Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nɔ Kplɔ́n Nǔgbo ɔ Mɛ

Nɔ Kplɔ́n Nǔgbo ɔ Mɛ

‘Jehovah è, xó towe bǐ wɛ nyí nǔgbo.’—ÐƐH. 119:159, 160.

HAN LƐ: 29, 53

1, 2. (a) Azɔ̌ tɛ jí Jezu ka sɔ́ ayi tɔn ɖó jɛ nukɔn ɖò gbɛzán tɔn mɛ? Etɛwu? (b) Etɛ mǐ ka ɖó na wà bo na dó kpéwú bo nyí azɔ̌gbɛ́ Mawu tɔn e tuùn azɔ̌ ganji lɛ é?

JEZU KLISU nyí atínkpatɔ́ ɖé bo lɛ́ nyí mɛsɛntɔ́ ɖé. (Mak. 6:3; Hlɔ. 15:8) É tuùn azɔ̌ we lɛ ganji. Ðó é nyí atínkpatɔ́ ɖé wutu ɔ, é kplɔ́n lee è nɔ zán atínkpíkpá sín azɔ̌wanú lɛ dó bló bɔ atín ɖé nɔ wá huzu nǔ e na nyɔ́ zán é ɖé gbɔn é. Ðó é nɔ kplɔ́n wɛnɖagbe ɔ mɛ wutu ɔ, é nɔ zán nukúnnúmɔjɛnǔmɛ ɖaxó e é ɖó dó Mawuxówema ɔ wu lɛ é kpo azɔ̌tuùntuùn kpo dó d’alɔ gbɛtɔ́ kpaa lɛ bonu ye na mɔ nukúnnú jɛ nǔgbo e ɖò Xó Mawu tɔn mɛ lɛ é wu. (Mat. 7:28-29; Luk. 24:32, 45) Hwenu e Jezu ɖó xwè 30 é ɔ, é jó atínkpíkpá sín azɔ̌wanú tɔn lɛ dó, ɖó é tuùn ɖɔ mɛsɛntɔ́zɔ́ ɔ ɖò taji hugǎn. É ɖɔ ɖɔ wɛnɖagbe e kúnkplá Axɔsuɖuto Mawu tɔn é jijla nyí ɖokpo ɖò hwɛjijɔ e wu Mawu sɛ́ emi dó ayikúngban jí lɛ é mɛ. (Mat. 20:28; Luk. 3:23; 4:43) Sinsɛnzɔ́ ɔ wɛ nyí nǔ nukɔntɔn e jí Jezu sɔ́ ayi ɖó ɖò gbɛzán tɔn mɛ é, bo ba ɖɔ mɛ ɖevo lɛ ni wá gɔ́ nú emi ɖò azɔ̌ enɛ kɔn.—Mat. 9:35-38.

2 Mǐ sixu nɔ ma nyí atínkpatɔ́, amɔ̌, é ɖò wɛn ɖɔ mǐ nɔ ɖ’alɔ ɖò wɛnɖagbe ɔ jijla mɛ. Azɔ̌ enɛ ɖò taji sɔmɔ̌ bɔ Mawu lɔ nɔ ɖ’alɔ ɖ’emɛ; è nɔ ylɔ́ mǐ ɖɔ azɔ̌gbɛ́ Mawu tɔn lɛ. (1 Kɔ. 3:9; 2 Kɔ. 6:4) Mǐ tuùn ɖɔ “Xó [Jehovah tɔn] bǐ wɛ nyí nǔgbo.” (Ðɛh. 119:159, 160) Nǔ e wu mǐ jló na kúdeji ɖɔ mǐ “nɔ jla nǔgbo wɛn ɔ ganji” ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ é nɛ. (Xà 2 Timɔtée 2:15.) Bo na dó kpé enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na kpó  ɖò biblo wɛ bɔ Biblu e nyí azɔ̌wanú taji e mǐ nɔ zán dó kplɔ́n nǔgbo ɔ mɛ dó Jehovah, Jezu, kpo Axɔsuɖuto ɔ kpo wu é na kpó ɖò mimǎ mǐ d’eji wɛ. Bo na dó d’alɔ mǐ bonu sinsɛnzɔ́ mǐtɔn na kpa mǐ ɔ, tutoblonunu Jehovah tɔn sɔnǔ nú azɔ̌wanú taji ɖevo e ɖó na má mǐ tawun lɛ é. Mǐ nɔ mɔ ye ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ.

3. Ðò hwenu e kpò bɔ mǐ na ɖekúnnu na é vlamɛ ɔ, etɛ jí mǐ ka ɖó na sɔ́ ayi ɖó? Nɛ̌ Mɛsɛ́dó 13:48 ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wà mɔ̌ gbɔn?

3 A sixu kanbyɔ hwiɖée ɖɔ etɛwu è ka nɔ ylɔ́ ɖɔ Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn, bɔ é ma nyí Azɔ̌wanúgbá Mawuxóɖiɖɔ tɔn ǎ é jí. È ni “ɖɔ Mawuxó” sín tinmɛ wɛ nyí è ni dó wɛn ɖé; amɔ̌, è ni “kplɔ́n nǔ mɛ” sín tinmɛ wɛ nyí è ni bló nú wɛn enɛ ni byɔ mɛ ɔ sín linlin kpo ayi kpo mɛ, bonu é na wà nǔ sɔgbe xá nǔ e é kplɔ́n é. Ðò hwenu e kpò bɔ mǐ na ɖekúnnu na é vlamɛ ɔ, nǔ e jí mǐ ɖó na sɔ́ ayi ɖó é wɛ nyí ɖɔ mǐ na jɛ Biblu kplɔ́n xá mɛ lɛ jí bo lɛ́ kplɔ́n nǔgbo ɔ ye. Enɛ byɔ ɖɔ mǐ na nɔ ba mɛ ɖěɖee “ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn e jɛxa gbɛ̀ mavɔmavɔ” lɛ é bǐ kpo ayi bǐ kpo bo d’alɔ ye bonu ye na huzu nǔɖitɔ́.—Mɛsɛ́dó 13:44-47; 48, nwt.

4. Nɛ̌ mǐ ka sixu tuùn mɛ ɖěɖee “ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn e jɛxa gbɛ̀ mavɔmavɔ” lɛ é gbɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu mɔ ye gbɔn?

4 Nɛ̌ mǐ ka sixu tuùn mɛ ɖěɖee “ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn e jɛxa gbɛ̀ mavɔmavɔ” lɛ é gbɔn? Lee é nyí gbɔn ɖò xwè kanweko nukɔntɔn mɛ é ɔ, kúnnuɖiɖe wɛ nyí ali ɖokpo e nu mǐ na mɔ gbɛtɔ́ mɔhun lɛ ɖè é. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na xwedó nǔ e Jezu ɖɔ é pɛ́pɛ́pɛ́, é wɛ nyí ɖɔ: “Mi jɛ toxo ɖaxó ɖé abǐ gletoxo ɖebǔ mɛ hǔn, mi kan mɛ e jonɔ mitɔn yiyi jɛxa ɔ byɔ.” (Mat. 10:11) Mǐ nɔ ɖó nukún ɖɔ mɛ e ma ɖó jlǒ ǎ lɛ é, mɛ e nɔ yigo lɛ é alǒ mɛ ɖěɖee ma nɔ ba gbigbɔ sín nǔ lɛ ǎ é na yí wɛnɖagbe ɔ ǎ. Mǐ nɔ ba gbɛtɔ́ e nɔ ɖɔ nǔgbo, nɔ sɔ́ yeɖée hwe, bɔ xovɛ nǔgbo ɔ tɔn nɔ sin lɛ é. Mǐ sixu sɔ́ mɛ biba enɛ sɔ́ jlɛ́ dó lee Jezu atínkpatɔ́ ɔ na ko nɔ ba atín e jɛxa é dó bló nǔzinzan xɔ mɛ tɔn lɛ, hɔn, agbanhɛnkpo kpo nǔ ɖevo lɛ kpo na gbɔn é wu. Enyi é mɔ atín e jɛxa é ɔ, é sixu yì sɔ́ azɔ̌wanúgbá tɔn, bo zán nǔwukpíkpé tɔn lobo bló nǔ ɔ na. Enyi mǐ ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na kplɔ́n nǔ ayijlɔjlɔnɔ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu ɔ, mǐ ɖó na bló nǔ ɖokpo ɔ.—Mat. 28:19, 20.

5. Etɛ mǐ ka ɖó na tuùn dó azɔ̌wanú e ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ lɛ é wu? Jlɛ̌ dó nǔɖe wu. (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ lɛ é.)

5 Ðò azɔ̌wanúgbá ɖebǔ mɛ ɔ, azɔ̌wanú ɖokpo ɖokpo ɖó azɔ̌ e é nɔ wà é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ni sɔ́ atínkpíkpá sín azɔ̌wanú e Jezu na ko zán lɛ é. * É ɖó hudo azɔ̌wanú lɛ tɔn, bo na jlɛ́ atín ɔ, bo lɛ́ ɖó wuntun; bo na sɛ́n, tɔ́n, ɖíɖí wǔ na, kpɔ́n jlɔjlɔ tɔn, lobo xwè ye ɖó bǔ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, azɔ̌wanú e ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo ɖó azɔ̌ yetɔn yetɔn. Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni kpɔ́n azɔ̌wanúgbá mǐtɔn mɛ, bo kpɔ́n lee mǐ na zán azɔ̌wanú taji enɛ lɛ e è na mǐ é gbɔn é.

AZƆ̌WANÚ ÐĚÐEE NƆ DÓ GESÍ MǏ LƐ É

6, 7. (a) Nɛ̌ a ka ko zán káti adlɛsi tɔn lɛ gbɔn? (b) Linlin we tɛ lɛ wu è ka sɔnǔ nú kplé agun tɔn sín mɛylɔwema ɔ?

6 Káti Adlɛsi Tɔn Lɛ. Nǔ kpɛví kpɛví ɖé lɛ wɛ ye nyí, bo ka nyí azɔ̌wanú ɖagbe e mǐ sixu zán dó dó gesí mǐɖée nú gbɛtɔ́ lɛ, lobo xlɛ́ ali ye yì tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí, fí e ye sixu kplɔ́n nǔ gegě dó mǐ wu, bo lɛ́ byɔ ɖɔ è ni kplɔ́n Biblu xá emi ɖè é é. Kaka jɛ dìn ɔ, gbɛtɔ́ 400 000 jɛji wɛ ko byɔ gbɔn jw.org jí ɖɔ è ni wá kplɔ́n Biblu xá emi, bɔ ayihɔngbe ayihɔngbe tɛgbɛ ɔ gbɛtɔ́ kanweko mɔkpan nɔ lɛ́ byɔ! A sixu nɔ hɛn káti adlɛsi tɔn kpɛɖé dó hwiɖée jí, lobo zán ali e hun nú we lɛ é dó ɖekúnnu hwenu e a na ɖò azɔ̌ towe ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn lɛ wà wɛ é.

7 Mɛylɔwema Lɛ. Nǔ e mǐ nɔ ylɔ́ kpaa ɖɔ kplé agun tɔn sín mɛylɔwema é ɔ, linlin we wu wɛ è sɔnǔ na. É ɖɔ: ‘Mǐ ylɔ́ we nú a na kplɔ́n Biblu xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ.’ Enɛ  gudo ɔ, é hun ali nú mɛ bɔ è na wà mɔ̌ “ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí” “alǒ xá nǔkplɔnmɛtɔ́ ɖé.” Enɛ wu ɔ, é nyí gesí kɛɖɛ wɛ azɔ̌wanú enɛ nɔ dó mǐ ǎ, loɔ, é nɔ lɛ́ ylɔ́ mɛ ɖevo ɖěɖee “tuùn ɖɔ emi ɖó hudo nǔ gbigbɔ tɔn lɛ tɔn é” bonu ye na wá kplɔ́n Biblu xá mǐ. (Mat. 5:3, nwt) É ɖò wɛn ɖɔ enyi mɛ lɛ yí gbè nú Biblu kplɔnkplɔn alǒ gbɔ ɔ, mǐ nɔ dó doo nú ye ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí. Enyi ye nɔ wá ɔ, ye na mɔ ali e nu mǐ nɔ kplɔ́n nǔgbo Biblu tɔn lɛ xá mɛ ɖè é bo na lɛ́ ɖótó.

8. Nɛ̌ é ka nyí nǔ taji sɔ ɖɔ mɛ lɛ ni wá kplé mǐtɔn ɖokpo vɔ́vɔ́? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

8 É ɖò taji ɖɔ mǐ ni kpó ɖò mɛ lɛ ylɔ́ wá kplé mǐtɔn lɛ wɛ, é hwe bǐ ɔ azɔn ɖokpo. Etɛwu? Ye na mɔ vogbingbɔn ɖaxó e ɖò ninɔmɛ gbigbɔ tɔn ɖagbe e mɛ mǐ nɔ nɔ ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí é kpo ninɔmɛ blawǔ gbigbɔ tɔn e mɛ Babilɔnu Ðaxó ɔ ɖè é kpo tɛntin é. (Eza. 65:13) Ray kpo Linda kpo e nyí asú kpo asì kpo ɖé, bo nɔ nɔ États-Unis é ɖó ayi vogbingbɔn enɛ wu ɖò xwè ɖé lɛ ɖíe. Ye wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi ɖó na jɛ amísa yì jí. Ye ɖi nǔ nú Mawu bo mɔ ɖɔ nǔɖe hudo emi ɖò gbigbɔ lixo, enɛ wu ɔ, ye jɛ amísa e ɖò xá yetɔn mɛ lɛ é bǐ yì jí ɖokpo ɖokpo. Amísa kpo sinsɛn gegě kpo wɛ tíìn. Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, asú kpo asì kpo ɔ zɔ́n dó nǔ we jí, bo ɖɔ ɖɔ amísa ɖebǔ e mɛ emi na byɔ é ɖó na wà nǔ sɔgbe xá nǔ we enɛ lɛ. Nukɔntɔn ɔ, ye na kplɔ́n nǔɖe ɖò hwenu e amísa ɔ na ɖò yiyi wɛ é, wegɔ́ ɔ, sinsɛn ɔ sín hagbɛ̌ lɛ sín nǔwiwa ɖó na xlɛ́ ɖɔ ye nyí afɔsɔ́ɖótetɔ́ Mawu tɔn. Nú xwè mɔkpan ɔ, ye yì sinsɛn e ɖò toxo ɔ mɛ lɛ é bǐ, amɔ̌, awakanmɛ kú ye tawun. Ye kplɔ́n nǔ ɖebǔ ǎ, bɔ mɛ e nɔ yì sinsɛn ɔ lɛ é sín nǔwiwa lɛ́ sɔgbe xá nyikɔ e ɖò ta nú ye é ǎ. Ee ye tɔ́n sín sinsɛn gudo tɔn ɔ mɛ é ɔ, Linda yì azɔ̌ tɔn mɛ, bɔ Ray yì xwégbe. Hwenu e Ray ɖò ali jí xwè xwé é ɔ, é mɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖé, bo lin nǔ gbɔn lě: ‘Etɛwu un ma ka na byɔ mɛ, bo kpɔ́n nǔ e ye nɔ wà ɖò fí é ǎ?’ É ɖò wɛn ɖɔ enɛ wɛ nyí nǔ ɖagbe hugǎn e é mɔ sín hwenu e é ɖò sinsɛn lɛ mɛ yì wɛ é! Mɛ e ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ lɛ é bǐ dó gbè è kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo, bo dó xɔ́ntɔn ɛ, lobɔ nǔsisɔ yetɔn lɛ́ sɔgbe ganji. Ray jinjɔn ayǐ ɖò nukɔn, bo yí wǎn nú nǔ e sè wɛ é ɖè lɛ é. É cí xó e mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ dó mɛ e wá kplé Klisanwun tɔn ɖé jí azɔn nukɔntɔn ɔ, bo ɖɔ: “Mawu ɖò tɛntin mitɔn nǔgbo” é ɖɔhun pɛ́pɛ́pɛ́. (1 Kɔ. 14:23-25) Ray yì kplé ɖò Aklunɔzángbe e bɔ d’ewu lɛ é bǐ; enɛ gudo ɔ, é nɔ wá kplé aklunɔzán gblamɛ tɛntin tɔn lɛ bǐ. Linda lɔ jɛ kplé lɛ wá jí, bɔ hwenu e ye ɖó xwè 70 jɛji é ɔ, ye yí gbè nú Biblu kplɔnkplɔn ɖé, bo bló baptɛm.

AZƆ̌WANÚ ÐĚÐEE NA D’ALƆ BƆ È NA BƐ́ XÓÐƆÐÓKPƆ́ LƐ É

9, 10. (a) Etɛwu tlati lɛ zinzan ka bɔwǔ? (b) Tinmɛ lee è na zán tlati Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn? gbɔn é.

9 Tlati Lɛ. Mǐ ɖó tlati e bɔkun bɔ è na zán dó bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́, bɔ ye nɔ w’azɔ̌ tawun lɛ é tantɔn. Sín hwenu e è jɛ tlati enɛ ɖetɔ́n jí ɖò 2013 é ɔ, è ko zín liva atɔ́ɔ́n mɔ̌! Nǔ e nyɔ́ ɖò azɔ̌wanú enɛ lɛ mɛ é wɛ nyí ɖɔ, nú a kplɔ́n bo nyɔ́ ɖokpo zán ɔ, a na kpéwú bo zán ee kpò lɛ é bǐ, ɖó alɔ ɖokpo ɔ jí wɛ è bló ye bǐ ɖó. Nɛ̌ a ka sixu zán tlati ɖé dó dɔn mɛɖé dó xóɖɔɖókpɔ́ ɖé mɛ gbɔn?

10 A sixu ɖɔ ɖɔ tlati Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn? wɛ emi jló na zán. Xlɛ́ nǔkanbyɔ e ɖò akpa ɔ jí é mɛ ɔ, bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: “A ko kan nǔ e Axɔsuɖuto Mawu tɔn nyí é byɔ hwiɖée kpɔ́n à? A ka nɔ lin ɖɔ . . . ?” Enɛ gudo hǔn, kan xósin e é sɔ́ ɖò atɔn lɛ mɛ é byɔ ɛ. Ma ɖɔ n’i ɖɔ xósin tɔn sɔgbe alǒ kún sɔgbe ó ó; hun tlati ɔ sín xomɛ, bo kpɔ́n akpáxwé “Nǔ E Biblu Ðɔ É” é, bo má wemafɔ Daniyɛli 2:44 kpo Ezayíi 9:5 kpo e è ɖè ɖó finɛ lɛ é xá ɛ. É nyɔ́ bló hǔn, gbɛkan dó xóɖɔɖókpɔ́ ɔ nu. Bo na dó fó ɔ, sɔ́ nǔkanbyɔ e ɖò wexwɛ gudo tɔn ɔ jí, bo ɖò xótalá “Etɛ A ka Lin Dó Nǔkanbyɔ Elɔ Wu?” glɔ́, bo nyí “Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí ɖò Axɔsuɖuto Mawu Tɔn glɔ́?” é sín nu ɖó te. Nǔkanbyɔ enɛ jí wɛ a na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó xá mɛ ɔ ɖò hweɖevonu. Hwenu e a na lɛ́vɔ yì mɔ mɛ ɔ é ɔ, a sixu dó gesí nǔkplɔnkplɔn 7gɔ́ alɔnuwema  Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! tɔn; wema enɛ nyí ɖokpo ɖò azɔ̌wanú e mǐ nɔ zán dó bɛ́ Biblu kplɔnkplɔn xá mɛ é mɛ.

AZƆ̌WANÚ ÐĚDEE NƆ FƆ́N JLǑ MƐ LƐ TƆN NYITE LƐ É

11. Etɛ è ka sɔnǔ nú xójlawema mǐtɔn lɛ bɔ ye na wà? Amɔ̌, etɛ mǐ ka ɖó na tuùn dó ye wu?

11 Xójlawema Lɛ. Atɔxwɛ kpo Fɔ́n! (alǒ Reveillez-vous!) kpo wɛ nyí xójlawema e è nɔ zín hugǎn, bo nɔ lɛ́ lilɛ dó gbè ɖevo mɛ hugǎn ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é. Ðó é gbakpé gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, è nɔ sɔnǔ nú xóta e nɔ nɔ akpa ɔ jí lɛ é, bonu ye na dɔn gbɛtɔ́ e nɔ nɔ fí vovo lɛ bǐ é. Mǐ ɖó na zán ye bɔ ye na fɔ́n jlǒ mɛ lɛ tɔn nyite dó nǔ e jí mɛ lɛ nɔ lin tamɛ dó tawun ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ égbé lɛ é jí. Amɔ̌, cobonu mǐ na kpéwú bo sɔ́ xójlawema enɛ lɛ dó alɔ mɛ e jɛxa lɛ é tɔn mɛ ɔ, mǐ ɖó na tuùn mɛ e wu è ɖè ye mɛ ɖokpo ɖokpo tɔ́n é.

12. (a) Mɛ̌ mɛ̌ e wu è ka sɔnǔ nú Fɔ́n!? Linlin tɛ lɛ wu è ka sɔnǔ na? (b) Lè tɛ azɔ̌wanú enɛ zinzan ka hɛn wá nú we ɖò agaɖanu dìn?

12 È sɔnǔ nú Fɔ́n! lɛ nú mɛ ɖěɖee ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpɛɖé dó Biblu jí, alǒ mɛ ɖěɖee ma ɖó ɖebǔ ǎ lɛ é. Ye sixu nɔ ma tuùn nǔ ɖebǔ dó nǔkplɔnmɛ Klisanwun tɔn lɛ wu, ye sixu nɔ xò nǔ kpɔ́n dó sinsɛn wu ɖó bǎ ɖé mɛ, alǒ ye sixu nɔ ma tuùn ɖɔ Biblu ɖó nǔkplɔnmɛ xɔ akwɛ lɛ. Linlin nukɔntɔn e wu è sɔnǔ nú Fɔ́n! é wɛ nyí ɖɔ è na bló bɔ nǔxatɔ́ ɔ na kúdeji ɖɔ Mawu tíìn. (Hlɔ. 1:20; Ebl. 11:6) Linlin ɔ ɖevo wɛ lɛ́ nyí ɖɔ é na d’alɔ nǔxatɔ́ ɔ bɔ é na ɖó nǔɖiɖi ɖɔ Biblu ɔ, “Mawuxó ɔ wɛ é . . . nyí nǔgbo.” (1 Tɛ. 2:13Fɔ́n! 2018 tɔn atɔn lɛ sín xóta e ɖò akpa lɛ jí é wɛ nyí: Nǔxe Nɔ Hɛn Ayǎjɛ Wá,” “Onǔ 12 Xe Nɔ Hɛn Ayǎjɛ Wá Hwɛndo Mɛkpo Alɔgɔ́ Na Mɛxe Ciɔ Kú Do Lɛkpo.

13. (a) Mɛ̌ mɛ̌ e wu è ka sɔnǔ nú Atɔxwɛ mɛ lɛ bǐ tɔn ɔ? (b) Lè tɛ azɔ̌wanú enɛ zinzan ka hɛn wá nú we ɖò agaɖanu dìn?

13 Atɔxwɛ mɛ lɛ bǐ tɔn ɔ nɔ kɛnu dó nǔ e kúnkplá gbigbɔ sín nǔ lɛ é wu, nú mɛ ɖěɖee ɖó sísí nú Mawu kpo Xó tɔn kpo ɖó bǎ ɖé mɛ lɛ é. Nǔgbo wɛ ɖɔ ye sixu ko tuùn nǔɖe lɛ dó Biblu wu, amɔ̌, ye ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é dó nǔkplɔnmɛ tɔn lɛ wu ǎ. (Hlɔ. 10:2; 1 Tim. 2:3, 4Atɔxwɛ mɛ lɛ bǐ tɔn 2018 tɔn atɔn lɛ na xósin nú nǔkanbyɔ elɔ lɛ e ɖò akpa lɛ jí é: “Biblu Kpò Ðò Taji Égbé Wɛ À?,” “Etɛ Sɔgudo ka Hɛn Nu?,” kpo “Mawu ka Nɔ Kpé Nukún Dó Wǔ We À?” kpo.

AZƆ̌WANÚ ÐĚDEE NƆ SƆ́ AKPAKPA MƐ LƐ É

14. (a) Linlin tɛ wu video ɛnɛ e xó mǐ ɖɔ bɔ ye ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ lɛ é ka dó tíìn? (b) Ee a ɖò video enɛ lɛ xlɛ́ mɛ lɛ wɛ é ɔ, ɖagbe tɛ ka tɔ́n sín mɛ?

14 Video Lɛ. Ðò Jezu hwenu ɔ, azɔ̌wanú e alɔ nɔ zán lɛ é kɛɖɛ wɛ atínkpatɔ́ ɖé nɔ zán. Amɔ̌ ɖò égbé ɔ, atínkpatɔ́ lɛ lɛ́ ɖó azɔ̌wanú hlɔnhlɔnnɔ lɛ, ɖi sá, atíntɔ́nnú e nɔ zán kuláan lɛ é, atínxwlɛnú e nɔ zán kuláan lɛ é, nǔxwenú e nɔ zán kuláan lɛ é kpo nǔ ɖevo lɛ kpo. Gɔ́ nú wema ɖěɖee è zǐn lɛ é ɔ, mǐ ɖó video ɖɛkpɛɖɛkpɛ e mǐ na xwlé mɛ lɛ é dìn, ɛnɛ ɖíe ɖò azɔ̌wanúgbá mǐtɔn mɛ: Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?, Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?, Nɛ̌ Nǔ lɛ ka Nɔ Yì Gbɔn Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé Mɛ? kpo Mɛ Alɔkpa Tɛ Mǐ Mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nyí? kpo. Video ɖěɖee ga yetɔn ma yì cɛju we ǎ lɛ é nɔ w’azɔ̌ tawun ɖò xóɖɔɖókpɔ́ nukɔntɔn ɔ hwenu. È sixu zán gaga lɛ ɖò mɛbakpɔ́n lɛ hwenu, bo lɛ́ xwlé enɛ lɛ mɛ ɖěɖee ɖó táan gegě lɛ é. Azɔ̌wanú jiwǔ enɛ lɛ sixu sísɛ́ mɛ lɛ bɔ ye na kplɔ́n Biblu bo lɛ́ wá kplé mǐtɔn lɛ.

15. Nǎ kpɔ́ndéwú lee video mǐtɔn lɛ ɖokpo kpinkpɔn dó gbè mɛɖesunɔ tɔn mɛ cí nú mɛɖé lɛ é tɔn.

15 Kpɔ́ndéwú ɖé ɖíe: nɔví nyɔnu ɖé xò gò nawe ɖokpo b’ɛ sɛ̀ tɛn sín Micronésie, bɔ anɔ̌nugbe tɔn wɛ nyí Yap-gbè; nɔví nyɔnu mǐtɔn xlɛ́ ɛ Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu? dó gbè tɔn mɛ. Hwenu e video ɔ bɛ́ é ɔ, nawe ɔ ɖɔ: “Gbè ce ɖíe. Un sixu ɖi ǎ! Kɔnugbe mɛ ɔ tɔn zɔ́n bɔ un sixu ɖɔ ɖɔ é nyí tɔtɛntinto ce mɛ nu. É ɖò gbè ce dó wɛ!” Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ ɖɔ emi na xà bo lɛ́ kpɔ́n nǔ e ɖò gbè emitɔn mɛ ɖò jw.org jí lɛ é bǐ. (Sɔ́ jlɛ́ dó Mɛsɛ́dó 2:8, 11 wu.) Mǐ ni  lɛ́ kpɔ́n kpɔ́ndéwú ɖevo. Nɔví nyɔnu ɖé ɖò États-Unis bo sɛ́ fí e è na gbɔn bo kpɔ́n video ɖokpo enɛ ɔ é dó nɔví tɔn ví dó gbè tɔn mɛ. É kpɔ́n, bo wá sɛ́ wema d’è gbɔn ɛntɛnɛti jí ɖɔ: “Akpáxwé e ɖɔ ɖɔ hlɔnhlɔn nyanya ɖé wɛ ɖò gudo nú tagba gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ é dɔn mì tawun. Un wlan nǔ bo byɔ ɖɔ è ni wá kplɔ́n Biblu xá mì.” É nɔ nɔ tò e mɛ è gbɛ́ azɔ̌ mǐtɔn ɖè é ɖé mɛ!

AZƆ̌WANÚ ÐĚÐEE È NA ZÁN DÓ KPLƆ́N NǓGBO Ɔ MƐ LƐ É

16. Tinmɛ linlin taji e wu è sɔnǔ nú alɔnuwema elɔ lɛ ɖokpo ɖokpo é: (a) Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi. (b) Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! (c) Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ Égbé?

16 Alɔnuwema Lɛ. Nɛ̌ a ka sixu kplɔ́n nǔgbo ɔ mɛ e ma ɖó nǔwukpíkpé nǔxixa tɔn kaka ɖé ǎ, alǒ mɛ e ma ɖó wema junjɔn Biblu jí ɖě dó gbè tɔn mɛ ǎ é ɖé gbɔn? Mǐ ɖó wema dó enɛ kanta pɛ́pɛ́pɛ́, é wɛ nyí alɔnuwema Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi. * Azɔ̌wanú ɖagbe e è na zán dó bɛ́ nǔkplɔnkplɔn xá mɛ lɛ é ɖokpo wɛ nyí Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! A sixu xlɛ́ xóta 14 e è slɛ́ dó wema ɔ sín akpá gudo lɛ é mɛɖé, bo byɔ ɛ ɖɔ é ni ɖɔ ee dɔn ɛ hugǎn é nú we. Enɛ gudo hǔn, jɛ nǔ kplɔ́n xá ɛ jí ɖò nǔkplɔnkplɔn enɛ mɛ. A ka ko tɛ́n enɛ kpɔ́n ɖò mɛbakpɔ́n towe lɛ hwenu à? Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ Égbé? wɛ nyí alɔnuwema atɔngɔ́ ɔ ɖò azɔ̌wanúgbá ɔ mɛ. È sɔnǔ na bonu é na dɔn nǔkplɔntɔ́ lɛ wá tutoblonunu ɔ mɛ. Bo na dó tuùn lee a na zán gbɔn ɖò Biblu kplɔnkplɔn ɖokpo ɖokpo hwenu é hǔn, kpɔ́n Gbɛzán Klisanwun Tɔn kpo Sinsɛnzɔ́ Mǐtɔn Kpo—Kplé Sín Azɔ̌wema, mars 2017 tɔn mɛ.

17. (a) Linlin taji tɛ wu è ka sɔnǔ nú wema nǔkplɔnkplɔn tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo? (b) Etɛ è ka byɔ ɖò mɛ ɖěɖee ɖò nukɔn yì wɛ bo bló baptɛm lɛ é bǐ sí? Etɛwu?

17 Wema Lɛ. Enyi a ko bɛ́ Biblu kplɔnkplɔn xá mɛɖé ɖò alɔnuwema ɖé mɛ ɔ, mi sixu byɔ wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? mɛ ɖò hweɖebǔnu. Azɔ̌wanú enɛ na gbló ada nú nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e mɛ ɔ ɖó dó nǔkplɔnmɛ nukɔn nukɔntɔn Biblu tɔn lɛ wu é. Enyi nǔkplɔntɔ́ ɔ kplɔ́n wema enɛ kpé bo ka ɖò nukɔn yì wɛ ɖò gbigbɔ lixo hǔn, gbɛkan dó nǔkplɔnkplɔn ɔ nu ɖò wema Lee A Na Hɛn Hwiɖée Ðò Wanyiyi Mawu Tɔn Mɛ Gbɔn É mɛ. Wema enɛ na kplɔ́n lee è na zán nǔgbododó Biblu tɔn lɛ gbɔn ɖò gbɛzinzan ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ gbɔn é nǔkplɔntɔ́ ɔ. Flín ɖɔ enyi mɛ yɔyɔ̌ lɛ na bo bló baptɛm gudo ɔ, ye ɖó na gbɛkan dó nǔkplɔnkplɔn yetɔn nu kaka jɛ hwenu e ye na fó wema we enɛ lɛ bǐ dó é. Enɛ na d’alɔ ye bɔ ye na lidǒ ganji ɖò nǔgbo ɔ mɛ.—Kolosinu lɛ 2:6, 7.

18. (a) Ðó mǐ nɔ kplɔ́n nǔgbo ɔ mɛ wutu ɔ, etɛ 1 Timɔtée 4:16 ka dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ wà? Etɛ mɛ é ka na tɔ́n kɔ dó? (b) Ee mǐ na ɖò nǔ e ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ lɛ é zán wɛ é ɔ, etɛ gbé mǐ ka ɖó na nya?

18 Ðó mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wutu ɔ, è sɔ́ “xó nǔgbo e nyí Wɛnɖagbe” bo sixu kplá mɛ lɛ bɔ ye na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ é d’así nú mǐ. (Kolo. 1:5; 1 Timɔtée 4:16.) Enɛ wu ɔ, è na mǐ Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn ɖé, bɔ nǔ e sín hudo mǐ ɖó pɛ́pɛ́pɛ́ lɛ é ɖ’emɛ. (Kpɔ́n “ Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn Tɔn.”) Mi nú mǐ ni zán azɔ̌wanú enɛ lɛ kpo azɔ̌tuùntuùn kpo lee é nyɔ́ bló gbɔn é. Wɛnjlatɔ́ ɖokpo ɖokpo sixu ɖɔ wema e é na xwlé jlǒɖotɔ́ ɖé é kpo hwenu e é na wà mɔ̌ dó é kpo. Amɔ̌, wema lɛ mímá wɛ nyí nǔ e gbé nya wɛ mǐ ɖè kpowun é ǎ; mɔ̌ jɛn mǐ ma ka ɖó na lɛ́ jó wema ɖě dó nú mɛ e ma ɖexlɛ́ ɖɔ wɛn mǐtɔn dɔn ye ǎ lɛ é ǎ é nɛ. Nǔ e gbé nya wɛ mǐ ɖè é wɛ nyí ɖɔ mǐ na kplɔ́n nǔ ayijlɔjlɔnɔ lɛ, mɛɖéesɔ́hwetɔ́ lɛ kpo mɛ ɖěɖee xovɛ gbigbɔ tɔn nɔ sin lɛ é kpo bɔ ye na huzu ahwanvu, ye wɛ nyí mɛ ɖěɖee “ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn e jɛxa gbɛ̀ mavɔmavɔ lɛ é.”—Mɛ. 13:48, nwt; Mat. 28:19, 20.

^ akpá. 5 Kpɔ́n xóta “Le charpentier” kpo gbǎví “La boîte à outils du charpentier” kpo ɖò Atɔxwɛ flansegbe tɔn 1er août 2010 tɔn mɛ.

^ akpá. 16 Enyi mɛ ɔ ma sixu xà nǔ ǎ ɔ, a sixu ɖɔ bɔ é xwedó we ɖò alɔnuwema Ðǒtó Mawu, ee mɛ ɖiɖe lɛ sukpɔ́ ɖè hugǎn é mɛ.