Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A ka Tuùn À?

A ka Tuùn À?

Etɛ ka d’alɔ ahwanvu Etyɛni bɔ é cí xwíi sɔmɔ̌ hwenu e è ɖò ya dó n’i wɛ é?

ETYƐNI ɖò gbɛtɔ́ alǎnnúwatɔ́ lɛ sín gbɛ̌ta ɖé nukɔn. Ðó hwɛɖɔtɔ́ 71 lɛ nyí hwɛɖɔxɔsa ɖaxó Izlayɛli tɔn sín hagbɛ̌ lɛ wutu ɔ, ye ɖò sunnu e ɖó acɛ hugǎn lɛ é mɛ, ɖò akɔta ɔ mɛ. Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó Kayifu e nyí gǎn dó hwɛɖɔxɔsa ɔ nu ɖò sun ɖé lɛ ɖíe hwenu e è ɖó kúhwɛ́ nú Jezu é wɛ xò ye kplé. (Mat. 26:57, 59; Mɛ. 6:8-12) Hwenu e ye ɖò kúnnuagɔɖetɔ́ lɛ kplá wá wɛ ɖě jɛ ɖě gudo é ɔ, ye ɖó ayi nǔ e kpaca mɛ tawun é ɖé wu dó Etyɛni wu, é wɛ nyí ɖɔ nukúnmɛ tɔn “cí wɛnsagun Mawu tɔn lɛ sín nukúnmɛ ɖɔhun.”—Mɛ. 6:13-15.

Etɛ ka d’alɔ Etyɛni bɔ é cí xwíi, bo lɛ́ vo ɖò éɖée mɛ ɖò ninɔmɛ dó xɛsi mɔhun mɛ? Cobonu è na dɔn Etyɛni yì Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ tɔn ɔ, é ko zé éɖée bǐ jó nú devízɔ́ tɔn mlɛ́mlɛ́, bo ɖò gbigbɔ Mawu tɔn sín acɛ glɔ́. (Mɛ. 6:3-7) Hwenu e é ɖò hwɛ nukɔn é ɔ, gbigbɔ enɛ ɖokpo ɔ ɖò azɔ̌ wà dó jǐ tɔn wɛ, bo nyí gbɔdónúmɛtɔ́ ɖé kpo nǔflínmɛtɔ́ ɖé kpo n’i. (Jaan 14:16) Hwenu e Etyɛni ɖò hun jɛ dó éɖée jí wɛ kpo akɔ́nkpinkpan kpo é ɔ, (hun e é jɛ dó éɖée jí é wɛ ɖò Mɛsɛ́dó wemata 7gɔ́ ɔ mɛ) gbigbɔ mímɛ́ flín i Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É sín akpáxwé na yì 20 mɔ̌, alǒ hú mɔ̌. (Jaan 14:26) Amɔ̌, nǔɖiɖi Etyɛni tɔn lɛ́ syɛn d’eji hú mɔ̌, hwenu e é mɔ ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ bɔ Jezu ɖò ayijinjɔn ɖò Mawu sín aɖisíxwé é.—Mɛ. 7:54-56, 59, 60.

Mǐ sixu wá mɔ mǐɖée gbè ɖokpo bɔ è ɖò adǎn gblɔ́n nú mǐ wɛ, bo ɖò ya dó nú mǐ wɛ. (Jaan 15:20) Enyi mǐ nɔ kplɔ́n Xó Mawu tɔn ɖò gbesisɔmɛ, bo nɔ lɛ́ ɖókan dó sinsɛnzɔ́ ɔ wu ɔ, mǐ na na tɛn gbigbɔ Jehovah tɔn bɔ é na ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò mǐ mɛ. Mǐ na lɛ́ mɔ hlɔnhlɔn bo na dɛ ɖò gbeklánxámɛ nukɔn, bɔ ɖò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ na kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ.—1 Pi. 4:12-14.