Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ðeji Dó Jehovah Wu Bá Nɔ Gbɛ̀!

Ðeji Dó Jehovah Wu Bá Nɔ Gbɛ̀!

‘Ðeji dó Jehovah wu kpo ayixa towe bǐ kpo. Ma ganjɛ nǔnywɛ hwiɖesunɔ tɔn wu ó.’—NǓX. 3:5.

HAN LƐ: 3, 8

1. Etɛwu mǐ bǐ ka ɖó hudo gbɔdónúmɛ tɔn?

MǏ BǏ wɛ ɖó hudo gbɔdónúmɛ tɔn. Vlafo adohu adohu, awakanmɛ kú mɛ kpo yajiji kpo wɛ gɔ́ gbɛzán mǐtɔn mɛ. Mǐ sixu lɛ́ ɖò xwi ɖí xá wuvɛ̌ ɖěɖee mɛxoxwe, azɔn alǒ kú mɛvívɛ́ ɖé tɔn nɔ hɛn wá lɛ é wɛ. Mɛ ɖevo lɛ tíìn ɖò mǐ mɛ bɔ è ɖò daka xò ye wu wɛ. Dakaxixo lɛlɛ̌ dó mǐ bo fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ. Nǔgbo wɛ ɖɔ mǐ kúdeji ɖɔ “hwenu vɛwǔ lɛ” nyí kúnnuɖenú e xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gbɛ̀ nɔ wɛ ɖò “azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ” é, bɔ azǎn ɖokpo ɖokpo ɖò wiwáyi wɛ ɔ, mǐ nɔ ɖò sisɛkpɔ gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ wɛ. (2 Tim. 3:1) É ɖò mɔ̌ có, mǐ sixu ko nɔte nú hwenu línlín bo na dó mɔ akpá Jehovah tɔn lɛ sín jijɛnu, gɔ́ na ɔ, wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ sixu ko lɛ́ ɖò jijɛji wɛ. Enɛ wu ɔ, fitɛ mǐ ka sixu mɔ gbɔdónúmɛ ɖè?

2, 3. (a) Etɛ mǐ ka tuùn dó Xabakuku wu? (b) Etɛwu mǐ ka na gbéjé wema Xabakuku tɔn ɔ kpɔ́n?

2 Bo na dó mɔ xósin ɔ ɔ, mi nú mǐ ni gbéjé wema Xabakuku tɔn kpɔ́n. Biblu tinmɛ doyidoslɔ́ gbɛzán Xabakuku tɔn tɔn kpo azɔ̌ e é wà é tɔn kpo ǎ có, wema e wu è ylɔ́ nyikɔ tɔn dó é nyí jɔtɛn akɔ́nkpinkpan tɔn ɖé. Nyikɔ tɔn sín tinmɛ sixu ko nyí “Mɛ Wu Títɛ́dó kpo Akpakpa Sɔ́ Mɛ Kpo.” Enɛ sixu ko ɖò gesí  dó lee Jehovah nɔ tɛ́ dó mɛ wu bo nɔ dó gbɔ nú mɛ gbɔn é, alǒ, ali e nu mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ nɔ tɛ́ dó wǔ tɔn kpo jiɖiɖe kpo ɖè é wɛ. Xabakuku ɖɔ xó nú Mawu bo kan nǔ e gɔ́ngɔ́n lɛ é byɔ ɛ. È na ɖɔ ɔ, é kan nǔ byɔ dó ta mǐtɔn mɛ ɖó Mawu sɔ́ d’ayi mɛ n’i bɔ é wlan xóɖɔɖókpɔ́ yetɔn ɖ’ayǐ wutu.—Xab. 2:2.

3 Xó vívɛ́ enɛ e nya e awakanmɛ kú é kpo Jehovah kpo ɖɔ é kɛɖɛ wɛ nyí nǔ e Biblu ɖɔ dó gbeyiɖɔ ɔ wu é. Wema enɛ nyí akpáxwé “nǔ e è ko wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɖ’ayǐ xóxó lɛ bǐ” é tɔn ɖé, bo ɖò Biblu mɛ “bonu mǐ na ɖó nukún nǔ gbɔn sɔxwixwe kpo [gbɔdónúmɛ] e Mawuxówema ɔ nɔ na mǐ ɔ kpo gblamɛ.” (Hlɔ. 15:4) Nɛ̌ wema Xabakuku tɔn ɔ ka sixu hɛn lè wá nú mǐɖesunɔ gbɔn? Enɛ sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tuùn nǔ e jiɖiɖe dó Jehovah wu nyí é. Gɔ́ na ɔ, nǔɖɔɖ’ayǐ Xabakuku tɔn na mǐ jiɖe ɖɔ yajiji kpo tagba lɛ kpo sixu ɖò finɛ có, mǐ na ɖó fífá ayi mɛ tɔn bɔ é na lɛ́ nɔ ayǐ. Mǐ ni hɛn enɛ dó ayi mɛ bo gbéjé doyidoslɔ́ ɖevo e ɖò wema Xabakuku tɔn mɛ lɛ é kpɔ́n.

NƆ YLƆ́ JEHOVAH

4. Etɛwu awakanmɛ ka kú Xabakuku?

4 Xabakuku 1:2, 3. Xabakuku nɔ gbɛ̀ ɖò hwenu e vɛwǔ bo syɛn tawun lɛ é mɛ. Wǔ kú i tawun, ɖó gbɛtɔ́ dídá dakaxotɔ́ lɛ wɛ lɛlɛ̌ dó è wutu. Hwetɛnu nǔnyanyawiwa yetɔn ka na vɔ dó? Etɛwu Jehovah ka nɔte nú táan tobutobu enɛ cobo wà nǔ? Nǔ agɔ kɛɖɛ jɛn Xabakuku nɔ mɔ bɔ tò tɔn mɛ nu lɛ nɔ wà bo nɔ lɛ́ dó ya nú mɛ. É mɔ alɔdómɛtɔ́ ɖě ǎ. Enɛ wu ɔ, ɖò táan baɖabaɖa enɛ lɛ mɛ ɔ, é ylɔ́ Jehovah ɖɔ é ni wá kɛnu dó xó ɔ mɛ. Xabakuku sixu ko jɛ linlin jí ɖɔ nǔ mɛtɔn kún ɖu ayi mɛ nú Jehovah ó. É cí ɖɔ Mawu kún yawǔ wà nǔ tlolo ó ɖɔhun. A ka mɔ hwiɖée ɖò ninɔmɛ mɛsɛntɔ́ vívɛ́ Mawu tɔn enɛ tɔn mɛ vlafo à?

5. Nǔkplɔnmɛ taji tɛ ka ɖò wema Xabakuku tɔn ɔ mɛ? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

5 Xabakuku sɔ́ ɖeji dó Jehovah wu ǎ ka wɛ à? É sɔ́ ɖó nǔɖiɖi nú akpá Mawu tɔn lɛ ǎ wɛ à? Eǒ, é nyí mɔ̌ ǎ! Tagba tɔn lɛ kpo linkpɔ́n tɔn lɛ kpo e é sɔ́ d’alɔ mɛ nú Jehovah, bɔ é ma nyí gbɛtɔ́ ǎ é xlɛ́ ɖɔ é kún jó gbè ɖò wuvɛ̌ mɛ ó. É ɖò wɛn ɖɔ é flú, ɖó é sixu tuùn ganmɛ Mawu tɔn, alǒ nǔ e wu Jehovah tin bɔ é ɖò ninɔmɛ vɛwǔ enɛ mɛ é ǎ wutu. Gbɔn gbè e Jehovah yí bɔ Xabakuku wlan linkpɔ́n tɔn lɛ ɖ’ayǐ é gblamɛ ɔ, Jehovah kplɔ́n nǔ taji ɖé mǐ, é wɛ nyí: Mǐ ɖó na ɖi xɛsi dó nǔ e ɖò ayi mɛ ɖu nú mǐ wɛ lɛ é alǒ nǔxokpɔ́n mǐtɔn lɛ ɖiɖɔ n’i wu ǎ. Nǔgbo ɔ, kpodo xomɛnyínyɔ́ kpo wɛ é ɖò byɔbyɔ mǐ wɛ ɖɔ mǐ ni nɔ ɖɔ nǔ e ɖò ayi mǐtɔn mɛ lɛ é bǐ nú emi ɖò ɖɛ mɛ. (Ðɛh. 50:15; 62:9) Nǔnywɛxó 3:5 gɔ́ wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ xó elɔ na, bo ɖɔ mǐ ni ‘ɖeji dó Jehovah wu kpo ayixa mǐtɔn bǐ kpo,’ bo “ma ganjɛ nǔnywɛ [mǐ]ɖesunɔ tɔn wu ó.” Xabakuku na ko tuùn xógbe enɛ lɛ, bo hɛn ye dó ayi mɛ.

6. Etɛwu ɖɛxixo ka ɖò taji?

6 Xabakuku ɖè afɔ nukɔntɔn ɔ bo sɛkpɔ Jehovah, ee nyí Xɔ́ntɔn ɖejid’ewu tɔn kpo Tɔ́ tɔn kpo é. Xabakuku sɔ́ ayi ɖó ninɔmɛ tɔn jí kpowun, bo ganjɛ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ éɖesunɔ tɔn wu ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é xoɖɛ dó linkpɔ́n tɔn lɛ kpo adohu adohu tɔn lɛ kpo tamɛ, bo gbɔn mɔ̌ mɛ bo sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ nú mǐ. Gɔ́ na ɔ, Jehovah Mɛ e nɔ sè ɖɛ é byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖeji dó emi wu, gbɔn nǔ e ɖò ayi mɛ ɖu nú mǐ wɛ lɛ é ɖiɖɔ nú emi ɖò ɖɛ mɛ gblamɛ. (Ðɛh. 65:3) Mɔ̌ wiwa na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ sinkɔn e Jehovah na na mǐ lɛ é, é wɛ nyí ɖɔ é na tɛ́ dó mǐ wu kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo, gbɔn ali xíxlɛ́ mǐ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo gblamɛ. (Ðɛh. 73:23, 24) Enyi wuvɛ̌ lɛ na bo syɛn gbɔn ɖebǔ ɔ, é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tuùn linlin tɔn lɛ. Ðɛ e mǐ nɔ xò kpo ayi bǐ kpo lɛ é nyí ɖokpo ɖò  nǔ e nɔ xlɛ́ hugǎn ɖɔ mǐ ɖeji dó Mawu wu lɛ é mɛ.

NƆ ÐÓTÓ JEHOVAH

7. Nɛ̌ Jehovah ka wà nǔ gbɔn ɖó adohu adohu Xabakuku tɔn wu?

7 Xabakuku 1:5-7. Ee Xabakuku sɔ́ linkpɔ́n tɔn lɛ kpo nǔ e ɖò ayi mɛ ɖu n’i wɛ lɛ é kpo dó alɔ mɛ nú Jehovah gudo é ɔ, é sixu ko kan lee Jehovah na wà nǔ gbɔn é byɔ éɖée. Ðó Jehovah nyí Tɔ́ wuvɛ̌sexámɛtɔ́ ɖé bo nɔ lɛ́ mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ mɛtɔn mɛ wutu ɔ, é gbɛ́ nǔ nú Xabakuku, ɖó vo e sà wɛ é ɖè dó nǔjɔnǔ mɛ é wu ǎ. Mawu tuùn ɖɔ xósusu wuvɛ̌ sise kpo aluwɛ kpo tɔn ɖé wɛ. Jehovah ɖɔ nǔ e na jɛ ɖò malin-malin mɛ é nú Xabakuku, ɖò xó e é ɖɔ tlɔlɔ dó Jwifu gǔfɔntɔ́ lɛ wu é mɛ. Xabakuku wɛ sixu ko nyí mɛ nukɔntɔn e Jehovah ɖɔ na ɖɔ dakaxixo enɛ sín vivɔnu ko sɛya bǐ é.

8. Etɛwu sinkɔn e Jehovah na é ka bú vo dó Xabakuku?

8 Jehovah xlɛ́ Xabakuku ɖɔ Emi ɖò gbesisɔmɛ bo na wà nǔɖe. Tó dindɔn nú gbɛtɔ́ dakaxotɔ́ kpo nǔnyanyawatɔ́ enɛ lɛ kpo ko sɛkpɔ. Xógbe “hwe mitɔn nu” e Jehovah zán é xlɛ́ ɖɔ hwɛɖɔzán ɔ na wá dandan ɖò gbeyiɖɔ ɔ hwenu, alǒ ɖò mɛ e kpo gbeyiɖɔ ɔ kpo nɔ gbɛ̀ ɖò hwe ɖokpo ɔ nu lɛ é hwenu. Sinkɔn Jehovah tɔn nyí nǔ e ɖó nukún wɛ Xabakuku ɖè é ɖebǔ ǎ. Sinkɔn enɛ jɛn ka nyí sinkɔn alěnina sín xósusu tɔn tɔn à? Nǔ e Jehovah ɖɔ n’i é na ko xlɛ́ ɖɔ yajiji Judáanu lɛ bǐ tɔn na fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ. * Dakaxotɔ́ hunnylatɔ́ wɛ nyí Kaludéenu (Babilɔnunu lɛ), ye tlɛ nɔ lɛ́ xò daka hú togun Xabakuku ɖesunɔ tɔn, ee tuùn nǔgbododó Jehovah tɔn lɛ vɔ́vɔ́ é. Etɛwu Jehovah ka zán akɔta pagáwun tɔn dakaxotɔ́ enɛ bonu é na dɔn awěxomɛ wá togun tɔn jí? Enyi a sè sinkɔn enɛ e Mawu na é gudo ɔ, nɛ̌ a ka na ko wà nǔ gbɔn?

9. Nǔ tɛ lɛ mɔ̌ Xabakuku ka sixu ko kanbyɔ éɖée?

9 Xabakuku 1:12-14, 17. Xabakuku mɔ nǔ jɛ mɛ ɖɔ Jehovah na zán Babilɔnu dó ɖɔ hwɛ xá nǔnyanyawatɔ́ e lɛlɛ̌ dó è lɛ é, bo lɛ́ dɔn tó nú ye, amɔ̌, nǔ ɔ lɛ́ kpó ɖò vo bú dó è wɛ. É ɖò mɔ̌ có, é sɔ́ éɖée hwe bo ɖɔ nú Jehovah ɖɔ É kpó ɖò “só” emitɔn nyí wɛ. (Sɛ́n. 32:4; Eza. 26:4) Kpo sɔxwixwe kpo wɛ Xabakuku kpò ɖò jiɖe ɖó dó wanyiyi Mawu tɔn kpo xomɛnyínyɔ́ tɔn kpo wu wɛ. Nǔ enɛ e jí gbeyiɖɔ ɔ kú dó é na ɛ jiɖiɖe bɔ é lɛ́vɔ ylɔ́ Jehovah. Etɛwu Mawu ka tin bɔ ninɔmɛ Judáa tɔn wá nyla sɔmɔ̌? Etɛwu é ma ka wà nǔ tlolo à? Etɛwu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ ka yí gbè bɔ wuvɛ̌ lɛ́ syɛn hú mɔ̌? Etɛwu é ka “tin” hwenu e nǔ nyanya ɖò nǔ ɖagbe jí ɖu ɖè wɛ é? É wɛ nyí “Mawu mímɛ́”; bɔ “nukún [tɔn] mɛ́ dín, bɔ nǔ nyanya nɔ nyɔ́ mɔ [n’i] ǎ.”

10. Etɛwu hweɖelɛnu ɔ, lee nǔ cí nú Xabakuku é ɔ, nǔ sixu cí mɔ̌ nú mǐ lɔ?

10 Hweɖelɛnu ɔ, lee nǔ cí nú Xabakuku é ɔ, nǔ sixu cí mɔ̌ nú mǐ lɔ. Mǐ nɔ ɖótó Jehovah. Mǐ nɔ ɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ bo nɔ xà Xó tɔn, bo nɔ lɛ́ kplɔ́n, bɔ enɛ nɔ na mǐ nukúnɖiɖó. Mǐ nɔ sè xó dó akpá tɔn lɛ wu gbɔn alixlɛ́mɛ e tutoblonunu tɔn nɔ na mǐ lɛ é gblamɛ. Amɔ̌, mǐ sixu nɔ kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Hwetɛnu wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ ka na vɔ dó?’ Etɛ nǔ e Xabakuku wá wà é ka sixu kplɔ́n mǐ?

NƆTE KPƆ́N JEHOVAH

11. Ee Xabakuku ɖótó Jehovah gudo é ɔ, etɛ jí é ka kú dó bo na wà?

11 Xabakuku 2:1. Xó e Jehovah ɖɔ kpo Xabakuku kpo é zɔ́n bɔ é ɖó fífá ayi mɛ tɔn. Enɛ wu ɔ, é kánɖeji bo na kpó ɖò te nɔ kpɔ́n Jehovah wɛ kpo jiɖiɖe kpo bonu é na wà nǔ. Enɛ nyí nǔwiwa tɛndo ɖokpo mɛ tɔn ɖé kpowun ǎ, ɖó ɖò nukɔnmɛ ɔ, é vɔ́ nǔ e jí é kú dó é ɖɔ bo ɖɔ ɖɔ emi “nɔ xwíi, bo ɖò nǔwamɛ sín azǎn ɔ nɔte kpɔ́n wɛ.” (Xab. 3:16) Mɛsɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ Mawu tɔn ɖevo lɛ xlɛ́ ɖɔ emi ɖeji bo xwè sɔ gbɔn mɔ̌, bo dó  wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni ma jó gbè dó te ninɔ bonu Jehovah ni wà nǔ wu ó.—Mi 7:7; Ja. 5:7, 8.

12. Etɛ lɛ nǔwiwa Xabakuku tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

12 Etɛ nǔ e jí Xabakuku kú dó é ka sixu kplɔ́n mǐ? Nukɔntɔn ɔ, mǐ ɖó na gɔn ɖɛ xò sɛ́dó Jehovah gbeɖé ǎ, enyi mɛtɛnkpɔn ɖebǔ na bo wá kpannukɔn mǐ ɔ nɛ. Wegɔ́ ɔ, mǐ ɖó na nɔ ɖótó nǔ e Jehovah ɖò ɖiɖɔ nú mǐ wɛ gbɔn Xó tɔn kpo tutoblonunu tɔn kpo gblamɛ lɛ é. Atɔngɔ́ ɔ, mǐ ɖó na nɔte kpɔ́n Jehovah kpo sɔxwixwe kpo, bo ɖeji dó wutu tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ é na ɖeɖɛ wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ ɖò hwetɔnnu. Xabakuku ɖɔhun ɔ, enyi mǐ nɔ ɖɔ xomɛ nú Jehovah bo nɔ ɖótó è kpo sɔxwixwe kpo ɔ, mǐɖesu na ɖó fífá ayi mɛ tɔn e na zɔ́n bɔ mǐ na dɛ é. Nukúnɖiɖó mǐtɔn na na hlɔnhlɔn sɔ e mǐ xwè é, mɔ̌ mɛ ɔ, mɛtɛnkpɔn ɖebǔ na bo kpannukɔn mǐ ɔ, mǐ na ɖó xomɛhunhun. Nukúnɖiɖó nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖeji ɖɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ na wà nǔɖe.—Hlɔ. 12:12.

13. Jiɖe na mɛ xomɛnyínyɔ́ tɔn tɛ mǐ ka mɔ ɖò Xabakuku 2:3 mɛ?

13 Xabakuku 2:3. É ɖò wɛn ɖɔ gbeta e kɔn Xabakuku wá bo na nɔte é nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ. Ninɔmɛ baɖabaɖa e mɛ Xabakuku ɖè é ɔ, Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ tuùn ganji. Enɛ wu ɔ, Mawu gbɔn wanyiyi kpo xomɛnyínyɔ́ kpo gblamɛ bo dó gbɔ nú gbeyiɖɔ ɔ lobo na ɛ jiɖe ɖɔ é na mɔ sinkɔn nú nǔ e é kanbyɔ dó nǔjɔnǔ mɛ lɛ é. É na vo ɖò adohuhu tɔn lɛ bǐ sí ɖò malin-malin mɛ. È na ɖɔ ɔ, Mawu ɖò ɖiɖɔ n’i wɛ ɖɔ: “Xwè sɔ, ɖeji dó wǔ yè. Enyi é na bo cí ɖɔ nǔ e un ɖɔ é ɖò lɛjɛlɛjɛ dán wɛ ɔ, é ka na jɛ jɛn wɛ.” Jehovah flín i ɖɔ Emi ko ɖó hwenu ɖé, bɔ akpá e emi dó lɛ é na jɛnu. É ɖè wě xá Xabakuku ɖɔ é ni nɔte bonu linlin Emitɔn lɛ na jɛnu. Wǎgbɔ tɔn ɔ, gbeyiɖɔ ɔ sɔ́ flú ǎ.

Etɛwu mǐ ka kánɖeji bo na zán nǔwukpíkpé mǐtɔn bǐ dó sɛn Jehovah? (Kpɔ́n akpáxwé 14gɔ́ ɔ)

14. Ðò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ ɔ, etɛ jí mǐ ka ɖó na kú dó?

14 Te ninɔ kpɔ́n Jehovah kpo sɔxwixwe kpo, gɔ́ nú ayi sísɔ́ ɖó nǔ e ɖɔ nú mǐ wɛ é ɖè lɛ é jí ganji na na mǐ ganjɛwu, lobo na lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖó fífá ayi mɛ tɔn, enyi wuvɛ̌ lɛ kpo ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ kpo na bo kpannukɔn mǐ ɔ nɛ. Jezu dó zǒgbe jí ɖɔ mǐ sixu ɖeji dó Jehovah wu ɖɔ é wɛ nyí Ganmɛjinɔtɔ́ Ðaxó ɔ, lé mǐ ni ma sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó ‘hwenu alǒ ganmɛ’ e Mawu ma ɖexlɛ́ ǎ é jí ó. (Mɛ. 1:7) Enɛ wu ɔ, mǐ na jó gbè ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, kpo mɛɖéesɔ́hwe, nǔɖiɖi, gɔ́ nú sɔxwixwe kpo wɛ mǐ na nɔte, bo na zán hwenu mǐtɔn kpodo nǔnywɛ kpo gbɔn nǔwukpíkpé mǐtɔn bǐ zinzan dó sɛn Jehovah gblamɛ.—Mak. 13:35-37; Ga. 6:9.

JIÐIÐE DÓ JEHOVAH WU NA ZƆ́N BƆ È NA MƆ GBƐ̀ KPO SƆGUDO SUSUNƆ ÐÉ KPO

15, 16. (a) Akpá agbɔ̌nɖowǔnanɔ tɛ mǐ ka sixu mɔ ɖò wema Xabakuku tɔn mɛ? (b) Etɛ akpá enɛ lɛ ka kplɔ́n mǐ?

15 Jehovah d’akpá nú hwɛjijɔnɔ ɖěɖee nɔ ɖeji dó wǔ tɔn lɛ é ɖɔ: “Hwɛjijɔnɔ ɔ, é nɔ nɔ gbɛ̀ gbɔn nǔɖiɖi tɔn gblamɛ,” bɔ ‘mɛ e na tuùn susu Jehovah tɔn ɖò ayikúngban jí lɛ na sukpɔ́ sin e ɖò xù mɛ é ɖɔhun.’ (Xab. 2:4, 14) Nǔgbo ɔ, Mawu na sɔ́ gbɛ̀ dó d’ajɔ mɛ ɖěɖee nɔ ɖeji dó wǔ tɔn kpo sɔxwixwe kpo lɛ é.

16 Enyi è xà Xabakuku 2:4 tlolo ɔ, è sixu mɔ ɖɔ akpá e ɖ’emɛ é cí xó kpaa ɖé ɖɔhun kpowun. Amɔ̌, mɛsɛ́dó Pɔlu mɔ jiɖe na mɛ Jehovah tɔn dó mɔ nǔ e ɖò taji tawun é, bɔ é sín enɛ wu bɔ é ɖè xó sín wemafɔ enɛ mɛ azɔn atɔn. (Hlɔ. 1:17; Ga. 3:11; Ebl. 10:38) Enyi hwɛjijɔnɔ na bo ɖò wuvɛ̌ ɖebǔ mɛ ɔ, nǔɖiɖi kpo jiɖiɖe tɔn kpo na zɔ́n bɔ é na nɔ gbɛ̀ bo na mɔ lee linlin Mawu tɔn lɛ na jɛnu gbɔn é. Jehovah ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ mɔ nǔ zɛ ninɔmɛ e mɛ mǐ ɖè égbé é wu.

17. Jiɖiɖe tɛ lɛ wema Xabakuku tɔn ka na mǐ?

17 Nǔkplɔnmɛ agbɔ̌nɖowǔnanɔ ɖé ɖò wema Xabakuku tɔn mɛ nú mǐ mɛ ɖěɖee ɖò  gbɛ̀ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ lɛ é bǐ. Jehovah dó gbɛ̀ ninɔ sín akpá nú hwɛjijɔnɔ ɖebǔ e ɖó nǔɖiɖi n’i, bo lɛ́ ɖeji dó wǔ tɔn é. Mi nú mǐ ni kpó ɖò hlɔnhlɔn na nǔɖiɖi e mǐ ɖó nú Mawu é kpo jiɖe e mǐ ɖó dó wutu tɔn é kpo wɛ, enyi wuvɛ̌ kpo adohu adohu lɛ kpo na bo wá kpannukɔn mǐ ɔ nɛ. Jehovah gbɔn Xabakuku sín yɛkan mɛ, bo na jiɖe mǐ ɖɔ emi na nɔ gudo nú mǐ, lobo na lɛ́ hwlɛn mǐ gán. Kpodo xomɛnyínyɔ́ kpo wɛ é ɖò byɔbyɔ mǐ wɛ ɖɔ mǐ ni ɖeji dó emi wu, bo nɔte kpɔ́n hwenu e emi ɖó é kpo sɔxwixwe kpo, é wɛ nyí hwenu e mɛsɛntɔ́ tɔn awǎjijɛnɔ ee lɛ́ nyí mɛfífá lɛ é na gɔ́ ayikúngban ɔ bǐ jí ɖò Axɔsuɖuto tɔn glɔ́ é.​—Mat. 5:5; Ebl. 10:36-39.

JIÐIÐE DÓ JEHOVAH WU KPO XOMƐHUNHUN KPO

18. Nɛ̌ xó Jehovah tɔn lɛ ka wà ɖagbe nú Xabakuku gbɔn?

18 Xabakuku 3:16-19. Xó Jehovah tɔn wà ɖagbe nú Xabakuku tawun. É nɔ lin tamɛ dó nǔjiwǔ ɖěɖee Jehovah ko wà dó togun tɔn takúnmɛ wá yì lɛ é jí. Dìn ɔ, é sixu bló bɔ jiɖiɖe tɔn na lɛ́ jɛ yɔyɔ̌. É tuùn ɖɔ Jehovah na wà nǔɖe ɖò malin-malin mɛ! Gbeyiɖɔ ɔ tuùn ɖɔ wuvɛ̌ emitɔn lɛ sixu lɛ́ nɔ ayǐ nú táan ɖé có, jiɖe enɛ ka dó gbɔ n’i. Nǔ e Xabakuku xò kpɔ́n kpo hwɛ tɔn jijɔ kpo é wá huzu, bɔ é ɖó jiɖiɖe e ma xò ǎ é dó hlɔnhlɔn mɛhwlɛngán tɔn Jehovah tɔn wu. É zán xógbe jiɖiɖe tɔn manawɔn ɖé, bɔ é sixu ko nyí ɖokpo ɖò xógbe jiɖiɖe tɔn manawɔn hugǎn e gbɛtɔ́ zán kpɔ́n lɛ é mɛ. Akɔwé ɖé lɛ lin ɖɔ wemafɔ 18gɔ́ ɔ sín tinmɛ tlɔlɔ wɛ nyí “Un na lɔ́n yì jǐ dó j’awǎ ɖò Aklunɔ mɛ; un na lɛlɛ̌ kpo xomɛhunhun kpo ɖò Mawu mɛ.” Jiɖe agbɔ̌nɖowǔnanɔ tɛ ɖíe enɛ na mǐ bǐ è! Akpá ɖagbeɖagbe lɛ kɛɖɛ wɛ Jehovah dó nú mǐ ǎ, loɔ, é lɛ́ na mǐ jiɖe ɖɔ emi ɖò azɔ̌ wà wɛ wunnawúnná bonu linlin ɖaxó emitɔn na dó jɛnu.

19. Nɛ̌ mǐ ka sixu mɔ gbɔdónúmɛ Xabakuku tɔn ɖɔhun gbɔn?

19 É ɖò wɛn ɖɔ wɛn taji e ɖò wema Xabakuku tɔn mɛ é wɛ nyí ɖɔ è ni ɖeji dó Jehovah wu. (Xab. 2:4) Enyi mǐ nɔ na hlɔnhlɔn kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é gbɔn nǔ elɔ lɛ wiwa gblamɛ ɔ, mǐ sixu ɖó jiɖiɖe enɛ, bo lɛ́ hɛn wu: (1) kanɖiɖó dó ɖɛxixo wu bo nɔ ɖɔ adohu adohu kpo linkpɔ́n mǐtɔn lɛ kpo nú Jehovah; (2) ayi sísɔ́ ɖó Xó Jehovah tɔn kpo alixlɛ́mɛ ɖebǔ e tutoblonunu tɔn nɔ na mǐ lɛ é kpo jí céɖécéɖé; (3) te ninɔ kpɔ́n Jehovah kpo gbejininɔ kpo kpodo sɔxwixwe kpan. Nǔ e Xabakuku wà é nɛ. É bɛ́ wema tɔn wlanwlan kpo aluwɛ kpo, bo ka wá fó kpo jiɖe kpo kpodo xomɛhunhun kpan. Mi nú mǐ ni xwedó kpɔ́ndéwú enɛ e sɔ́ akpakpa mɛ é, mɔ̌ mɛ ɔ, mǐɖesu sixu mɔ ɖɔ Jehovah tɛ́ dó mǐ wu tɔ́ ɖé ɖɔhun! Gbɔdónúmɛ ɖaxó tɛ mǐ ka sixu mɔ ɖò gbɛ̀ elɔ e d’ablu é mɛ?

^ akpá. 8 Xabakuku 1:5 zán xókwín “mi” ɔ dó xlɛ́ ɖɔ kún súsú dó nú mɛ enɛ kan Judáanu lɛ bǐ.