Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“Kpan Akɔ́n Bo Jɛ Azɔ̌ Jí”

“Kpan Akɔ́n Bo Jɛ Azɔ̌ Jí”

‘Syɛnlǐn, kpan akɔ́n bo jɛ azɔ̌ jí. Ma ɖi xɛsi ó. Ado ni ma hu we ó, Jehovah na nɔ kpɔ́ xá we.’​—1 TAN 28:20.

HAN LƐ: 38, 34

1, 2. (a) Azɔ̌ titewungbe tɛ è ka sɔ́ dó así nú Salomɔ́ɔ? (b) Etɛwu Salomɔ́ɔ sín nǔ ka ɖu ayi mɛ nú Davidi?

È SƆ́ azɔ̌ d’así nú Salomɔ́ɔ bɔ é na kpé nukún dó tuto xɔgbigbá tɔn taji hugǎn lɛ ɖokpo wu, é wɛ nyí tɛmpli Jeluzalɛmu tɔn gbigbá. Xwé ɖé wɛ bo “na d’agba bo na nyɔ́ ɖɛkpɛ, bɔ è na mɔ mɔhunkɔtɔn ɖò tò ɖebǔ mɛ ǎ.” Taji hugǎn ɔ wɛ nyí ɖɔ tɛmpli ɔ na nyí ‘xwé Jehovah tɔn.’ Jehovah ɖɔ ɖɔ Salomɔ́ɔ wɛ na kpé nukún dó tuto xɔgbigbá tɔn enɛ wu.​—1 Tan 22:1, 5, 9-11.

2 Axɔsu Davidi ɖeji ɖɔ Mawu na nɔ gudo na, amɔ̌, Salomɔ́ɔ ka “kpo ɖò vǔ” bo lɛ́ “ɖó nùnywɛ ɖé ǎ.” É ka na ɖó akɔnkpinkpan bo na wà tɛmpli gbigbázɔ́ ɔ à? Vǔ e é kpò ɖè é kpo nùnywɛ e é ma ɖó ǎ é kpo ka na dó afɔgblɛ̌gblɛ̌ afɔ mɛ n’i wɛ à? Bonu é na kpa Salomɔ́ɔ ɔ, é ɖó na kpankɔ́n bo jɛ azɔ̌ jí.

3. Etɛ Salomɔ́ɔ ka sixu ko kplɔ́n dó akɔnkpinkpan wu ɖò tɔ́ tɔn gɔ́n?

3 É cí ɖɔ Salomɔ́ɔ kplɔ́n nǔ gègě dó akɔnkpinkpan wu ɖò tɔ́ éɖesunɔ tɔn gɔ́n ɖɔhun. Hwenu e Davidi ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ, é hu gběkanlin e wá wlí tɔ́ tɔn sín lɛngbɔ̌ lɛ é. (1 Sam. 17:34, 35) É ɖè akɔnkpinkpan ɖaxó xlɛ́ hwenu e é kpé hun xá ahwanfuntɔ́ akowunká ɖé é. Nugbǒ ɔ, kpo alɔdo Mawu tɔn kpo ɔ, Davidi sɔ́ kɛ́n ɖiɖiɖíɖí ɖé dó hu Goliyati.​—1 Sam. 17:45, 49, 50.

4. Etɛwu Salomɔ́ɔ ka ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn?

 4 Davidi jɛxa bo wá byɔ Salomɔ́ɔ ɖò nukɔnmɛ ɖɔ é ni kpankɔ́n bo gbá tɛmpli ɔ. (Xà 1 Tan 28:20.) Enyi Salomɔ́ɔ ma kpankɔ́n ǎ ɔ, xɛsi sixu wà nǔ dó wǔ tɔn, bɔ enɛ na nyla hú azɔ̌ ɔ ma wà.

5. Etɛwu mǐ ka ɖó akɔnkpinkpan sín hudo?

5 Salomɔ́ɔ ɖɔhun ɔ, mǐ ɖó hudo alɔdo Jehovah tɔn tɔn bo na kpankɔ́n bo fó azɔ̌ ɔ. Enɛ wu ɔ, mǐ ni lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú akɔnkpinkpan tɔn hwexónu tɔn ɖé lɛ jí. Mǐ ni lɛ́ lin tamɛ dó lee mǐ sixu ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́ bo wà azɔ̌ mǐtɔn fó gbɔn é jí.

AKƆNKPINKPAN SÍN KPƆ́NDÉWÚ LƐ

6. Etɛ ka jiwǔ nú we ɖò akɔnkpinkpan e Jozɛfu ɖexlɛ́ é mɛ?

6 Mǐ ni ɖɔ xó dó akɔnkpinkpan e Jozɛfu ɖexlɛ́ hwenu e asì Potifáa tɔn tɛ́n kpɔ́n bo na dɔn ɛ b’ɛ na lɛ̀ aga xá ɛ é jí. É na ko tuùn ɖɔ enyi emi gbɛ́ nǔ e byɔ wɛ é ɖè é ɔ, nǔ e é na jì nú emi é kún na fá ó. É ɖò mɔ̌ có, é jó gbè ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́ bo hɔn.​—Bǐb. 39:10, 12.

7. Tín akɔnkpinkpan e Hlaxabu ɖexlɛ́ é mɛ. (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

7 Hlaxabu nyí akɔnkpinkpan sín kpɔ́ndéwú ɖevo. Ee amɛ̌ Izlayɛlinu lɛ yì xwé tɔn gbè ɖò Jeliko é ɔ, é sixu bɛ́ xɛsi bo lɛkɔ nú ye. Amɔ̌, é ɖeji dó Jehovah wu, bo kpankɔ́n lobo sɔ́ sunnu wè lɛ hwla, bo lɛ́ d’alɔ ye bɔ ye lɛkɔ yì xwé wuyɛyɛ̌-afɔyɛ́yɛ́. (Joz. 2:4, 5, 9, 12-16) Hlaxabu yí gbè ɖɔ Jehovah wɛ nyí Mawu nugbǒ ɔ, bo ɖeji ɖɔ é na wà gbɔn ɖě bo na na tò ɔ Izlayɛli-ví lɛ. É lɔn nú xɛsiɖiɖi nú gbɛtɔ́ kaka jɛ xɛsiɖiɖi nú axɔsu Jeliko tɔn kpo mɛ tɔn lɛ kpo jí wà nǔ dó wǔ tɔn ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é wà nǔ e é ɖó na wà é bɔ é kpo xwédo tɔn kpo gán.​—Joz. 6:22, 23.

8. Nɛ̌ akɔnkpinkpan e Jezu ɖexlɛ́ é ka wà ɖagbe nú mɛsɛ́dó tɔn lɛ gbɔn?

8 Mɛsɛ́dó Jezu tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ zé kpɔ́ndéwú akɔnkpinkpan tɔn ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ. Ye mɔ akɔnkpinkpan e Jezu ɖexlɛ́ é. (Mat. 8:28-32; Jaan 2:13-17; 18:3-5) Kpɔ́ndéwú enɛ d’alɔ ye bɔ ye sɔnǔ nú akɔnkpinkpan. Hwenu e Saduseɛn lɛ klán gbè xá mɛsɛ́dó lɛ é ɔ, ye ɖó nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ ɖò Jezu nyikɔ mɛ te ǎ.​—Mɛ. 5:17, 18, 27-29.

9. Nɛ̌ 2 Timɔtée 1:7 ka d’alɔ mǐ bɔ mǐ tuùn jɔtɛn akɔnkpinkpan tɔn taji ɔ gbɔn?

9 Jozɛfu, Hlaxabu Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́, bɔ enɛ sísɛ́ ye bɔ ye wà azɔ̌ ɖagbe lɛ. Akɔnkpinkpan yetɔn nyí jiɖiɖe dó mɛɖée wu ǎ. Gǎn e ye ganjɛ Jehovah wu é wɛ nyí tɔn. Ninɔmɛ ɖé lɛ nɔ wá kpannukɔn mǐ lɔ b’ɛ nɔ byɔ ɖɔ mǐ ni kpankɔ́n. Mǐ ɖó na ganjɛ mǐɖée wu ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, mǐ na ganjɛ Jehovah wu. (Xà 2 Timɔtée 1:7.) Mǐ ni ɖɔ xó dó akpáxwé gbɛzinzan tɔn e byɔ akɔnkpinkpan ɖò mǐ sí é wè jí: xwédo mɛ kpo agun mɛ kpo.

NINƆMƐ E NƆ BYƆ ÐƆ È NI KPANKƆ́N LƐ É

10. Etɛwu Klisanwun winnyawinnya lɛ ka ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn?

10 Ninɔmɛ gègě nɔ kpannukɔn Klisanwun winnyawinnya lɛ b’ɛ nɔ byɔ ɖɔ ye ni ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́ bá dó sɛ̀n Jehovah. Kpɔ́ndéwú e Salomɔ́ɔ zé ɖ’ayǐ bo ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́, lobo wá gbeta e nùnywɛ kpé lɛ é kɔn bo fó tɛmpli gbigbázɔ́ ɔ é sixu kplɔ́n nǔ ye, bɔ ye na xwedó. Nugbǒ wɛ ɖɔ Klisanwun winnyawinnya lɛ nɔ mɔ alixlɛ́mɛ lɛ sín mɛjitɔ́ yetɔn lɛ gɔ́n, amɔ̌, yeɖesunɔ ɖó na wá gbeta taji lɛ kɔn. (Nùx. 27:11) Gbeta e nùnywɛ kpé bɔ ye wá kɔn dó gbɛ̌ ɖagbe didó, ayiɖeɖayi ɖagbe, mimɛ̌ jí ninɔ ɖò walɔ linu kpo baptɛm biblo kpo wu é bǐ wɛ nɔ byɔ akɔnkpinkpan. Mɛ winnyawinnya enɛ lɛ ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn, ɖó ye jló na wà jlǒ Satáan e ɖò nǔ Mawu tɔn ɖɔ wɛ é tɔn ǎ wutu.

11, 12. (a) Nɛ̌ Mɔyizi ka sɔ́ kpɔ́ndéwú akɔnkpinkpan tɔn ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ gbɔn? (b) Nɛ̌ mɛ winnyawinnya lɛ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú Mɔyizi tɔn gbɔn?

11 Gbeta taji e kɔn mɛ winnyawinnya lɛ na wá é kúnkplá nǔ e gbé ye ɖó na nya lɛ é. Ðò  tò ɖé lɛ mɛ ɔ, è nɔ gbidi kɔ nú mɛ winnyawinnya lɛ bonu ye na yì kplɔnyiji-alavɔ, bo na lɛ́ nya azɔ̌ e kpé kwɛ é gbé. Ðò tò ɖevo lɛ mɛ ɔ, ninɔmɛ akwɛzinzan tɔn sixu zɔ́n bɔ mɛ winnyawinnya lɛ na mɔ ɖɔ emi ɖó na sɔ́ ayi ɖó alɔdido xwédo emitɔn, bonu é na mɔ nǔ e hudo è ɖò agbaza lixo lɛ é jí. Enyi a mɔ hwiɖée ɖò ninɔmɛ mɔhunkɔtɔn lɛ ɖě mɛ hǔn, lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú Mɔyizi tɔn jí. Ðó vǐ nyɔnu Falawɔ́ɔn tɔn wɛ hɛn Mɔyizi bɔ é sù wutu ɔ, é hɛn ɔ é na ko nya mɛjɔmɛ nyínyí alǒ dɔkun jijɛ gbé. Kpɔ́n lee xwédo tɔn Ejipu tɔn, mɛ̌si lɛ kpo wěɖexámɛtɔ́ lɛ kpo na ko gbidi kɔ n’i sɔ bonu é na wà mɔ̌ é! Mɔyizi ka wà mɔ̌ ǎ, loɔ, é kpankɔ́n bo nɔ gudo nú sinsɛn-biblo mímɛ́ ɔ. Ee Mɔyizi dó gudo dɔkun Ejipu tɔn lɛ gudo é ɔ, é ɖeji dó Jehovah wu. (Ebl. 11:24-26) Enɛ zɔ́n bɔ Mɔyizi mɔ nyɔna Jehovah tɔn ɖò hwetɔnnu, bɔ é ka ɖò wɛn ɖɔ nyɔna gègě lɛ ɖò te kpɔ́n ɛ ɖò sɔgudo.

12 Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, Jehovah na dó nú mɛ winnyawinnya ɖěɖee ɖò azɔ̌ wà wɛ kpo akɔnkpinkpan kpo, bo nɔ nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé, lobo nɔ lɛ́ ba nǔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ jɛ nukɔn ɖò gbɛzán yetɔn mɛ lɛ é. É na d’alɔ ye bɔ ye na sú nǔ e na hudo xwédo yetɔn lɛ é sín dò. Ðò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, dɔnkpɛvu e nɔ nyí Timɔtée é nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé, hwi lɔ sixu wà mɔ̌. *​—Filipunu lɛ 2:19-22.

A ka kanɖeji bo na kpankɔ́n ɖò akpáxwé gbɛzán towe tɔn lɛ bǐ mɛ à? (Kpɔ́n akpáxwé 13-17)

13. Nɛ̌ akɔnkpinkpan ka d’alɔ nɔví nyɔnu winnyawinnya ɖé bɔ é kpé nǔ e nya wɛ é ɖè lɛ é wu gbɔn?

13 Nɔví nyɔnu ɖé ɖò Alabama, États-Unis bo ɖó na sɔnǔ nú akɔnkpinkpan bá nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé. É wlan ɖɔ: “Ee un ɖò susu wɛ é ɔ, un nɔ kú winnya tawun. É nɔ vɛwǔ nú mì tawun ɖɔ má ɖɔ xó nú mɛ lɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ, hɔn xúxú nú mɛ e un ma tuùn ɖebǔ ǎ lɛ é lɛ́ nyla hú bǐ.” Alɔdo mɛjitɔ́ tɔn lɛ tɔn kpo mɛ ɖevo e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é tɔn kpo zɔ́n, bɔ Klisanwun winnyawinnya enɛ kpé nǔ e gbé nya wɛ é ɖè é wu bo huzu gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn. É ɖɔ: “Gbɛ̀ Satáan tɔn nɔ sɔ́ kplɔnyiji-alavɔ, mɛjɔmɛ nyínyí, akwɛ kpo nǔɖokan gègě ɖiɖó kpo dó ɖó nǔ ɖagbe e è na nya é. Hwɛhwɛ ɔ, è nɔ kpé nǔ enɛ lɛ wu bo nɔ wlí ǎ, bɔ ye nɔ lɛ́ dɔn adohu adohu kpo wubla kpo wá. Amɔ̌, Jehovah sinsɛn nɔ hɛn awǎjijɛ ɖaxó hugǎn ɔ wá nú mì, bɔ un nɔ lɛ́ mɔ ɖɔ un kpé nùɖé wu bo wà.”

14. Ninɔmɛ tɛ lɛ mɛ mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ ka ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn ɖè?

14 Mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ lɔ ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, gǎn towe sixu nɔ byɔ ɖò así towe hwɛhwɛ ɖɔ a ni wà gangudozɔ́ ɖò gbadanu lɛ, alǒ ɖò aklunɔzán gblamɛ fifo lɛ; hwe enɛ lɛ nu wɛ a ka ko sɔ́ ɖó vo nú sinsɛn-biblo xwédo tɔn, kúnnuɖegbe kpo kplé Klisanwun tɔn lɛ yiyi kpo. É na byɔ akɔnkpinkpan ɖò así towe cobɔ a na gbɛ́ nǔ enɛ lɛ e byɔ ɖò así towe wɛ è nɔ ɖè hwɛhwɛ lɛ é, lobo na sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ nú vǐ towe lɛ. Alǒ vlafo mɛjitɔ́ ɖé lɛ ɖò agun ɔ mɛ, bo nɔ jó vǐ yetɔn lɛ dó bɔ ye nɔ wà nǔ ɖěɖee a ma jló ɖɔ vǐ towe ni wà ǎ lɛ é. Mɛjitɔ́ enɛ lɛ sixu kàn nǔ e wu vǐ towe ma nɔ wà nǔ mɔhunkɔtɔn lɛ ǎ é byɔ we. A ka na kpankɔ́n bo na tinmɛ hwɛjijɔ e wu a wá gbeta enɛ kɔn é dó yɛ̌yi mɛ à?

15. Nɛ̌ Ðɛhan 37:25 kpo Eblée lɛ 13:5 kpo ka sixu d’alɔ mɛjitɔ́ lɛ gbɔn?

15 Mǐ nɔ ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́ hwenu e mǐ d’alɔ vǐ mǐtɔn lɛ bɔ ye nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé bo kpéwú é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛjitɔ́ ɖé lɛ sixu xò nǔ kpɔ́n bo na dó wusyɛn lanmɛ nú vǐ yetɔn bonu é na nya sinsɛnzɔ́ gbexosin-alijitɔ́ tɔn, sinsɛnzɔ́wiwa ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é, sinsɛnzɔ́wiwa ɖò Betɛli, alǒ azɔ̌wiwa ɖò tuto xɔgbigbá tɔn yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ mɛ gbé ǎ. Mɛjitɔ́ lɛ sixu ɖi xɛsi ɖɔ vǐ emitɔn  kún na sixu kpé nukún dó emi wu hwenu e emi na kpò é ó. É ɖò mɔ̌ có, mɛjitɔ́ nùnywɛtɔ́ lɛ nɔ ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́, lobo nɔ ɖeji dó akpá Jehovah tɔn lɛ wu. (Xà Ðɛhan 37:25; Eblée lɛ 13:5.) Ali ɖevo e nu a sixu ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́, lobo ɖeji dó Jehovah wu ɖè é wɛ nyí ɖɔ a ni d’alɔ vǐ towe nú é lɔ ni wà nǔ ɖokpo ɔ.​—1 Sam. 1:27, 28; 2 Tim. 3:14, 15.

16. Nɛ̌ mɛjitɔ́ ɖé lɛ ka d’alɔ vǐ yetɔn lɛ bɔ ye nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé gbɔn? Nɛ̌ enɛ ka hɛn lè wá gbɔn?

16 Asú kpo asì kpo ɖé ɖò États-Unis bo d’alɔ vǐ yetɔn lɛ bɔ ye nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé. Asú ɔ tinmɛ ɖɔ: “Cobonu vǐ mǐtɔn lɛ na nyɔ́ zɔnlin ɖi bo nyɔ́ xó ɖɔ ɔ, mǐ ko nɔ ɖɔ awǎjijɛ e sinsɛnzɔ́ gbexosin-alijitɔ́ tɔn kpo devizɔ́wiwa nú agun ɔ kpo nɔ hɛn wá lɛ é nú ye. Nǔ e nya wɛ ye ɖè dìn é nɛ. Ðó vǐ mǐtɔn lɛ ɖò nǔ gbigbɔ tɔn lɛ nya wɛ wutu ɔ, enɛ d’alɔ ye bɔ ye huzu kpannukɔn kɔgbidinúmɛ gbɛ̀ Satáan tɔn tɔn lɛ, lobo sɔ́ ayi ɖó nùjɔnǔ ɔ jí, é wɛ nyí Jehovah.” Nɔví sunnu e ɖó vǐ wè é ɖé wlan ɖɔ: “Mɛjitɔ́ gègě nɔ zán hlɔnhlɔn kpo akwɛ gègě kpo dó nɔ d’alɔ vǐ yetɔn lɛ bonu ye na nya nǔ ɖé lɛ gbé ɖò lɔnyiji-fɔnkan, ayiɖeɖayi kpo wemaxɔmɛ yiyi kpo linu. Nú mǐ zán hlɔnhlɔn kpo akwɛ kpo dó d’alɔ vǐ mǐtɔn lɛ, bonu ye nya nǔ ɖěɖee na d’alɔ ye bɔ nǔ yetɔn na nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ lɛ é gbé ɔ, é na ɖó nu hugǎn. Hwenu e mǐ mɔ vǐ mǐtɔn lɛ bɔ ye kpéwú bo wlí nǔ e nya wɛ ye ɖè ɖò gbigbɔ lixo lɛ é, bo ka lɛ́ mɔ ɖɔ mǐ d’alɔ ye ɖ’ékɔn é ɔ, awǎjijɛ ɖaxó wɛ enɛ na mǐ.” A sixu kudeji ɖɔ Mawu na dó nú mɛjitɔ́ ɖěɖee nɔ d’alɔ vǐ yetɔn lɛ, bɔ ye nɔ nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé lobo nɔ kpéwú é.

È ÐÓ HUDO TƆN ÐÒ AGUN Ɔ MƐ

17. Ali tɛ lɛ nu è ka nɔ ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́ ɖè ɖò agun Klisanwun tɔn mɛ?

17 È lɛ́ ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn ɖò agun ɔ mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛxo lɛ ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn hwenu e ye na kpé nukún dó hwɛɖiɖɔxó lɛ wu é, alǒ hwenu e ye ɖò alɔ dó mɛ e sín gbɛ̀ ɖò axɔ́ nu ɖó azɔn syɛnsyɛn ɖé wu wɛ é. Mɛxo agun tɔn ɖé lɛ nɔ yì ba mɛ e ɖò gankpa mɛ lɛ é kpɔ́n bo nɔ kpé nukún dó hudo gbigbɔ tɔn yetɔn lɛ wu. Bɔ nɔví nyɔnu tlɛnnɔ lɛ ka ló? Ali gègě hun nú ye dìn bɔ ye na vlɔ́n kàn nú sinsɛnzɔ́ yetɔn gbɔn gbexosin-alijitɔ́zɔ́ wiwa, tɛn sisɛ yì fí e hudo  sukpɔ́ ɖè é, azɔ̌wiwa xá Azɔ̌xɔsa E Nɔ Bló Tuto Xɔgbigbá Tɔn Ðò Alaxɔ Mɛ É é kpo Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ yiyi kpo gblamɛ. Mɛɖé lɛ tlɛ nɔ kpéwú bo nɔ yì Wemaxɔmɛ Galadi tɔn.

18. Nɛ̌ nɔví nyɔnu mɛxomɔ lɛ ka sixu ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́ gbɔn?

18 Nɔví nyɔnu mɛxomɔ lɛ nyí nyɔna ɖé nú agun ɔ. Mǐ yí wǎn nú nɔví nyɔnu vívɛ́ enɛ lɛ tawun! Ye mɛ ɖé lɛ sixu nɔ ma kpéwú bo nɔ wà nǔ gègě ɖò sinsɛnzɔ́ Mawu tɔn mɛ, lee ye ko nɔ bló gbɔn ɖ’ayǐ é, amɔ̌, ye sixu kpó ɖò akɔnkpinkpan ɖexlɛ́ wɛ bo ván kàn. (Xà Titu 2:3-5.) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nú è byɔ ɖò nɔví nyɔnu mɛxomɔ ɖé sí ɖɔ é ni ɖɔ xó nú nɔví nyɔnu winnyawinnya ɖé dó nǔsisɔ e ɖò jlɛ̌ jí é wu ɔ, é na byɔ akɔnkpinkpan ɖò así tɔn. É na gbɛ́ nǔ nú mɛ winnyawinnya ɔ syɛnsyɛn ɖó avɔ e é nɔ cyan bo nɔ dó lɛ é wu ǎ, loɔ, é sixu dó wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ é ni lin tamɛ dó lee nǔ e é nɔ dó lɛ é sixu wà nǔ dó mɛ ɖevo lɛ wu gbɔn é jí. (1 Tim. 2:9, 10) Ðè e é na ɖexlɛ́ kpo wanyiyi kpo ɖɔ nǔ tɔn ɖu ayi mɛ nú emi é sixu tɔ́n kɔ dó nǔ ɖagbe mɛ.

19. (a) Nɛ̌ nɔví sunnu e bló baptɛm lɛ é ka sixu ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́ gbɔn? (b) Nɛ̌ Filipunu lɛ 2:13 kpo 4:13 kpo ka sixu d’alɔ nɔví sunnu lɛ bɔ ye na sɔnǔ nú akɔnkpinkpan gbɔn?

19 Mɛ ɖevo e ɖó na kpankɔ́n bo jɛ azɔ̌ jí lɛ é wɛ nyí nɔví sunnu e ko bló baptɛm lɛ é. Sunnu akɔnkpantɔ́ e ɖó jlǒ bo na dó kɔ azɔ̌ gègě mɛ lɛ é nyí nyɔna ɖé nú agun ɖé. (1 Tim. 3:1) É ɖò mɔ̌ có, mɛɖé lɛ sixu xò nǔ kpɔ́n bo gɔn yeɖée zé jó. Boya nɔví sunnu ɖé sixu ko wà nùɖé lɛ nyì dò wá yì, bɔ dìn ɔ, é mɔ ɖɔ emi kún jɛxa bo na nyí devizɔwatɔ́ ɖé alǒ mɛxo agun tɔn ɖé ó. Nɔví sunnu ɖevo sixu mɔ ɖɔ emi kún kpé nǔ wu bo na wà azɔ̌ e è sɔ́ d’así nú emi é ó. Nú nǔ nɔ cí mɔ̌ nú we hǔn, tuùn ɖɔ Jehovah sixu d’alɔ we bɔ a na sɔnǔ nú akɔnkpinkpan. (Xà Filipunu lɛ 2:13; 4:13.) Flín ɖɔ ɖò hweɖenu ɔ, Mɔyizi mɔ ɖɔ emi kún kpé nǔ wu bo na wà azɔ̌ ɖé ó. (Tín. 3:11) Amɔ̌, Jehovah d’alɔ Mɔyizi bɔ ɖò hwetɔnnu ɔ, é sɔnǔ nú akɔnkpinkpan bo w’azɔ̌ ɔ. Nɔví sunnu e bló baptɛm é ɖé sixu sɔnǔ nú akɔnkpinkpan mɔhun, gbɔn ɖɛ vívɛ́ xixo dó byɔ alɔdo Mawu tɔn kpo Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe kpo gblamɛ. Tamɛ linlin dó tan mɛ e ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́ lɛ é tɔn jí lɔ sixu d’alɔ. É sixu lɛ́ sɔ́ éɖée hwe bo byɔ mɛxo agun tɔn lɛ ɖɔ ye ni kplɔ́n azɔ̌ emi, lobo ɖò gbesisɔmɛ bo na d’alɔ ɖò fí ɖebǔ e hudo na tíìn ɖè é. Mǐ dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví sunnu e ko bló baptɛm lɛ é bǐ ɖɔ ye ni kpankɔ́n bo w’azɔ̌ syɛnsyɛn ɖò agun ɔ mɛ!

‘JEHOVAH NA NƆ KPƆ́ XÁ WE’

20, 21. (a) Ganjɛwu tɛ Davidi ka na Salomɔ́ɔ? (b) Jiɖe tɛ mǐ ka sixu ɖó?

20 Axɔsu Davidi flín Salomɔ́ɔ ɖɔ Jehovah na nɔ kpɔ́ xá ɛ kaka jɛ hwenu e tɛmpli gbigbázɔ́ ɔ na fó dó é. (1 Tan 28:20) Ðó xó e Salomɔ́ɔ sín tɔ́ ɖɔ é ɖò ayi tɔn mɛ wu ɔ, é na tɛn vǔ e é kpò ɖè é kpo nùnywɛ e é ma ɖó ǎ é kpo nú ye dó afɔgblɛ̌gblɛ̌ afɔ mɛ n’i ǎ. É ɖè akɔnkpinkpan ɖaxó xlɛ́ bo jɛ azɔ̌ jí, bɔ kpo alɔdo Jehovah tɔn kpo ɔ, é fó tɛmpli jiwǔ ɔ ɖò xwè tɛnwe adaɖé gblamɛ.

21 Lee Jehovah d’alɔ Salomɔ́ɔ gbɔn é ɔ, é sixu d’alɔ mǐ lɔ bɔ mǐ na kpankɔ́n bo na w’azɔ̌ mǐtɔn fó ɖò xwédo mǐtɔn kpo agun ɔ kpo mɛ. (Eza. 41:10, 13) Nú mǐ ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́ ɖò Jehovah sinsɛn mǐtɔn mɛ ɔ, mǐ sixu kudeji ɖɔ é na dó nú mǐ ɖò dìn kpo sɔgudo kpo. Enɛ wu ɔ, “kpan akɔ́n bo jɛ azɔ̌ jí.”

^ akpá. 12 A na mɔ afɔ tawun tawun e è na ɖè bo nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé é ɖé lɛ ɖò xota “Yí Yanwle Gbigbọmẹ Tọn lẹ Do Pagigona Mẹdatọ Towe” ee tɔ́n ɖò Atɔxwɛ (Gungbe) 15 Juillet 2004 tɔn mɛ é.