Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Avril 2016

Ðǒ Wǔ Zɔ Ðò Gbɛ̀ E Klán É ɖé Mɛ

Ðǒ Wǔ Zɔ Ðò Gbɛ̀ E Klán É ɖé Mɛ

“Sɔ́ nǔ e nyí Mawu tɔn ɔ jó nú Mawu.”MATIE 22:21.

HAN LƐ: 33, 137

1. Nɛ̌ mǐ ka sixu setónú nú Mawu kpo acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ kpo gbɔn?

BIBLU kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni setónú nú acɛkpikpa gbɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ, amɔ̌, é lɛ́ ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ɖó na setónú nú Mawu hwebǐnu. (Mɛsɛ́dó 5:29; Titu 3:1) Nɛ̌ enɛ ka sixu nyɔ́ bló gbɔn? Jezu tinmɛ nugbodòdó e sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tuùn mɛ e mǐ ɖó na setónú na é. É ɖɔ ɖɔ mǐ ɖó na sɔ́ “nǔ e nyí Dada Hlɔma tɔn tɔn ɔ jó nú Dada Hlɔma tɔn, bo sɔ́ nǔ e nyí Mawu tɔn ɔ jó nú Mawu.” [1] (Kpɔ́n tinmɛ e ɖò vivɔnu é.) (Matie 22:21) Mǐ nɔ sɔ́ “nǔ e nyí Dada Hlɔma tɔn tɔn ɔ jó nú Dada Hlɔma tɔn” hwenu e mǐ nɔ setónú nú sɛ́n ɖěɖee acɛkpikpa lɛ na lɛ é, nɔ ɖó sísí nú gǎn lɛ bo nɔ lɛ́ sú takwɛ lɛ é. (Hlɔmanu lɛ 13:7) É ɖò mɔ̌ có, enyi acɛkpikpa ɔ ɖɔ ɖɔ mǐ ni wà nùɖé bonu é ma sɔgbe kpo jlǒ Mawu tɔn kpo ǎ ɔ, mǐ nɔ gbɛ́, bo ka nɔ wà mɔ̌ kpo sísí kpo hwebǐnu.

2. Nɛ̌ mǐ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ kún nɔ ɖó nu ɖò toxóɖiɖɔ gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ mɛ ó gbɔn?

2 Ali e nu mǐ nɔ sɔ́ “nǔ e nyí Mawu tɔn ɔ jó nú Mawu” ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ nɔ ɖó nu ɖò toxóɖiɖɔ gbɛ̀ elɔ tɔn lɛ mɛ ǎ.  Mǐ nɔ nɔ zɔ nú nǔ enɛ lɛ. (Ezayíi 2:4) Ðó Jehovah wɛ jó gbɛtɔ́ lɛ dó bɔ ye ɖò acɛkpa wɛ wutu ɔ, mǐ nɔ klán gbè xá ye ǎ. Mǐ nɔ lɛ́ ɖó alɔ ɖò nǔwiwa e nɔ xlɛ́ wanyiyi ɖiɖó nú akɔta mɛtɔn lɛ é mɛ ǎ. (Hlɔmanu lɛ 13:1, 2) Mǐ nɔ tɛnkpɔn bo na ɖyɔ acɛkpikpa lɛ alǒ ɖó nu ɖò lee toxóɖɔtɔ́ lɛ na wà nǔ gbɔn é mɛ ǎ; mǐ ka nɔ lɛ́ sɔ́ gǎn alǒ huzu toxóɖɔtɔ́ ǎ.

3. Etɛwu mǐ ka ɖó na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ?

3 Hwɛjijɔ ɖěɖee wu Mawu ɖɔ mǐ ni ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ é sukpɔ́. Hwɛjijɔ ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ nɔ wà nǔ Jezu ɖɔhun, éyɛ “nyí gbɛ̀ ɔ tɔn ǎ.” É ɖó alɔ ɖò toxóɖiɖɔ alǒ ahwan mɛ kpɔ́n ǎ. (Jaan 6:15; 17:16) Hwɛjijɔ ɖevo wɛ nyí ɖɔ mǐ nɔ nɔ gudo nú Axɔsuɖuto Mawu Tɔn. Ðó mǐ ma nɔ nɔ gudo nú acɛkpikpa gbɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ ǎ wutu ɔ, mǐ nɔ ɖó ayixa mímɛ́ ɖé hwenu e mǐ nɔ jla ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn kɛɖɛ jɛn na ɖeɖɛ tagba ɖěɖee gbɛtɔ́ lɛ nɔ mɔ lɛ é bǐ é. Sinsɛn nùvú lɛ nɔ ɖó nu ɖò toxóɖiɖɔ lɛ mɛ, bɔ enɛ nɔ klán gbɛtɔ́ lɛ. Amɔ̌, ɖó mǐdɛɛ lɛ nɔ ɖó wǔ zɔ na wutu ɔ, mǐ ɖò bǔ xá nɔví sunnu mǐtɔn lɛ kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.1 Piyɛ́ɛ 2:17.

4. (a) Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn dɔ wǔ ɖiɖó zɔ nú gbɛ̀ ɔ na wá vɛwǔ d’eji? (b) Etɛwu mǐ ka ɖó na sɔnǔ dìn bá ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ?

4 É sixu nyí ɖɔ fí e mǐ nɔ nɔ é ɔ, gbɛtɔ́ lɛ nɔ ɖó nukún ɖɔ mǐ na ɖó nu ɖò toxóɖiɖɔ mɛ ǎ. Amɔ̌, lee gbɛ̀ Satáan tɔn ɔ sín vivɔnu ɖò sisɛkpɔ wɛ sɔ́ é ɔ, mɔ̌ jɛn é na vɛwǔ nú mǐ bɔ mǐ na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ sɔ. Égbé ɔ, gbɛtɔ́ lɛ nɔ ɖó gbè kpɔ́ ǎ, ye ka nɔ lɛ́ “lin tamɛ kpɔ́n . . . ǎ,” bɔ ye na fɔ́n bo na ɖò kínklán d’eji wɛ. (2 Timɔtée 3:3, 4) Nǔ enɛ ko wà nǔ dó nɔví mǐtɔn ɖé lɛ wu ɖó huzuhuzu toxóɖiɖɔ tɔn ɖěɖee wá tò yetɔn mɛ ajijimɛ lɛ é wutu. Enɛ wu wɛ mǐ ɖó na sɔnǔ ɖ’ayǐ dìn bo na dó sixu nɔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ, é na bo nyí ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ mɛ ɔ nɛ. Mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó nǔ ɖěɖee sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔnǔ ɖ’ayǐ lɛ é ɛnɛ jí.

ÐǑ LINLIN E JEHOVAH NƆ ÐÓ DÓ ACƐKPIKPA GBƐTƆ́ LƐ TƆN LƐ WU É

5. Etɛ Jehovah ka nɔ lin dó acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ wu?

5 Lee mǐ sixu sɔnǔ ɖ’ayǐ nú wǔ ɖiɖó zɔ nú gbɛ̀ ɔ gbɔn é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ ni ɖó linlin e Jehovah nɔ ɖó dó acɛkpikpa gbɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ wu é. Hwenu e Jehovah dá gbɛtɔ́ lɛ é ɔ, é na acɛ ye bonu ye na kpacɛ dó yeɖée nu ǎ. (Jelemíi 10:23) É nɔ sɔ́ gbɛtɔ́ lɛ bǐ dó mɔ xwédo ɖokpo. Amɔ̌, acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ klán gbɛtɔ́ lɛ, ɖó ye nɔ víví nu ɖɔ tò emitɔn nyɔ́ hú tò lɛ bǐ. Acɛkpikpa lɛ na bo cí acɛkpikpa ɖagbe ɖɔhun ɔ, ye sixu kpéwú bo ɖeɖɛ tagba lɛ bǐ ǎ. Gɔ́ na ɔ, ye dó kɛn Axɔsuɖuto Mawu Tɔn e ko jɛ acɛkpa jí sín 1914 é. Malin-malin mɛ dìn ɔ, Axɔsuɖuto enɛ na sú kún dó nú acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ bǐ.Ðɛhan 2:2, 7-9.

Sɔnǔ ɖ’ayǐ dìn bá ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ, é na bo tlɛ nyí ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn ɖé mɛ ɔ nɛ

6. Nɛ̌ mǐ ka ɖó na wà nǔ xá mɛ ɖěɖee nyí gǎn ɖò acɛkpikpa ɖé mɛ lɛ é gbɔn?

6 Mawu yí gbè bɔ acɛkpikpa gbɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ dó tíìn, ɖó ye sixu bló bɔ fífá kpɛɖé tíìn, bɔ nǔ lɛ na nɔ tito jí kpɛɖé. Enɛ nɔ  d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ jla Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín wɛnɖagbe. (Hlɔmanu lɛ 13:3, 4) Mawu tlɛ ɖɔ ɖɔ mǐ ni xoɖɛ nú mɛ e sí acɛkpikpa ɖè lɛ é bonu mǐ na dó sixu sɛ̀n ɛ ɖò fífá mɛ. (1 Timɔtée 2:1, 2) Enyi è wà nǔ xá mǐ ɖò ali agɔ nu ɔ, mǐ sixu byɔ mɛ e sí acɛkpikpa ɖè lɛ é ɖɔ ye ni d’alɔ mǐ. Nǔ e Pɔlu wà é nɛ. (Mɛsɛ́dó 25:11) Biblu ɖɔ ɖɔ Satáan wɛ ɖó acɛ dó acɛkpikpa gbɛtɔ́ lɛ tɔn nu có, é ɖɔ gbeɖé ɖɔ é nɔ tuùn dò nú nǔ e wà wɛ mɛ e ɖò acɛkpikpa ɖé mɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo ɖè é ǎ. (Luki 4:5, 6) Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na sɔ́ linlin ɔ dó ayi mɛ nú mɛɖé ɖɔ gǎn acɛkpikpa ɖé tɔn ɖò Awovi sín acɛ mɛ ǎ. Biblu tinmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ kún ɖó na zun mɛɖé ó.Titu 3:1, 2.

7. Linlin tɛ mǐ ka ɖó na nyì alɔ na?

7 Mǐ nɔ setónú nú Mawu bo nɔ nɔ gudo nú toxóɖɔtɔ́ ɖé alǒ toxóɖɔgbɛta ɖé ǎ, enyi linlin yetɔn lɛ na bo tlɛ sixu wà ɖagbe nú mǐ ɔ nɛ. Hweɖelɛnu ɔ, é sixu nɔ ma bɔwǔ nú mǐ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ni ɖɔ ɖɔ acɛkpikpa ɖé dɔn wuvɛ̌ gègě wá, bo tlɛ lɛ́ dɔn wá nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ lɔ bɔ mɛ lɛ ɖò gǔ fɔ́n dó jǐ tɔn wɛ. É ɖò wɛn ɖɔ a kún na xò kpóɖó nú gǔfɔntɔ́ lɛ ó, amɔ̌, a ka na lin ɖɔ hwɛ yetɔn jɔ, bo na ɖó nukún ɖɔ é na kpa ye wɛ à? (Efɛzinu lɛ 2:2) Enyi mǐ jló na ɖó wǔ zɔ ɔ, mǐ ɖó na nyì alɔ nú linlin e ɖɔ ɖɔ akpá ɖě xwé sín hwɛ jɔ alǒ akpá ɖě xwé nyɔ́ hú akpá ɖě ɔ xwé é. Enɛ na jɛ wě ɖò xó e mǐ nɔ ɖɔ é kpo nǔ e mǐ nɔ wà é kpo mɛ.

ÐǑ “AYI TE” BO KA “FÁ XOMƐ”

8. Hwenu e é na vɛwǔ bɔ mǐ na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ é ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó “ayi te” bo ka “fá xomɛ” gbɔn?

8 Ali wegɔ e nu è na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ ɖè é wɛ nyí ɖɔ è na “ɖó ayi te dan ɖɔhun, bo fá xomɛ ahwannɛ́ ɖɔhun.” (Xà Matie 10:16, 17.) Mǐ nɔ ɖó “ayi te” hwenu e mǐ nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó tagba ɖěɖee ɖò nukɔn ja lɛ é jí é. Mǐ nɔ “fá xomɛ” hwenu e mǐ nɔ ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn enɛ lɛ mɛ é. Mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó ninɔmɛ enɛ lɛ ɖé lɛ kpo nǔ e mǐ sixu wà bo ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ é kpo jí.

9. Etɛ wu mǐ ka ɖó na cɔ́ mǐɖée dó hwenu e mǐ ɖò xó ɖɔ xá mɛ ɖevo lɛ wɛ é?

9 Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ. Mǐ ɖó na cɔ́ mǐɖée tawun hwenu e mɛ lɛ na sɔ́ toxóɖiɖɔ sín xó lɛ nyì atɛ jí é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e mǐ na ɖò xó ɖɔ nú mɛɖé dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn wu wɛ é ɔ, mǐ na ɖɔ ɖɔ mǐ yí gbè nú linlin toxóɖɔgbɛta ɖé tɔn abǐ gǎn ɖé tɔn alǒ mǐ kún yí gbè na ó ǎ. Mǐ na ɖɔ xó dó nǔ e gǎn lɛ jló na wà bo na ɖeɖɛ tagba gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ é jí ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, mǐ na zán Biblu dó xlɛ́ lee Axɔsuɖuto Mawu Tɔn na ɖeɖɛ tagba lɛ gbɔn bǐ mlɛ́mlɛ́ é. Enyi mɛ lɛ jló na dɔn nǔ dó xota ɖé, ɖi sunnu na da sunnu alǒ nyɔnu na da nyɔnu kabǐ xoɖiɖe jí hǔn, ɖɔ nǔ e Mawuxó ɔ ɖɔ é kpo lee hwɛ nɔ tɛnkpɔn bo nɔ xwedó nǔ enɛ ɖò gbɛzán towe mɛ gbɔn é kpo nú ye. Enyi mɛɖé ɖɔ è ɖó na ɖè sɛ́n ɖé lɛ síìn alǒ huzu ye ɔ, mǐ nɔ nɔ akpá ɖě xwé ǎ, mǐ ka nɔ zín mɛ ɔ jí ɖɔ é ni huzu linlin tɔn ǎ.

Sɔ́ nǔ e a sè lɛ é jlɛ́ dó “xó jɔ xó” e ɖò Biblu mɛ lɛ é wu

10. Nɛ̌ mǐ ka sixu kudeji gbɔn ɖɔ mǐ ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ hwenu e mǐ ɖò nǔ e è nɔ xwlé mǐ ɖò xójlajla lɛ mɛ é kpɔ́n wɛ alǒ xà wɛ é?

10 Xójlajla lɛ. Hweɖelɛnu ɔ, xójlazɔwatɔ́ lɛ nɔ ɖɔ xó ɖò ali ɖé nu b’ɛ nɔ xlɛ́ ɖɔ ye ɖò gudo nú toxóɖɔgbɛta ɖé tawun. Enɛ nɔ jɛ wě tawun ɖò tò ɖěɖee mɛ acɛkpikpa lɛ ɖ’acɛ nú ɖɔnúesè lɛ ɖè é. Enyi xójlajla gbɛ́ta lɛ alǒ xójlazɔwatɔ́ lɛ ɖò gudo nú toxóɖɔgbɛ́ ɖé ɔ, mǐ ɖó na cɔ́  mǐɖée bo na jɛ linlin ɖokpo ɔ ɖó xá ye jí ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Xójlazɔwatɔ́ ɖé sín xó ka nɔ nyɔ́ sè nú mì, ɖó nǔ e é nɔ ɖɔ ɖò toxóɖiɖɔ linu lɛ é nɔ jɛ jí nú mì wutu wɛ à?’ Bo na dó d’alɔ we bonu a na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ, nɔ nyì alɔ nú xójlajla e nɔ nɔ gudo nú toxóɖiɖɔ lɛ é kpinkpɔn alǒ xixa. É nyɔ́ wà hǔn, tɛnkpɔn bo ba ɖěɖee ma nɔ nɔ toxóɖɔgbɛ́ ɖě jí ǎ lɛ é. Nɔ sɔ́ nǔ e a sè lɛ é jlɛ́ dó “xó jɔ xó” e ɖò Biblu mɛ lɛ é wu hwebǐnu.2 Timɔtée 1:13.

11. Enyi nǔɖokan mǐtɔn lɛ nyí nǔ taji hugǎn nú mǐ ɔ, nɛ̌ é ka sixu vɛwǔ bɔ mǐ na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ gbɔn?

11 Agbaza sín nǔ lɛ nyinya. Enyi akwɛ kpo nǔɖokan mǐtɔn lɛ kpo nyí nǔ taji nú mǐ dín ɔ, mǐ sixu mɔ ɖɔ wǔ ɖiɖó zɔ nú gbɛ̀ ɔ vɛwǔ. Ðò 1970 gudo ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Malawi tɔn gègě ɖó na jó nǔɖokan yetɔn lɛ bǐ dó ɖó ye gbɛ́ ɖɔ emi kún na byɔ toxóɖɔgbɛ́ ɖé mɛ ó wutu. É blawu ɖɔ ye mɛ ɖé lɛ kún jó gbɛ̀ ɖagbe e mɛ ye ɖè é dó ó. Nɔví nyɔnu e è nɔ ylɔ ɖɔ Ruth é flín nǔ elɔ: “Mɛɖé lɛ kpo mǐ kpo yì kannumɔgbenu, amɔ̌, ye wá byɔ toxóɖɔgbɛ́ ɔ mɛ ɖò nukɔnmɛ, bo lɛkɔ yì xwé, ɖó ye jló na dɛ ɖò gbɛ̀ vɛwǔ e ɖò slá bibɛtɛn tɔn ɔ mɛ lɛ é nu ǎ wutu.” Amɔ̌, mɛ Mawu tɔn lɛ gègě wà mɔ̌ ǎ. Ye ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ, b’ɛ sín enɛ wu bɔ ye sɔ́ ɖó akwɛ gègě ǎ, alǒ nǔ yetɔn lɛ bǐ bú; ye ka gbɛ́ ǎ.Eblée lɛ 10:34.

12, 13. (a) Etɛ Jehovah ka nɔ lin dó gbɛtɔ́ lɛ wu? (b) Enyi mǐ jɛ gigó zɛ xwé wu jí dó tò mǐtɔn wu ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo tuùn?

12 Goyiyi. Gbɛtɔ́ lɛ nɔ yawu yigo alǒ nɔ flé nu ɖó sìnmɛ agbaza yetɔn tɔn, akɔta yetɔn, aca yetɔn, toxo yetɔn alǒ tò yetɔn wu. Amɔ̌, Jehovah nɔ lin ɖɔ gbɛtɔ́ ɖé alǒ kplékplé gbɛtɔ́ tɔn ɖé nyɔ́ hú ɖevo ǎ. Mǐ bǐ wɛ ɖò zɛ̌nzɛ̌n ɖò nukún tɔn mɛ. Jehovah bló mǐ bɔ mǐ gbɔn vo nú mǐɖée, bɔ mǐ sixu ɖu vivǐ vogbingbɔn enɛ tɔn b’ɛ na nyɔ́ kpɔ́n nú mǐ. É ba ɖɔ mǐ ni jó aca mǐtɔn dó ǎ. Mɔ̌ jɛn é ma ka lɛ́ ba ɖɔ mǐ ni lin ɖɔ mǐ kpɔ́n te hú mɛ ɖevo lɛ ǎ é nɛ.Hlɔmanu lɛ 10:12.

13 Mǐ ɖó na nɔ gó ɖó tò mǐtɔn alǒ akɔta mǐtɔn wu kaka bo na lin ɖɔ é nyɔ́ hú ɖevo lɛ bǐ ǎ. Enyi mǐ nɔ lin nǔ gbɔn mɔ̌ ɔ, é sixu vɛwǔ nú mǐ tawun bɔ mǐ na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ. Nǔ enɛ jɛ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ. Nɔví Eblée ɖé lɛ wà nǔ xá asúkúsi Glɛkinu lɛ ganji ǎ. (Mɛsɛ́dó 6:1) Enyi goyiyi alɔkpa enɛ jɛ ayi mǐtɔn mɛ byɔ jí ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo tuùn? Enyi nɔví sunnu alǒ nɔví nyɔnu e gosin awa ɖevo jí é ɖé ɖè wě ɖé xá we ɔ, a nɔ yawu lin ɖɔ, ‘Mǐ nɔ wà nǔ lɛ ganji ɖò fí,’ bo nɔ gbɛ́ wɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ hǔn, flín wěɖexámɛ taji elɔ: “Mi nɔ sɔ́ miɖée hwe ɖò mɛ ɖě lɛ nukɔn, bonu mɛ ɖokpo ɖokpo ni nɔ mɔ ɖɔ mɛ ɖě lɛ hugǎn emi.”Filipunu lɛ 2:3.

JEHOVAH NA D’ALƆ WE

14. Nɛ̌ ɖɛxixo ka sixu d’alɔ mǐ gbɔn? Kpɔ́ndéwú Biblu tɔn tɛ ka xlɛ́ mɔ̌?

14 Ali atɔngɔ e nu mǐ na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ ɖè é wɛ nyí jiɖiɖe dó Jehovah wu. Xoɖɛ bo byɔ gbigbɔ mímɛ́, é sixu d’alɔ we bɔ a na ɖó suúlu kpo mɛɖéejiɖuɖe kpo. Jijɔ enɛ lɛ na d’alɔ we hwenu e  acɛkpikpa ɔ na wà mɛtítáfúnú alǒ nǔ agɔ ɖé é. Byɔ Jehovah ɖɔ é ni na nùnywɛ we bonu a na dó sixu tuùn ninɔmɛ e sixu zɔ́n bɔ wǔ ɖiɖó zɔ nú gbɛ̀ ɔ na vɛwǔ nú we é. Byɔ ɛ ɖɔ é ni d’alɔ we bonu a na wà nǔ e sɔgbe é ɖò ninɔmɛ enɛ mɛ. (Jaki 1:5) Ðó a ɖò gbeji nú Jehovah wutu ɔ, è sixu zé we dó gankpa mɛ alǒ doya nú we ɖò ali ɖevo lɛ nu. Nǔ nyí mɔ̌ hǔn, xoɖɛ bo byɔ akɔnkpinkpan bo na dó sixu tinmɛ nǔ e wu a ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ é nyí wɛn nú mɛ ɖevo lɛ. A sixu kudeji ɖɔ Jehovah na d’alɔ we bɔ a na dɛ.Mɛsɛ́dó 4:27-31.

Kplɔ́n wemafɔ Biblu tɔn ɖěɖee na d’alɔ we bɔ a na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ lɛ é kpo ɖěɖee tinmɛ lee gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ na cí é kpo

15. Nɛ̌ Biblu ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ gbɔn? (Lɛ̌ kpɔ́n gbàví “ Xó Mawu Tɔn Hɛn Nǔ E Jí Ye Kú Dó É Lidǒ.”)

15 Jehovah na Biblu mǐ bo na dó hɛn mǐ lidǒ. Lin tamɛ dó wemafɔ ɖěɖee na d’alɔ we bɔ a na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ é jí. Tɛnkpɔn bo kplɔ́n wemafɔ enɛ lɛ dó tamɛ bo na nɔ flín, ɖó ye na d’alɔ we hwenu e a ma na ɖó Biblu ɖò alɔ mɛ ǎ é. Nǔ ɖěɖee Mawu ɖɔ dó sɔgudo wu bɔ a ɖò nukún ɖó wɛ lɛ é ɔ, Biblu sixu lɛ́ bló bɔ nukúnɖiɖo enɛ na lidǒ. Mǐ ɖó hudo nukúnɖiɖo enɛ tɔn bo na dó dɛ ɖò yadonumɛ lɛ nu. (Hlɔmanu lɛ 8:25) Cyan wemafɔ ɖěɖee tinmɛ nǔ ɖěɖee a ɖò biba wɛ tawun bo na ɖu vivǐ tɔn ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ lɛ é, bo nɔ mɔ hwiɖée ɖò dɔ̌n.

ÐU LÈ JEHOVAH SƐNTƆ́ GBEJINƆTƆ́ LƐ SÍN KPƆ́NDÉWÚ TƆN

16, 17. Etɛ kpɔ́ndéwú Mawu sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ ɖěɖee ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ é tɔn lɛ ka sixu kplɔ́n mǐ? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

16 Nǔ ɛnɛgɔ e na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ é wɛ nyí tamɛ linlin dó kpɔ́ndéwú Jehovah sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ lɛ tɔn jí. Ðò Biblu sín táan mɛ ɔ, mɛ gègě kpankɔ́n bo wà nùnywɛnú b’ɛ d’alɔ ye bɔ ye ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ. Flín Cadlaki, Mɛcaki kpo Abɛdi-Nɛgo kpo, ye gbɛ́ ɖɔ emi kún na sɛ̀n bocyɔ e nɔte nú acɛkpikpa Babilɔnu tɔn é ó. (Xà Daniyɛli 3:16-18.) Tan Biblu tɔn enɛ nɔ d’alɔ Kúnnuɖetɔ́ gègě ɖò égbé bɔ ye nɔ kpankɔ́n, bo nɔ gbɛ́ ɖɔ emi kún na sɛ̀n tò e mɛ emi ɖè é sín asya ó. Jezu ɖó nu ɖò toxóɖiɖɔ alǒ nǔ ɖevo e nɔ klán gbɛtɔ́ lɛ é mɛ ǎ. É tuùn ɖɔ  kpɔ́ndéwú ɖagbe emitɔn na d’alɔ ahwanvu emitɔn lɛ. É ɖɔ: “Mi kpan akɔ́n, ɖó un ko ɖu ɖò gbɛ̀ ɔ jí.”Jaan 16:33.

17 Hwe mǐtɔn nu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ gègě nɔ gbeji bo ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ. È doya nú ɖé lɛ ɖò ye mɛ, wlí ye mɛ ɖé lɛ dó ganmɛ, bo tlɛ hu ye mɛ ɖé lɛ ɖó ye nɔ gbeji nú Jehovah wutu. Kpɔ́ndéwú yetɔn lɛ sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpankɔ́n. Nɔví sunnu ɖé nɔ nɔ Turquie bo ɖɔ: “È hu Franz Reiter e nyí nɔví sunnu dɔnkpɛvu ɖé é, ɖó é gbɛ́ ɖɔ emi kún na byɔ Hitler sín ahwankpá mɛ ó wutu. Wema e é wlan sɛ́dó nɔ tɔn ɖò zǎn e jɛ nukɔn nú kú tɔn é mɛ é xlɛ́ nùɖiɖi jiwǔ e é ɖó nú Jehovah é kpo jiɖe ɖaxó e é ɖó dó wutu tɔn é kpo, bɔ un jló na xwedó kpɔ́ndéwú tɔn hwenu e mɛtɛnkpɔn mɔhun na kpannukɔn mì é.” [2]—Kpɔ́n tinmɛ e ɖò vivɔnu é.

18, 19. (a) Nɛ̌ hagbɛ̌ agun towe tɔn lɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ gbɔn? (b) Etɛ a ka kudeji bo na wà?

18 Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo e ɖò agun towe mɛ lɛ é sixu d’alɔ we bɔ a na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ. Enyi a ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn ɖé mɛ hǔn, nǔ mɛxo agun tɔn lɛ ni tuùn. Ye sixu sɔ́ Biblu dó ɖè wě ɖagbe xá we. Gɔ́ na ɔ, enyi hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ towe wu ɔ, ye sixu dó wusyɛn lanmɛ nú we. Byɔ ye ɖɔ ye ni xoɖɛ dó ta towe mɛ. Amɔ̌, mǐ lɔ ɖó na nɔ gudo nú nɔví mǐtɔn lɛ bo na xoɖɛ nú ye. (Matie 7:12) Bo na dó mɔ nyikɔ nɔví ɖěɖee ɖò ganmɛ lɛ é tɔn ɔ, kpɔ́n xota e ɖò jw.org jí bo nyí, Témoins de Jéhovah emprisonnés en raison de leur foi (par pays)é; zǐn SALLE DE PRESSE bo zín VEILLE JURIDIQUE. Cyan nyikɔ ɖé lɛ bo byɔ Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu enɛ lɛ kpo bonu ye ni kpankɔ́n bo nɔ gbeji n’i.Efɛzinu lɛ 6:19, 20.

19 Ee mǐ ɖò vivɔnu ɔ sɛkpɔ wɛ é ɔ, mǐ sixu ɖó nukún ɖɔ acɛkpikpa lɛ na fɔ́n bo na ɖò cɔcɔ dó nú mǐ wɛ, bɔ mǐ na gɔ́ nú ye. Enɛ wu wɛ é ɖò taji ɖɔ mǐ ni sɔnǔ dìn bo na ɖó wǔ zɔ ɖò gbɛ̀ elɔ e klán é mɛ!

^ [1] (akpáxwé 1) Acɛkpikpa lɛ xó ɖɔ wɛ Jezu ɖè hwenu e é ɖɔ Dada Hlɔma Tɔn é. Hwe enɛ nu ɔ, Dada Hlɔma Tɔn wɛ ɖò gǎn ɖu wɛ bo lɛ́ nyí acɛkpikpa e hugǎn acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ bǐ é.

^ [2] (akpáxwé 17gɔ́ ɔ) Kpɔ́n wema Les Témoins de Jéhovah : Prédicateurs du Royaume de Dieu, wexwɛ 662, kpo gbàví “Mort pour l’honneur de dieu” ee ɖò wexwɛ 150gɔ́ ɔ jí ɖò wema Le Royaume de Dieu en action! mɛ é kpo.