Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A ka Na Hɛn Nǔ E È Wlan Ð’ayǐ lɛ É Dó Ayi Mɛ À?

A ka Na Hɛn Nǔ E È Wlan Ð’ayǐ lɛ É Dó Ayi Mɛ À?

“È wlan nǔ enɛ lɛ . . . bo na dó kplɔ́n nǔ mǐ na; ɖó hwenu e mǐ ɖè dìn ɔ, hwenu lɛ sín vivɔ ko sɛya.”1 KƆ. 10:11.

HAN LƐ: 11, 61

1, 2. Etɛwu mǐ ka na gbéjé axɔsu Judáa tɔn ɛnɛ sín kpɔ́ndéwú kpɔ́n?

ENYI a mɔ bɔ mɛɖé ɖíɖí nǔ bo j’ayǐ ɖò ali ɖé jí ɔ, a na cɔ́ hwiɖée hwenu e a na ɖò ali ɖokpo ɔ jí gbɔn wɛ é à cé? Tamɛ linlin dó nùwanyido mɛ ɖevo lɛ tɔn jí sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nyì alɔ nú nùwanyido ɖokpo ɔ lɛ. Nǔ ɖokpo ɔ wɛ é nɔ nyí ɖò gbigbɔ lixo. Mǐ sixu kplɔ́n nǔ gègě dó nùwanyido mɛ ɖevo lɛ tɔn wu, kaka jɛ ɖěɖee è wlan dó Biblu mɛ lɛ é jí.

2 Axɔsu Judáa tɔn ɛnɛ e wu è ɖɔ xó dó ɖò xota e wá yì é mɛ lɛ é sɛ̀n Jehovah kpo ayi yetɔn bǐ kpo. É ɖò mɔ̌ có, ye wà nǔ syɛnsyɛn ɖé lɛ nyì dò. Etɛ nǔ e gbò ye lɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ? Nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ nú nùwanyido mɔhun ɖé gbɔn? Tamɛ linlin dó kpɔ́ndéwú enɛ lɛ jí na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu nǔ ɖěɖee è ko wlan ɖ’ayǐ xóxó nú kplɔ́n mǐtɔn lɛ é sín lè.Hlɔmanu lɛ 15:4.

JIÐIÐE DÓ NÙNYWƐ GBƐTƆ́ TƆN WU NƆ DƆN AWEXOMƐ WÁ

3-5. (a) Asa sɛ̀n Jehovah kpo ayi tɔn bǐ kpo có, tagba tɛ é ka mɔ? (b) Etɛ ka sixu ko zɔ́n bɔ Asa ɖeji dó gbɛtɔ́ lɛ wu hwenu e Baeca huzu kpannukɔn Judáa é?

3 Mǐ nú mǐ ni gbéjé kpɔ́ndéwú Asa tɔn kpɔ́n hwɛ̌, ba kpɔ́n  lee Xó Mawu tɔn sixu xlɛ́ ali mǐ gbɔn é. Asa ɖeji dó Jehovah wu hwenu e Etiopíinu livi ɖokpo wá tɔn ahwan Judáa é, amɔ̌, hwenu e Baeca Izlayɛli xɔsu ɔ jɛ ahoho mɛ̀ lɛlɛ̌ dó Hlama e sɛkpɔ ayikúngban Asa tɔn lɛ é jí é ɔ, é sɔ́ ɖeji dó Jehovah wu ǎ. (2 Tan 16:1-3) Ðò ninɔmɛ ɖevo mɛ ɔ, Asa ɖeji dó nùnywɛ éɖesunɔ tɔn wu bo dó akwɛ nu nú Axɔsu Silíi tɔn Bɛni-Hadadi bonu é ni tɔ́n ahwan Baeca. Asa sín wlɛnwín ka kpa ɛ à? Biblu ɖɔ: “Ee Baeca sè mɔ̌ ɔ, é ɖó ahoho e . . . mɛ̀ lɛ́ dó Hlama wɛ é ɖè ɔ te, bo ɖó azɔ̌ e wà wɛ é ɖè lɛ bǐ te.” (2 Tan 16:5) É cí ɖɔ wlɛnwín Asa tɔn w’azɔ̌ ɖɔhun!

4 Amɔ̌, nǔ enɛ e Asa wà é ɔ, nɛ̌ Jehovah ka mɔ gbɔn? Mawu sɛ́ ɖɛ̌mɛnu tɔn Hanani dó b’ɛ yí gbɛ́ nǔ nú Asa ɖó jiɖe e é ma ɖó dó Jehovah wu ǎ é wutu. (Xà 2 Tan 16:7-9.) Hanani ɖɔ: “Enɛ wu ɔ, ahwan fun wɛ jɛn a na nɔ ɖè.” Baeca lɛkɔ nugbǒ; amɔ̌, ahwanfunfun sɔ́ nɔ zɔ nú Asa kpo togun tɔn kpo kaka cobonu gǎn ɖuɖu tɔn fó ǎ.

5 Lee mǐ mɔ gbɔn ɖò xota e wá yì é mɛ é ɔ, Mawu gbéjé ayi Asa tɔn kpɔ́n bo wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ é sɛ̀n emi kpo ayi tɔn bǐ kpo. (1 Axɔ. 15:14) Ðò Mawu nukúnmɛ ɔ, sɔ́ e Asa sɔ́ éɖée jó n’i é sɔgbe kpo nǔ e ba wɛ é ɖè ɖò gbɛtɔ́ sí é kpo. É ɖò mɔ̌ có, é ɖó na sún xlonɔnú e é wà é sín sìn. Hwenu e Asa kpé nǔ xá Baeca é ɔ, etɛ ka sísɛ́ ɛ bɔ é ɖeji dó gbɛtɔ́ lɛ wu, é wɛ nyí Bɛni-Hadadi kpo éɖesunɔ kpo, b’ɛ ma nyí dó Jehovah wu ǎ? É na ko lin ɖɔ nǔwiwa dó nyanɛ́nyanɛ́ gbè mɛ alǒ wě ɖiɖe ahwanfunfun tɔn na w’azɔ̌ hú alɔdo biba ɖò Jehovah gɔn wɛ à? Mɛɖé wɛ na ko kplɔ́n ɛ nǔ nyanya wɛ zɔ́n bɔ é lin nǔ gbɔn mɔ̌ à?

6. Etɛ nùwanyido Asa tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ? Na kpɔ́ndéwú ɖé.

6 Tan Asa tɔn ka na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na gbéjé lee mǐ nɔ wà nǔ gbɔn é kpɔ́n à? Hwenu e tagba e sixu cí nǔ e hugǎn mǐ lɛ é ɖɔhun na kpannukɔn mǐ é ɔ, é sixu bɔwǔ bɔ mǐ na mɔ ɖɔ mǐ ɖó na ɖeji dó Jehovah wu. Amɔ̌, hwenu e mǐ ɖó na ɖí xwi xá tagba e hwe hú mɔ̌ lɛ é ayihɔngbe ayihɔngbe é ɔ, etɛ mǐ ka nɔ wà? Linlin gbɛtɔ́ lɛ tɔn wɛ mǐ nɔ xwedó bo nɔ ba na ɖeɖɛ tagba lɛ lee mǐɖesunɔ lin gbɔn é à? Alǒ mǐ nɔ ba nugbodòdó Biblu tɔn lɛ, bo nɔ tɛnkpɔn bo nɔ xwedó ye dó ɖexlɛ́ gbɔn mɔ̌ ɖɔ mǐ ɖeji dó lee Jehovah nɔ ɖeɖɛ tagba lɛ gbɔn é wu wɛ à? Ði kpɔ́ndéwú ɔ, xwédo towe sixu klán gbè xá we dó kplé lɛ yiyi alǒ kpléɖókpɔ́ ɖé yiyi wu hweɖelɛnu. A byɔ Jehovah ɖɔ é ni xlɛ́ ali emi, bo d’alɔ emi bonu emi na mɔ nukúnnú jɛ lee emi sixu ɖeɖɛ tagba ɔ ɖò alixo e nyɔ́ hugǎn é mɛ gbɔn é. Enyi azɔ̌ gblé dó we, bɔ ɖevo mimɔ vɛwǔ nú we ɔ ka lo? Hwenu e a na ɖò azɔ̌ xó ɖɔ xá mɛ e sixu yí we dó azɔ̌mɛ é ɖé wɛ é ɔ, a ka na ɖɔ n’i ɖɔ emi na kpó ɖò kplé lɛ yì wɛ ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ à? Ðebǔ wɛ tagba ɔ na bo nyí ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni hɛn xó e ɖɛhan wlantɔ́ ɔ ɖɔ é ayi mɛ, é ɖɔ: “Sɔ́ gbɛ̀ towe jó nú Mawu Mavɔmavɔ, ganjɛ wu tɔn, é na wà azɔ̌ tɔn.”Ðɛh. 37:5.

ETƐ GBƐ̌ NYANYA LƐ DIDO KA SIXU WÀ DÓ WU WE?

7, 8. Etɛ lɛ Jozafati ka wà nyì dò? Etɛ mɛ ye ka tɔ́n kɔ dó? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

7 Jozafati vǐ sunnu Asa tɔn ɔ ka lo? É ɖó jujɔ ɖagbe gègě. Ðó Jozafati ɖeji dó Jehovah wu wutu ɔ, é wà ɖagbe gègě. É ɖò mɔ̌ có, é lɔmɔ̌ wá gbeta xlonɔ tɔn lɛ kɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é jɛ akɔ xá Akabu Axɔsu nyanya axɔsuɖuto totaligbé tɔn ɔ tɔn gbɔn alɔwliwli gblamɛ. Gbeyiɖɔ Micée gb’akpá nú Jozafati có, é yí gɔ́ nú Akabu bɔ ye yì fun ahwan xá Silíinu lɛ. Ðò  ahwangbenu ɔ, kpɛɖé wɛ kpò bɔ è na hu Jozafati. Enɛ gudo ɔ, é lɛkɔ wá Jeluzalɛmu. (2 Tan. 18:1-32) Enɛ wu ɔ, gbeyiɖɔ Jehu kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Etɛwu wɛ a yì gɔ́ alɔ nú nǔnyanyawatɔ́? È na yí wǎn nú mɛ e gbɛ́ wǎn nú Mawu Mavɔmavɔ lɛ wɛ à?”2 Tan 19:1-3.

8 Nǔ enɛ ka kplɔ́n nǔ Jozafati à? É kpó ɖò biba wɛ bo na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ có, é cí ɖɔ nǔ e gbò è ɖò gbɛ̌dido xá Akabu mɛ é kpo akpágbánúmɛ Jehu tɔn kpo kún kplɔ́n nǔ i ó ɖɔhun. Jozafati lɛ́ jɛ akɔ xlonɔ tɔn ɖevo. Dìn tɔn ɔ, é kpo Akabu sín vǐ Akaziasi e nyí kɛntɔ́ Mawu tɔn é kpo wɛ. Jozafati kpo Akaziasi kpo ɖó gbè kpɔ́ bo bló tɔjihun ɖaxó ɖaxó lɛ, amɔ̌ tɔjihun lɛ gbà bo sɔ́ sixu yì tomɛ lee ye jló gbɔn é ǎ.2 Tan 20:35-37.

9. Nɛ̌ gbɛ̌ nyanya dido ka sixu wà nǔ dó gbɛzán mǐtɔn bǐ wu gbɔn?

9 Tan Jozafati tɔn lɛ xixa ɖó na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na gbéjé gbɛzán mǐɖesunɔ tɔn kpɔ́n. Gbɔn nɛ̌ é? Axɔsu ɖagbe wɛ Jozafati nyí. É wà nǔ e jlɔ́ é bo “sɛ̀n Mawu Mavɔmavɔ kpo ayixa tɔn bǐ kpo.” (2 Tan 22:9) É ɖò mɔ̌ có, gbɛ̌ nyanya lɛ dido gɔn nǔ wá dó wǔ tɔn ǎ. Flín nùnywɛxó elɔ e gosin Mawu gɔn é: “A dó nùnywɛtɔ́ há ɔ, a na huzu nùnywɛtɔ́; a ka dó xlonɔ há ɔ, a na wà nǔ dó hwiɖée wu.” (Nùx. 13:20) Ðò ali ɖé nu ɔ, mǐ sixu ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na d’alɔ jlǒɖotɔ́ lɛ bonu ye na wá nugbǒ ɔ mɛ. Amɔ̌, gbɛ̌dido e ma ɖò dandan ǎ é bɔ Jozafati dó xá Akabu é ɖibla dɔn kú wá n’i. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, awovinú wɛ é nyí ɖɔ mǐ ni dó gbɛ̌ e ma ɖò dandan é xá mɛ e ma nɔ sɛ̀n Jehovah ǎ lɛ é.

10. (a) Etɛ kpɔ́ndéwú Jozafati tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ dó alɔwliwli wu? (b) Hwenu e gbɛ̌ nyanya lɛ dido sín tagba wá kpannukɔn mǐ é ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na hɛn dó ayi mɛ?

10 Nùnywɛ e w’azɔ̌ é tɛ mǐ ka sixu sɔ́ ɖò nǔ e gbò Jozafati é mɛ? Klisanwun ɖé sixu jɛ wǎn yí nú mɛ e ma nɔ sɛ̀n Jehovah ǎ é ɖé jí, bo lin ɖɔ è kún sixu mɔ asú alǒ asì e jɛxa mɛ é ɖò Klisanwun nugbǒ lɛ mɛ ó. Alǒ hɛnnumɔ Klisanwun ɖé tɔn lɛ sixu ɖò cɔcɔ dó n’i wɛ ɖɔ é ni wlí alɔ ‘cobonu hwenu na dín.’ Hú mɔ̌ ɔ, mɛɖé lɛ sixu mɔ ɖɔ emi ɖó “hudo wanyiyi kpo xɔ́ntɔn zunzun kpo tɔn,” lee nɔví nyɔnu  ɖé ɖɔ gbɔn é ɖɔhun. Etɛ Klisanwun ɖé ka ɖó na wà? Tamɛ linlin dó nǔ e gbò Jozafati é jí sixu d’alɔ mɛ. É nɔ ba alixlɛ́mɛ Mawu tɔn hwɛhwɛ. (2 Tan 18:4-6) Amɔ̌, etɛ ka jɛ hwenu e Jozafati dó gbɛ̌ xá Akabu e ma yí wǎn nú Jehovah ǎ é? Jozafati na ko hɛn dó ayi mɛ ɖɔ mɛ e sɔ́ ayi yetɔn bǐ jó nú Jehovah é ba wɛ é ɖè. Ðò égbé ɖesu ɔ, nukún Mawu tɔn lɛ “ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí,” bɔ é ɖò gbesisɔmɛ bo na “dó wusyɛn lanmɛ” nú mǐ. (2 Tan 16:9) É mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ mǐtɔn mɛ lobo yí wǎn nú mǐ. A ka ɖi nǔ ɖɔ Mawu na sú wanyiyi kpo xɔ́ntɔn zunzun kpo sín hudo e a ɖó é sín dò ɖò ali e na jɛmɛ nú we é nu à? Kanɖeji ɖɔ é na wà mɔ̌ ɖò hwetɔnnu.

Cɔ́ hwiɖée dó awovinú e nùmaɖitɔ́ ɖé dida nyí é wu (Kpɔ́n akpáxwé 10gɔ́ ɔ)

MA JÓ AYI TOWE DÓ BONU É HUZU GOYITƆ́ SÍN AYI Ó

11, 12. (a) Nɛ̌ Ezekiyasi ka ɖè nǔ e ɖò ayi tɔn mɛ é xlɛ́ gbɔn? (b) Etɛ ka ɖè xomɛsin Mawu tɔn sín Ezekiyasi jí?

11 Nǔ e kpɔ́ndéwú Ezekiyasi tɔn sixu kplɔ́n mǐ é kúnkplá ayi. Ðò hweɖenu ɔ, Mɛ e nɔ mɔ nǔ jɛ ayi mɛ é ɖè nǔ e ɖò Ezekiyasi sín ayi mɛ é gbà. (Xà 2 Tan 32:31.) Hwenu e Ezekiyasi jɛ azɔn syɛnsyɛn é ɔ, Mawu na ɛ kúnnuɖenú ɖé ɖɔ azɔn tɔn na xwɛ, é wɛ nyí yɛtɛn e wá yì gudo é. É ɖò wɛn ɖɔ nùjiwǔ enɛ wu kàn nǔ byɔ dó gbé wɛ mɛ e azaglɔ́gán Babilɔnu tɔn lɛ sɛ́dó é tɔ́n. (2 Axɔ. 20:8-13; 2 Tan 32:24) Ezekiyasi ɖè nǔ e ɖò ayi tɔn mɛ é xlɛ́ hwenu e è “jó [éɖokponɔ] dó” é, bɔ é “xlɛ́ dɔkun tɔn lɛ bǐ” Babilɔnunu enɛ lɛ. Xlonɔnú enɛ e Ezekiyasi wà é ɖè “nǔ e ɖò ayi tɔn mɛ é bǐ” xlɛ́.

12 Biblu ɖɔ nǔ e zɔ́n bɔ Ezekiyasi sín ayi wá huzu goyitɔ́ sín ayi é lě tawun ǎ. Ðu e é ɖu ɖò Asilíinu lɛ jí é alǒ azɔn tɔn e gbɔ gbɔn nùjiwǔ gblamɛ é wu wɛ à? Ðó é “jɛ dɔkun ɖesu, bo xɔ susu tawun” é wu wɛ à? Ðebǔ wɛ é na bo nyí ɔ, ɖó é huzu goyitɔ́ wutu ɔ, “ɖagbe e Mawu mavɔmavɔ wà nú Ezekiyasi é ɔ, é tuùn n’i ǎ.” É blawu ɖesu! Ezekiyasi sixu savo nú Mawu ɖɔ emi sɛ̀n Ɛ kpo ayi emitɔn bǐ kpo có, nú hwenu ɖé ɔ, é wà nǔ e ma nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ǎ é. Amɔ̌, ɖò nukɔnmɛ ɔ, ‘Ezekiyasi sɔ́ éɖée hwe,’ enɛ wu ɔ, Mawu sɔ́ zé xomɛsin dó wà nǔ xá é kpo togun tɔn kpo ǎ.2 Tan 32:25-27; Ðɛh. 138:6.

13, 14. (a) Hwetɛnu mɔ̌ Jehovah ka sixu ko ɖò mǐ ‘jó dó wɛ bo na dó dó mǐ kpɔ́n’? (b) Nú mǐ wà nùɖé bɔ è kpa mǐ ɔ, nɛ̌ mǐ ka na yí gbè nú kpa e è kpa mǐ é gbɔn?

13 Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu tan Ezekiyasi tɔn xixa kpo tamɛ linlin d’eji kpo tɔn sín lè gbɔn? Flín ɖɔ tlolo e Jehovah ɖu ɖò Senakelibu jí bo lɛ́ gbɔ azɔn syɛnsyɛn e jɛ wɛ Ezekiyasi ɖè é n’i é jɛn wɛ goyiyi tɔn jɛ wě. Égbé ɔ, enyi mǐ wà nǔ kpligidi ɖé ɔ, é sixu ko nyí ɖɔ jǒ wɛ Jehovah ɖò mǐ ‘jó dó wɛ bo na dó dó mǐ kpɔ́n’ bonu nǔ e ɖò ayi mǐtɔn mɛ é na dó jɛ wě à? Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nɔví sunnu ɖé zán hwenu gègě dó sɔnǔ nú xóɖiɖɔ ɖé cobo wá xwlé mɛ ɖò agbawungba. Mɛ gègě kpa ɛ nú xóɖiɖɔ tɔn. Nɛ̌ é ka na yí gbè nú kpa e è kpa ɛ é gbɔn?

14 Enyi è kpa mǐ ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni xwedó xó Jezu tɔn elɔ lɛ: “Enyi mi lɔmɔ̌ mi wà nǔ e Mawu zɔ́n mi lɛ bǐ hǔn, mi ɖɔ: ‘Mɛsɛntɔ́ kpowun wɛ mǐ nyí; nǔ e mǐ ɖó na wà é jɛn mǐ wà.’” (Luk. 17:10) Fí elɔ lɔmɔ̌ ɔ, kpɔ́ndéwú Ezekiyasi tɔn sixu kplɔ́n nǔ mǐ. Fí e goyiyi tɔn tɔ́n ɖè é wɛ nyí ɖɔ “ɖagbe e Mawu mavɔmavɔ wà nú Ezekiyasi é ɔ, é tuùn n’i ǎ.” Tamɛ linlin dó nǔ tobutobu e Mawu wà nú mǐ lɛ é jí na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nyì alɔ nú jijɔ e Jehovah gbɛ́ wǎn na lɛ é. Mǐ sixu ɖɔ ɖagbe e Jehovah wà nú mǐ é sín xó. É na Xó tɔn kpo gbigbɔ mímɛ́ tɔn kpo bɔ ye nɔ hɛn togun tɔn ɖó te.

 CƆ́ HWIÐÉE HWENU E A NA ÐÒ GBETA LƐ KƆN WÁ WƐ É

15, 16. Etɛwu Joziyasi ka ba alɔcyɔnmɛji Jehovah tɔn kpo gbɛ̀ tɔn kpo kpò?

15 Dìn ɔ, akpágbánúmɛ tɛ mǐ ka sixu mɔ ɖò nǔ e jɛ dó Axɔsu ɖagbe Joziyasi wu é mɛ? Lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e wu é cí ahwan bo lɛ́ kú é jí. (Xà 2 Tan 35:20-22.) Ejipu Xɔsu Nɛko ɖɔ nú Joziyasi ɖɔ emi kún kpé nùɖé xá ɛ ó có, Joziyasi “yì gbò ali” n’i. Biblu ɖɔ ɖɔ xó e Nɛko ɖɔ lɛ é ɔ, “Mawu gɔn wɛ ye gosin.” Aniwu Joziyasi ka tɔn bo na yì fun ahwan lo? Biblu ɖɔ ǎ.

16 Nɛ̌ Joziyasi ka sixu bló gbɔn bo tuùn ɖɔ nǔ e Nɛko ɖɔ é gosin Jehovah gɔ́n nugbǒ? É sixu ko kanbyɔ Jelemíi e nyí ɖokpo ɖò gbeyiɖɔ gbejinɔtɔ́ lɛ mɛ é. (2 Tan 35:23, 25) Amɔ̌, è wlan dó fí ɖé ɖɔ é wà mɔ̌ ǎ. Gɔ́ na ɔ, Kaakemici wɛ Nɛko tunta. “Kɛntɔ́” [alǒ “xwé ɖevo,” nwt] na yì fun ahwan xá wɛ é ɖè, é nyí Jeluzalɛmu ǎ. Hú mɔ̌ ɔ, nyikɔ Mawu tɔn wɛ ɖò atɛ jí ǎ, ɖó nǔ ɖě xlɛ́ ɖɔ Nɛko ɖò Jehovah alǒ togun tɔn zun wɛ ǎ. Enɛ wu ɔ, gbeta nyanya kɔn wɛ Joziyasi wá ɖɔ emi na fun ahwan xá Nɛko. Nùkplɔnmɛ ɖé ka ɖò fí nú mǐ à? Hwenu e tagba ɖé kpannukɔn mǐ é ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni ba dò nú linlin Jehovah tɔn lɛ dó ninɔmɛ ɔ wu.

17. Hwenu e tagba ɖé wá xwetɔ́n é ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ nú nǔ e Joziyasi wà nyì dò é ɖɔhun wiwa gbɔn?

17 Enyi tagba ɖé wá xwetɔ́n ɔ, mǐ ɖó na lin tamɛ kpɔ́n dó nugbodòdó Biblu tɔn e kúnkplá ninɔmɛ ɔ é wu, lobo xwedó ye kpo jlɛjininɔ kpo. Ðò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ ɔ, mǐ sixu ba alɔdo mɛxo agun tɔn lɛ tɔn. Mǐ sixu ko lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e mǐ tuùn dó xó ɔ wu é jí, bo tlɛ sixu ko ba dò nú nùɖé lɛ ɖò wema mǐtɔn lɛ mɛ. É ɖò mɔ̌ có, nugbodòdó ɖevo lɛ sixu lɛ́ ɖè bɔ mǐ ɖó na zán, bɔ mɛxo agun tɔn ɖé sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na gbéjé ye kpɔ́n. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nɔví nyɔnu ɖé tuùn ɖɔ azɔ̌ emitɔn wɛ é nyí ɖɔ emi ni jla wɛnɖagbe ɔ. (Mɛ. 4:20) Amɔ̌, mǐ ni ɖɔ ɖɔ é bló tuto bo na yì kúnnuɖegbe gbè ɖokpo bɔ asú tɔn e ma nyí Klisanwun ǎ é ɖɔ é ni nɔ xwégbe. É ɖɔ ɖɔ emi kún zán hwenu gègě dó kpɔ́ ɖò azǎnví elɔ lɛ mɛ ó, ɖɔ emi jló ɖɔ emi mɛ wè lɛ ni wà nùɖé dó kpɔ́ asú kpo asì kpo ɖɔhun. Nɔví nyɔnu ɔ sixu ko lin tamɛ kpɔ́n dó wemafɔ Biblu tɔn taji ɖé lɛ jí, ɖi ee ɖɔ xó dó tónúsíse nú Mawu wu kpo ee ɖɔ xó dó nǔ kpinkplɔn mɛ lɛ bonu ye huzu ahwanvu wu é kpo jí. (Mat. 28:19, 20; Mɛ. 5:29) Amɔ̌, é ɖó na lɛ́ lin tamɛ kpɔ́n dó hwìhwɛ́ e asì ɖé ɖó na hwìhwɛ́ éɖée dó asú tɔn glɔ kpo jlɛjininɔ kpo é jí. (Efɛ. 5:22-24; Fili. 4:5) Asú tɔn gbɛ́ gbídígbídí ɖɔ é kún na yì kúnnuɖegbe ó wɛ à? Alǒ, é ɖò byɔbyɔ ɛ wɛ ɖɔ é ni wà nùɖé gbè enɛ gbè kpowun? Mǐ ɖó na nɔ jlɛ̌ jí hwenu e mǐ ɖò biba wɛ bo na wà jlǒ Mawu tɔn bo lɛ́ ɖó ayixa mímɛ́ é.

SƐ̀N MAWU KPO AYI TOWE BǏ KPO LOBO J’AWǍ

18. Nɛ̌ a ka sixu ɖu tan axɔsu ɛnɛ ɖěɖee wu mǐ ɖɔ xó dó ɖò xota elɔ mɛ lɛ é tɔn sín lè gbɔn?

18 Ðó mǐ nyí hwɛhutɔ́ wutu ɔ, é sixu wá jɛ bɔ mǐ lɔmɔ̌ hu hwɛ ɖěɖee axɔsu ɛnɛ e jí mǐ ɖɔ xó dó ɖ’aga wá yì lɛ é hu é. Mǐ sixu (1) jɛ jì ɖè dó gbɛtɔ́ wu jí ɖò manywɛ mɛ, (2) jɛ gbɛ̌ nyanya dó jí, (3) jɛ goyi jí, (4) jɛ gbeta lɛ kɔn wá jí ma tò ba dò nú nǔ e Mawu lin d’ewu é kpɔ́n hwɛ̌. Amɔ̌, Jehovah nyɔ́ xomɛ tawun bo nɔ mɔ ɖagbe ɖò mǐ mɛ lee é mɔ gbɔn ɖò axɔsu ɛnɛ enɛ lɛ mɛ gbɔn é ɖɔhun! Jehovah nɔ lɛ́ mɔ lee mǐ yí wǎn n’i sɔ́ é kpo lee akpàkpà nɔ sɔ́ mǐ bonu mǐ na sɛ̀n ɛ sɔ́ é kpo. Enɛ wu ɔ, é na mǐ kpɔ́ndéwú akpágbánúmɛ tɔn ɖěɖee na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nyì alɔ nú hwɛ syɛnsyɛn lɛ huhu é. Mǐ nú mǐ ni lin tamɛ kpɔ́n dó tan Biblu tɔn enɛ lɛ jí bo lɛ́ dokú nú Jehovah ɖɔ é na ye mǐ!