Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“Mɛ E Nɔ Na Nǔ Mɛ ɔ, È Na Na Nǔ I Bɔ É Na Sukpɔ́”

“Mɛ E Nɔ Na Nǔ Mɛ ɔ, È Na Na Nǔ I Bɔ É Na Sukpɔ́”

SÍN hwexónu wɛ vɔsisa lɛ ko nyí nǔ taji ɖé ɖò sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ mɛ. Izlayɛli-ví lɛ nɔ savɔ̌ kanlin tɔn lɛ, bɔ è tuùn Klisanwun lɛ ganji ɖɔ ye nɔ “kpa susu nú Mawu dó savɔ̌ n’i” hwebǐnu. Amɔ̌, vɔsisa ɖevo lɛ tíìn, bo nɔ nyɔ́ Mawu nukúnmɛ. (Ebl. 13:15, 16) Vɔsisa enɛ lɛ nɔ na mɛ awǎjijɛ kpo nyɔna lɛ kpo lee kpɔ́ndéwú elɔ lɛ na xlɛ́ gbɔn é.

Ana e nyí Mawu sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ hwexónu tɔn ɖé é ɖò vǐ sunnu ɖé ba wɛ nukún myamya, amɔ̌, é nyí wɛnsinɔ. É xoɖɛ sɛ́dó Jehovah bo d’akpá n’i ɖɔ nú é na emi vǐ sunnu ɖé ɔ, emi “na sɔ́ vǐ ɔ ɖó vo [n’i], bɔ é na nyí [étɔn] kúgbe gbɛgbe.” (1 Sam. 1:10, 11) Nugbǒ ɔ, Ana wá mɔ xò bo jì vǐ sunnu ɖé, bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ Samuwɛli. Ee Samuwɛli ɖè anɔ̌ gudo é ɔ, Ana kplá ɛ yì Goxɔ ɔ mɛ lee é ko d’akpá tɔn gbɔn é. Jehovah dó nú Ana ɖó gbigbɔ mɛɖée sísɔ́ dó savɔ̌ tɔn tɔn wu. È jɔwu i b’ɛ lɛ́ wá jì vǐ atɔ́ɔ́n, bɔ Samuwɛli huzu gbeyiɖɔ ɖé kpo Biblu wlantɔ́ ɖé kpo.​—1 Sam. 2:21.

Ana kpo Samuwɛli kpo ɖɔhun ɔ, è jɔwu Klisanwun lɛ ɖò égbé, bonu ye na zán gbɛzán yetɔn nú sinsɛnzɔ́ Gbɛɖotɔ́ yetɔn tɔn. Jezu d’akpá ɖɔ vɔ̌ ɖebǔ e mǐ sá bo dó sɛ̀n Jehovah é ɔ, é na sú axɔ́ tɔn mǐ b’ɛ na túnflá.​—Mak. 10:28-30.

Ðò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, è tuùn Klisanwun nyɔnu e è nɔ ylɔ ɖɔ Dɔkasi é ganji, ɖó é nyí “nyɔnu ɖagbewatɔ́ ɖé bo nɔ d’alɔ wamamɔnɔ lɛ” wutu. Amɔ̌, é blawu ɖɔ “é bɛ́ azɔn, lobo kú” bɔ agun ɔ bǐ byɔ aluwɛ mɛ. Hwenu e ahwanvu lɛ sè ɖɔ Piyɛ́ɛ ɖò xá ɔ mɛ é ɔ, ye byɔ ɛ ɖɔ é ni kɛnklɛn bo wá tlolo. Dǒ nukún awǎjijɛ e ye na ko ɖó é mɛ kpɔ́n hwenu e Piyɛ́ɛ wá bo fɔ́n Dɔkasi sín kú é; azɔn nukɔntɔn e mɛsɛ́dó ɖé fɔ́n mɛ sín kú é nɛ! (Mɛ. 9:36-41) Mawu wɔn vɔ̌ e Dɔkasi sá lɛ é ǎ. (Ebl. 6:10) È wlan tan alɔhundonanǔmɛ tɔn tɔn dó Xó Mawu tɔn mɛ b’ɛ nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé bɔ mǐ na xwedó.

Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, mɛsɛ́dó Pɔlu zé kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ bo nɔ zán táan tɔn bo nɔ lɛ́ xlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ lɛ tɔn ɖu ayi mɛ nú emi. Ee Pɔlu ɖò nǔ wlan sɛ́dó nɔví Kɔlɛnti tɔn lɛ wɛ é ɔ, é ɖɔ: “Nyɛ ɔ, é na hun xomɛ nú mì ɖɔ má zán nǔ e un ɖó ɔ bǐ, bo zán nyɛɖesunɔ dó dó alɔ mi na.” (2 Kɔ. 12:15) Nǔ e Pɔlu mɔ kpɔ́n é zɔ́n bɔ é mɔ ɖɔ è sɔ́ mɛɖée dó savɔ̌ dó takún mɛ ɖevo lɛ tɔn mɛ ɔ, é kún nyí awǎjijɛ kɛɖɛ wɛ é nɔ hɛn wá nú mɛ ó, loɔ, taji bǐ ɔ wɛ nyí ɖɔ è nɔ mɔ nyɔna Jehovah tɔn, bɔ nǔ mɛtɔn nɔ lɛ́ nyɔ́ nukún tɔn mɛ.​—Mɛ. 20:24, 35.

É ɖò gaàn ɖɔ enyi mǐ zán hwenu mǐtɔn kpo hlɔnhlɔn mǐtɔn kpo, bo dó xò nukɔnyiyi nǔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ tɔn sín kàn, bo lɛ́ nɔ gudo nú nùɖitɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ ɔ, é nɔ víví nú Jehovah. Amɔ̌, ali ɖevo lɛ ka lɛ́ ɖè bɔ mǐ sixu gbɔn dó nɔ gudo nú Axɔsuɖuto jijlazɔ́ ɔ à? Ɛɛn! Gɔ́ nú tagba jijɛ wanyiyi tɔn mǐtɔn lɛ ɔ, mǐ sixu kpa Mawu gbɔn nǔ e mǐ na na kpo jlǒ kpo lɛ é gblamɛ. È nɔ zán ye dó nɔ gudo nú nukɔnyiyi wɛnɖagbejijlazɔ́ e wà wɛ è ɖè gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, b’ɛ nɔ byɔ ɖɔ è ni d’alɔ mɛsɛ́dó lɛ, kpo mɛ ɖevo ɖěɖee ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn bunɔ ɖé mɛ lɛ é kpo é. Gɔ́ na ɔ, è nɔ lɛ́ zán dó sɔnǔ nú wema lɛ kpo video lɛ kpo, bo nɔ lɛ́ zán dó lilɛ ye dó gbè ɖevo lɛ mɛ, è nɔ zán dó d’alɔ mɛ ɖò fí e adla j’ayǐ ɖè lɛ é, bɔ é nɔ lɛ́ d’alɔ bɔ è nɔ gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn yɔyɔ̌ lɛ. Mǐ sixu ɖeji ɖɔ “mɛ e nɔ na nǔ mɛ ɔ, è na na nǔ i bɔ é na sukpɔ́.” Gɔ́ na ɔ, nú mǐ na nǔ xɔ akwɛ mǐtɔn lɛ Jehovah ɔ, susu kpa n’i wɛ mǐ ɖè nɛ.​—Nùx. 3:9; 11:25.