Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Hɛn Nùɖiɖi Mitɔn Lidǒ

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Hɛn Nùɖiɖi Mitɔn Lidǒ

“Nùɖiɖi ɖiɖó wɛ nyí . . . è ni ganjɛ nǔ e è ma mɔ̌ ǎ é wu ɖɔ é tíìn.”​—EBL. 11:1.

HAN LƐ: 41, 69

1, 2. Kɔgbidinúmɛ tɛ lɛ mɛ winnyawinnya lɛ ka sixu kpannukɔn égbé? Afɔ tɛ lɛ ye ka sixu ɖè bo na ɖó ɖuɖeji?

“LEE hwɛ bí sɔ́ é ɔ, a ma ɖó na ɖi nǔ ɖɔ Mawu tíìn nɛ,” wɛ nɔví nyɔnu Grande-Bretagne tɔn ɖé sín azɔ̌mɛvigbɛ́ ɖɔ n’i. Nɔví sunnu Allemagne tɔn ɖé wlan ɖɔ: “Mɛ̌si ce lɛ nɔ kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ dó nùɖíɖó lɛ wu é dó mɔ xɛxó ɖé na. Bɔ ye nɔ ɖɔ ɖɔ é sɔgbe ɖɔ wemaxɔmɛvi lɛ ni ɖi nǔ ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée.” Nɔví nyɔnu ɖyɔvǐ ɖé ɖò France bo ɖɔ: “É nɔ kpaca mɛ̌si e ɖò azɔ̌ ce mɛ lɛ é tawun ɖɔ azɔ̌mɛví ɖé lɛ na tíìn bo ɖi nǔ nú Biblu.”

2 Enyi mɛ winnyawinnya ɖé wɛ nú we bɔ a ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ, alǒ nǔ kplɔ́n dó wǔ Tɔn wɛ a ɖè ɔ, è ka nɔ gbidi kɔ nú we bɔ a na ɖi nǔ nú nǔ e mɛ gègě ɖi nǔ na lɛ é, ɖi nǔ lɛ jɔ nú yeɖée bɔ Gbɛɖotɔ́ ɖě ɖè ǎ wɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, afɔ ɖé lɛ ɖè bɔ a sixu ɖè bo na hɛn nùɖiɖi towe lidǒ b’ɛ na nɔ mɔ̌ hwebǐnu. Afɔ e a sixu ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ a na zán nǔwukpikpé nǔlinkpɔ́n tɔn e Mawu na we é; nǔwukpikpé enɛ “na hɛn we.” É na cyɔn alɔ jǐ towe bɔ tamɛ-núkplɔnmɛ gbɛ̀ ɔ tɔn e sixu hu nùɖiɖi towe lɛ é na kpé wǔ we ǎ.​—Nùnywɛxó 2:10-12.

3. Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xota elɔ mɛ?

3 Nùɖiɖi jɔ nùɖiɖi nɔ jinjɔn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é ɖiɖó dó  Mawu wu jí. (1 Tim. 2:4) Enɛ wu ɔ, enyi a ɖò Xó Mawu Tɔn kpo wema Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ kpo kplɔ́n wɛ hǔn, ma nɔ hɛn nukún gbɔn ye jí kpowun ó. Zǎn nǔwukpikpé nǔlinkpɔ́n tɔn towe bo na dó sixu “mɔ nǔ jɛ” nǔ e a xà é mɛ. (Mat. 13:23) Mǐ ni kpɔ́n lee mɔ̌ biblo sixu d’alɔ we bɔ nùɖiɖi e a ɖó ɖɔ Mawu wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ ɔ bo lɛ́ ɖó nú Biblu ɔ é na lidǒ gbɔn é; kúnnuɖenú tewungbeju nǔ enɛ lɛ tɔn lɛ ka hán ɖebǔ ǎ.​—Ebl. 11:1.

LEE A NA HƐN NÙÐIÐI TOWE LIDǑ GBƆN É

4. Etɛwu é ka nɔ byɔ nùɖiɖi alɔkpa ɖé hwebǐnu cobɔ è na kudeji ɖɔ Mawu tíìn alǒ ɖɔ fí lě wɛ gbɛ̀ ɔ jɔ sín? Wlɛnwín ɖagbe tɛ mǐ ka ɖó na zán?

4 Mɛ gègě nɔ ɖi nǔ ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée, ɖó ye nɔ ɖɔ ɖɔ é jinjɔn nùnywɛ xwitixwiti jí lobɔ gbeyiyi ɖɔ Mawu tíìn ka jinjɔn nùɖiɖi jí. Amɔ̌, mǐ ɖó na hɛn dó ayi mɛ ɖɔ: Enyi mɛɖé na bo nɔ ɖɔ nǔ ɖebǔ dó Mawu alǒ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée sín xó ɔ wu ɔ, nùɖiɖi alɔkpa ɖé jɛn mɛ ɔ na ɖó nú nǔ enɛ. Gbɔn nɛ̌ é? Mǐ mɛɖebǔ mɔ Mawu kpɔ́n ǎ, mǐ ɖě ka lɛ́ mɔ lee è dá nǔ lɛ gbɔn é ǎ. (Jaan 1:18) Gbɛtɔ́ ɖě ka mɔ gbeɖé bonu nǔɖògbɛ alɔkpa ɖě ɖyɔ bo huzu jɛ nǔɖògbɛ alɔkpa ɖevo kpɔ́n ǎ; nùnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ kpo mɛ e ma nyí ǎ é kpo ɖě mɔ mɔ̌ kpɔ́n ǎ. Mɛɖebǔ mɔ kpɔ́n bonu dan alǒ alɔtlɔ ɖé ɖyɔ bo huzu jɛ kanlin ɖé ɖi kinnikinni alǒ ajinakú kpɔ́n ǎ. (Jɔb. 38:1, 4) Enɛ wu ɔ, mǐ mɛ bǐ wɛ ɖó na gbéjé kúnnuɖenú lɛ kpɔ́n, lobo na zán nǔwukpikpé nǔlinkpɔ́n tɔn mǐtɔn bo wá gbeta e sɔgbe lɛ é kɔn. Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan dó nùɖíɖó lɛ wu ɖɔ: “Sín hwenu e Mawu ko ɖó gbɛ̀ ɔ, nǔ e é nyí bɔ è ma nɔ mɔ ǎ ɔ, é wɛ nyí ɖɔ: hlɔnhlɔn tɔn mavɔmavɔ ɔ kpodo nǔ e é nyí nugbǒ ɔ kpo ɔ, è nɔ tuùn gbɔn nǔ e é wà lɛ gblamɛ; enɛ ɔ wutu ɔ, kɛnklɛn sɔ́ ɖ’emɛ nú ye ǎ.”​—Hlɔ. 1:20.

Zǎn azɔwanú e ɖè ɖò gbè towe mɛ lɛ é bo dó jlɛ́ xó dó xó wu xá mɛ ɖevo lɛ (Kpɔ́n akpáxwé 5gɔ́ ɔ)

5. Azɔwanú tɛ lɛ mǐ mɛ e ɖò togun Mawu tɔn mɛ lɛ é ka ko ɖó bo na dó sixu zán nǔwukpikpé nùtuùntuùn tɔn mǐtɔn lɛ?

5 È na “tuùn” nùɖé sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ è na ɖó mɔjɛmɛ nǔ ɔ tɔn; nǔ ɔ sixu nɔ ma ɖò vaàn tlolo. (Ebl. 11:3) Enɛ wu ɔ, mɛ e tuùn nǔ lɛ é nɔ zán nukún yetɔn lɛ kpo tó yetɔn lɛ kpo kpowun ǎ, loɔ, ye nɔ zán taglomɛ yetɔn. Tutoblonunu Jehovah tɔn ko ɖè azɔwanú dobanunǔ tɔn ɖagbe gègě tɔ́n bo na dó d’alɔ mǐ. Azɔwanú enɛ lɛ sixu zɔ́n bɔ mǐ na “mɔ” Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn gbɔn nukún nùɖiɖi tɔn mǐtɔn lɛ gblamɛ. (Ebl. 11:27) Video Les merveilles de la création révèlent la gloire de Dieu, alɔnuwema  La vie a-t-elle été créée? kpo alɔnuwema Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie kpo, kpodo wema Y a-t-il un Créateur qui se soucie de vous? kpan ɖò azɔwanú enɛ lɛ mɛ. Mǐ nɔ lɛ́vɔ mɔ nùɖuɖu ɖagbeɖagbe e jí mǐ na lin nǔ kpɔ́n dó lɛ é ɖò xójlawema mǐtɔn lɛ mɛ. Hwɛhwɛ ɔ, è nɔ kàn nǔ byɔ nùnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo bɔ ye nɔ tinmɛ nǔ e wu ye ɖi nǔ nú Mawu dìn é ɖò Réveillez-vous! lɛ mɛ. Xota ɖebɔdoɖewu e nɔ nyí Hasard ou conception? lɛ é ko tɛɖɛ̌ tuto jiwǔ e mǐ nɔ mɔ ɖò wɛkɛ ɔ mɛ lɛ é sín kpɔ́ndéwú gègě jí. Nùnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ nɔ tɛnkpɔn hwɛhwɛ bo na xwedó tuto jiwǔ enɛ lɛ sín xlɛ̌.

6. Lè tɛ lɛ mɔ̌ mǐ ka sixu mɔ ɖò azɔwanú e mǐ ɖó lɛ é zinzan mɛ? Lè tɛ lɛ hwɛ ka ko mɔ ɖ’emɛ?

6 Nɔví sunnu xwè 19 mɛví ɖé ɖò États-Unis bo ɖɔ dó alɔnuwema wè e xó mǐ ɖɔ wá yì dìn é wu ɖɔ: “Ye xɔ akwɛ nú mì tawun. Azɔn mɔkpan wɛ un ko kplɔ́n alɔnuwema enɛ lɛ.” Nɔví nyɔnu ɖé ɖò France bo wlan ɖɔ: “Xota ‘Hasard ou conception?’ tɔn lɛ nɔ jiwǔ nú mì tawun! Ye ɖexlɛ́ ɖɔ mɛ e nyɔ́ nǔ ɖetɔ́n hú mɛ bǐ é sixu kpɔ́n nǔ dó tuto gɛ́dɛ́ gɛ́dɛ́ e ɖò wɛkɛ ɔ mɛ lɛ é wu bo bló nùɖé, loɔ, é na cí nǔ enɛ lɛ ɖɔhun pɛ́ɛ́ gbeɖé ǎ.” Nyɔnuví ɖé ɖó xwè 15 ɖò Afrique du Sud bɔ mɛjitɔ́ tɔn lɛ ɖɔ: “Nǔ nukɔntɔn e vǐ mǐtɔn nɔ yawu xà ɖò Réveillez-vous! lɛ mɛ é wɛ nyí xota ‘Nùkanbyɔmɛ’ tɔn lɛ.” Hwɛ ka ló? A ka nɔ ɖu lè ɖò azɔwanú enɛ lɛ mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ à? Ye sixu d’alɔ nùɖiɖi towe b’ɛ na cí atín e dó ɖɔ dò ganji lɛ é ɖɔhun. Mɔ̌ mɛ ɔ, nùɖiɖi towe na d’alɔ we bɔ a na gbí dɔn ɖò adingban-núkplɔnmɛ e sixu cí jɔhɔn ɖaxó ɖɔhun lɛ é nukɔn.​—Jel. 17:5-8.

NÙÐIÐI E A ÐÓ NÚ BIBLU É

7. Etɛwu Mawu ka jló ɖɔ a ni zán hlɔnhlɔn nǔlinkpɔ́n tɔn towe?

7 É ka nyla ɖɔ è ni kàn nǔ e sɔgbe lɛ é byɔ dó Biblu wu wɛ à? Gbeɖé! Jehovah jló ɖɔ a ni zán “hlɔnhlɔn nǔlinkpɔ́n tɔn towe” bo na dó yí nugbǒ ɔ dó ayi towe mɛ. É ba ɖɔ a ni ɖi nǔ kpowun ɖó mɛ ɖevo lɛ wà mɔ̌ wutu ǎ. Enɛ wu ɔ, zǎn nǔwukpikpé nǔlinkpɔn tɔn towe bo na dó tuùn nǔ e sɔgbe é. Nùtuùntuùn enɛ sixu wá huzu dodonú e jinjɔn ayǐ ganji é ɖé nú we bɔ a na ɖó nùɖiɖi jɔ nùɖiɖi. (Xà Hlɔmanu lɛ 12:1, 2 ɖò Traduction du monde nouveau mɛ; 1 Timɔtée 2:4.) Lee a sixu tuùn nǔ ɖò alɔkpa enɛ mɛ gbɔn é ɖokpo wɛ nyí gbɔn tuto nùkplɔnkplɔn tɔn alɔkpa e a nɔ xwedó lɛ é gblamɛ.

8, 9. (a) Tuto nùkplɔnkplɔn tɔn tɛ lɛ sín vivǐ mɛɖé lɛ ka sixu ɖu? (b) Nɛ̌ mɛɖé lɛ ka ko mɔ lè ɖò tamɛ linlin dó nǔ e ye kplɔ́n lɛ é jí mɛ gbɔn?

8 Mɛɖé lɛ ko ɖó tuto nùkplɔnkplɔn tɔn ɖé lɛ, bo nɔ kplɔ́n nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ alǒ lee Biblu ɔ sɔgbe ɖò hwenuxó, nùnywɛ dokunkun tɔn, kpo nùnywɛ xwitixwiti kpo linu gbɔn é. Nǔɖɔɖ’ayǐ e sɔ́ akpàkpà mɛ bɔ è sixu ba dò na é ɖokpo wɛ nyí Bǐbɛ̌mɛ 3:15. Wemafɔ enɛ xwlé xota taji Biblu tɔn ɔ mɛ, é wɛ nyí, ɖiɖexlɛ́ ɖɔ Mawu wɛ nyí Nǔbǐwukpétɔ́ kpo biblo bonu nyikɔ tɔn ni nyí nǔ mímɛ́ kpo gbɔn Axɔsuɖuto ɔ gblamɛ. Wemafɔ ɖokpo enɛ ɔ zán xógbe nùjlɛdonǔwu tɔn ɖé lɛ, bo tinmɛ lee Jehovah na ɖeɖɛ wuvɛ̌ e mɔ wɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖè sín Edɛni mɛ é gbɔn é. Nɛ̌ a ka sixu kplɔ́n Bǐbɛ̌mɛ 3:15 gbɔn? Wlɛnwín ɖokpo wɛ nyí ɖɔ a ni bló hwenu e nǔ lɛ jɛ dó é sín ɖiɖe ɖè. A sixu slɛ́ wemafɔ taji ɖé lɛ d’emɛ, bɔ ye na xlɛ́ lee Mawu tá weziza dó mɛ ɖěɖee xó ɖɔ wɛ è ɖè é kpo tuto e xó ɖɔ wɛ è ɖè é kpo jí kpɛɖé kpɛɖé, b’ɛ nyí kúnnuɖenú ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ na jɛnu gbɔn é. Enyi a mɔ lee wemafɔ lɛ xò nǔ dó akpà ɖokpo ɔ mɛ ganji gbɔn é ɔ, a na ɖó ganjɛwu ɖɔ gbigbɔ mímɛ́ wɛ xlɛ́ ali gbeyiɖɔ e xó Biblu ɖɔ lɛ é kpo Biblu wlantɔ́ lɛ kpo.​—2 Pi. 1:21.

9 Nɔví sunnu ɖé ɖò Allemagne bo wlan ɖɔ: “Axɔsuɖuto ɔ sín xota kpé Biblu ɔ bǐ mɛ kàn e siká bló é ɖé ɖɔhun. Sunnu 40 wɛ wlan Biblu ɔ có nǔ ka nyí mɔ̌. Bɔ ye mɛ gègě nɔ gbɛ̀ hwe ɖokpo ɔ nu ǎ, ye ka lɛ́ tuùn yeɖée lɛ ǎ.”  Xota e è kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò Atɔxwɛ 15 Décembre 2013 tɔn mɛ, b’ɛ ɖɔ xó dó tinmɛ Dindinwayixwe tɔn jí é dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví nyɔnu Australie-nu ɖé tawun. Xwè enɛ ɔ cá kàn tawun xá Bǐbɛ̌mɛ 3:15 kpo wìwá Mɛsiya ɔ tɔn kpo. É ɖɔ: “Nùkplɔnkplɔn enɛ hun nukún ce lɛ bɔ un mɔ lee Jehovah nyɔ́ sɔ́ é. É jiwǔ nú mì tawun ɖɔ mɛɖé bló tuto enɛ nú Izlayɛli-ví lɛ bɔ é na wá jɛ dó Jezu wu. Te wɛ un gbɔ bo wá nɔ, bo dó nukún lee è ma sixu lin nǔ jɛ Dindinwayixwe sín nùɖuɖu enɛ e xó nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ ɖɔ é jí ǎ gbɔn é mɛ kpɔ́n!” Aniwu nǔ ka cí mɔ̌ nú nɔví nyɔnu enɛ? Nǔ e é xà é ɔ, é lin tamɛ kpɔ́n ganji d’eji bo “mɔ nǔ jɛ mɛ” wɛ zɔ́n. Enɛ d’alɔ ɛ b’ɛ hɛn nùɖiɖi tɔn lidǒ bo sɛkpɔ Jehovah.​—Mat. 13:23.

10. Nɛ̌ nugbǒɖiɖɔ Biblu wlantɔ́ lɛ tɔn ka hɛn nùɖiɖi mǐtɔn lidǒ dó nǔ e ye wlan lɛ é wu gbɔn?

10 Nǔ ɖevo e nɔ hɛn nùɖiɖi mɛtɔn lidǒ é wɛ nyí akɔnkpinkpan mɛ e wlan Biblu ɔ lɛ é tɔn kpo lee ye ɖɔ nugbǒ gbɔn é kpo. Wema wlantɔ́ hwexónu tɔn gègě wɛ ɖɔ bɔnyiji nú axɔsu yetɔn lɛ bo kpa susu nú acɛkpikpa yetɔn lɛ. Amɔ̌, gbeyiɖɔ Jehovah tɔn lɛ ɖɔ nugbǒ hwebǐnu. Ye ɖò gbesisɔmɛ bo ɖɔ nùwanyido mɛ yetɔn lɛ tɔn, bo tlɛ lɛ́ ɖɔ axɔsu yetɔn lɛ tɔn lɛ. (2 Tan 16:9, 10; 24:18-22) Ye tlɛ lɛ́ ɖɔ nùwanyido yeɖesunɔ tɔn lɛ kpo Mawu sɛntɔ́ ɖevo lɛ tɔn kpo vaàn. (2 Sam. 12:1-14; Mak. 14:50) Nɔví dɔnkpɛvu ɖé ɖò Grande-Bretagne bo ɖɔ: “Nugbǒɖiɖɔ mɔhun hán ɖesu. Enɛ na mǐ ganjɛwu d’eji ɖɔ Jehovah gɔ́n wɛ Biblu ɔ gosin nugbǒ.”

11. Nɛ̌ mɛ winnyawinnya lɛ ka sixu bló gbɔn bɔ nugbodòdó Biblu tɔn lɛ na xɔ akwɛ ɖò nukún yetɔn mɛ d’eji?

11 Ðó nugbodòdó e nɔ xlɛ́ ali mɛ lɛ é ɖò Biblu ɔ mɛ wutu ɔ, mɛ gègě ko kudeji ɖɔ Mawu gɔ́n wɛ é gosin. (Xà Ðɛhan 19:8-12.) Nɔví nyɔnu ɖyɔvǐ ɖé ɖò Japon bo wlan ɖɔ: “Hwenu e mɛ ce lɛ zán nùkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ é ɔ, mǐ ɖó awǎjijɛ tawun. Mǐ ɖu vivǐ fífá, bǔninɔ, kpo wanyiyi kpo tɔn.” Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan nɔ cyɔn alɔ mǐ jí bɔ mǐ nɔ ɖ’alɔ ɖò sinsɛn nùvú mɛ ǎ, bɔ xɛxó e ko sɔ́ mɛ gègě dó ɖó kannumɔ lɛ é nɔ lɛ́ kpé mǐ wu ǎ. (Ðɛh. 115:3-8) Tamɛ-núkplɔnmɛ e ɖɔ ɖɔ Mawu ɖě kún tíìn ó é ka nɔ wà nǔ dó gbɛtɔ́ lɛ wu à? Nùkplɔnmɛ mɔhun lɛ, ɖi nǔ lɛ jɔ nú yeɖée, nɔ ba na sɔ́ ayihɔngbɛ ɔ dó ɖó nǔmɛsɛn alɔkpa ɖé na, bo nɔ kpa susu e nyí Jehovah tɔn lɛ é n’i. Mɛ e nɔ ɖɔ Mawu ɖě kún tíìn ó lɛ é nɔ ɖɔ ɖɔ mǐɖesunɔ sín alɔ mɛ wɛ nǔ e mǐ na nyí sɔ é ɖè. É ɖò mɔ̌ có, ye nɔ na nukúnɖiɖo ɖejid’ewu ɖě mɛ ɖɔ sɔgudo ɖagbe ɖé na tíìn ǎ.​—Ðɛh. 146:3, 4.

LEE È SIXU SƆ́ XÓ JLƐ́ DÓ XÓ WU XÁ MƐ ÐEVO LƐ GBƆN É

12, 13. Ali ɖagbe tɛ nu mɔ̌ è ka sixu ɖɔ xó xá azɔ̌mɛvigbɛ́ mɛtɔn, mɛ̌sigbɛ́ mɛtɔn, alǒ mɛ ɖevo lɛ dó nùɖíɖó alǒ Biblu jí ɖè?

12 Nɛ̌ a ka sixu sɔ́ xó jlɛ́ dó xó wu xá mɛ ɖevo lɛ hwenu e a ɖò xó ɖɔ nú ye wɛ dó nùɖíɖó lɛ kpo Biblu kpo jí wɛ é b’ɛ na kpa we gbɔn? Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, ma yawu ɖɔ ɖɔ emi tuùn nǔ e mɛ ɖevo lɛ ɖi nǔ na é ó. Mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ emi ɖi nǔ ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée, amɔ̌, ye nɔ lɛ́ ɖi nǔ ɖɔ Mawu tíìn. Ye nɔ lin ɖɔ Mawu bló bɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée bo huzu nǔɖògbɛ tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ. Mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ emi ɖi nǔ ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée, ɖó ye nɔ ɖɔ ɖɔ enyi nǔ ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, è kún na nɔ kplɔ́n mɛ ɖò wemaxɔmɛ ó. Mɛɖé lɛ tíìn bo sɔ́ nɔ ɖi nǔ nú Mawu ǎ, ɖó sinsɛn ko flú ye wutu. Enɛ wu ɔ, hwenu e a ɖò xó ɖɔ xá mɛɖé wɛ dó fí e gbɛ̀ jɔ sín é wu é ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ a ni kàn nùɖé lɛ byɔ ɛ hwɛ̌. Mɔ dò nú nǔ e mɛ enɛ ɖi nǔ na é. Enyi a nyɔ́ xomɛ bo lɛ́ ɖótó è ɔ, é sixu sè xó towe.​—Ti. 3:2.

13 Enyi é cí ɖɔ mɛɖé ɖò nǔɖɔ ba we wɛ ɖó a ɖi nǔ ɖɔ Gbɛɖotɔ́ ɖé tíìn wutu ɔ, a sixu kanbyɔ ɛ kpo sísí kpo ɖɔ éyɛ ni tinmɛ lee Gbɛɖotɔ́ ɖé mɛvo ɔ gbɛ̀ sixu bɛ́ gbɔn é. Cobonu nǔɖògbɛ nukɔntɔn ɔ na lɛ́ na ɖevo ɔ, é ɖó na kpéwú bo bló éɖesunɔ ɖɔhunkɔ ɖevo lɛ. Mɛ̌si e nɔ kplɔ́n chimie mɛ é ɖé ɖɔ ɖɔ nǔ elɔ lɛ ɖò nǔ e sín hudo nǔɖògbɛ enɛ na ɖó lɛ é  mɛ: (1) nǔ anyǔ ɖɔhun ɖé bo na cyɔn alɔ jǐ tɔn, (2) nǔwukpikpé bo na mɔ hlɔnhlɔn lobo na lɛ́ zán, (3) nǔ e na zɔ́n b’ɛ na ɖ’acɛ dó ninɔmɛ éɖesunɔ tɔn kpo lee é na sù gbɔn é kpo jí é, (4) nǔwukpikpé bo na vɔ́ nǔ enɛ ɖevo lɛ bló. É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Lee nǔɖògbɛ e tlɛ hwe hú bǐ é gɛ́dɛ́ sɔ́ é nɔ jiwǔ tawun nú mɛ.”

14. Enyi a mɔ ɖɔ emi kún sɔnǔ ɖ’ayǐ ganji bo na ɖɔ xó dó nǔ lɛ jɔ nú yeɖée alǒ Gbɛɖotɔ́ ɖé tíìn jí ó ɔ, etɛ a ka sixu wà?

14 Enyi a mɔ ɖɔ emi kún sɔnǔ jɛ nukɔn ó bɔ xóɖiɖɔ dó nǔ lɛ jɔ nú yeɖée alǒ Gbɛɖotɔ́ ɖé tíìn jí ka ba we ɔ, a sixu zán xójlɛdoxówu e bɔkun bɔ Pɔlu zán é. É wlan ɖɔ: “È mɔ xɔ ɖé ɖò te hǔn, mɛɖé jɛn gbá; Mawu wɛ ka nyí mɛ e bló nǔ bǐ é.” (Ebl. 3:4) Xójlɛdoxówu mɔhun sɔgbe tawun bo nɔ lɛ́ w’azɔ̌ ɖesu! Nugbǒ ɔ, taglomɛ e bí ganji é ɖé jɛn na tò nǔ e gɛ́dɛ́ é ɖé. A sixu lɛ́ zán wema e sɔgbe xá xó ɔ é ɖé. Nɔví nyɔnu ɖé ɖɔ xó dó alɔnuwema wè e xó mǐ ɖɔ wá yì é jí xá dɔnkpɛvu ɖé; dɔnkpɛvu ɔ ɖɔ ɖɔ emi kún ɖi nǔ ɖɔ Mawu ɖě tíìn ó bɔ emi lɛ́ yí gbè ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée. Aklunɔzán gblamɛ ɖokpo mɔ̌ gudo ɔ, dɔnkpɛvu ɔ ɖɔ: “Dìn ɔ, un ɖi nǔ ɖɔ Mawu tíìn.” É jɛ Biblu kplɔ́n jí, bo wá huzu ɖokpo ɖò nɔví sunnu mǐtɔn lɛ mɛ.

15, 16. Etɛ mǐ ka ɖó na wà hwɛ̌ cobo tinmɛ nú mɛɖé ɖɔ Biblu ɔ gosin Mawu gɔ́n? Etɛ gbé mǐ ka ɖó na nya?

15 A sixu lɛ́ zán wlɛnwín ɖokpo ɔ lɛ, hwenu e a ɖò xó ɖɔ xá mɛ e nɔ xò nǔ kpɔ́n dó Biblu wu é ɖé wɛ é. Mɔ dò nú nǔ e é ɖi nǔ na lɛ é kpo xota e sixu jɛji n’i lɛ é kpo hwɛ̌. (Nùx. 18:13) Enyi é yí wǎn nú nùnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ ɔ, é sixu sè xó towe hwenu e a na ɖɔ nǔ ɖěɖee ɖexlɛ́ ɖɔ Biblu ɔ sɔgbe ɖò nùnywɛ xwitixwiti linu lɛ é. Kpɔ́ndéwú ɖěɖee xlɛ́ ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ e sɔgbe lɛ é kpo tan e sɔgbe lɛ é kpo wɛ ɖò Biblu mɛ lɛ é sixu jɛji nú mɛ ɖevo lɛ. Alǒ a sixu ɖɔ xó dó nugbodòdó Biblu tɔn ɖěɖee nɔ xlɛ́ ali mɛ lɛ é jí, ɖi ɖěɖee ɖò Mawuxó e Jezu ɖɔ ɖò só jí é mɛ lɛ é.

16 Flín ɖɔ nǔ e gbé nya wɛ a ɖè é wɛ nyí ɖɔ xó towe ni byɔ ayi mɛ lɛ tɔn mɛ bonu ye ni yí; mǐ tɔ́n nǔ dɔn xá ye gbé ǎ. Enɛ wu ɔ, nɔ tɛ́tó ganji. Nɔ kàn nùjɔnǔ lɛ byɔ, bo nɔ ɖɔ xó kpo gbè fífá kpo, kpodo sísí kpan, ɖò taji ɔ, hwenu e a ɖò xó ɖɔ nú mɛxomɔ lɛ wɛ é. Nú a wà mɔ̌ ɔ, ye na ɖibla ba bo na ɖó sísí nú linlin towe lɛ. Ye na lɛ́vɔ mɔ ɖɔ a lin tamɛ kpɔ́n ganji dó nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é jí. Nùɖé wɛ nyí enɛ bɔ mɛ winnyawinnya gègě ko bló ǎ. Nugbǒ ɔ, hɛn dó ayi mɛ ɖɔ é kún ɖò dandan ɖɔ a ni na xósin mɛ ɖěɖee nɔ ba kpowun bo na ko nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é ó.​—Nùx. 26:4.

SƆ́ NUGBǑ Ɔ DÓ ÐÓ TOWE

17, 18. (a) Etɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na sɔ́ nugbǒ ɔ dó ɖó towe? (b) Nùkanbyɔ tɛ jí xota e bɔ d’ewu é ka na ɖɔ xó dó?

17 Nùkplɔnmɛ taji Biblu tɔn lɛ kɛɖɛ tuùntuùn nɔ zɔ́n bonu nùɖiɖi mɛtɔn nɔ lidǒ ǎ. Enɛ wu ɔ, nɔ kije va mɛ nú Xó Mawu Tɔn ɔ ganji, cí nǔ ɖɔ a ɖò dɔkun e hwla é ɖé ba wɛ ɖɔhun. (Nùx. 2:3-6) Nɔ zán azɔwanú ɖevo e sixu ɖè ɖò gbè towe mɛ lɛ é, ɖi Watchtower Library DVD jí tɔn, WEMAXƐXWETƐN ƐNTƐNƐTI JÍ TƆN Watchtower Tɔn, gɔ́ nú Index des publications Watch Tower alǒ Anademẹwe Dodinnanu Tọn Na Kunnudetọ Jehovah Tọn Lẹ. Gɔ́ na ɔ, blǒ tuto bo na xà Biblu ɔ blebu. A sixu sɔ́ sun 12 ɖó te bo tɛnkpɔn bo wà mɔ̌. Nǔ e nɔ hɛn nùɖiɖi mǐtɔn lidǒ sɔ Xó Mawu Tɔn xixa lɛ é sukpɔ́ ǎ. Nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɖé lin tamɛ kpɔ́n dó hwenu e é ɖò dɔnkpɛvu mɛ é jí, bo ɖɔ: “Biblu ɔ xixa hwebǐnu ɖò nǔ ɖěɖee d’alɔ mì bɔ un mɔ ɖɔ Xó Mawu Tɔn wɛ é nyí é mɛ. Tan Biblu tɔn e un kplɔ́n sín hwenu e un ɖò vǔ tawun lɛ é wá nyì nùjɔnǔ ɖò nukún ce mɛ. Nǔ taji e d’alɔ mì bɔ un dó sixu yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo lɛ é ɖokpo nɛ.”

18 Mɛjitɔ́ lɛ emi, nukɔnyiyi vǐ mitɔn lɛ tɔn ɖò gbigbɔ lixo na sín mi wu tawun. Nɛ̌ mi ka sixu d’alɔ ye bɔ ye na hɛn nùɖiɖi yetɔn lidǒ gbɔn? Xota e bɔ d’ewu é na tinmɛ.