Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A ka Ðò Linlin Jehovah Tɔn lɛ Sɔ́ Dó Ðó Towe Wɛ À?

A ka Ðò Linlin Jehovah Tɔn lɛ Sɔ́ Dó Ðó Towe Wɛ À?

“Mi jó Mawu dó, nú é huzu mi gbɔn ayi mitɔn sín huzuhuzu gblamɛ.”—HLƆ. 12:2.

HAN LƐ: 56, 123

1, 2. Enyi mǐ ɖò nukɔn yì wɛ ɖò gbigbɔ lixo ɔ, etɛ mǐ ka nɔ kplɔ́n bo nɔ wà? Jlɛ̌ dó nǔɖe wu.

È NA nǔɖe yɔkpɔvu ɖé. Mɛjitɔ́ tɔn lɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Ðɔ a wà nǔ.” É bló mɔ̌ ɖó è ɖɔ é ni bló mɔ̌ wutu. Hwenu e é ɖò susu wɛ é ɔ, lee linlin mɛjitɔ́ tɔn lɛ tɔn kpo xomɛnyínyɔ́ mɛ ɖevo lɛ tɔn kpo nɔ sù nukún tɔn mɛ gbɔn é jɛji. Dìn ɔ, a wà nǔ ɖiɖɔ sín ayi mɛ nɔ bɔwǔ n’i tawun. Etɛwu? Ðó nǔsumɛnukúnmɛ wá nyí akpáxwé ɖé ɖò linlin éɖesunɔ tɔn lɛ mɛ.

2 Mɔ̌ ɖokpo ɔ, hwenu e mǐ tuùn nǔgbo ɔ tlolo é ɔ, mǐ kplɔ́n nǔ e wu tónúsíse nú nǔ taji e Jehovah byɔ ɖò mǐ sí lɛ é nyí nǔjɔnǔ é. Amɔ̌, enyi mǐ kpó ɖò nukɔn yì wɛ ɖò gbigbɔ lixo ɔ, mǐ nɔ kplɔ́n nǔ dó linlin Jehovah tɔn wu hugǎn, enɛ wɛ nyí nǔ e é yí wǎn na lɛ é, nǔ e é gbɛ́ wǎn na lɛ é kpo ali e nu é nɔ kpɔ́n nǔ vovo lɛ ɖè é kpo. Enyi mǐ nɔ kplɔ́n bo nɔ lin nǔ éɖɔhun, lobo nɔ jó linlin mɔhun dó bɔ é nɔ d’alɔ mǐ ɖò nǔwalɔ mǐtɔn lɛ kpo gbeta e kɔn mǐɖesunɔ nɔ wá lɛ é kpo mɛ ɔ, xlɛ́xlɛ́ wɛ mǐ ɖè ɖɔ mǐ ɖò linlin Jehovah tɔn lɛ sɔ́ dó ɖó mǐtɔn wɛ nɛ.

3. Etɛwu linlin Jehovah tɔn lɛ sísɔ́ dó ɖó mǐtɔn ka sixu vɛwǔ?

3 Kplɔnkplɔn bo lin nǔ Jehovah ɖɔhun nɔ nyí xomɛhunhun sín nǔ, amɔ̌, é sixu lɛ́ vɛwǔ. Hweɖelɛnu ɔ, linlin hwɛhuhu tɔn mǐtɔn  sixu ba na ɖu ɖò mǐ jí. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é sixu ko vɛwǔ nú mǐ bɔ mǐ na mɔ nukúnnú jɛ linlin e Jehovah nɔ ɖó dó mimɛ̌jininɔ ɖò walɔ linu, wezun kínkán ɖò agbaza sín nǔ lɛ gudo, wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ, hun zinzan nyi dò, alǒ nǔ ɖevo lɛ wu é wu. Etɛ mǐ ka sixu wà? Nɛ̌ mǐ ka sixu kpó ɖò biblo wɛ bɔ linlin Mawu tɔn lɛ na kpó ɖò mǐtɔn nyí wɛ gbɔn? Nɛ̌ mɔ̌ wiwa ka na d’alɔ mǐ ɖò nǔwalɔ mǐtɔn dìn tɔn lɛ kpo sɔgudo tɔn lɛ kpo mɛ gbɔn?

LINLIN MAWU TƆN LƐ SÍSƆ́ DÓ ÐÓ MǏTƆN

4. Etɛ akpágbánúmɛ Pɔlu tɔn e ɖɔ: ‘Mi huzu ayi mitɔn’ é ka nɔ byɔ?

4 Hlɔmanu lɛ 12:2. Ðò fí ɔ, mɛsɛ́dó Pɔlu tinmɛ nǔ e kplɔnkplɔn bo lin nǔ Jehovah ɖɔhun nɔ byɔ lɛ é. Xóta e wá yì é d’alɔ mǐ bɔ mǐ mɔ ɖɔ bo ma na dó “nɔ wà nǔ lee gbɛ̀ ɔ nɔ wà gbɔn é [ǎ]” ɔ, mǐ ɖó na nyi alɔ nú tamɛ linlin dó linlin kpo nǔwalɔ gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ kpo jí. Amɔ̌, Pɔlu lɛ́ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó na ‘huzu ayi mǐtɔn.’ Enɛ byɔ ɖɔ mǐ ɖó na nɔ kplɔ́n Xó Mawu tɔn kpo linlin ɔ kpo ɖɔ mǐ na mɔ nǔ jɛ linlin tɔn lɛ mɛ, bo lin tamɛ dó ye jí, lobo bló bɔ linlin mǐtɔn lɛ na sɔgbe xá linlin Mawu tɔn lɛ.

5. Tinmɛ vogbingbɔn e ɖò nǔxixa kpowun kpo nǔkplɔnkplɔn kpo tɛntin é.

5 Nǔ kplɔnkplɔn nɔ byɔ nǔ hugǎn nǔxixa kpowun, é nɔ byɔ nǔ hú wuntun ɖiɖó xósin nǔkanbyɔ nǔkplɔnkplɔn tɔn lɛ kpowun. Enyi mǐ ɖò nǔ kplɔ́n wɛ ɔ, mǐ nɔ lin tamɛ dó nǔ e é kplɔ́n mǐ dó Jehovah, ali tɔn lɛ kpo linlin tɔn lɛ kpo wu é wu. Mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu Mawu yí gbè nú nǔɖe bo ka gbɛ́ ɖevo é wu. Mǐ nɔ lɛ́vɔ lin tamɛ dó huzuhuzu e mǐ ɖó na bló ɖò gbɛzán mǐtɔn kpo linlin mǐtɔn kpo mɛ é jí. Nǔgbo wɛ ɖɔ mǐ sixu gɔn tamɛ lin dó nǔ enɛ lɛ bǐ jí ɖò nǔkplɔnkplɔn ɔ sín akpáxwé lɛ bǐ hwenu, amɔ̌, mǐ nɔ ɖu lè nǔkplɔnkplɔn ɔ tɔn gbɔn hwenu e mǐ nɔ zán dó kplɔ́n nǔ é sín vlɔɖówe mɔ̌ zinzan dó lin tamɛ dó nǔ e mǐ xà é jí kpo nǔsumɛnukúnmɛ kpo gblamɛ.—Ðɛh. 119:97; 1 Tim. 4:15.

6. Enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó linlin Jehovah tɔn lɛ jí ɔ, etɛ ka nɔ jɛ?

6 Enyi mǐ ɖò tamɛ lin dó Xó Mawu tɔn jí wɛ hwɛhwɛ ɔ, nǔjiwǔ ɖé nɔ jɛ. ‘Mǐ nɔ tuùn’ ɖɔ linlin e Jehovah nɔ ɖó dó nǔ lɛ wu é ɔ, blɔ̌ ɖě kún ɖ’ewu ó, nǔgbo ɔ, mǐ nɔ kú dó enɛ jí. Mǐ nɔ jɛ linlin tɔn lɛ sɔ́ dó kpɔ́n nǔ lɛ na jí, bɔ linlin enɛ nɔ nyɔ́ nukún mǐtɔn mɛ. Ayi mǐtɔn nɔ ‘huzu,’ bɔ mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bɔ lee mǐ nɔ lin nǔ gbɔn é nɔ wá wlí ali yɔyɔ̌ ɖevo. Kpɛɖé kpɛɖé ɔ, mǐ nɔ sɔ́ linlin Jehovah tɔn lɛ dó ɖó mǐtɔn.

LINLIN MǏTƆN LƐ NƆ KÚNKPLÁ NǓWALƆ MǏTƆN LƐ

7, 8. (a) Linlin tɛ Jehovah ka nɔ ɖó dó nǔɖokan lɛ wu? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ lɛ é.) (b) Enyi mǐ sɔ́ linlin tɔn lɛ dó ɖó mǐtɔn ɔ, etɛ ka na nɔ nyí nǔ taji nú mǐ hwebǐnu?

7 Mǐ ni ma wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ tamɛ linlin nyí taglomɛzɔ́ ɖé kpowun ó. Linlin kpo nǔwalɔ lɛ kpo nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́. (Mak. 7:21-23; Ja. 2:17) Enyi mǐ gbéjé kpɔ́ndéwú klewun ɖé lɛ kpɔ́n gudo ɔ, enɛ sixu zawě nú mǐ hugǎn. Wɛnɖagbe-Wema lɛ xlɛ́ linlin e Jehovah nɔ ɖó dó nǔ agbaza tɔn lɛ wu é nyi wɛn. Mawu sɔ́ mɛjitɔ́ ɖěɖee na kplɔ́n Vǐ tɔn lɛ é, ye wɛ nyí asú kpo asì kpo e ma ɖó nǔ kaka ɖé ɖò agbaza lixo ǎ é. (Lev. 12:8; Luk. 2:24) Hwenu e Mali ji Jezu é ɔ, é “sɔ́ ɛ mlɔ́ nǔ e mɛ kanlin lɛ sín nǔɖuɖu nɔ nɔ é; ɖó ye mɔ tɛnmɛ ɖò fí e alitanu lɛ nɔ yì jɛ é ǎ.” (Luk. 2:7) Enyi é jló Jehovah ɔ, é sixu gbɔn ali ɖebǔ nu bo na xɔ e nyɔ́ hugǎn é bɔ è na ji Vǐ tɔn d’emɛ. Nǔ e ɖu ayi mɛ n’i é wɛ nyí ninɔmɛ gbigbɔ tɔn e mɛ è na kpé nukún dó Jezu wu bo kplɔ́n ɛ ɖè é.

8 Ðò tan Biblu tɔn enɛ e kúnkplá jiji Jezu tɔn é mɛ ɔ, mǐ sixu ɖó ayi linlin e Jehovah nɔ ɖó dó nǔ agbaza tɔn lɛ wu é wu. Mɛjitɔ́  ɖé lɛ tíìn bɔ lee nǔ na nyɔ́ nú vǐ yetɔn lɛ ɖò agbaza lixo hugǎn gbɔn é nɔ mya nukún nú ye kaka bɔ ye nɔ sɔ́ ganjininɔ vǐ lɛ tɔn ɖò gbigbɔ lixo dó savɔ̌. Amɔ̌, é ɖò wɛn ɖɔ Jehovah nɔ kpɔ́n nǔ gbigbɔ tɔn lɛ dó mɔ nǔ taji e hugǎn nǔ bǐ é. A ka ko sɔ́ linlin Jehovah tɔn lɛ dó ɖó towe à? Etɛ nǔwalɔ towe lɛ ka nɔ xlɛ́?—Eblée lɛ 13:5.

9, 10. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó linlin e Jehovah nɔ ɖó dó afɔklɛ́nnú nyínyí nú mɛ ɖevo lɛ wu é gbɔn?

9 Kpɔ́ndéwú ɖevo wɛ nyí linlin e Jehovah nɔ ɖó dó afɔklɛ́nnú nyínyí nú mɛ ɖevo lɛ wu é. Jezu ɖɔ: “Mɛ e na dɔn yɔkpɔvu e ɖi nǔ nú mì lɛ ɖokpo dó hwɛ mɛ ɔ, è gbɔ bo sin sé ɖaxó ɖokpo dó kɔ n’i, bo kpíkpé è dó xù mɛ ɔ, é nyɔ́ n’i hú.” (Mak. 9:42) Xógbe enɛ lɛ xlɛ́ ɖɔ afɔklɛ́nnú nyínyí nú mɛ syɛn tawun ɖò Jezu nukúnmɛ. Ðó Jezu nɔ ɖè jijɔ Tɔ́ tɔn tɔn xlɛ́ bɔ nǔ bǐ nɔ vɔ ɖ’ewu wutu ɔ, mǐ sixu kúdeji ɖɔ mɔ̌ jɛn é nɔ syɛn nú Jehovah sɔ, hwenu e é ɖó ayi wu ɖɔ é sín xomɛmanyɔ́ núwiwa mɛɖé tɔn wu bɔ ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖokpo klɛ́n afɔ é nɛ.—Jaan 14:9.

10 Mǐ ka nɔ ɖè linlin Jehovah kpo Jezu kpo tɔn xlɛ́ ɖò ali enɛ nu à? Mǐ ka ko sɔ́ linlin yetɔn dó ɖó mǐtɔn à? Etɛ nǔwalɔ mǐtɔn lɛ ka nɔ xlɛ́? Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ni ɖɔ ɖɔ a yí wǎn nú nǔsisɔ alǒ acɔ́biba ɖé bɔ é ka nɔ ɖ’akpɔ nú mɛɖé lɛ ɖò agun ɔ mɛ, alǒ nɔ fɔ́n jlǒ nyanya dó ayi mɛ nú mɛ ɖevo lɛ. Nǔɖitɔ́ hatɔ́ lɛ sín nǔ ka nɔ ɖu ayi mɛ nú we hú nǔjlomɛ hwiɖesunɔ tɔn lɛ ɖò nǔsisɔ sín ali nu à?—1 Tim. 2:9, 10.

11, 12. Enyi mǐ tɛ́n kpɔ́n bo ɖó linlin e Mawu nɔ ɖó dó nǔnyanyawiwa wu é, lobo nɔ lɛ́ ɖu ɖò mǐɖée jí ɔ, nɛ̌ é ka na cyɔn alɔ mǐ jí sín nǔnyanyawiwa sí gbɔn?

11 Kpɔ́ndéwú atɔngɔ́ ɔ wɛ nyí ɖɔ Jehovah gbɛ́ wǎn nú nǔagɔwiwa. (Eza. 61:8) É tuùn ɖɔ mǐ ɖu hwɛhuhu gú bo ɖó linlin nyanya ɖé lɛ cobo ka byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni tɛ́n kpɔ́n bo nɔ gbɛ́ wǎn nú nǔagɔwiwa emi ɖɔhun. (Xà Ðɛhan 97:10.) Enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó nǔ e wu Jehovah gbɛ́ wǎn nú nǔnyanyawiwa é jí ɔ, é na zɔ́n bɔ mǐ na sɔ́ linlin tɔn lɛ dó ɖó mǐtɔn, é na lɛ́vɔ na hlɔnhlɔn mǐ, bɔ mǐ na ɖí xwi xá nǔnyanyawiwa.

12 Tintɛnkpɔn bo ɖó linlin e Jehovah nɔ ɖó dó nǔagɔwiwa wu é na lɛ́ zɔ́n bɔ mǐ na ɖó ayi nǔwalɔ nyanya e è ma tlɛ ɖɔ xó yetɔn tawun lě ɖò Xó Mawu tɔn mɛ ǎ lɛ é wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, agawe ɖuɖú ɖò sunnu sín akɔn nyí nǔbliblíwiwa ɖé bo fɔ́n bo ɖò gbigbakpé wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ. Mɛɖé lɛ sixu ba hwɛjijɔ nú nǔwalɔ enɛ, bo ɖɔ ɖɔ é kún nyí nǔ ɖokpo ɔ kpodo xóɖóxámɛ kpo ó. * Amɔ̌, nǔwalɔ mɔhun ka xlɛ́ linlin Mawu e gbɛ́ wǎn nú nǔnyanyawiwa alɔkpa lɛ bǐ é tɔn à? Mi nú mǐ ni nɔ zɔ vwée nú nǔnyanyawiwa gbɔn tintɛnkpɔn bo na ɖu ɖò mǐɖée jí, bo na lɛ́ gbɛ́ wǎn nú nǔ e Jehovah gbɛ́ wǎn na lɛ é gblamɛ.—Hlɔ. 12:9.

TAMƐ LINLIN DÓ NǓ LƐ WU JƐ NUKƆN NÚ GBETA SƆGUDO TƆN LƐ

13. Etɛwu mǐ ka ɖó na lin tamɛ dó lee linlin Jehovah tɔn lɛ sixu kúnkplá gbeta e kɔn mǐ na wá ɖò sɔgudo lɛ é gbɔn é jí jɛ nukɔn?

13 Enyi mǐ ɖò nǔ kplɔ́n wɛ ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni lin tamɛ dó lee linlin Jehovah tɔn lɛ sixu kúnkplá ninɔmɛ e sixu wá kpannukɔn mǐ ɖò sɔgudo lɛ é gbɔn é wu. Mɔ̌ mɛ ɔ, enyi ninɔmɛ e byɔ ɖɔ mǐ ni wá gbeta ɖé kɔn tlolo é ɖé wá kpannukɔn mǐ ɔ, é sɔ́ na nyí nǔ yɔyɔ̌ nú mǐ ǎ. (Nǔx. 22:3) Mǐ ni lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú Biblu tɔn ɖé lɛ jí.

14. Etɛ lee Jozɛfu gbɛ́ nǔ nú asì Potifáa tɔn gbɔn é ka sixu kplɔ́n mǐ?

14 Jozɛfu gbɛ́ ji e asì Potifáa tɔn jló na hu n’i é tlolo; enɛ xlɛ́ ɖɔ é ko lin tamɛ dó linlin e Jehovah nɔ ɖó dó gbejininɔ ɖò alɔwliwli  mɛ wu é jí. (Xà Bǐbɛ̌mɛ 39:8, 9.) Hú mɔ̌ ɔ, xósin e é na asì Potifáa tɔn bo ɖɔ: “Un sixu dó nǔ baɖabaɖa mɔhun sin, bo hu hwɛ dó Mawu ce ǎ” é xlɛ́ ɖɔ é ko sɔ́ linlin Mawu tɔn lɛ dó ɖó étɔn. Mǐdɛɛ lɛ ka lo? Mǐ ni ɖɔ ɖɔ azɔ̌gbɛ́ towe ɖé jɛ alɔlwɛ́ ɖú xá we jí. Alǒ, enyi é ka jɛ nǔwlanwlán kpo fɔtóo kpo ɖěɖee nɔ jlɛ́ lee è nɔ lɛ̀ aga gbɔn hlɛ́nhlɛ́n é sɛ́dó we jí gbɔn alokan jí ɔ ka lo? * Enyi mǐ ko kplɔ́n bo ko sɔ́ linlin e Jehovah nɔ ɖó dó nǔ mɔhun lɛ wu é dó ɖó mǐtɔn, bo ko lɛ́ lin tamɛ dó nǔ e mǐ na wà é jí jɛ nukɔn ɔ, é na bɔwǔ nú mǐ tawun bonu mǐ na ɖu ɖ’eji.

15. Eblée atɔn lɛ ɖɔhun ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu ɖí xwi xá kɔgbidinúmɛ ɖěɖee nɔ byɔ ɖɔ mǐ ni sà gbeji e mǐ ɖè nú Jehovah é gbɔn?

15 Dìn ɔ, mǐ ni lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú Eblée atɔn elɔ lɛ e nɔ nyí Cadlaki, Mɛcaki kpo Abɛdi-Nɛgo kpo é tɔn wu. Kán e ye kánɖeji bo gbɛ́ kɔ́ ɖè nú bocyɔ e Axɔsu Nabukodonɔzɔ́ɔ tunte é kpo xósin e ye na axɔsu ɔ é kpo xlɛ́ ɖɔ ye ko lin tamɛ dó nǔ e gbejininɔ nú Jehovah nɔ byɔ lɛ é jí. (Tín. 20:4, 5; Dan. 3:4-6, 12, 16-18) Mǐ ni ɖɔ ɖɔ gǎn towe ɖɔ ɖɔ hwi na jɔ fún dó xwè e è ja ɖuɖu gbé bɔ é ka cá kan xá sinsɛn nǔvú é ɖé mɛ. Etɛ a ka na wà? A na nɔte bɔ ninɔmɛ enɛ lɛ na wá hwɛ̌ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, etɛwu a ma ka na lin tamɛ dó linlin e Jehovah nɔ ɖó dó nǔ mɔhun lɛ wu é jí dìn ǎ? Mɔ̌ mɛ ɔ, enyi ninɔmɛ enɛ lɛ ɖebǔ wá ɔ, nǔ e sɔgbe bɔ a na wà bo lɛ́ ɖɔ é na bɔwǔ nú we, lee Eblée atɔn lɛ wà gbɔn é ɖɔhun.

A ka ko ba dò nú nǔ, bo d’alɔ dotóoxwé wema e sɛ́n tuùn é ɖé mɛ, lobo ko ɖɔ xó xá dotóo towe à? (Kpɔ́n akpáxwé 16gɔ́ ɔ)

16. Nɛ̌ linlin Jehovah tɔn tuùntuùn ganji ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔnǔ ɖ’ayǐ nú hwenu e hundidóxó na wá é gbɔn?

16 Tamɛ linlin dó lee mǐ na nɔ gbeji gbɔn é jí jɛ nukɔn sixu lɛ́ d’alɔ mǐ hwenu e hundidóxó na wá é. Nǔgbo wɛ ɖɔ mǐ gbɛ́ bǐ gbídígbídí ɖɔ mǐ kún na dó hun, alǒ nǔ taji ɛnɛ e nɔ nɔ hun mɛ lɛ é ɖebǔ ó, amɔ̌, wlɛnwín dotóozɔ́wiwa tɔn e kúnkplá hun zinzan é ɖé lɛ nɔ byɔ ɖɔ mǐ ni wá gbeta mǐɖesunɔ tɔn e jinjɔn nǔgbododó Biblu tɔn lɛ jí, bo xlɛ́ linlin Jehovah tɔn lɛ é ɖé kɔn. (Mɛ. 15:28, 29) É ɖò wɛn ɖɔ é kún nyí hwenu e mǐ ɖò dotóoxwé, bo ɖò wuvɛ̌ sè wɛ vlafo, alǒ hwenu e è ɖò kɔ gbídí nú mǐ wɛ bɔ mǐ na yawǔ wá gbeta ɖé kɔn é wɛ nyí hwenu e na nyɔ́ hugǎn bɔ mǐ na da nǔ mɔhun lɛ kpɔ́n é ó. Dìn wɛ nyí hwenu e a na ba dò nú nǔ, bo d’alɔ dotóoxwé  wema e xlɛ́ jlǒ towe lɛ é mɛ, lobo ɖɔ xó xá dotóo towe. *

17-19. Etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ mǐ ni kplɔ́n linlin e Jehovah nɔ ɖó dó nǔ lɛ wu é dìn? Ðɔ ninɔmɛ e mɛ é na byɔ ɖɔ mǐ ni sɔnǔ ɖ’ayǐ é ɖé.

17 Gudo tɔn ɔ, mǐ ni lin tamɛ dó xósin e Jezu yawǔ na Piyɛ́ɛ hwenu e é ɖè wě masɔgbe elɔ xá ɛ é jí: “Mawu ma lɔn ó Aklunɔ; nǔ mɔhunkɔtɔn na jɛ dó jǐ we gbeɖé ǎ.” É cí ɖɔ Jezu ko lin tamɛ gegě dó nǔ e Tɔ́ tɔn jló ɖɔ é ni wà é kpo wemafɔ Biblu tɔn ɖěɖee kɛnu dó gbɛ̀ tɔn kpo kú e é na kú ɖò ayikúngban jí é kpo wu jɛ nukɔn ɖɔhun. Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ enɛ na hlɔnhlɔn gbeta e kɔn é wá bo na nɔ gbeji, lobo na zán gbɛzán mɛɖée sísɔ́ dó savɔ̌ tɔn, bo ma na xò nǔ kpɔ́n ɖò mɔ̌ wiwa kɔn ǎ é.—Matie 16:21-23.

18 Égbé ɔ, Mawu jló ɖɔ togun emitɔn kpo emi kpo ni zun xɔ́ntɔn, bonu é ni ɖ’alɔ ɖò azɔ̌ emitɔn mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ lee é nyɔ́ bló gbɔn é. (Mat. 6:33; 28:19, 20; Ja. 4:8) Lee é nyí gbɔn ɖò ninɔmɛ Jezu tɔn mɛ é ɔ, gbɛtɔ́ e ɖó linlin ɖagbe lɛ é sixu tɛ́n kpɔ́n bo lilɛ jɔ nú mǐ sín gbɛzinzan enɛ kɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi gǎn towe ɖɔ ɖɔ emi zé we ɖó tɛn ɖevo mɛ bo na dó akwɛ akwɛ jí nú we tawun ɖò azɔ̌ towe mɛ, bɔ a ka mɔ ɖɔ enɛ na zɔ́n bɔ nǔwiwa gbigbɔ tɔn lɛ na vɛwǔ nú we ɔ ka ló? Alǒ mǐ ni ɖɔ ɖɔ a ɖò azɔ̌mɛ yì wɛ bɔ ali ɖé hun nú we, bɔ a na sɛ̀ tɛn yì fí ɖevo lobo na yì kplɔ́n wema dó wema jí. Ðò hwenɛnu ɔ, é byɔ ɖɔ a ni xoɖɛ bo ba dò nú nǔ, lobo ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá xwédo towe, bo tlɛ sixu lɛ́ yì mɔ mɛxo agun tɔn lɛ cobo wá gbeta ɖé kɔn à cé? Etɛwu a ma ka na kplɔ́n linlin e Jehovah nɔ ɖó dó ninɔmɛ mɔhun lɛ wu é dìn, lobo tɛ́n kpɔ́n bo sɔ́ linlin tɔn lɛ dó ɖó towe à? Enɛ gudo ɔ, enyi è wá xwlé nǔ mɔhun ɖé we gbeɖé ɔ, a sixu mɔ ɖɔ enɛ kún sixu tɛ́n emi kpɔ́n ó. A ko ɖó nǔ e gbé a na nya ɖò gbigbɔ lixo lɛ é, bo ko kánɖeji ɖò ayi towe mɛ, nǔ e kpò nú we kpowun é wɛ nyí ɖɔ a na wá gbeta e jí a ko lin tamɛ dó é ɖé kɔn.

19 A sixu lɛ́ lin tamɛ dó ninɔmɛ ɖevo e sixu wá kpannukɔn we ajijimɛ lɛ é jí. É ɖò wɛn ɖɔ mǐ kún sixu sɔnǔ nú ninɔmɛ e na wá lɛ é bǐ ó. Amɔ̌, enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó linlin Jehovah tɔn lɛ jí ɖò nǔkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn mǐtɔn hwenu ɔ, é na ɖibla bɔkun nú mǐ hugǎn bɔ mǐ na flín nǔ e mǐ ko kplɔ́n é, lobo zán ɖò ninɔmɛ e kpannukɔn mǐ é mɛ. Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni hɛn dó ayi mɛ ɖɔ mǐ ɖó na nɔ ɖó ayi linlin e Jehovah nɔ ɖó dó nǔ lɛ wu é wu, bo sɔ́ ye dó ɖó mǐtɔn, lobo lɛ́ lin tamɛ dó lee linlin Mawu tɔn ɖiɖó na d’alɔ mǐ ɖò nǔwalɔ mǐtɔn lɛ mɛ gbɔn ɖò dìn kpo sɔgudo kpo é jí.

LINLIN JEHOVAH TƆN LƐ KPO SƆGUDO TOWE KPO

20, 21. (a) Aniwu mǐ ka na ɖu vivǐ mɛɖesúsíninɔ tɔn ɖó bǎ ɖé mɛ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó awǎjijɛ enɛ ɖó bǎ ɖé mɛ dìn gbɔn?

20 Kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo wɛ mǐ ɖò nukún ɖó gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ wɛ. Gegě mǐtɔn wɛ ɖò nukún ɖó gbɛ̀ mavɔmavɔ ɖò palaɖisi ayikúngban jí tɔn ɖé mɛ wɛ. Ðò acɛkpikpa Axɔsuɖuto ɔ tɔn glɔ́ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ na vo sín aluwɛ e gɔ́ gbɛ̀ elɔ mɛ é sí. É ɖò wɛn ɖɔ enɛ gudo ɔ, gbɛtɔ́ lɛ tlɛ na kpó ɖò mɛɖesúsíninɔ yetɔn zán wɛ. Gbeta e kɔn mɛ ɖokpo ɖokpo na nɔ wá lɛ é na sɔgbe xá nǔ e nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ lɛ é, kpodo jlǒ tɔn lɛ kpo.

21 É ɖò wɛn ɖɔ mɛɖesúsíninɔ mɔhun na ɖó dogbó. Sɛ́n Jehovah tɔn lɛ kpo linlin tɔn lɛ kpo na xlɛ́ ali mɛɖéesɔ́hwetɔ́ lɛ ɖò nǔ e sɔgbe é kpo nǔ e nyla é kpo wiwa kɔn. Enɛ na víví, bo na hɛn awǎjijɛ ɖaxó kpo fífá e na túnflá é kpo wá. (Ðɛh. 37:11) Dìn hwɛ̌ ɔ, mǐ sixu ɖó awǎjijɛ enɛ ɖó bǎ ɖé mɛ, lobo sɔ́ linlin Jehovah tɔn lɛ dó ɖó mǐtɔn.

^ akpá. 12 Agawe ɖuɖú ɖò sunnu sín akɔn ɔ, “nǔwiwa ɖé wɛ bɔ hwɛhwɛ ɔ, ényɔ́watɔ́ ɔ nɔ ɖibla ɖò mɛ̌ bo nɔ junjɔn akɔn nú sunnu ɖé, lobo nɔ ɖò éɖée lilɛ wɛ.” É na sín lee nǔ ɔ jɛ gbɔn é wu bɔ è sixu kpɔ́n dó mɔ nǔbliblíwiwa e na byɔ ɖɔ è ni ɖó wěɖegbɛ́ hwɛɖiɖɔ tɔn ayǐ é ɖé. Klisanwun e ɖ’alɔ ɖò nǔwalɔ mɔhun mɛ é ɖé ɖó na ba alɔdó ɖò mɛxo agun tɔn lɛ gɔ́n.—Ja. 5:14, 15.

^ akpá. 14 Nǔwlanwlán, fɔtóo kpo video kpo ɖěɖee nɔ jlɛ́ lee è nɔ lɛ̀ aga gbɔn hlɛ́nhlɛ́n lɛ é sísɛ́ dó mɛ gbɔn alokan jí nyí nǔɖe bo nyla tawun. É sixu sín lee é syɛn sɔ́ é wu bɔ è na ɖó wěɖegbɛ́ hwɛɖiɖɔ tɔn ɖé ayǐ. Ðò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ ɔ, è nɔ jɛ gudo nú yɔkpɔvu ɖěɖee ɖ’alɔ ɖò nǔwalɔ enɛ mɛ lɛ é ɖò sɛ́n linu ɖɔ ye hu nǔbliblíwiwa sín hwɛ. Nú a na lɛ́ ɖó mɔjɛmɛ ɖevo lɛ d’eji hǔn, yì jw.org jí bo xà xóta: Les jeunes s’interrogent: Le sexting: que faut-il savoir? (Zǐn LA BIBLE ET VOUS > ADOLESCENTS.) Alǒ, lɛ̌ kpɔ́n xóta Comment parler des sextos à votre ado ɖò Réveillez-vous! novembre 2013 tɔn mɛ, wex. 4-5.

^ akpá. 16 È ko ɖɔ xó dó nǔgbododó Biblu tɔn ɖěɖee kúnkplá hun lɛ é jí ɖò wema mǐtɔn lɛ mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, kpɔ́n wema Lee A Na Hɛn Hwiɖée Ðò Wanyiyi Mawu Tɔn Mɛ Gbɔn É sín wexwɛ 246-249.