ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Octobre 2016

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 28 Novembre jɛ 25 Décembre 2016 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

TAN GBƐZÁN TƆN

Gǎndido Bá Zé Kpɔ́ndéwú Ðagbe lɛ Ð’ayǐ

Wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ Klisanwun e ko zin lɛ é tɔn sixu d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bɔ ye na nya nǔ e sɔgbe lɛ é gbé bo lɛ́ kpéwú. Thomas McLain tinmɛ lee mɛ ɖevo lɛ zé kpɔ́ndéwú ɖagbe lɛ ɖ’ayǐ nú éyɛ gbɔn é, kpo lee éɖesu dó gǎn bo d’alɔ mɛ ɖevo lɛ gbɔn é kpo.

“Mi Flín Ðɔ Mi Ðó Na Yí Ye Mɛ E Nɔ Wá Ba Jonɔ Mi lɛ É Ganji”

Etɛ Mawu ka nɔ lin dó jonɔ lɛ wu? Etɛ a ka sixu wà bo na d’alɔ mɛɖebǔ e gosin ayǐ ɖevo jí bo ɖò agun towe mɛ é b’ɛ ma na jɛ xwè dò ǎ?

Kpé Nukún Dó Hwiɖée Wu Ðò Gbigbɔ Lixo Hwenu E A Ðò Sinsɛnzɔ́ Wà Wɛ Ðò Tò Ðevo Mɛ É

Hunjijɛ dó ganjininɔ mɛtɔn kpo xwédo mɛtɔn kpo tɔn jí ɖò gbigbɔ lixo ɖó na mya nukún nú Klisanwun lɛ bǐ. É ɖò mɔ̌ có, enyi a ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò ayǐ ɖevo jí ɔ, tagba bunɔ ɖé lɛ na kpannukɔn we.

A ka Nɔ “Hɛn Nùnywɛ E Nyɔ́ Zán É” À?

Etɛ ka zɔ́n bɔ nùnywɛ e nyɔ́ zán é dó gbɔn vo nú nùtuùntuùn kpo nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo? Vogbingbɔn ɔ tuùntuùn sixu hɛn lè wá tawun.

Hɛn Nùɖiɖi Towe Lidǒ Ðò Nǔ E Ðó Nukún Wɛ A Ðè ɔ Mɛ

Nùɖiɖi sín kpɔ́ndéwú ɖaaɖagbe hwexónu tɔn lɛ kpo égbé tɔn lɛ kpo sixu kplɔ́n nǔ mǐ. Nɛ̌ a ka hɛn nùɖiɖi towe lidǒ gbɔn?

Ði Nǔ nú Akpá E Jehovah Dó lɛ É

Etɛ ka nɔ nyí nùɖiɖi tawun? Bɔ ɖò taji hú mɔ̌ ɔ, nɛ̌ a ka sixu ɖexlɛ́ gbɔn?

A Ka Tuùn À?

Ðò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, bǎ tɛ mɛ Hlɔma ka na mɛɖesúsínínɔ acɛkpatɔ́ lɛ ɖó ɖò Judée? Nugbǒ wɛ ɖɔ ɖò hwexónu ɔ, mɛɖé sixu yì dó gbehan nyanya dó mɛ ɖevo sín gle mɛ à?