ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Septembre 2018

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 29 octobre jɛ 2 décembre 2018 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

“Nǔ lɛ Bǐ Mɛ Nɛ Mi Mɔ Nukúnnú Jɛ Nɛ; Enyi Mi Bló Ð’eji ɔ, É Na Nyɔ́ nú Mi”

Ali tɛ lɛ nu mǐ ka sixu nɔ sɔ́ mǐɖée hwe ɖè? Etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ mǐ ni nɔ wà mɔ̌?

Klisanwun Mɛxomɔ lɛ Emi, Gbejininɔ Mitɔn Xɔ Akwɛ nú Jehovah

Nɛ̌ Klisanwun sunnu mɛxomɔ égbé tɔn lɛ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ emi ɖò jlɛ̌ jí gbɔn?

Kpò Ðò Wanyiyi Ðexlɛ́ Wɛ, É Nɔ Hɛn Mɛ Lidǒ

Kpɔ́n lee mǐ sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐɖée ɖò hwenu vɛwǔ elɔ lɛ mɛ gbɔn é.

Awǎjijɛnɔ Wɛ Nyí Mɛ Ðěɖee Nɔ Sɛ̀n “Mawu Awǎjijɛnɔ ɔ” É

Nɛ̌ tagba kpo wuvɛ̌ lɛ kpo ka na ɖò finɛ có, mǐ sixu ɖó awǎjijɛ gbɔn?

Nɛ̌ Mɛ lɛ ka Nɔ Ðɔ Ganmɛ Gbɔn Ðò Biblu Sín Táan Mɛ?

Nɛ̌ mɛ lɛ ka nɔ ɖɔ ganmɛ gbɔn ɖò Biblu sín táan mɛ?

É Nyí Nǔbǐwukpétɔ́ Có, Nǔ Mɛtɔn ka Nɔ Ðu Ayi Mɛ N’i

Nɛ̌ Jehovah ka zé kpɔ́ndéwú e jiwǔ é ɖé ɖ’ayǐ dó lee nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn na ɖu ayi mɛ nú mɛ gbɔn é wu gbɛn?

Jehovah Ðɔhun ɔ, Nǔ Mɛ Tɔn Ni Nɔ Ðu Ayi Mɛ nú We

Kpɔ́n ali tawun tawun ɖěɖee nu a sixu xlɛ́ ɖè ɖɔ nǔ mɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú we ɖò xwédo, agun kpo sinsɛnzɔ́ ɔ kpo mɛ é.