Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“Mawuxó ɔ ɖò gbɛ̀”

Nǔ E Nǔxatɔ́ Lɛ Kanbyɔ Lɛ É

Nǔ E Nǔxatɔ́ Lɛ Kanbyɔ Lɛ É

Etɛ ka nyí “Mawuxó” e Eblée lɛ 4:12 ɖɔ ɖɔ é “ɖò gbɛ̀, bo ɖó hlɔnhlɔn” é?

Nǔ ɖěɖee lɛlɛ̌ dó wemafɔ ɔ lɛ é xlɛ́ ɖɔ wɛn alǒ linlin Mawu tɔn, ee mǐ mɔ ɖò Biblu mɛ é xó ɖɔ wɛ mɛsɛ́dó Pɔlu ɖè.

Mǐ nɔ zán Eblée lɛ 4:12 ɖò wema mǐtɔn lɛ mɛ hwɛhwɛ dó xlɛ́ ɖɔ Biblu ɖó hlɔnhlɔn bo nɔ huzu gbɛzán mɛ lɛ tɔn, bɔ é ka sɔgbe tawun ɖɔ è ni ɖɔ mɔ̌. É ɖò mɔ̌ có, enyi è gbéjé nǔ ɖěɖee lɛlɛ̌ dó Eblée lɛ 4:12 lɛ é kpɔ́n ɔ, é na d’alɔ mɛ tawun. Wusyɛn dó lanmɛ nú Klisanwun Eblée lɛ wɛ Pɔlu ɖè ɖɔ ye ni wà nǔ sɔgbe kpo linlin Mawu tɔn lɛ kpo. Linlin enɛ lɛ gègě wɛ è wlan dó nùwlanwlan mímɛ́ lɛ mɛ. Pɔlu na kpɔ́ndéwú Izlayɛli-ví e è ɖè sín kannumɔgbenu ɖò Ejipu lɛ é tɔn. Ye ɖó nukúnɖiɖo bo na byɔ tò e mɛ “nyibunɔsin kpo wǐin kpo nɔ sà tɔ̀” ɖè ɔ mɛ, bo na mɔ gbɔjɛ jɔ gbɔjɛ.​—Tín. 3:8; Sɛ́n. 12:9, 10.

Linlin e Mawu ɖó bo ɖexlɛ́ é nɛ. Amɔ̌, Izlayɛli-ví lɛ wá tlitó bo gɔn nǔ ɖi, bɔ é sín enɛ wu bɔ gègě yetɔn sɔ́ byɔ gbɔjɛ enɛ ɔ mɛ ǎ. (Kɛ́n. 14:30; Joz. 14:6-10) É ɖò mɔ̌ có, Pɔlu ɖɔ gɔ́ na ɖɔ “akpá e Mawu dó nú mǐ ɖɔ mǐ na byɔ fí e emi na na gbɔjɛ mǐ ɖè ɔ” kpó ɖò te. (Ebl. 3:16-19; 4:1) É ɖò wɛn ɖɔ “akpá” enɛ ɔ ɖò linlin Mawu tɔn e é ɖexlɛ́ é mɛ. Lee Klisanwun Eblée lɛ bló gbɔn é ɔ, mǐ hɛn ɔ, mǐ na xà linlin enɛ ɔ lobo wà nǔ sɔgbe xá. Pɔlu ɖè xó sín Bǐbɛ̌mɛ 2:2 kpo Ðɛhan 95:11 kpo mɛ bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ Mawuxówema ɔ mɛ wɛ akpá enɛ ɔ gosin.

É ɖó na víví nú mǐ ɖɔ “akpá e Mawu dó nú mǐ ɖɔ mǐ na byɔ fí e emi na na gbɔjɛ mǐ ɖè ɔ lɛ́ kpó ɖò te.” Mǐ ɖeji ɖɔ nukúnɖiɖo e Biblu na mǐ ɖɔ mǐ na byɔ gbɔjɛ Mawu tɔn mɛ é na jɛnu nugbǒ, bɔ mǐ ko ɖè afɔ e mǐ na ɖè bá mɔ tɛn dó byɔ mɛ lɛ é. Mǐ wà mɔ̌ gbɔn gǎndido bá nyì Mɔyizi Sɛ́n ɔ alǒ bá wà azɔ̌ ɖevo lɛ dó nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ gblamɛ ǎ. Loɔ, gbɔn nùɖiɖi gblamɛ ɔ, mǐ wà nǔ sɔgbe kpo linlin Mawu tɔn e é ɖexlɛ́ é kpo bo ka kpó ɖò mɔ̌ wà wɛ. Gɔ́ na ɔ, lee mǐ ko mɔ̌ gbɔn ɖò bǐbɛ̌mɛ é ɔ, gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ jɛ Biblu kplɔ́n jí bo jɛ linlin Mawu tɔn e é ɖexlɛ́ lɛ é kplɔ́n jí, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Nǔ enɛ sísɛ́ ye mɛ gègě bɔ ye huzu gbɛzán yetɔn, bo ɖó nùɖiɖi, lobo huzu Klisanwun e ko bló baptɛm lɛ é. Lee ye ɖò huzuhuzu lɛ bló gbɔn wɛ é xlɛ́ céɖécéɖé ɖɔ “Mawuxó ɔ ɖò gbɛ̀, bo ɖó hlɔnhlɔn.” Linlin Mawu tɔn e é ɖexlɛ́ ɖò Biblu mɛ é ko huzu gbɛzán mǐtɔn, bo ka na fɔ́n bo ɖò hlɔnhlɔn tɔn zán wɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ.