Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Awǎjijɛnɔ Wɛ Nyí Mɛ Ðěɖee Nɔ Sɛ̀n “Mawu Awǎjijɛnɔ ɔ” É

Awǎjijɛnɔ Wɛ Nyí Mɛ Ðěɖee Nɔ Sɛ̀n “Mawu Awǎjijɛnɔ ɔ” É

‘Nǔ nyɔ́ nú togun e sɔ́ Jehovah dó ɖó Mawu é.’—ÐƐH. 144:15.

HAN LƐ: 44, 125

1. Etɛwu Jehovah sɛntɔ́ lɛ ka nyí togun awǎjijɛnɔ ɖé? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

É ÐÒ wɛn ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nyí togun awǎjijɛnɔ ɖé. Xóɖɔɖókpɔ́ awǎjijɛ tɔn lɛ kpo nǔkiko awǎjijɛ tɔn kpo wɛ è nɔ sɔ́ dó tuùn kplé, kpléɖókpɔ́ kpo ayiɖeɖayi mɛkplékpɔ́mɛ tɔn yetɔn lɛ kpo. Etɛwu ye ka nɔ nɔ awǎjijɛ mɛ sɔmɔ̌? Hwɛjijɔ taji ɔ wɛ nyí ɖɔ ye tuùn Jehovah, “Mawu awǎjijɛnɔ ɔ,” nɔ sɛ̀n ɛ bo nɔ dó gǎn, bá wà nǔ éɖɔhun. (1 Tim. 1:11, nwt; Ðɛh. 16:11) Ðó Mawu wɛ nyí jɔtɛn awǎjijɛ tɔn wutu ɔ, é ba ɖɔ mǐ ni nɔ awǎjijɛ mɛ, bo na hwɛjijɔ e wu mǐ na j’awǎ é gègě mǐ.—Sɛ́n. 12:7; Nùt. 3:12, 13.

2, 3. (a) Etɛ ka nyí awǎjijɛ? (b) Etɛwu é ka sixu vɛwǔ, bɔ è na nɔ awǎjijɛ mɛ?

2 Bɔ hwiɖesu mɛtún ɔ ka ló? A ka ɖó awǎjijɛ à? A ka sixu bló bɔ awǎjijɛ towe lɛ́ jɛji à? Awǎjijɛ sín tinmɛ sixu nyí “ninɔmɛ ganjininɔ tɔn ɖé; nǔ e nɔ ɖexlɛ́ lɛ é wɛ nyí táan e é nɔ ayǐ na é, lee nǔ cí nú mɛ é n bɛ́sín jimɛ jɛ mɛ yayǎnɔ jí, yì awǎjijɛ e syɛn tawun é jí, bɔ è na lɛ́ ɖó jlǒ jɔwamɔ tɔn ɖé ɖɔ nǔ ni kpó ɖò mɔ̌.” Biblu xlɛ́ ɖɔ awǎjijɛ adodwé ɔ nɔ dó gesí ninɔmɛ mɛ e Jehovah dó na é tɔn. Amɔ̌, ɖò gbɛ̀ égbé tɔn ɔ mɛ ɔ, awǎjijɛ sixu nyí nùɖé bo na vɛwǔ. Etɛwu?

 3 Nǔ e nɔ jɛ bo nɔ ɖó adohu adohu nú mɛ lɛ é ɖi kú mɛvívɛ́ ɖé tɔn, alǒ, mɛvívɛ́ mɛtɔn e è ɖè sín agun mɛ é, abǐ mɛɖée gbigbɛ́, alǒ azɔ̌gblédómɛ sixu xò awǎjijɛ mǐtɔn yí. Tagba xwédo mɛ tɔn kpo xóɖɔɖókpɔ́ fífá tɔn ee ma sɔ́ nɔ tíìn ǎ é kpo sixu vɔ́da nú ganjininɔ mǐtɔn. Mɛcako azɔ̌gbɛ́ alǒ azɔ̌mɛvigbɛ́ lɛ tɔn, yadonumɛ ɖò sinsɛn linu, alǒ gankpa mɛ yiyi sixu vɔ́da nú awǎjijɛ mǐtɔn. Lanmɛ mǐtɔn sixu gblé, mǐ sixu bɛ́ azɔn jɛmagbɔ, alǒ linkpɔ́nzɔn. Amɔ̌, é nɔ víví nú Jezu Klisu bonu é na dó gbɔ nú gbɛtɔ́ lɛ, bo bló bonu ye ni ɖó awǎjijɛ. (Mat. 11:28-30) Ðò Mawuxóɖiɖɔ Só jí tɔn ɔ hwenu ɔ, Jezu ɖɔ xó dó jijɔ e mǐ na bo tlɛ ɖò mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn lɛ kpannukɔn wɛ ɖò gbɛ̀ Satáan tɔn mɛ ɔ, ye sixu gɔ́ sò nú awǎjijɛ mǐtɔn lɛ é ɖé lɛ jí.

GBƐTƆ́ GBIGBƆ TƆN NYÍNYÍ ÐÒ DANDAN COBƆ È NA ÐÓ AWǍJIJƐ

4, 5. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó awǎjijɛ, bo lɛ́ hɛn wu gbɔn?

4 Nǔ nukɔntɔn e jí Jezu tɛɖɛ̌ é nyí nǔ taji tawun: “Awǎjijɛnɔ wɛ nú mɛ ɖěɖee tuùn ɖɔ emi ɖó hudo nǔ gbigbɔ tɔn lɛ tɔn é, ɖó yetɔn wɛ nyí Axɔsuɖuto jixwé tɔn.” (Mat. 5:3, nwt) Nɛ̌ mǐ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ tuùn ɖɔ mǐ ɖó hudo enɛ gbɔn? Mǐ nɔ wà mɔ̌, gbɔn nùɖuɖu gbigbɔ tɔn ɖuɖu, xlɛ́xlɛ́ ɖɔ nugbodòdó Mawu tɔn lɛ xɔ akwɛ nú mǐ, kpo Mawu awǎjijɛnɔ ɔ sínsɛ́n sísɔ́ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ kpo gblamɛ. Enyi mǐ ɖè afɔ enɛ lɛ ɔ, awǎjijɛ mǐtɔn na jɛji. Mǐ na dó hlɔnhlɔn hlɔnhlɔn jí nú nùɖiɖi e mǐ ɖó ɖɔ akpá Mawu tɔn lɛ na jɛnu é. Mɔ̌ mɛ ɔ, “nukúnɖiɖo awǎjijɛnɔ” e Xó Mawu tɔn sɔ́ ɖó nukɔn nú mɛsɛntɔ́ tɔn nugbǒ lɛ é na dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ.—Ti. 2:13, nwt.

5 Kancica syɛnsyɛn ɖé ɖiɖó xá Jehovah ɖò dandan cobɔ mǐ na mɔ awǎjijɛ e nɔ nɔ ayǐ sɔyi é. Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú mɛsɛ́dó Pɔlu bɔ é wlan ɖɔ: “Mi jɛ awǎ hwebǐnu, ɖó mi ɖò bǔ ɖò Aklunɔ [Jehovah] mɛ; un ɖò vìvɔ́ ɖɔ wɛ ɖɔ mi ni jɛ awǎ.” (Fili. 4:4) Nú mǐ na ɖu vivǐ kancica xɔ akwɛ mɔhun ɖé tɔn ɔ, mǐ ɖó na ɖó nùnywɛ Mawu tɔn. Xó Mawu tɔn ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú * mɛ e huzu nùnywɛtɔ́ é! Nǔ nyɔ́ nú mɛ e ɖó tamɛbibɔ [alǒ ‘nukúnnúmɔjɛnǔmɛ,’] é! Nùnywɛ ɔ, atín e nɔ na gbɛ̀ mɛ é wɛ é nyí nú mɛ e ɖó lɛ; nǔ nɔ nyɔ́ nú mɛ e nɔ hɛn nùnywɛ majomajo lɛ.”—Nùx. 3:13, 18.

6. Etɛ ka na zɔ́n bɔ awǎjijɛ mǐtɔn na nɔ ayǐ?

6 Amɔ̌, bo na dó ɖó awǎjijɛ e nɔ nɔ ayǐ sɔyi é ɔ, é ɖò taji ɖɔ mǐ ni ma nɔ xà Xó Mawu tɔn kpowun ó, amɔ̌, mǐ ni nɔ bló ɖ’eji. Jezu dó zǒgbe nǔ e wu é ɖò taji ɖɔ mǐ ni nɔ zán nǔ e mǐ kplɔ́n lɛ é jí, bo ɖɔ: “Nǔ lɛ bǐ mɛ nɛ mi mɔ nukúnnú jɛ nɛ; enyi mi bló ɖ’eji ɔ, é na nyɔ́ nú mi.” (Jaan 13:17; Jaki 1:25.) Nǔ e na zɔ́n bɔ a na sú hudo gbigbɔ tɔn towe sín dò, bo na nɔ awǎjijɛ mɛ sɔyi é nɛ. Eɖíe nǔ e sixu xò awǎjijɛ mǐtɔn yí lɛ é gégé è, bɔ nɛ̌ mǐ ka sixu nɔ awǎjijɛ mɛ gbɔn lo? Mǐ ni gbéjé nǔ e jí Jezu ɖɔ xó dó bɔ d’ewu ɖò Mawuxóɖiɖɔ Só jí tɔn ɔ mɛ é kpɔ́n.

JIJƆ ÐĚÐEE NƆ NA HLƆNHLƆN AWǍJIJƐ LƐ É

7. Nɛ̌ mɛ ɖěɖee ɖò aluwɛ mɛ lɛ é ka sixu ɖó awǎjijɛ gbɔn?

7 “Nǔ nyɔ́ nú mɛ e ɖò aluwɛ mɛ lɛ, ɖó è na dó gbɔ nú ye.” (Mat. 5:4) Mɛɖé lɛ sixu kanbyɔ ɖɔ, ‘Nɛ̌ é ka sixu nyɔ́ bló gbɔn bɔ mɛ e ɖò aluwɛ mɛ é na nyí awǎjijɛnɔ?’ Mɛ ɖěɖee ɖò aluwɛ mɛ ɖó hwɛjijɔ ɖebǔ wutu kpowun lɛ é xó ɖɔ wɛ Jezu ɖè ǎ. Mɛ nyanya lɛ lɔ tlɛ nɔ na alě ɖó wuvɛ̌ syɛnsyɛn ɖěɖee nɔ dó gesí “hwenu vɛwǔ lɛ” é wutu. (2 Tim. 3:1) Amɔ̌, aluwɛ cejɛnnabi tɔn yetɔn nɔ zɔ́n bonu ye nɔ sɛkpɔ Jehovah ǎ; enɛ wu ɔ, aluwɛ enɛ nɔ dɔn awǎjijɛ wá nú ye ǎ. Mɛ ɖěɖee tuùn ɖɔ nùɖé hudo emi ɖò  gbigbɔ lixo, bo nɔ nɔ aluwɛ mɛ ɖó ninɔmɛ blawu gbigbɔ tɔn e gbakpé lɛ é wutu é wɛ ɖó na ko ɖò ayi mɛ nú Jezu. Ye sixu ko mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ hwɛhuhu tɔn yeɖesunɔ tɔn kpo nǔ hu ado e mɛ hwɛhuhu gbɛtɔ́ tɔn kpo ko tɔ́n kɔ dó lɛ é wu. Jehovah nɔ ɖó ayi ayijlɔjlɔnɔ mɔhun e ɖò aluwɛ mɛ lɛ é wu; é nɔ dó gbɔ nú ye, nɔ sè wuvɛ̌ xá ye ɖò gbigbɔ lixo, nɔ na awǎjijɛ ye, bo na wá na ye gbɛ̀ mavɔmavɔ.—Ezekiyɛli 5:11; 9:4.

8. Tinmɛ lee mɛfífá nyínyí nɔ gɔ́ sò nú awǎjijɛ gbɔn é.

8 “Nǔ nyɔ́ nú mɛfífá lɛ, ɖó ayikúngban ɔ na nyí yetɔn!” (Mat. 5:5) Nɛ̌ mɛfífá nyínyí ka sixu gɔ́ sò nú awǎjijɛ gbɔn? Mɛ gègě tíìn, bɔ ee ye ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é dó nugbǒ ɔ wu gudo é ɔ, ye bló huzuhuzu lɛ. Ð’ayǐ ɔ, ye sixu ko nɔ syɛn nukún, nɔ ɖɔ jlɛ, bo lɛ́ nylahun. Amɔ̌, dìn ɔ, ye ko sɔ́ “gbɛtɔ́ yɔyɔ̌” ɔ dó, bo nɔ ɖè “nùblawukúnúmɛ, xomɛnyínyɔ́, mɛɖesɔhwe, xomɛfífá kpo suúlu kpo” xlɛ́. (Kolo. 3:9-12) É sín enɛ wu bɔ ye nɔ ɖu gbɛzán fífá tɔn, wanyiyi tɔn, kpo awǎjijɛ kpo tɔn ɖé sín vivǐ. Gɔ́ na ɔ, Xó Mawu tɔn d’akpá ɖɔ mɛ mɔhun lɛ ɔ, “[Ayikúngban] ɔ na nyí” yetɔn.—Ðɛh. 37:8-10, 29.

9. (a) Ali tɛ nu “ayikúngban ɔ na nyí” mɛfífá lɛ tɔn ɖè? (b) Etɛwu mɛ ɖěɖee “nǔjlɔjlɔwiwa sín xovɛ nɔ sìn, bɔ kɔ tɔn nɔ xú” lɛ é ka sixu nyí awǎjijɛnɔ?

9 Ali tɛ nu “ayikúngban ɔ na nyí” mɛfífá lɛ tɔn ɖè? Ayikúngban ɔ na nyí ahwanvu yí ami dó ɖè Jezu tɔn lɛ tɔn hwenu e ye na nyí axɔsu kpo vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo, bo na kp’acɛ d’eji é. (Nǔɖe. 20:6) Amɔ̌, ali e nu gbɛtɔ́ livi mɔkpan ɖevo ɖěɖee è ma ylɔ bonu ye na yì jixwé ǎ lɛ é ɔ, ayikúngban ɔ na nyí yedɛɛ lɛ tɔn ɖè é wɛ nyí ɖɔ ye na nɔ gbɛ̀ ɖ’eji kaka sɔyi ɖò fífá kpo awǎjijɛ kpo mɛ, bo na nyí gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ lɛ. Ye mɛ gbɛ̌nu wè enɛ lɛ lɛ́ nyí mɛ ɖěɖee nyí awǎjijɛnɔ lɛ é, ɖó “nǔjlɔjlɔwiwa sín xovɛ nɔ sìn [ye], bɔ kɔ tɔn nɔ xú ye.” (Mat. 5:6) Xovɛ gbigbɔ tɔn e nɔ sìn ye é kpo nǔjlɔjlɔwiwa sín kɔ e nɔ xú ye é kpo ɔ, è na sú nǔ enɛ lɛ sín dò bǐ mlɛ́mlɛ́ nú ye ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ. (2 Pi. 3:13) Hwenu e Mawu na wá ɖè nǔnyanyawiwa lɛ bǐ síìn é ɔ, sɛ́ngbigba kpo nǔagɔwiwa kpo sɔ́ na vɔ́da nú awǎjijɛ hwɛjijɔnɔ lɛ tɔn gbeɖé ǎ.—Ðɛh. 37:17.

10. Etɛ ka nyí tinmɛ nùblawukúnúmɛ tɔn?

10 “Nǔ nyɔ́ nú mɛ e nɔ kú nǔblawu nú nɔzo yetɔn lɛ é, ɖó è na kú nǔblawu nú ye lɔmɔ̌.” (Mat. 5:7) È ni nɔ kú nǔblawu nú mɛ sín tinmɛ wɛ nyí, è ni nyɔ́ kpɔ́jɛji, nɔ nyɔ́ xomɛ, bo nɔ sè wuvɛ̌ xá mɛ, enɛ wɛ nyí ɖɔ mɛ ɖěɖee ɖò wuvɛ̌ mɛ lɛ é sín nǔ ni blawu nú mɛ. Amɔ̌, nùblawukúnúmɛ byɔ nǔ hú wuvɛ̌ sise xá mɛ. Ðò Biblu mɛ ɔ, é nɔ byɔ ɖɔ è ni ɖexlɛ́ gbɔn nùblawukúnúmɛ núwiwa ɖé gblamɛ.

11. Etɛ nùjlɛdonǔwu e kúnkplá Samalíinu nɔzo ɖagbe ɔ é ka sixu kplɔ́n mǐ dó nùblawukúnúmɛ wu?

11 Luki 10:30-37. Nùjlɛdonǔwu e Jezu na dó Samalíinu nɔzo ɖagbe ɔ wu é xlɛ́ nǔ e nùblawukúnúmɛ ɖiɖexlɛ́ sín tinmɛ nyí é gbɛɖe gbɛɖe. Wuvɛ̌sexámɛ kpo ayi bǐ kpo, gɔ́ nú nùblawukúnúmɛ sísɛ́ Samalíinu ɔ, bɔ é wà nǔ ɖagbe ɖé, é wɛ nyí ɖɔ é bló bɔ wuvɛ̌ e sè wɛ mɛ e jí nǔ ɔ jɛ dó é ɖè é ɖekpo. Ee Jezu kpi tan ɔ kpé gudo é ɔ, é ɖɔ: “Hwi lɔ ɔ, yì bló gbɔn mɔ̌.” Enɛ wu ɔ, mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Un ka ɖò nǔ ɖokpo ɔ wà wɛ à? Un ka ɖò nǔ e Samalíinu wuvɛ̌sexámɛtɔ́ ɔ wà é wà wɛ à? Un ka sixu ɖè nùblawukúnúmɛ xlɛ́ hugǎn, bo ɖ’alɔ ɖò xomɛnyínyɔ́ núwiwa nú mɛ ɖěɖee ɖò wuvɛ̌ sè wɛ lɛ é mɛ à? Ði kpɔ́ndéwú ɔ, un ka sixu d’alɔ tawun tawun ɖé lɛ Klisanwun mɛxomɔ lɛ, asúkúsi lɛ kpo vǐ ɖěɖee nyí tɔ́cyɔvǐ ɖò gbigbɔ lixo lɛ é kpo à? Un ka sixu ɖè afɔ nukɔntɔn ɔ, bo “ɖɔ xó dó dó gbɔ nú mɛ ɖěɖee flú bǐ lɛ é” à?’—1 Tɛ. 5:14, nwt; Ja. 1:27.

Ðè afɔ nukɔntɔn ɔ, bo ɖè nùblawukúnúmɛ xlɛ́, bá kpɔ́n awǎjijɛ ɖaxó e na tɔ́n sín mɛ é (Kpɔ́n akpáxwé 12gɔ́ ɔ)

12. Enyi mǐ nɔ kú nǔblawu nú mɛ ɔ, nɛ̌ é ka nɔ gɔ́ sò nú awǎjijɛ mǐtɔn gbɔn?

 12 Amɔ̌, enyi mǐ nɔ kú nǔblawu nú mɛ ɔ, nɛ̌ é ka nɔ tɔ́n kɔ dó awǎjijɛ mɛ gbɔn? Enyi mǐ nɔ kú nǔblawu nú mɛ ɖevo lɛ ɔ, mǐ nɔ ɖu vivǐ awǎjijɛ e nɔ tɔ́n sín nùnamɛ mɛ é tɔn. Gɔ́ na ɔ, mǐ tuùn ɖɔ mǐ ɖò xomɛ Jehovah tɔn hɛn hun wɛ. (Mɛ. 20:35; Eblée lɛ 13:16.) Axɔsu Davidi ɖɔ dó mɛ e nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔ mɛtɔn ɖu ayi mɛ nú emi é wu ɖɔ: ‘Jehovah nɔ cyɔn alɔ jǐ tɔn; é nɔ hwlɛn ɛ ɖó gbɛ̀. Nǔ nɔ nyɔ́ n’i ɖò ayikúngban jí fí.’ (Ðɛh. 41:2, 3) Enyi wuvɛ̌sexámɛ mǐtɔn ma nɔ nɔte ɖó lee nǔ cí nú mǐ é kɛɖɛ jí ǎ, bonu mǐ nɔ wà nùɖé dó xlɛ́ mɔ̌ ɔ, Jehovah na kú nǔblawu nú mǐ, bɔ enɛ sixu zɔ́n bɔ mǐ na nɔ awǎjijɛ mɛ kaka sɔyi.—Ja. 2:13.

NǓ E WU “AYIMÍMƐ́NƆ LƐ” NYÍ AWǍJIJƐNƆ É

13, 14. Kancica tɛ ka ɖò ayi mímɛ́ ɖé kpo awǎjijɛ kpo tɛntin?

13 Jezu ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú ayimímɛ́nɔ lɛ, ɖó ye na mɔ Mawu.” (Mat. 5:8) Nú mǐ na hɛn ayi mǐtɔn ɖó mimɛ̌ jí ɔ, mǐ ɖó na mɛ́ ɖò xomɛ, bo na nɔ bɛ́ jlǒ ɖagbe lɛ gɔ́ ayi mǐtɔn mɛ. Mǐ ɖó na hɛn linlin mǐtɔn lɛ ɖó mimɛ̌ jí, bonu zě e mǐ zé mǐɖée jó nú Jehovah é ɔ, nùɖé ma va d’ewu ɖò gbigbɔ lixo ó.—2 Kɔlɛntinu lɛ 4:2; 1 Tim. 1:5.

14 Mɛ ɖěɖee nyí ayimímɛ́nɔ lɛ é sixu ɖó awǎjijɛ bo lɛ́ ɖu vivǐ kancica mímɛ́ ɖé tɔn xá Jehovah, mɛ e ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú mɛ e nɔ nya awu gaga yetɔn lɛ” é. (Nǔɖe. 22:14) Ali tɛ nu ye ka nɔ “nya awu gaga yetɔn lɛ” ɖè? Ali e nu Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ nya awu gaga yetɔn lɛ ɖè é wɛ nyí ɖɔ ye nyí mɛ mímɛ́ ɖò Jehovah nukúnmɛ, bɔ é na na gbɛ̀ jɔmakú ye, bɔ ye na ɖu vivǐ awǎjijɛ e ma na vɔ ǎ é tɔn ɖò jixwé. Mɛ wɔbuwɔbu e ɖó nukúnɖiɖo bá nɔ gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí é lɔ sixu ɖu vivǐ kancica ɖagbe ɖé tɔn xá Mawu, bo na nyí xɔ́ntɔn tɔn lɛ. Ye tlɛ ko ɖò ‘awu gaga yetɔn lɛ nya wɛ dìn, bo nɔ bɛ́ dó Lɛngbɔví ɔ sín hun mɛ, bɔ é nɔ wé.’—Nǔɖe. 7:9, 13, 14.

15, 16. Nɛ̌ ayimímɛ́nɔ lɛ ka sixu “mɔ Mawu” gbɔn?

15 Eɖíe “mɛɖebǔ [ma] nɔ mɔ nukún [Mawu tɔn] mɛ bo nɔ gán ǎ” è, bɔ nɛ̌ ayimímɛ́nɔ lɛ ka nɔ “mɔ Mawu” gbɔn lo? (Tín. 33:20) Xókwin Glɛkigbe tɔn e è lilɛ dó “mɔ” é sín tinmɛ sixu lɛ́ nyí “kpɔ́n kpo ayi kpo, dǒ nukún mɛ kpɔ́n, tuùn.” Mɛ ɖěɖee nɔ mɔ Mawu kpo ‘nukún ayi yetɔn tɔn’ kpo lɛ é wɛ nyí mɛ ɖěɖee tuùn i ganji, bɔ jijɔ tɔn lɛ sù nukún yetɔn mɛ é. (Efɛ. 1:18, nwt) Jezu ɖè jijɔ Mawu tɔn lɛ xlɛ́, bɔ nǔ bǐ nɔ vɔ ɖ’ewu, bɔ é sín enɛ wu bɔ é ɖɔ: “Mɛ e mɔ mì ɔ ko mɔ Tɔ́ ɔ.”—Jaan 14:7-9.

16 Gbɔn vo nú jujɔ Mawu tɔn lɛ tuùntuùn ɔ, Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ sixu “mɔ Mawu,” gbɔn ayi ɖiɖó lee é nɔ wà nǔ dó takún yetɔn mɛ gbɔn é wu gblamɛ. (Jɔb. 42:5) Ye nɔ lɛ́ sɔ́ ‘nukún ayi yetɔn tɔn’ lɛ ɖó nyɔna jiwǔ ɖěɖee Mawu sɔ́ ɖó sɛxwetɛn nú mɛ ɖěɖee nɔ dó gǎn, bo na nɔ mimɛ̌ jí, bo nɔ sɛ̀n ɛ kpo gbejininɔ kpo lɛ é jí. É ɖò wɛn  ɖɔ mɛ yí ami dó ɖè ɖěɖee na fɔ́n sín kú lɛ é na mɔ Jehovah tlɔlɔ hwenu e ye na mɔ ajɔ jixwé tɔn yetɔn yí é.—1 Jaan 3:2.

WUVƐ̌ LƐ NA ÐÒ FINƐ CÓ, È NA NYÍ AWǍJIJƐNƆ

17. Enyi è na nyí awǎjijɛnɔ ɔ, azɔ̌ tɛ fífá ka nɔ wà?

17 Jezu ɖɔ bɔ d’ewu ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú mɛ e nɔ jɛ tagba, nú fífá na dó tíìn lɛ.” (Mat. 5:9) Mɛ ɖěɖee nɔ ɖè afɔ nukɔntɔn ɔ, bo nɔ xò fífá kàn lɛ é ɖó hwɛjijɔ ɖagbe, bo na j’awǎ. Ahwanvu Jaki wlan ɖɔ: “Mɛ e nɔ ɖè fífá sín ali lɛlɛ̌ dó yeɖée lɛ ɔ, fífá mɛ wɛ ye nɔ dó nǔ dó, bɔ jinukún e ye nɔ ya ɔ, nyí gbɛ̀ jlɔjlɔ.” (Ja. 3:18) Enyi tagba ɖé ɖò mǐ kpo mɛɖé kpo tɛntin ɖò agun ɔ mɛ, alǒ ɖò xwédo mɛ ɔ, mǐ sixu savo nú Mawu ɖɔ é ni d’alɔ mǐ, nú mǐ ni xò fífá kàn. Mɔ̌ mɛ ɔ, gbigbɔ mímɛ́ Jehovah tɔn, walɔ jlɔjlɔ, kpo awǎjijɛ kpo sixu vun kàn. Jezu tɛɖɛ̌ lee afɔ nukɔntɔn ɔ ɖiɖe dó xò fífá kàn nyí nǔ taji sɔ́ é jí, bo ɖɔ: “Hǔn, enyi a wá vɔsakpe nukɔn, bo ja nùɖé xwlé Mawu gbé, bo flín ɖɔ hwɛgbe ɖé ɖò nɔzo emitɔn kpodo emi kpo tɛntin hǔn, jǒ vɔsanú e xwlé Mawu gbé wɛ a ja ɔ dó nyì vɔsakpe ɔ nukɔn, bo yì dóhwɛ gbɔ xá nɔzo towe hwɛ̌; enɛ ɔ gudo ɔ, lɛkɔ bo wá zé vɔsanú towe xwlé Mawu.”—Mat. 5:23, 24.

18, 19. Enyi è na bo tlɛ doya nú Klisanwun lɛ ɔ, etɛwu ye ka sixu j’awǎ?

18 “Nǔ nyɔ́ nú mi, hwenu e è wá ɖò mi zun wɛ, bo ɖò mi ɖedó wɛ, bo ɖò nùvú bǐ ɖó dó mi nu wɛ, ɖó nyɛ wutu é.” Etɛ ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè? É yì nukɔn bo ɖɔ: “Mi j’awǎ, bo hun xomɛ, ɖó ajɔ ɖaxó ɖò te kpɔ́n mi ɖò [jixwé]. Ðó, mɔ̌ wɛ è ko doya nú gbeyiɖɔ Mawu tɔn e jɛ nukɔn nú mi lɛ gbɔn ɔ nɛ.” (Mat. 5:11, 12) Hwenu e è xò mɛsɛ́dó lɛ, bo gbɛ́ nú ye ɖɔ ye ni ma sɔ́ ɖɔ Mawuxó ɖě ó é ɔ, ye “gosin toxóɖɔgbɛ́ ɔ nukɔn, bɔ xomɛ hun ye tlala.” É ɖò wɛn ɖɔ é kún nyí wuvɛ̌ e ye sè ɖó xò e è xò ye é wu é wɛ víví nú ye ó. Loɔ, ye j’awǎ “ɖó ye mɔ ɖɔ Mawu mɔ emi dó mɔ mɛ e jɛxa ya jì dó Jezu nyikɔ mɛ é.”—Mɛ. 5:41.

19 Ðò hwe mǐtɔn nu ɔ, mɛ Jehovah tɔn lɛ lɔ nɔ dɛ kpo awǎjijɛ kpo, hwenu e ye jiya ɖó Jezu nyikɔ wutu é, alǒ hwenu e mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn lɛ kpannukɔn ye é. (Xà Jaki 1:2-4.) Mɛsɛ́dó lɛ ɖɔhun ɔ, wuvɛ̌ mimɔ alɔkpa ɖebǔ nɔ víví nú mǐ ǎ. Amɔ̌, enyi mǐ nɔ gbeji nú Jehovah ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ mɛ ɔ, é sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na dɛ kpo akɔnkpinkpan kpo. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò août 1944 ɔ, acɛkpikpa acɛ gannaganna kpa nú mɛ tɔn ɖé sɛ́ Henryk Dornik kpo nɔví tɔn kpo dó yadonumɛkpá ɖé mɛ. Amɔ̌, gbeklanxamɛtɔ́ lɛ tuùn nǔ elɔ: “È sixu ɖyɔ linlin nú ye, bonu ye na wà nǔ ɖebǔ ǎ. Mawu tamɛ e ye kú dó é hun xomɛ nú ye.” Nɔví Dornik tinmɛ ɖɔ: “É jló mì ɖɔ è ni hu mì ǎ, amɔ̌, akɔnkpinkpan ɖiɖó ɖò wuvɛ̌ mimɔ nukɔn kpo susu e gbejininɔ nú Jehovah ɖó é kpo na mì awǎjijɛ. . . . Ðɛ vívɛ́ xixo zɔ́n bɔ un sɛkpɔ Jehovah, bɔ éɖesu ka xlɛ́ ɖɔ emi nyí Alɔdomɛtɔ́ ɖejid’ewu ɖé.”

20. Etɛwu mǐ ka nɔ j’awǎ dó sɛ̀n “Mawu awǎjijɛnɔ ɔ”?

20 Enyi “Mawu awǎjijɛnɔ ɔ” ko nǔ dó ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ mǐtɔn nyɔ́ nukún emitɔn mɛ ɔ, mǐ na bo ɖò yadonumɛ sinsɛn tɔn, gbeklanxamɛ xwédo tɔn, azɔn alǒ mɛxoxwe nu dɛ ɖè wɛ ɔ, mǐ na ɖò awǎjijɛ mɛ. (1 Tim. 1:11, nwt) Mǐ nɔ lɛ́ mɔ awǎjijɛ, ɖó akpá xɔ akwɛ e Mawu mǐtɔn ee ma “nɔ ɖó adingban ǎ” é dó lɛ é wutu. (Ti. 1:2) Akpá Jehovah tɔn lɛ sín jijɛnu na jiwǔ tawun, b’ɛ na sín enɛ wu bɔ wuvɛ̌ kpo mɛtɛnkpɔn kpo e mɔ wɛ mǐ ɖè dìn lɛ é na hwɛ́n nùɖé ɖò nukún mǐtɔn mɛ ǎ. Ðò Palaɖisi e ja é mɛ ɔ, nyɔna lɛ na zɛ nǔ e mɛ mǐ sixu dó nukún kpɔ́n lɛ é wu. É ɖò wɛn ɖɔ mǐ na ɖu vivǐ awǎjijɛ e mɔhun ma ko tíìn kpɔ́n ǎ é tɔn. Ɛɛn, “fífá ma ɖó dogbó e [mǐ] na mɔ ɔ wɛ na nyí nǔ e na nɔ víví nú [mǐ] é.”—Ðɛh. 37:11.

^ akpá. 5 Ðò xota elɔ mɛ ɔ, xógbe “nǔ nyɔ́ nú” ɔ kpo xókwin “awǎjijɛnɔ” ɔ kpo bǐ wɛ nyí nǔ ɖokpo ɔ.