Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 TAN GBƐZÁN TƆN

Tokunɔ E Un Nyí É Zɔ́n Bonu Un Gɔn Nǔ Kplɔ́n Mɛ Ðevo lɛ Ǎ

Tokunɔ E Un Nyí É Zɔ́n Bonu Un Gɔn Nǔ Kplɔ́n Mɛ Ðevo lɛ Ǎ

Un bló baptɛm ɖò 1941, hwenu e un ɖó xwè 12 é. Amɔ̌, kaka 1946 wɛ un wá mɔ nukúnnú jɛ nugbǒ Biblu tɔn mɛ tawun. Nɛ̌ nǔ ka nyí mɔ̌ gbɔn? Mi nú má kpi tan ce nú mi.

ÐÒ 1910 mɔ̌ ɔ, mɛjitɔ́ ce lɛ sɛ̀ tɛn sín Tbilisi, Georgie yì Canada, bo cí gletoxo kpɛví e ɖò fí faɖaɖa ɖé, bo sɛkpɔ Pelly, Saskatchewan é ɖò gbadahweji Canada tɔn. È jì mì ɖò 1928, bɔ un nyí kpodé nú vǐ ayizɛ́n e mɛjitɔ́ ce lɛ jì é. Tɔ́ ce kú bɔ é ɖó sun ayizɛ́n gudo é wɛ è jì mì, bɔ nɔ ce kú hwenu e un kpò ɖò kpɛví tawun é. É sɔ́ lín ǎ bɔ dada ce ɖaxó bǐ e nyí Lucy é lɔ kú, hwenu e é ɖó xwè 17 é. Enɛ ɔ gudo ɔ, nylɔ ce kplá nyì kpo nɔví ce ɖevo lɛ kpan bo kpé nukún dó mǐ wu.

É sù gbè ɖokpo, hwenu e un kpò ɖò vǔ é, bɔ mɛ ce lɛ mɔ mì, bɔ un ɖò sí sɔ́ e ɖò gle mǐtɔn mɛ lɛ é tɔn ɖokpo dɔn wɛ. Ye ɖi xɛsi ɖɔ sɔ́ ɔ sixu sɛ́ hwɛ̌ mì, bo súxó ɖɔ nyì ni gbɔ, amɔ̌, un kɛnu ǎ. Gudo ce wɛ ye ɖè bo sú xó ɔ, un ka sɛ̀ tɛn ǎ. Awǎjijɛ sín nǔ wɛ é nyí ɖɔ un kún gblewu ó, amɔ̌, azǎn enɛ gbè wɛ mɛ ce lɛ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ nyì kú tó.

Xɔ́ntɔn xwédo ɔ tɔn ɖokpo byɔ ɖɔ nyì na yì wemaxɔmɛ xá yɔkpɔvu tokunɔ ɖevo lɛ, enɛ wu ɔ, nylɔ ce Nick dó nyikɔ ce wema mɛ ɖò wemaxɔmɛ tokunɔ lɛ tɔn e ɖò Saskatoon, Saskatchewan é. Un sɛ̀ tɛn yì xá e ɖó ganxixo mɔkpan dó xwédo ce é ɖé mɛ, bɔ ɖó xwè atɔ́ɔ́n kpowun jɛn un ɖó hwenɛnu wutu ɔ, xɛsi ɖi mì tawun. Gbɔjɛyiyi lɛ sín hwenu kɛɖɛ jɛn un sixu yì ba xwédo ce kpɔ́n ɖè. Gudo mɛ ɔ, un kplɔ́n tokunɔgbe, bɔ ayihundida xá yɔkpɔvu ɖevo lɛ nɔ víví nú mì tawun.

NUGBǑ BIBLU TƆN KPLƆNKPLƆN

Dada ce mɛxo e kpó ɖò gbɛ̀ bo nɔ nyí Marion é da Bill Danylchuck, bɔ ye kplá nyì kpo nɔví nyɔnu ce Frances kpo bo kpé nukún dó mǐ wu. Ye wɛ nyí mɛ nukɔntɔn e ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖò xwédo ce mɛ é. Ðò gbɔjɛyiyi aluùn mɛ tɔn lɛ hwenu ɔ, ye nɔ wà nǔ e wu ye kpé é bǐ bo nɔ má nǔ e kplɔ́n wɛ ye ɖè ɖò Biblu mɛ lɛ é xá mì. Nú è na ɖɔ  nugbǒ ɔ, xóɖiɖɔ xá ye bɔwǔ ǎ, ɖó ye sè tokunɔgbe ǎ. Amɔ̌, é ɖò wɛn ɖɔ ye mɔ ɖɔ un ɖó wanyiyi jɔ wanyiyi nú nǔ gbigbɔ tɔn lɛ. Un wá mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ kancica ɖé ɖò nǔ e bló wɛ ye ɖè é kpo nǔ e Biblu ɖɔ é kpo tɛntin, enɛ wu ɔ, un nɔ xwedó ye yì kúnnuɖegbe. É sɔ́ lín ǎ bɔ un jló na bló baptɛm, bɔ ɖò 5 Septembre 1941 ɔ, Bill bló baptɛm nú mì, ɖò balíi e mɛ è dun dotɔmɛsin dó b’ɛ gɔ́ é mɛ. Sìn ɔ fá tawun!

Un ɖò kplékplé tokunɔ lɛ tɔn ɖé mɛ ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé jí ɖò Cleveland, Ohio, ɖò 1946

Ðò 1946 ɔ, un lɛkɔ yì xwé ɖò gbɔjɛyiyi aluùn mɛ tɔn ɔ hwenu; mǐ yì kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé ɖò Cleveland, Ohio, États-Unis. Ðò azǎn nukɔntɔn kpléɖókpɔ́ ɔ tɔn hwenu ɔ, nɔví nyɔnu ce lɛ nɔ wlan xó e ɖò yiyi wɛ lɛ é mɛjijɛ mɛjijɛ dó wema jí, bo dó d’alɔ mì nú má xwedó tuto ɔ. Amɔ̌, ɖò azǎn wegɔ ɔ gbè ɔ, xomɛ hun mì tawun ɖɔ mɛ e nɔ dó tokunɔgbe lɛ é ɖò finɛ, bɔ mɛɖé nɔ sè gbè nú ye. Un sixu ɖu vivǐ tuto ɔ tɔn lo; é jiwǔ tawun ɖɔ un wá mɔ nukúnnú jɛ nugbǒ Biblu tɔn mɛ céɖécéɖé dìn lo!

NUGBǑ Ɔ KPLƆNKPLƆN MƐ ÐEVO LƐ

Ðò hwenɛnu ɔ, Wɛkɛ Hwan IIgɔ́ ɔ wɛ fó kɛɖɛ bɔ wanyiyi nú tò mɛtɔn wá syɛn bǐ. Un lɛkɔ sín kpléɖókpɔ́ ɔ, bo kanɖeji bo na zunfan nùɖiɖi ce ɖò wemaxɔmɛ. Enɛ wu ɔ, un sɔ́ nɔ dó gbè asya ǎ, un ka sɔ́ nɔ lɛ́ jì tohan ǎ. Un sɔ́ nɔ ɖ’alɔ ɖò xwèɖuɖu lɛ mɛ ǎ, un ka sɔ́ nɔ yì amísa e è nɔ hɛn mɛ gannugánnú bɔ è nɔ yì é ǎ. Gǎn wemaxɔmɛ ɔ tɔn sìn xomɛ, bo tɛ́n kpɔ́n bo dó xɛsi mì, lobo lɛ́ ɖó adingban lɛ bonu má huzu linlin ce. Nǔ enɛ lɛ bǐ dán azɔ̌mɛvígbɛ́ ce lɛ, amɔ̌, é hun ali gègě nú mì bɔ un ɖekúnnu nú ye. Azɔ̌mɛvígbɛ́ ce lɛ, ɖi Larry Androsoff, Norman Dittrick, kpo Emil Schneider kpo wá yí nugbǒ ɔ, bɔ ye ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ kpo gbejininɔ kpo kaka jɛ égbé.

Enyi un ɖi sà yì toxo ɖevo lɛ mɛ ɔ, un nɔ ɖò gbesisɔmɛ tɛgbɛ bo na ɖekúnnu nú tokunɔ lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò fí e tokunɔ lɛ nɔ kplé ɖé ɖò Montreal ɔ, un ɖekúnnu nú Eddie Taeger, dɔnkpɛvu ɖé wɛ bo ko nɔ nǔgbɛ́hɛn lɛ sín gbɛ̌ta ɖé mɛ. É nɔ agun e nɔ dó tokunɔgbe é ɖé mɛ ɖò Laval, Québec kaka jɛ hwenu e é kú ɖò xwè e wá yì é mɛ. Un lɛ́vɔ mɔ Juan Ardanez ee cí Beléenu ɖěɖee akpàkpà nɔ sɔ́, bɔ ye nɔ kije Biblu, bo nɔ kpɔ́n ɖɔ nǔ e kplɔ́n wɛ ye ɖè lɛ é ka sɔgbe à jí é ɖɔhun é. (Mɛ. 17:10, 11) Éɖesunɔ lɔ wá nugbǒ ɔ mɛ, bo sɛ̀n Jehovah kpo gbejininɔ kpo ɖi mɛxo agun tɔn ɖé ɖò Ottawa, Ontario kaka jɛ hwenu e é kú é.

Kúnnuɖiɖe alitó tɔn ɖò bǐbɛ̌mɛ 1950 jɛ 1959 tɔn

Ðò 1950 ɔ, un sɛ̀ tɛn yì Vancouver. Un yí wǎn nú Mawuxóɖiɖɔ nú tokunɔ lɛ, amɔ̌, un na wɔn nǔ e jɛ hwenu e un ɖekúnnu nú nyɔnu e ma nyí tokunɔ ǎ é ɖé ɖò ali tó, bo nɔ nyí Chris Spicer é ǎ. É na nyikɔ bɔ xójlawema lɛ na nɔ wá n’i, bo lɛ́ jló ɖɔ má yì asú emitɔn Gary gɔ́n. Enɛ wu ɔ, un yì ba ye kpɔ́n ɖò xwé yetɔn gbè, bɔ mǐ ɖɔ xó nú táan gègě, nǔ wɛ mǐ wlan dó wema jí dó ɖɔ xó ɔ ɖó kpɔ́. Azɔn ɖokpo géé e mǐ  mɔ mǐɖée é nɛ, amɔ̌, ɖò xwè yɔywɛ ɖé gudo ɔ, nǔkpacamɛ sín nǔ wɛ é nyí ɖɔ ye mɔ mì ɖò ahwan ɖé mɛ ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé jí ɖò Toronto, Ontario bo wá dó gbè mì. Gary jló na bló baptɛm ɖò gbè nɛ gbè. Nùjiwǔ enɛ e jɛ é flín mì ɖɔ é ɖò taji ɖɔ è ni ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ, ɖó mǐ tuùn hwenu e nugbǒ ɔ na dó ɖɔ dò alǒ fí e é na dó ɖɔ dò ɖè é ǎ.

Nukɔnmɛ ɔ, un lɛkɔ yì Saskatoon. Finɛ ɔ, un mɔ mamáa ɖé, bɔ é byɔ mì ɖɔ má kplɔ́n Biblu xá vǐ nyɔnu emitɔn hoxo tokunɔ wè lɛ, ye wɛ nyí Jean kpo Joan Rothenberger kpo; ye lɔ nɔ yì wemaxɔmɛ ɖò wemaxɔ tokunɔ lɛ tɔn e un yì ɖ’ayǐ é mɛ. Malin-malin mɛ kpowun ɔ, nyɔnuví wè lɛ jɛ nǔ e kplɔ́n wɛ ye ɖè lɛ é má xá azɔ̌mɛvígbɛ́ yetɔn lɛ jí. Gudo mɛ ɔ, azɔ̌mɛvígbɛ́ yetɔn atɔ́ɔ́n huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn. Ðokpo ɖò ye mɛ wɛ nyí Eunice Colin. Hwenu e un ɖò xwè gudogudo tɔn ɔ bló wɛ ɖò wemaxɔmɛ tokunɔ lɛ tɔn é wɛ un mɔ Eunice azɔn nukɔntɔn ɔ. Ðò hwe enɛ nu ɔ, é na mì bɔnwunbɔnwun ɖokpo bo kanbyɔ mì ɖɔ mǐ sixu nyí xɔ́ntɔn à jí. É wá huzu mɛ taji ɖokpo ɖò gbɛzán ce mɛ, é huzu asì ce!

Nyɛ kpo Eunice kpo ɖò 1960 kpo 1989 kpo

Ee Eunice sín nɔ mɔ ɖɔ é ɖò Biblu kplɔ́n wɛ é ɔ, é ɖɔ nú gǎn wemaxɔmɛ ɔ tɔn ɖɔ é ni tɛ́n kpɔ́n bo gbɛ́ n’i. É tlɛ yí wema e mɛ é nɔ kplɔ́n nǔ ɖè lɛ é sín así tɔn. Amɔ̌ Eunice kanɖeji bo na sɔ́ ayi ɖó Jehovah jí. Hwenu e é jló na bló baptɛm é ɔ, mɛjitɔ́ tɔn lɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Nú a nyí ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ ɔ, a ɖó na tɔ́n sín xwé mǐtɔn gbè!” Hwenu e Eunice ɖó hwe 17 é ɔ, é tɔ́n sín xwégbe, bɔ xwédo e ɖò xá ɔ mɛ bo nyí Kúnnuɖetɔ́ é ɖé nyɔ́ xomɛ, bo yí i, lobo kpé nukún dó wutu tɔn. É kpó ɖò nǔ kplɔ́n wɛ bo wá bló baptɛm. Hwenu e mǐ wlí alɔ ɖò 1960 é ɔ, mɛjitɔ́ tɔn lɛ wá alɔwliwli ɔ tɛnmɛ ǎ. Amɔ̌ xwè ɖò xwè jí jɛ wɛ é ɔ, ye wá ɖó sísí nú mǐ, ɖó nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é kpo lee mǐ kplɔ́n vǐ mǐtɔn lɛ gbɔn é kpo wu.

 JEHOVAH KPÉ NUKÚN DÓ WUTU CE

Vǐ sunnu ce Nicholas kpo asì tɔn Deborah kpo ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò Betɛli Londres tɔn

Mǐ nyí mɛjitɔ́ tokunɔ lɛ, bo ka kplɔ́n vǐ sunnu e ma nyí tokunɔ lɛ ǎ é tɛnwe. Enɛ vɛwǔ tawun, amɔ̌, mǐ tɛ́n kpɔ́n bɔ ye sè tokunɔgbe, bɔ mǐ mɔ tɛn dó sixu ɖɔ xó ɖokpo xá ye ganji bo kplɔ́n nugbǒ ɔ ye. Nɔví sunnu e ɖò agun mǐtɔn mɛ lɛ é kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo d’alɔ mǐ tawun. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛjitɔ́ ɖé wlan dó wema jí, bo ɖɔ nú mǐ ɖɔ vǐ sunnu mǐtɔn lɛ ɖò xó nyanya ɖɔ wɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ wɛ. Mǐ kpéwú bo kpé nukún dó xó enɛ wu azɔn ɖokpo. Vǐ sunnu ce ɛnɛ, James, Jerry, Nicholas, kpo Steven kpo ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ kpo gbejininɔ kpo, ye kpo asì yetɔn lɛ kpo, kpodo xwédo yetɔn lɛ kpo. Ye mɛ ɛnɛ enɛ lɛ bǐ wɛ nyí mɛxo agun tɔn. Gɔ́ na ɔ, Nicholas kpo asì tɔn Deborah kpo ɖò alɔ dó wɛ ɖò gbɛ̌ta lilɛdogbeɖevomɛ tɔn tokunɔgbe tɔn mɛ ɖò Alaxɔ Grande-Bretagne tɔn mɛ, bɔ Steven kpo asì tɔn Shannan kpo ɖò gbɛ̌ta lilɛdogbeɖevomɛ tɔn tokunɔgbe tɔn mɛ ɖò Alaxɔ États-Unis tɔn mɛ.

Vǐ sunnu ce James, Jerry kpo Steven kpo, gɔ́ nú asì yetɔn lɛ ɖò gudo nɔ nú wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ wɛ ɖò tokunɔgbe mɛ ɖò ali gègě nu

É kpo sun ɖokpo bɔ alɔwliwli mǐtɔn na kpé xwè 40 é ɔ, Eunice kú ɖó kansɛ́ɛzɔn wu. É kpankɔ́n tawun ɖò hwenu syɛnsyɛn enɛ lɛ mɛ. Nùɖiɖi e é ɖó ɖɔ fínfɔ́n sín kú na tíìn é zɔ́n b’ɛ lidǒ. Un ɖò nukún ɖó hwenu e un na lɛ́vɔ mɔ ɛ é wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo.

Faye kpo James kpo, Jerry kpo Evelyn kpo, Shannan kpo Steven kpo

Ðò Février 2012 ɔ, un j’ayǐ bo wɛ́n alin bɔ é wá ɖò wɛn ɖɔ un ɖó hudo alɔdo tɔn. Enɛ wu ɔ, un sɛ̀ tɛn jɛ vǐ sunnu ce lɛ ɖokpo kpo asì tɔn kpo gɔ́n. Mǐ ɖò agun tokunɔgbe calgary tɔn ɖé mɛ dìn, bɔ un kpò ɖò mɛxo agun tɔn nyí wɛ. Lo wɛ un wá ɖò agun tokunɔgbe tɔn ɖé mɛ azɔn nukɔntɔn ɔ nɛ. Dǒ nukún enɛ mɛ kpɔ́n! Agun glɛnsigbe tɔn ɖé mɛ ninɔ ɖò xwè enɛ lɛ bǐ vlamɛ, sín 1946, nɛ̌ un ka kpéwú bo nɔ ganji ɖò gbigbɔ lixo gbɔn? Jehovah wà nǔ sɔgbe xá akpá e é dó bo ɖɔ emi na kpé nukún dó tɔ́cyɔvǐ lɛ wu é. (Ðɛh. 10:14) Gǎn e mɛ e ɖò gbesisɔmɛ bo wlan nǔ nú mì lɛ é, kplɔ́n tokunɔgbe lɛ é kpo gbesetɔ́ lɛ kpo dó bo wà nǔ e wu ye kpé lɛ é bǐ é sù nukún ce mɛ.

Un ɖò wemaxɔmɛ gbexosin-alijitɔ́ lɛ tɔn jí dó tokunɔgbe Amɛlika tɔn mɛ hwenu e un ɖó xwè 79 é

Nú un na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, é nɔ wá jɛ hweɖelɛnu bɔ akpɔ̀ nɔ ɖó mì, bɔ un nɔ ba na xò nǔ kplá, ɖó un nɔ sixu mɔ nukúnnú jɛ nǔ e ɖɔ wɛ è ɖè é mɛ ǎ, alǒ, é nɔ cí ɖɔ è kún mɔ nukúnnú jɛ hudo tokunɔ lɛ tɔn mɛ ó ɖɔhun. Amɔ̌ ɖò hwe enɛ lɛ bǐ nu ɔ, un nɔ lin nǔ kpɔ́n dó xó e Piyɛ́ɛ ɖɔ nú Jezu é jí: “Aklunɔ! Mɛ̌ gɔ́n mǐ ka na lɛ́ yì? É ma nyí nu towe mɛ wɛ è nɔ sè xó e nɔ na gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ ɔ ɖè à cé?” (Jaan 6:66-68) Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo tokunɔ hwe ce nu tɔn lɛ gègě ɖɔhun ɔ, un kplɔ́n bo nɔ ɖó suúlu. Un kplɔ́n bo nɔ nɔte kpɔ́n Jehovah kpo tutoblonunu tɔn kpo, bo lɛ́ mɔ lee un nɔ ɖu lè mɔ̌ wiwa tɔn gbɔn é! Dìn ɔ, un ɖó nùɖuɖu gbigbɔ tɔn gègě dó gbè ce ɖesunɔ mɛ, bɔ un sixu ɖu vivǐ kplé lɛ kpo kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ tɔn kpo dó tokunɔgbe mɛ. Nugbǒ ɔ, un ɖó gbɛzán awǎjijɛ tɔn ɖé kpo gbɛzán e jí Jehovah kɔn nyɔna dó é ɖé kpo ɖò sinsɛnzɔ́ Mawu ɖaxó mǐtɔn tɔn mɛ.