ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Septembre 2019

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 28 octobre jɛ 1er décembre 2019 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Mɛsɛntɔ́ Jehovah Tɔn Mɛɖéesɔ́hwetɔ́ lɛ Nɔ Xɔ Akwɛ N’i

Mɛɖéesɔ́hwe nyí jijɔ taji hugǎn e mǐ ɖó na sɔnǔ na lɛ é ɖokpo. Nú ninɔmɛ lɛ huzu ɔ, nɛ̌ é ka sixu tɛ́n mɛɖéesɔ́hwe mǐtɔn kpɔ́n gbɔn?

Haamagedɔni ɔ, Wɛnɖagbe Wɛ!

Nǔ taji tɛ lɛ ka na jɛ jɛ nukɔn nú Haamagedɔni? Nɛ̌ mǐ ka sixu nɔ gbeji gbɔn dìn e vivɔnu ɔ ɖò sisɛkpɔ wɛ é?

Nɔ Sɔ́ Jlǒ Dó Hwíhwɛ́ Hwiɖée Dó Jehovah Glɔ́

Mɛxo agun tɔn, vǐtɔ́ kpo vǐnɔ lɛ kpo ɔ, kpɔ́ndéwú Tokpɔngán Nɛɛmíi, Axɔ́su Davidi, kpo Mali Jezu sín nɔ kpo tɔn sixu kplɔ́n nǔ gegě ye dó mɛɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ dó Mawu glɔ́ wu.

“Mi Wá Gɔ̌n Ce, . . . Bonu Má Fá Kɔ Nú Mi”

Etɛ ylɔ̌ Jezu tɔn sísɔ́ ka nɔ byɔ? Nú mǐ wà nǔ atɔn ɔ, mǐ na nɔ mɔ kɔ dó sá fún ɖò agbanhɛnkpo Jezu tɔn glɔ́ hwebǐnu.

“Mɛ Wɔbuwɔbu Ðé”

Ðò nǔmimɔ nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn ɖé mɛ ɔ, Jehovah ɖè mɛ e “mɛ wɔbuwɔbu” ee na xò ya ɖaxó ɔ zlɛ́ bo na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí é nyí é, lee é sukpɔ́ sɔ́ é, kpo mɛ vovo e ɖ’emɛ lɛ é kpo xlɛ́ Jaan.