Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 TAN GBƐZÁN TƆN

Gǎndido Bá Zé Kpɔ́ndéwú Ðagbe lɛ Ð’ayǐ

Gǎndido Bá Zé Kpɔ́ndéwú Ðagbe lɛ Ð’ayǐ

“A tuùn xwè ce à?” wɛ un kanbyɔ. “Un tuùn xwè e a ɖó é pɛ́ɛ́,” wɛ Izak Marais ɖɔ; Colorado wɛ un ɖè bɔ éyɛ ɖò Patterson, New York bo tɛkan sɛ́dó mì. Má tinmɛ nǔ e dɔn xóɖɔɖókpɔ́ enɛ wá é nú mi.

È JÌ mì ɖò Wichita, Kansas, États-Unis, ɖò 10 Décembre 1936; nyɛ wɛ nyí mɛxo ɔ ɖò vǐ ɛnɛ e mɛjitɔ́ ce lɛ jì é mɛ. Mɛjitɔ́ ce lɛ, William kpo Jean kpo, yí wǎn nú Jehovah sinsɛn tawun. Tɔ́ ce nɔ wà azɔ̌ e titoblonúnǔtɔ́ kplékplé mɛxo lɛ tɔn tɔn nɔ wà ɖò égbé dìn é. Gǎn’máa ce, Emma Wagner wɛ kplɔ́n nugbǒ Biblu tɔn lɛ mamáa ce. Mɛ gègě wɛ Emma Wagner kplɔ́n nugbǒ mɔhun lɛ, Gertrude Steele e nyí mɛsɛ́dó ɖò Porto Rico nú xwè mɔkpan é ɖò ye mɛ. * Enɛ wu ɔ, kpɔ́ndéwú ɖagbe gègě wɛ un ɖó bo na xwedó.

KPƆ́NDÉWÚ ÐAGBE LƐ FLÍNFLÍN

Tɔ́ ce ɖò te ɖò ali ɖé kpá bo ɖò xójlawema lɛ xwlé aligbɔntɔ́ lɛ wɛ

Samedi gbadanu ɖokpo hwenu e un ɖó xwè atɔ́ɔ́n é ɔ, nyì kpo tɔ́ ce kpo ɖò xójlawema Atɔxwɛ kpo Consolation (Réveillez-vous! ɖò égbé) kpo xwlé aligbɔntɔ́ lɛ wɛ ɖò ali ɖé tó. Wɛkɛ Hwan Wegɔ ɔ ko ɖí bú tò ɔ hwenɛnu. Dotóo ahannumunɔ ɖé wá xwetɔ́n bo bɛ́ adǎn dó tɔ́ ce jí, ɖó wǔ e é ɖó zɔ nú ahwan é wu, bo ɖɔ ɖɔ xɛsinɔ wɛ n’i bɔ é hɔn nú ahwankpá mɛ byɔbyɔ. Dotóo ɔ dlɔ́n dó tɔ́ ce nukúnmɛ bo ɖɔ, “Etɛwu a ma xò mì ǎ, nǔ xɛsinɔ elɔ wɛ!” Xɛsi ɖi mì amɔ̌ lee tɔ́ ce wà nǔ gbɔn é sù nukún ce mɛ tawun. Xójlawema lɛ xwlé ahwan e kplé é wɛ jɛn é ɖè kpowun. Enɛ gudo ɔ, sɔja ɖokpo wá xwetɔ́n bɔ dotóo ɔ súxó bo ɖɔ, “Bo wà nùɖé nú xɛsinɔ elɔ bó!” Sɔja ɔ mɔ ɖɔ nya ɔ nu ahan mú, bɔ é ɖɔ n’i ɖɔ, “Yì xwégbe bonu ahan ni hɔ́n nú we!” Ye mɛ wè lɛ bǐ ɖido. Un nɔ wá flín akɔnkpinkpan e Jehovah na tɔ́ ce é b’ɛ nɔ sù nukún ce mɛ tawun. É hun fí e è nɔ kpa ɖa ɖè é wè ɖò Wichita, bɔ dotóo ɔ ɖò mɛ e nɔ kpa ɖa ɖò gɔ̌n tɔn lɛ é mɛ!

Nyì kpo mɛjitɔ́ ce lɛ kpo, mǐ ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé yì wɛ ɖò Wichita ɖò xwè 1940 lɛ mɛ

Hwenu e un ɖó xwè tantɔn é ɔ, mɛjitɔ́ ce lɛ sà xwé yetɔn kpo cɔ́fu yetɔn lɛ kpo, bo gbá xɔ e è nɔ sɛ̀ tɛn na é kpɛví ɖé, lobo sɛ̀ tɛn yì Colorado bo na wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é. Mǐ jɛ agban ɖó Grand Junction kpá, bɔ mɛjitɔ́ ce lɛ nyí gbexosin-alijitɔ́ bo nɔ wà glezɔ́ kpo kanlinnyinyizɔ́ kpo nú  hwenu klewun ɖé. Jehovah dó nú kàn e ye ɖó dó sinsɛnzɔ́ ɔ wu é, bɔ è ɖó agun ɖé ayǐ. Ðò 20 Juin 1948 ɔ, tɔ́ ce bló baptɛm nú nyì kpo mɛ ɖevo e yí gbè nú nugbǒ Biblu tɔn lɛ é kpo ɖò tɔsisa ɖé mɛ ɖò só ɖé jí; Billie Nichols kpo asì tɔn kpo ɖò mɛ enɛ lɛ mɛ. Ye wá wà nukúnkpénuwutɔ́zɔ́ ɖò nukɔnmɛ, bɔ vǐ sunnu yetɔn kpo asì tɔn kpo lɔ wà azɔ̌ enɛ.

Xɔ́ntɔn vívɛ́ wɛ mǐ kpo mɛ e ɖ’alɔ ɖò Axɔsuɖuto ɔ sín azɔ̌ mɛ hwebǐnu lɛ é kpo nyí, ɖò taji ɔ, kpo xwédo Steele tɔn kpo: Don kpo Earlene kpo, Dave kpo Julia kpo, gɔ́ nú Si kpo Martha kpo. Bɔ mǐ nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó nǔ gbigbɔ tɔn lɛ jí, b’ɛ wà ɖagbe nú mì tawun. Ye xlɛ́ mì lee Axɔsuɖuto ɔ sísɔ́ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ nɔ zɔ́n bɔ gbɛ̀ mɛtɔn nɔ ɖó nu bɔ è nɔ lɛ́ ɖó awǎjijɛ gbɔn é.

TƐNSISƐ ÐEVO

Hwenu e un ɖó xwè 19 é ɔ, xɔ́ntɔn mǐtɔn Bud Hasty ɖɔ nyì ni wá wà gbexosin-alijitɔ́zɔ́ xá emi ɖò tofɔligbé États-Unis tɔn. Nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɔ byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni yì Ruston ɖò Louisiane, fí e Kúnnuɖetɔ́ gègě ko gbɔjɔ ɖè é. È ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ bló kplé lɛ bǐ ɖò aklunɔzán gbla lɛ bǐ mɛ, enyi mɛ nabi ɖebǔ na bo wá ɔ nɛ. Mǐ mɔ fí e mǐ sixu bló kplé ɖè é ɖé lobo jlaɖó. Mǐ flɛ́ kplé lɛ ɖě ǎ, amɔ̌, mǐ mɛ wè lɛ jɛn nɔ wá, kaka nú táan ɖé. Mǐ nɔ kpé nukún dó akpáxwé kplé lɛ tɔn wu mɛjijɛmɛjijɛ, bɔ mɛ ɖě ɔ nɔ na xósin lɛ bǐ. Enyi é jɛ wazexlɛ́ lɛ jí ɔ, mǐ mɛ wè lɛ bǐ nɔ xá ataa ɔ jí, b’ɛ sɔ́ nɔ kpò kpléwatɔ́ ɖě ǎ! É wá yá é ɔ, nɔví nyɔnu mɛxomɔ ɖé jɛ kplé lɛ wá jí. Gudo mɛ ɔ, Biblu kplɔntɔ́ ɖé lɛ kpo mɛ e ko gbɔjɔ é ɖé lɛ kpo jɛ wìwá jí, bɔ é sɔ́ lín cobonu agun ɔ wá d’agba ǎ.

Gbè ɖokpo ɔ, nyì kpo Bud kpo xò gò sinsɛngán Église du Christ tɔn ɖé, bɔ é ɖɔ xó dó wemafɔ e un ma tuùn ǎ é ɖé lɛ jí. Nǔ enɛ vɛ́ nú mì kpɛɖé bo zɔ́n bɔ un lin tamɛ kpɔ́n ɖesu dó nǔ e un ɖi nǔ na lɛ é jí. Nú aklunɔzán gblamɛ ɖokpo ɔ, un nɔ fyɔ kalozíìn kaka jɛ zǎn xwete bá mɔ xósin nú nǔ e é kanbyɔ lɛ é. Nǔ enɛ d’alɔ mì tawun bɔ un sɔ́ nugbǒ ɔ dó ɖó nyiɖesunɔ tɔn, bɔ akpàkpà ɖò sísɔ́ mì wɛ bonu má lɛ́ xò gò sinsɛngán ɖevo.

Hwenu kpɛɖé gudo ɔ, nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn byɔ mì ɖɔ má sɛ̀ tɛn yì El Dorado, Arkansas bo d’alɔ agun e ɖò finɛ é. Hwenu e un ɖò dɔ̌n é ɔ, un nɔ lɛkɔ wá gbɛ̌ta e nɔ yí mɛ dó ahwankpá mɛ é nukɔn hwɛhwɛ ɖò Colorado. Ðò kɔlilɛ ɖokpo hwenu ɔ, nyì kpo gbexosin-alijitɔ́ ɖevo lɛ kpo dó mɔ̌to ce ɖó kpɔ́, bɔ mǐ bló alitawovi ɖé ɖò Texas bɔ mɔ̌to ce gblé bǐ. Mǐ ylɔ nɔví sunnu ɖé b’ɛ wá kplá mǐ yì xwé tɔn gbè, lobɔ mǐ lɛ́ xwedó è yì kplé. Ye ɖɔ ɖò  kplé ɔ jí ɖɔ mɔ̌ wɛ mǐ bló alitawovi ɖé é nɛ, nɔví lɛ nyɔ́ xomɛ dó mǐ wu bo na akwɛ mǐ. Nɔví e sɔ́ mǐ é lɛ́vɔ sà mɔ̌to gblègblé ɔ yí ɖɔ̌la Amɛlika tɔn égbé tɔn 200 mɔ̌ (115 000F CFA mɔ̌).

Mǐ kpéwú bo wá yì Wichita, fí e xwédo ce sín xɔ́ntɔn vívɛ́ E. F. “Doc” McCartney nyí gbexosin-alijitɔ́ ɖè é. Nyì kpo vǐ sunnu tɔn hoxo lɛ, Frank kpo Francis kpo vɛ́ tawun, b’ɛ ka lɛ́ kpó ɖò mɔ̌ égbé. Ye ɖó mɔ̌to xóxó ɖé bo sà nú mì yí, nabi e è xɔ cɛ gblègblé ɔ yí é pɛ́ɛ́. Azɔn nukɔntɔn e un mɔ ɖɔ, ɖó un sɔ́ Axɔsuɖuto ɔ ɖó tɛn nukɔntɔn mɛ wutu ɔ, Jehovah na nǔ e sín hudo un ɖó é mì é nɛ. Hwenɛnu e un wá ba McCartney lɛ kpɔ́n é ɔ, ye xlɛ́ mì nɔví nyɔnu ɖɛkpɛɖɛkpɛ e yí wǎn nú yɛhwexɔsuɖuto ɔ sín nǔ lɛ é ɖé, b’ɛ nɔ nyí Bethel Crane. Nɔ tɔn nɔ nyí Ruth, bo nyí Kúnnuɖetɔ́ kanɖodonǔwutɔ́ ɖé ɖò Wellington, Kansas, lobo nyí gbexosin-alijitɔ́ kaka bo ɖó zɛ xwè 90 wu. Ðibla yì xwè ɖokpo mɔ̌ gudo ɔ, nyì kpo Bethel kpo wlí alɔ ɖò 1958, bɔ mǐ nyí gbexosin-alijitɔ́ ɖò El Dorado.

MƐYLƆYLƆ AWǍJIJƐNƆ LƐ

Ee mǐ lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú ɖagbe e mǐ mɔ hwenu e mǐ ɖò susu wɛ lɛ é jí gudo é ɔ, mǐ ɖɔ ɖɔ mǐ na zé mǐɖée jó bo wà nǔ ɖebǔ e tutoblonunu Jehovah tɔn na byɔ mǐ é. È ɖè mǐ bɔ mǐ nyí gbexosin-alijitɔ́ titewungbe ɖò Walnut Ridge, Arkansas. Enɛ gudo ɖò 1962 ɔ, è ylɔ mǐ nú klasi 37gɔ́ Galadi tɔn. Xomɛ hun mǐ tawun ɖɔ Don Steele lɔmɔ̌ wá klasi enɛ. Ee nyì kpo Bethel kpo yí kúnnuɖewema gudo é ɔ, è sɛ́ mǐ dó Nairobi, Kenya. Avǐ sɔ́ mǐ hwenu e mǐ gosin New York é, amɔ̌, xomɛ hun mǐ tawun hwenu e nɔví lɛ wá kpé mǐ ɖò jɔmɛhunjayǐtɛn Nairobi tɔn é.

Ðò kúnnuɖegbe ɖò Nairobi gɔ́ nú Mary kpo Chris Kanaiya kpo

Mǐ yawu yí wǎn nú Kenya kpo sinsɛnzɔ́ e wà wɛ mǐ ɖè ɖò finɛ é kpo. Mɛ nukɔntɔn e mǐ kplɔ́n Biblu xá bɔ ye yì nukɔn lɛ é wɛ nyí Chris kpo Mary Kanaiya kpo. Ye kpó ɖò gbeji ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn ɔ mɛ ɖò Kenya. Xwè e bɔ d’ewu é mɛ ɔ, è sɛ́ mǐ dó Kampala, Ouganda, bɔ mǐ nyí mɛsɛ́dó nukɔn nukɔntɔn e wá tò enɛ mɛ lɛ é. Hwenu awǎjijɛ tɔn wɛ nyí hwe enɛ lɛ nu ɖó mɛ gègě ɖó jló tawun bo na kplɔ́n nugbǒ Biblu tɔn lɛ, bɔ ye huzu Kúnnuɖetɔ́ mǐ ɖɔhun. Amɔ̌, ee mǐ bló xwè atɔn adaɖé ɖò Aflika gudo é ɔ, mǐ lɛkɔ wá yì États-Unis bo na ɖó xwédo ɖé ayǐ. Gbè e gbè mǐ gosin Aflika é ɔ, avǐ e sɔ́ mǐ é syɛn hú New York gigosin tɔn. Mǐ yí wǎn nú Aflikanu lɛ tawun bo ɖó nukún ɖɔ mǐ na lɛkɔ gbè ɖokpo.

AZƆ̌ YƆYƆ̌ ÐÉ

Mǐ jɛ agban ɖó gbadahweji Colorado tɔn fí e mɛjitɔ́ ce lɛ nɔ nɔ é. Zaan ɔ, mǐ jì Kimberly vǐ nyɔnu mǐtɔn nukɔntɔn ɔ, bɔ sun 17 gudo ɔ, mǐ jì Stephany. Mǐ sɔ́ mɛjitɔ́ e mǐ nyí dìn é sín azɔ̌ sɔ́ ylɔ ɖɔ nùjɔnǔ tawun, bo kanɖeji bo na dó nugbǒ ɔ dó ayi mɛ nú vǐ nyɔnu mǐtɔn ɖɛkpɛɖɛkpɛ lɛ. Mǐ jló na zé kpɔ́ndéwú ɖagbe e è sɔ́ ɖ’ayǐ nú mǐ lɛ é ɖ’ayǐ. É nyɔ́ ɖɔ è ni nɔ flín ɖɔ kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé nɔ kplɔ́n vǐ tawun có, enɛ ko xlɛ́ ɖɔ vǐ ɔ sù ɔ, é kún na jó Jehovah dó ó ǎ. Nɔví ce sunnu kpɛví ɔ kpo nɔví ce nyɔnu ɖokpo kpo gosin nugbǒ ɔ mɛ. Lee mǐ ɖó nukún gbɔn é ɔ, ye lɛ́ wá xwedó kpɔ́ndéwú ɖagbe e è sɔ́ ɖ’ayǐ nú ye é.

Vǐ nyɔnu mǐtɔn lɛ kpinkplɔn víví nú mǐ tawun bɔ mǐ tɛnkpɔn hwebǐnu bo nɔ wà nǔ lɛ ɖi xwédo ɖé. Ðó mǐ nɔ nɔ Aspen, Colorado kpá wutu ɔ, mǐ mɛ bǐ kplɔ́n kɛkɛví kunkun gbɔn glasi jí (ski), bonu mǐ na dó sixu nɔ kun ɖó kpɔ́ hweɖelɛnu. Hwenu e mǐ nɔ ɖò lɔnyiji-lɔnfɔnkan yihun enɛ da wɛ é ɔ, mǐ nɔ mɔ  hwenu bo nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá vǐ nyɔnu mǐtɔn lɛ. Mǐ nɔ lɛ́vɔ yí gbɔjɛ bo nɔ yì ɖisa xá ye ɖò fí ɖé lobo nɔ ɖu vivǐ xóɖɔɖókpɔ́ ɖagbe lɛ tɔn lɛlɛ̌ dó myɔ e mǐ flɔ́ lɛ é. Ye ɖò kpɛví có, ye nɔ kàn nǔ lehun lɛ byɔ: “Etɛ un na wà hwenu e na sù é?” kpo “Asú alɔkpa tɛ ka jló mì?” kpo. Mǐ tɛnkpɔn bo dó nǔ xɔ akwɛ gbigbɔ tɔn lɛ dó vǐ nyɔnu mǐtɔn lɛ sín linlin kpo ayi kpo mɛ. Sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn gbé wɛ mǐ ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni nya, lobo da mɛ e ɖò nǔ mɔhun gbé nya wɛ é kɛɖɛ. Mǐ tɛnkpɔn bo d’alɔ ye bonu ye ni mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ alɔwliwli ɖò vǔ kún nyɔ́ ó. Mǐ nɔ ɖɔ nú ye ɖɔ, “É hwe bǐ ɔ, mi tò ɖó xwè 23 hwɛ̌.”

Ði lee mɛjitɔ́ mǐtɔn lɛ bló gbɔn xá mǐ é ɔ, mǐ dó gǎn bo nɔ yì kplé lɛ ɖó kpɔ́ bo nɔ lɛ́ yì kúnnuɖegbe hwɛhwɛ ɖó kpɔ́. Mǐ bló tuto bɔ mɛ e ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ é ɖé lɛ nɔ xwé mǐtɔn gbè. Gɔ́ na ɔ, mǐ nɔ ɖɔ hwenu e mǐ zán ɖò mɛsɛ́dózɔ́ ɔ mɛ é sín xó kpo awǎjijɛ kpo. Mǐ nɔ ɖɔ ɖɔ mǐ mɛ ɛnɛ lɛ bǐ sixu wá yì Aflika ɖó kpɔ́ gbè ɖokpo. Vǐ nyɔnu mǐtɔn lɛ jló tawun bo na wà mɔ̌.

Mǐ nɔ bló sinsɛn-biblo xwédo tɔn ɖò gbesisɔmɛ, bɔ hwe enɛ lɛ nu ɔ, mǐ nɔ bló wazexlɛ́ nǔ e sixu jɛ ɖò wemaxɔmɛ lɛ é tɔn. Vǐ nyɔnu mǐtɔn lɛ nɔ bló Kúnnuɖetɔ́ e è kàn nǔ byɔ b’ɛ ɖò xósin na wɛ é. Nùkpinkplɔn gbɔn mɔ̌ nɔ víví nú ye, bo nɔ na ye jiɖiɖe. Ye ɖò susu wɛ é ɔ, ye nɔ wá hlun nǔ ɖɔ dó sinsɛn-biblo xwédo tɔn ɔ biblo wu hweɖelɛnu. Akpɔ̀ ɖó mì gbè ɖokpo, bɔ un ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni yì xɔ yetɔn lɛ mɛ, lé mǐ kún sɔ́ na kplɔ́n nǔ ɔ ó. É kpaca ye bɔ ye bɛ́ avǐ bo ɖɔ ɖɔ emi jló na kplɔ́n nǔ ɔ. Mǐ jɛ mimɔ jí ɖɔ mǐ ɖò alɔdo ye wɛ nugbǒ bonu nǔ gbigbɔ tɔn lɛ na xɔ akwɛ ɖò nukún yetɔn mɛ. Ye wá yí wǎn nú nùkplɔnkplɔn ɔ, bɔ mǐ nɔ jó ye dó bɔ ye nɔ vo bo nɔ ɖɔ nǔ e ɖò ayi yetɔn mɛ lɛ é. Amɔ̌, enyi ye ɖɔ hweɖelɛnu ɖɔ emi kún yí gbè nú nugbǒ ɔ sín akpáxwé ɖé lɛ ó ɔ, é nɔ vɛwǔ nú mǐ. É ɖò mɔ̌ có, mǐ tuùn nǔ e ɖò ayi yetɔn mɛ tawun lɛ é. Enyi mǐ sɔ́ xó jlɛ́ dó xó wu xá ye gudo ɔ, linlin e Jehovah nɔ ɖó dó nǔ lɛ jí é nɔ jɛji nú ye.

GBESISƆ XÁ HUZUHUZU ÐEVO LƐ

Vǐ nyɔnu mǐtɔn lɛ kpinkplɔn sín azɔ̌ ɔ yawu yì nukɔn hú lee mǐ lin gbɔn é. Tutoblonunu Mawu tɔn sín alɔdo kpo alixlɛ́mɛ kpo zɔ́n bɔ mǐ wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo kplɔ́n ye bɔ ye yí wǎn nú Jehovah. É sù nukún mǐtɔn mɛ tawun hwenu e ye fó wemaxɔmɛ linsinmɛ tɔn bo huzu gbexosin-alijitɔ́ é, bɔ ye kplɔ́n azɔ̌ bo na kpé nukún dó yeɖée wu ɖò akwɛzinzan lixo. Ye sɛ̀ tɛn yì Cleveland, Tennessee, ye kpo nɔví nyɔnu wè ɖevo kpo, bo na wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é. Mǐ jɛ dò yetɔn tawun, amɔ̌, é víví nú mǐ ɖɔ ye ɖò gbɛ̀ yetɔn zán wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn ɔ mɛ. Nyì kpo Bethel kpo lɛ́vɔ wá huzu gbexosin-alijitɔ́, bɔ enɛ hun wǔjɔmɛ ɖevo lɛ sín ali nú mǐ. Mǐ wà nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn alɔgɔtɔ́ tɔn kpo nukúnkpénuwutɔ́ kpléɖókpɔ́ ɖaxó tɔn kpo sín azɔ̌.

Cobonu vǐ nyɔnu mǐtɔn lɛ na sɛ̀ tɛn yì Tennessee ɔ, ye yì Londres, Angleterre bo ɖisa yì alaxɔ dɔ̌n tɔn mɛ. Stephany ko ɖó xwè 19 hwenɛnu, é xò gò Paul Norton e nyí dɔnkpɛvu ɖé bo nɔ wà sinsɛnzɔ́ ɖò Betɛli é ɖò finɛ. Ðò dɔ̌n yiyi ɖevo hwenu ɔ, Kimberly xò gò azɔ̌gbɛ́ Paul tɔn lɛ ɖokpo, bɔ è nɔ ylɔ ɛ ɖɔ Brian Llewellyn. Paul kpo Stephany kpo wlí alɔ, amɔ̌, é tó ɖó xwè 23 hwɛ̌. Brian kpo Kimberly kpo wlí alɔ ɖò xwè e bɔ d’ewu é mɛ, hwenu e é ɖó xwè 25 é. Hǔn, é hwe bǐ ɔ, ye tó ɖó xwè 23 hwɛ̌ nɛ. Mǐ kɛ alɔ wè bo yí asú e ye mɛ ɖokpo ɖokpo da lɛ é.

Mǐdɛɛ lɛ, Paul, Stephany, Kimberly kpo Brian kpo ɖò alaxɔ Malawi tɔn mɛ ɖò 2002

Vǐ nyɔnu mǐtɔn lɛ ɖɔ nú mǐ ɖɔ kpɔ́ndéwú e mǐ kpo mɛjitɔ́ mǐtɔn lɛ kpo zé ɖ’ayǐ nú emi é d’alɔ emi, bɔ emi setónú nú gbeɖiɖe Jezu tɔn e ɖɔ ɖɔ ‘Axɔsuɖuto Mawu tɔn ni mya nukún nú mi jɛ nukɔn’ é, enyi emi na bo tlɛ ɖò akwɛyózó mɛ ɔ nɛ. (Mat. 6:33) Ðò Avril 1998 ɔ, è ylɔ Paul kpo Stephany kpo nú klasi 105gɔ́ Galadi tɔn, bɔ enɛ gudo ɔ, è sɛ́ ye dó Malawi, ɖò Aflika. Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, è ylɔ Brian kpo Kimberly kpo ɖɔ ye ni wá w’azɔ̌ ɖò Betɛli Londres tɔn, bɔ nukɔnmɛ ɔ, è sɛ́ ye dó Betɛli Malawi tɔn. Awǎjijɛ mǐtɔn túnflá, ɖó ali e nu mɛ winnyawinnya lɛ sixu zán gbɛ̀ yetɔn ɖè é ɖě sɔ́ nyɔ́ hú mɔ̌ ǎ.

MƐYLƆYLƆ AWǍJIJƐNƆ ÐEVO

Janvier 2001 wɛ è tɛkan e xó un ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ é sɛ́dó mì. Nɔví Marais e nyí Azɔ̌xɔsa Lilɛdogbeɖevomɛ Tɔn sín nukúnkpénuwutɔ́ é tinmɛ nú mì ɖɔ nɔví lɛ ɖò tuto bló wɛ bo na kplɔ́n nukúnnú mimɔ  jɛ Glɛnsigbe mɛ lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò linlin wɛ ɖɔ è na kplɔ́n azɔ̌ mì bɔ na nyí ɖokpo ɖò nùkplɔnmɛtɔ́ lɛ mɛ. Xwè 64 wɛ un ɖó hwenɛnu. Nyì kpo Bethel kpo xoɖɛ dó xó ɔ tamɛ, lobo ɖɔ xó d’eji xá nɔ mǐtɔn lɛ bá sè wěɖexámɛ yetɔn lɛ. Ye na ɖó hudo mǐtɔn có, ye mɛ wè lɛ bǐ ba ɖɔ mǐ ni yì. Un wá ylɔ Nɔví Marais bo ɖɔ ɖɔ xomɛ hun mǐ tawun bɔ mǐ ɖò gbesisɔmɛ nú wǔjɔmɛ jiwǔ enɛ.

Enɛ gudo ɔ, è mɔ kansɛ́ɛ sín azɔn nú nɔ ce. Un ɖɔ n’i ɖɔ mǐ na nɔ ayǐ bo na gɔ́ nú nɔví ce nyɔnu Linda bɔ mǐ na kpé nukún dó wǔ tɔn. “A na wà nǔ mɔhun ɖě ǎ,” wɛ Mamáa ɖɔ. “Enyi a ma yì ǎ ɔ, azɔn ɔ na lɛ́ nyla d’eji.” Nǔ ɖokpo ɔ wɛ Linda lin. Gbigbɔ mɛɖée sísɔ́ dó savɔ̌ tɔn yetɔn kpo nɔví xá ɔ mɛ tɔn lɛ sín alɔdo kpo sù nukún mǐtɔn mɛ tawun. Mǐ yì Nɔtɛn Nùkplɔnkplɔn Tɔn Watchtower Tɔn ɖò Patterson b’ɛ jɛ ayihɔngbe tɔn é ɔ, Linda tɛkan sɛ́dó mǐ bo ɖɔ ɖɔ Mamáa bɔnu. Ði lee é na ko dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ gbɔn é ɔ, mǐ zé mǐɖée bǐ jó nú azɔ̌ mǐtɔn yɔyɔ̌ ɔ.

É víví nú mǐ tawun ɖɔ alaxɔ Malawi tɔn mɛ, fí e w’azɔ̌ ɖè wɛ vǐ nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo asú yetɔn lɛ kpo ɖè é wɛ è sɛ́ mǐ dó jɛ nukɔn. Mɛɖée vívɔ́ mɔ jiwǔ ɖé wɛ nyí enɛ! Enɛ gudo ɔ, mǐ yì Zimbabwe bo wá yì Zambie. Ee mǐ wà mɛkpinkplɔn sín azɔ̌ enɛ nú xwè atɔn adaɖé gudo é ɔ, è byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni lɛkɔ wá Malawi, bá dó nǔ e gbò Kúnnuɖetɔ́ ɖěɖee è doya na, ɖó wǔ ɖiɖó zɔ nú gbɛ̀ ɔ wutu lɛ é sín tan wema mɛ. *

Mǐ ɖò kúnnuɖegbe kpo vivǔ mǐtɔn nyɔnu lɛ kpo

Avǐ lɛ́vɔ sɔ́ mǐ ɖò 2005 hwenu e mǐ lɛkɔ wá yì xwé ɖò Basalt, Colorado é, bɔ nyì kpo Bethel kpo kpó ɖò gbexosin-alijitɔ́ nyí wɛ. Ðò 2006 ɔ, Brian kpo Kimberly kpo sɛ̀ tɛn wá akpá mǐtɔn bo na kpé nukún dó vǐ nyɔnu yetɔn wè lɛ, Mackenzie kpo Elizabeth kpo wu. Paul kpo Stephany kpo kpó ɖò Malawi, bɔ Paul nyí Wěɖegbɛ́ Alaxɔ Tɔn sín hagbɛ̌ ɖé. Dìn e un ɖò xwè 80 sɛkpɔ wɛ é ɔ, xomɛ nɔ hun mì tawun ɖɔ dɔnkpɛ ɖěɖee un wà azɔ̌ xá nú xwè mɔkpan lɛ é lɔ dó ta azɔ̌ e un nɔ wà ɖ’ayǐ lɛ é mɛ. Awǎjijɛ e mǐ mɔ lɛ é ɔ, kpɔ́ndéwú ɖagbe e è sɔ́ ɖ’ayǐ nú mǐ bɔ mǐ lɔ tɛnkpɔn bo sɔ́ ɖ’ayǐ nú vǐ mǐtɔn lɛ kpo vivǔ mǐtɔn lɛ kpo, bɔ ye ɖu lè tɔn é wu wɛ é sín tawun.

^ akpá. 5 Bonu a na kplɔ́n nǔ dó mɛsɛ́dózɔ́ e xwédo Steele tɔn sín hagbɛ̌ ɖé lɛ wà é wu hǔn, kpɔ́n Atɔxwɛ Glɛnsigbe tɔn 1er Mai 1956, wex. 269-272, kpo Flansegbe tɔn 1er Mai 1972 wex. 216-220 kpo.

^ akpá. 30 Ði kpɔ́ndéwú ɔ, kpɔ́n tan gbɛzán tɔn Trophim Nsomba tɔn ɖò Atɔxwɛ 15 Avril 2015 tɔn mɛ, wex. 14-18.