gɔ́ nú Ɛlukana, Ana kpo Samuwɛli kpo. Ye kudeji bo na hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun.1 Samuwɛli 1:20-28; 2:26.

6. Kɔgbidinúmɛ tɛ lɛ ka ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ égbé? Etɛ mǐ ka ɖó na wà?

6 Ðò hwe mǐtɔn nu ɔ, mɛ lɛ nɔ lin nǔ bo nɔ wà nǔ Kanáanu lɛ ɖɔhun. Ye nɔ sɔ́ ayi yetɔn bǐ ɖó agalilɛ, adakaxixo kpo akwɛ kpo jí. Amɔ̌, Jehovah gb’akpá e zawě lɛ é nú mǐ. Lee é jló na nya xɛ ɖò Izlayɛli-ví lɛ jí ɖò kɔgbidinúmɛ mɔhun lɛ sí é ɔ, mɔ̌ jɛn é jló na nya xɛ ɖò mǐ lɔ jí é nɛ. Nùwanyido yetɔn lɛ ka na kplɔ́n nǔ mǐ à? (1 Kɔlɛntinu lɛ 10:6-11) Mǐ ɖó na wà nǔ e wu mǐ kpé lɛ é bǐ bo na nyì alɔ nú linlin gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ. (Hlɔmanu lɛ 12:2) Mǐ ka na wà nǔ e wu mǐ kpé lɛ é bǐ bo wà mɔ̌ à?

È FLÚ JƐFUTÉE CÓ, É KA NƆ GBEJI

7. (a) Etɛ Jɛfutée sín mɛ lɛ ɖesu ka wà n’i? (b) Nɛ̌ Jɛfutée ka wà nǔ gbɔn?

7 Ðò Jɛfutée hwenu ɔ, Filisitɛ́ɛn lɛ kpo Amumɔ́ɔ ví lɛ kpo doya nú Izlayɛli-ví lɛ, ɖó ye tlitó nú Jehovah wutu. (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 10:7, 8) Gɔ́ nú enɛ ɔ, Jɛfutée lɛ́ mɔ wuvɛ̌ ɖò tɔ́ví tɔn lɛ kpo tomɛxo Izlayɛli tɔn lɛ kpo lɔ mɛ. Ðó tɔ́ví tɔn lɛ hwanwǔ i bo lɛ́ gbɛ́ wǎn n’i wutu ɔ, ye hɛn ɛ gannugánnú b’ɛ gosin ayikúngban e é ɖu gǔ tɔn é jí. (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 11:1-3) Jɛfutée ka lɔn nú acɛ gbà mɛ wu yetɔn wà nǔ dó wǔ tɔn ǎ. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn enɛ? Hwenu e tomɛxo lɛ ylɔ ɛ ɖɔ é ni wá d’alɔ emi é ɔ, é wà mɔ̌ tlolo. (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 11:4-11) Etɛ ka sixu ko sísɛ́ Jɛfutée b’ɛ wà nǔ gbɔn mɔ̌?

8, 9. (a) Nugbodòdó tɛ lɛ ka ɖò Mɔyizi Sɛ́n ɔ mɛ bo sixu ko d’alɔ Jɛfutée? (b) Etɛ ka nyí nǔ taji hugǎn nú Jɛfutée?

 8 Jɛfutée nyí ahwanfuntɔ́ hlɔnhlɔnnɔ ɖé, bo tuùn tan Izlayɛli tɔn kpo Mɔyizi Sɛ́n ɔ kpo ganji. Lee Jehovah wà nǔ gbɔn xá togun Tɔn é kplɔ́n ɛ nugbodòdó Mawu tɔn lɛ dó ɖagbe kpo nyanya kpo wu. (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 11:12-27) Jɛfutée zán nukúnnúmɔjɛnǔmɛ enɛ ɖò gbɛzán tɔn mɛ hwenu e é jló na wà nǔ vovo lɛ é. É tuùn linlin e Jehovah nɔ ɖó dó xomɛsin kpo hlɔnbiba kpo wu é, kpo lee Mawu jló ɖɔ togun emitɔn ni yí wǎn nú yeɖée lɛ gbɔn é kpo. Gɔ́ nú enɛ ɔ, Sɛ́n ɔ kplɔ́n ɛ lee é na wà nǔ xá mɛ ɖevo lɛ kaka jɛ mɛ e gbɛ́ wǎn n’i lɛ é jí gbɔn é.Tíntɔ́n 23:5; Levíi ví lɛ 19:17, 18.

9 É cí ɖɔ Jozɛfu sín kpɔ́ndéwú d’alɔ Jɛfutée ɖɔhun. É sixu ko kplɔ́n lee Jozɛfu kú nǔblawu nú nɔví tɔn lɛ gbɔn é, có wǎn wɛ ye ka gbɛ́ n’i. (Bǐbɛ̌mɛ 37:4; 45:4, 5) Tamɛ linlin dó kpɔ́ndéwú enɛ wu sixu ko d’alɔ Jɛfutée b’ɛ wà nǔ lee Jehovah jló gbɔn é. Nǔ e tɔ́ví Jɛfutée tɔn lɛ wà é vɛ́ n’i tawun. Amɔ̌, ahwanfunfun dó nyikɔ Jehovah tɔn kpo togun tɔn kpo tamɛ nyí nǔ taji nú Jɛfutée hú lee nǔ cí n’i é. (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 11:9) É kanɖeji bo na nɔ gbeji nú Jehovah. Linlin tɔn enɛ zɔ́n bɔ Jehovah dó nú é kpo Izlayɛli-ví lɛ kpo.Eblée lɛ 11:32, 33.

Mǐ ɖó na lɔn nú xomɛsin mǐtɔn na zɔ́n bonu mǐ na jó Jehovah sinsɛn dó ǎ

10. Nɛ̌ mǐ ka sixu jó nugbodòdó Mawu tɔn lɛ dó bɔ ye na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na zán Klisanwun gbɛ̀ gbɔn ɖò égbé?

10 Kpɔ́ndéwú Jɛfutée tɔn ka na kplɔ́n nǔ mǐ à? Enyi Klisanwun hàtɔ́ mǐtɔn lɛ wà nǔ nyì dó nú mǐ, alǒ enyi mǐ mɔ ɖɔ ye kún wà nǔ xá mǐ ganji ó ɔ, nɛ̌ mǐ ka na wà nǔ gbɔn? Mǐ ɖó na lɔn nú xomɛsin na zɔ́n bonu mǐ na jó Jehovah sinsɛn dó ǎ. Ma jɛ kplé Klisanwun tɔn lɛ gɔn jí alǒ gbɛ́ ɖɔ emi kún sɔ́ na zán hwenu kpo agun ɔ kpo ó gbeɖé ó. Mǐ ni wà nǔ Jɛfutée ɖɔhun bo setónú nú Jehovah. Enɛ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu ɖò ninɔmɛ vɛwǔ lɛ jí, bo na zɔ́n bɔ mǐ lɔ na nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé.Hlɔmanu lɛ 12:20, 21; Kolosinu lɛ 3:13.

VƆSISA E GOSIN AYI MƐ LƐ É NƆ ÐÈ NÙÐIÐI MǏTƆN XLƐ́

11, 12. Akpá tɛ Jɛfutée ka dó? Etɛ enɛ ka byɔ?

11 Jɛfutée tuùn ɖɔ emi ɖó hudo alɔdo Mawu tɔn tɔn cobo na hwlɛn Izlayɛli-ví lɛ gán sín Amumɔ́ɔ ví lɛ lɔ mɛ. É d’akpá nú Jehovah ɖɔ enyi É bló bonu emi ɖu ɖò ahwan ɔ jí ɔ, emi na na ɛ mɛ nukɔntɔn e na gosin xwé emitɔn gbè, bo na wá kpé emi hwenu e emi na lɛkɔ é, “vɔ e è nɔ dó zo ɔ” ɖɔhun. (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 11:30, 31) Etɛ ka nyí tinmɛ enɛ tɔn?

12 Jehovah gbɛ́ wǎn nú gbɛtɔ́ sísɔ́ dó savɔ̌, enɛ wu ɔ, mǐ tuùn ɖɔ Jɛfutée kún ɖò gbɛtɔ́ na sɔ́ dó savɔ̌ wɛ tlɔlɔ ó. (Sɛ́nflínmɛ 18:9, 10) Ðò  Mɔyizi Sɛ́n ɔ mɛ ɔ, vɔ̌ e è nɔ dó zo é nyí nùnina bunɔ ɖé bɔ mɛɖé nɔ xwlé Jehovah bǐ mlɛ́mlɛ́. Enɛ wu ɔ, ɖiɖɔ wɛ Jɛfutée ɖè ɖɔ mɛ e emi na na Jehovah é na wà sinsɛnzɔ́ n’i ɖò goxɔ tɔn mɛ nú gbɛhwenu tɔn e kpò é bǐ. Jehovah ɖótó Jɛfutée bo d’alɔ ɛ b’ɛ ɖu ɖò ahwan ɔ jí bǐ mlɛ́mlɛ́. (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 11:32, 33) Amɔ̌, mɛ̌ Jɛfutée ka na na Jehovah?

13, 14. Etɛ xó Jɛfutée tɔn e ɖò Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 11:35 mɛ é ka xlɛ́ dó nùɖiɖi tɔn wu?

13 Lin tamɛ dó xó e è ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ xota elɔ tɔn é jí. Hwenu e Jɛfutée lɛkɔ sín ahwangbenu é ɔ, mɛ nukɔntɔn e wá kpé é wɛ nyí vǐ nyɔnu vívɛ́ná tɔn; éɖokponɔ géé wɛ é ka ɖó! Jɛfutée ka na nɔ gbeji nú akpá tɔn à? É ka na na vǐ nyɔnu tɔn Jehovah b’ɛ na sɛ̀n ɛ ɖò gɔxo tɔn mɛ nú gbɛhwenu tɔn e kpò é bǐ à?

14 Nugbodòdó e ɖò Mawu Sɛ̀n ɔ mɛ lɛ é ɖó na ko lɛ́ d’alɔ Jɛfutée b’ɛ wà nǔ e sɔgbe é. É sixu ko flín xó e è ɖɔ ɖò Tíntɔ́n 23:19 mɛ é, é wɛ nyí ɖɔ togun Mawu tɔn ɖó na sɔ́ jlǒ dó na nǔ tɔn e nyɔ́ hugǎn é Jehovah. Sɛ́n ɔ ɖɔ hwenu e mɛɖé d’akpá ɖé nú Jehovah é ɔ, “é na bló nǔ e é ɖɔ é; ɖě na hwe ɖ’emɛ ǎ.” (Kɛ́nsísɔ́ 30:3) Ana gbejinɔtɔ́ e sixu ko nɔ gbɛ̀ ɖò Jɛfutée hwenu é ɖɔhun ɔ, Jɛfutée ɖó na ɖè akpá e é dó é, enyi é na bo tuùn nǔ e é byɔ ɖò vǐ nyɔnu tɔn kpo éɖesu kpo sí é ɔ nɛ. Ðó vǐ nyɔnu tɔn na wà sinsɛnzɔ́ ɖò goxɔ ɔ mɛ wu ɔ, é na d’asú gbeɖé ǎ, é ka na jì vǐ gbeɖé ǎ. Enɛ wu ɔ, mɛɖebǔ na ɖu Jɛfutée sín nyikɔ kpo ayikúngban tɔn kpo sín gǔ ǎ. (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 11:34) É ɖò mɔ̌ có, Jɛfutée ɖɔ kpo gbejininɔ kpo ɖɔ: “Un ko dó akpá nú Mawu Mavɔmavɔ hǔn, un ma ka sixu gɔn ɖiɖe nɛ!” (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 11:35)  Jehovah yí vɔ̌ ɖaxó e Jɛfutée sá n’i é bo dó n’i. A ka na nɔ gbeji Jɛfutée ɖɔhun à?

15. Akpá tɛ gègě mǐtɔn ka dó? Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gbeji gbɔn?

15 Hwenu e mǐ zé gbɛ̀ mǐtɔn jó nú Jehovah é ɔ, mǐ d’akpá n’i ɖɔ mǐ na wà jlǒ tɔn, é na bo gbɔn ɖebǔ ɔ nɛ. Mǐ tuùn ɖɔ é kún nɔ bɔwǔ hwebǐnu nú è na ɖè akpá enɛ ó. Amɔ̌, nɛ̌ mǐ ka nɔ wà nǔ gbɔn hwenu e è byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni wà nǔ e mǐ ma yí wǎn na ǎ é é? Enyi mǐ ɖu ɖò lee nǔ cí nú mǐ lɛ é jí bo sɔ́ jlǒ dó setónú nú Mawu hǔn, mǐ xlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ gbeji nú akpá e mǐ dó é nɛ. Mǐ sixu sè wuvɛ̌ ɖò lanmɛ ɖó vɔsisa mǐtɔn wu, amɔ̌, nyɔna Jehovah tɔn lɛ nɔ túnflá hwebǐnu. (Malacíi 3:10) Bɔ Jɛfutée sín vǐ nyɔnu ɔ ka ló? Nɛ̌ é ka yí akpá e tɔ́ tɔn dó é gbɔn?

Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖè nùɖiɖi xlɛ́ Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo ɖɔhun gbɔn? (Kpɔ́n akpáxwé 16gɔ́ ɔ kpo 17gɔ́ ɔ kpo)

16. Nɛ̌ vǐ nyɔnu Jɛfutée tɔn ka wà nǔ gbɔn nú akpá e tɔ́ tɔn dó é? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

16 Akpá e Jɛfutée dó é gbɔn vo nú Ana tɔn. Ana d’akpá ɖɔ emi na na vǐ sunnu emitɔn Samuwɛli b’ɛ na wà sinsɛnzɔ́ ɖò goxɔ Mawu tɔn mɛ bo na nyí Nazilinu ɖé. (1 Samuwɛli 1:11) Sɛ́n ɔ yí gbè bɔ Nazilinu ɖé sixu d’asì bo ɖó xwédo. Amɔ̌, è sɔ́ vǐ nyɔnu Jɛfutée tɔn jó bǐ mlɛ́mlɛ́ “vɔ e è nɔ dó zo ɔ” ɖɔhun, enɛ wu ɔ, é na mɔ awǎjijɛ e è nɔ mɔ ɖò xwési nyínyí alǒ nɔ nyínyí mɛ é ǎ. (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 11:37-40) Lin tamɛ d’eji! É jló é ɔ, é na da sunnu e nyɔ́ hugǎn ɖò tò ɔ mɛ é ɖó tɔ́ tɔn wɛ nyí gǎn ɖò Izlayɛli. Amɔ̌ dìn ɔ, é na huzu mɛsɛntɔ́ mɛɖesɔhwetɔ́ ɖò goxɔ Mawu tɔn mɛ. Nɛ̌ ɖyɔvǐ enɛ ka wà nǔ gbɔn? É xlɛ́ ɖɔ sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn wɛ jɛ nukɔn, bo ɖɔ nú tɔ́ tɔn ɖɔ: “Wà nǔ xá mì lee hwiɖesunɔ ko ɖɔ gbɔn sín nu towe mɛ é.” (Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 11:36) É sɔ́ jlǒ e è nɔ ɖó nú asú alǒ vǐ é dó savɔ̌ bo na dó sixu sɛ̀n Jehovah. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó linlin mɛɖée sɔ́ dó savɔ̌ tɔn éɖɔhun gbɔn?

Vǐ nyɔnu Jɛfutée tɔn sɔ́ asú kpo vǐ kpo sín jlǒ e è nɔ ɖó lɛ é dó savɔ̌ bo na dó sixu sɛ̀n Jehovah

17. (a) Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖi nǔ Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo ɖɔhun gbɔn? (b) Nɛ̌ xó e ɖò Eblée lɛ 6:10-12 mɛ é ka dó wusyɛn lanmɛ nú we bɔ a na nɔ sɔ́ hwiɖée dó savɔ̌ gbɔn?

17 Klisanwun dɔnkpɛvu kpo ɖyɔvǐ  kpo afatɔ́n mɔkpan nɔ sɔ́ jlǒ dó sɔ́ asúdida alǒ asidida alǒ vǐjiji dó savɔ̌ kaka jɛ fí e mì ɖè dìn é. Etɛwu? Ðó ye jló na sɔ́ ayi yetɔn bǐ ɖó Jehovah sinsɛn jí hugǎn. Gɔ́ na ɔ, mɛxomɔ mǐtɔn ɖé lɛ sɔ́ hwenu e ye na zán xá vǐ yetɔn lɛ alǒ vivǔ yetɔn lɛ é dó savɔ̌. É nyɔ́ wà ɔ, ye nɔ zán hwenu yetɔn kpo hlɔnhlɔn yetɔn kpo nú Jehovah. Ye mɛ ɖé lɛ nɔ w’azɔ̌ ɖò xɔgbigbá sín nɔtɛn lɛ, alǒ ye nɔ yì Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ, bo nɔ sɛ̀ tɛn yì agun e ɖó hudo wɛnjlatɔ́ tɔn hugǎn é ɖé mɛ. Mɛ ɖevo lɛ nɔ bló tuto bo nɔ gbló ada nú sinsɛnzɔ́ e ye nɔ wà nú Jehovah é ɖò Flǐn sín táan mɛ. É na wɔn vɔsisa wanyiyinɔ gbejinɔtɔ́ enɛ lɛ tɔn gbeɖé ǎ. (Xà Eblée lɛ 6:10-12.) Bɔ hwɛ ka ló? A ka na kpéwú bo na sɔ́ nùɖé lɛ dó savɔ̌ bá dó sɛ̀n Jehovah hú lee a ko ɖ’ewu gbɔn é à?

ETƐ LƐ MǏ KA KPLƆ́N?

18, 19. Etɛ tan Biblu tɔn e kúnkplá Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo é ka kplɔ́n mǐ? Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ ye ɖɔhun gbɔn?

18 Etɛ ka d’alɔ Jɛfutée b’ɛ ɖu ɖò tagba gègě jí? É jó Jehovah dó b’ɛ xlɛ́ ali i ɖò gbɛzán tɔn mɛ. É lɔn nú mɛ e lɛlɛ̌ d’é lɛ é gbidi kɔ n’i ǎ. Mɛ lɛ flú i có, é ka nɔ gbeji. Jehovah dó nú Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo, ɖó vɔ̌ e ye sɔ́ jlǒ dó sá n’i é wu. É lɛ́ gbɔn ye mɛ wè lɛ jí bo bló bɔ Izlayɛli-ví lɛ kpó ɖò sinsɛn ɛ wɛ. Hwenu e mɛ ɖevo lɛ tlɛ jó nǔɖagbewiwa dó é ɔ, Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo nɔ gbeji nú Jehovah.

19 Biblu ɖɔ: “Xwedó xlɛ̌ mɛ e ɖi nǔ bo ɖó sɔxwixwe, bo nɔ mɔ nǔ e sín akpá Mawu dó ɔ yí, ɖó enɛ wu lɛ é tɔn.” (Eblée lɛ 6:12) Mi nú mǐ ni wà nǔ Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo ɖɔhun, bo hɛn dó ayi mɛ ɖɔ enyi mǐ nɔ gbeji ɔ, Jehovah na dó nú mǐ.