ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Septembre 2016

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 24 Octobre jɛ 27 Novembre 2016 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

“Awakanmɛ Ma Kú We Ó”

Nɛ̌ Jehovah ka nɔ na hlɔnhlɔn mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ bo nɔ lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú ye gbɔn? Nɛ̌ a ka sixu wà nǔ ɖokpo ɔ gbɔn?

Kpò Ðò Xwi Ðí Wɛ Bá Mɔ Nyɔna Jehovah Tɔn

Togun Mawu tɔn nɔ mɔ tagba gègě hwenu e ye fɔ́n bo ɖò biba na nyɔ́ nukún tɔn mɛ wɛ é. É ɖò mɔ̌ có, ye hɛn ɔ ye na ɖu ɖ’eji!

Nǔ E Nǔxatɔ́ Lɛ Kanbyɔ Lɛ É

Etɛ ka nyí “Mawuxó” e Eblée lɛ 4:12 ɖɔ ɖɔ é “ɖò gbɛ̀, bo ɖó hlɔnhlɔn” é?

Hunjijɛ Dó Wɛnɖagbe ɔ Jí Ðò Acɛkpatɔ́ lɛ Nukɔn

Lee mɛsɛ́dó Pɔlu wà nǔ gbɔn kpo tuto hwɛɖiɖɔ tɔn hwetɔnnu tɔn kpo é sixu kplɔ́n nǔ mǐ.

Nǔsisɔ Towe ka Nɔ Sɔ́ Mawu Sù À?

Nugbodòdó Mawuxówema ɔ tɔn lɛ sixu d’alɔ we.

Ðu Lè Ðò Alixlɛ́mɛ Jehovah Tɔn Mɛ Égbé

Kúnnuɖetɔ́ Pologne kpo Fidji kpo tɔn lɛ wá gbeta e nùnywɛ kpé lɛ é kɔn.

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Hɛn Nùɖiɖi Mitɔn Lidǒ

È ka nɔ gbidi kɔ nú we bonu a na ɖi nǔ nú nǔ e mɛ gègě nɔ ɖi nǔ na lɛ é, ɖi nǔ lɛ jɔ nú yeɖée bɔ Gbɛɖotɔ́ ɖě ɖè ǎ wɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, nǔ e jí xota elɔ ɖɔ xó dó lɛ é kàn we.

Mɛjitɔ́ lɛ Emi, Mi D’alɔ Vǐ Mitɔn lɛ Bonu Nùɖiɖi Yetɔn Ni Lidǒ

A ka nɔ lin hweɖelɛnu ɖɔ emi kún na kpéwú ó wɛ à? Nǔ ɛnɛ ɖé lɛ tíìn bo sixu d’alɔ we b’ɛ na kpa we.