ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Novembre 2018

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 31 décembre 2018 jɛ 3 février 2019 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

“Xɔ Nǔgbo, Bo Ma Sà Gbeɖé Ó”

Etɛ ka nyí tinmɛ è ni xɔ nǔgbo tɔn? Nú mǐ xɔ gudo ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu hɛn gbánwúngbánwún gbɔn?

‘Un Na Xwedó Nǔgbo Towe Dó Wà Nǔ Na’

Nɛ̌ mǐ ka sixu dó hlɔnhlɔn hlɔnhlɔn jí nú kán e mǐ kánɖeji bo na tɛ́ dó nǔgbo xɔ akwɛ e Jehovah kplɔ́n mǐ é wu gbɔn?

Ðeji Dó Jehovah Wu Bá Nɔ Gbɛ̀!

Wema Xabakuku tɔn sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nɔ xwíi, enyi tagba lɛ na bo ɖò finɛ ɔ nɛ.

Mɛ̌ ka Ðò Linlin Towe Huzu Wɛ?

Nɛ̌ Jehovah ka sixu huzu linlin mǐtɔn lɛ, bɔ é ma na nyí gbɛtɔ́ wɛ na wà mɔ̌ ǎ gbɔn?

A ka Ðò Linlin Jehovah Tɔn lɛ Sɔ́ Dó Ðó Towe Wɛ À?

Etɛ mǐ ka sixu wà bɔ linlin gbɛ̀ elɔ tɔn lɛ ma na huzu mǐ ǎ?

Xomɛnyínyɔ́: Jijɔ ɖé Wɛ, Bɔ È Nɔ Ðexlɛ́ Ðò Xó kpo Nǔwiwa kpo Mɛ

Xomɛnyínyɔ́ nyí akpáxwé nǔ e gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn nɔ na mɛ é tɔn ɖé. Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔnǔ nú jijɔ ɖagbeɖagbe enɛ gbɔn?

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí Ðagbewatɔ́ ee xó Jezu ɖɔ ɖò zǎn e jɛ nukɔn nú kú tɔn é mɛ é?

Nǔnina Tɛ Mǐ Ka Sixu Na Jehovah?

Etɛ ka nyí “dɔkun” e xó è ɖɔ ɖò Nǔnywɛxó 3:9 mɛ é? Nɛ̌ mǐ ka sixu zán ye dó sinsɛn-biblo nǔgbo ɔ sín nukɔn yiyi tamɛ gbɔn?