ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Avril 2016

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí bɛ́sín azǎn 30 Nùxwásun tɔn jɛ azǎn 26 Ayidosun tɔn é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Gbejininɔ Nɔ Zɔ́n Bɔ Nǔ Mɛtɔn Nɔ Nyɔ́ Mawu Nukúnmɛ

Etɛ lɛ tan Jɛfutée kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo tɔn e ɖò Biblu mɛ é ka kplɔ́n Klisanwun lɛ?

‘Didɛ E Mi Na Ðó ɔ Ni Wà Azɔ̌ Kpíkpé’

Etɛ ka ɖò atɛ jí hwenu e mɛtɛnkpɔn ɖé wá gɔ̌n towe é? Kpɔ́ndéwú didɛ tɔn nukúnɖeji tɛ lɛ ka sixu na hlɔnhlɔn we?

Etɛwu Mǐ ka Ðó Na Nɔ Kplé Bo Sɛ̀n Mawu?

Kplé lɛ wiwa nɔ wà ɖagbe nú we, nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ, bo nɔ lɛ́ hun xomɛ nú Jehovah. A tuùn lee é nɔ nyí mɔ̌ gbɔn é à?

Ðǒ Wǔ Zɔ Ðò Gbɛ̀ E Klán É ɖé Mɛ

Nǔ taji ɛnɛ sixu d’alɔ we bɔ a na sɔnǔ ɖ’ayǐ bá ɖí xwi xá tagba ma ɖó nukún e a sixu mɔ ɖó nǔ e a zunfan é wu é.

TAN GBƐZÁN TƆN

Asyɔ́nla Ð’ayǐ Tɔn lɛ Huzu Nɔví Gbigbɔ Tɔn Nugbǒ Lɛ

Etɛ ka sísɛ́ ye bɔ ye tɔ́n sín yɛhwenɔkpá yetɔn mɛ bo jó Katolika dó?

Sinsɛnzɔ́ Towe ka Cí Ahǔn Ðɔhun À?

Nɛ̌ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ towe ka sixu gbà fo, fá bo na lɛ́ ɖò dandan nú gbɛ̀ gbɔn?