Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Lee Gayiwusi D’alɔ Nɔví Tɔn lɛ Gbɔn É

Lee Gayiwusi D’alɔ Nɔví Tɔn lɛ Gbɔn É

GAYIWUSI kpo Klisanwun ɖevo ɖěɖee nɔ gbɛ̀ ɖò fifonu xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ é kpo ɖí xwi xá tagba lɛ. Mɛ ɖěɖee ɖò nùkplɔnmɛ adingban tɔn lɛ fúnfún kpé wɛ é tɛ́n kpɔ́n bo na vɔ́da nú agun lɛ, lobo na lɛ klán ye. (1 Jaan 2:18, 19; 2 Jaan 7) Nya e nɔ nyí Diotlefɛsi é ɖò xó nyanya fúnfún kpé dó mɛsɛ́dó Jaan kpo mɛ ɖevo lɛ kpo wu wɛ, bo ɖò gbìgbɛ́ wɛ ɖɔ emi kún na yí Klisanwun ɖěɖee nɔ gosin tomɛ wá gɔ́n yetɔn lɛ é ó, lobo lɛ́ ɖò tintɛnkpɔn wɛ bonu mɛ ɖevo lɛ ni xwedó kpɔ́ndéwú tɔn. (3 Jaan 9, 10) Ninɔmɛ e ɖò ayǐ hwenu e Jaan wlan wema sɛ́dó Gayiwusi é nɛ. Wema-sɛ́dó-mɛ e mɛsɛ́dó ɔ wlan ɖò 98 H.M. tɔn é tɔ́n ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É mɛ, bo nyí “Wema Atɔngɔ E Jaan Wlan É.”

Tagba ɖé lɛ kpannukɔn Gayiwusi có, é ka kpó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ kpo gbejininɔ kpo. Nɛ̌ é ka ɖè gbejininɔ tɔn xlɛ́ gbɔn? Etɛwu mǐ ka jló na xwedó kpɔ́ndéwú Gayiwusi tɔn ɖò égbé? Nɛ̌ wema-sɛ́dó-mɛ Jaan tɔn ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wà mɔ̌ gbɔn?

WEMA-SƐ́DÓ-MƐ ÐÉ NÚ XƆ́NTƆN VÍVƐ́NÁ ÐÉ

Mɛ e wlan Jaan Atɔngɔ ɔ é ylɔ éɖée ɖɔ “agunmɛxo.” Xókwin Glɛkigbe tɔn dòdó ɔ sixu lɛ́ nyí “sunnu mɛxomɔ ɔ.” Enɛ ko kpé bɔ vǐ tɔn gbigbɔ tɔn Gayiwusi e é yí wǎn na é na tuùn ɖɔ mɛsɛ́dó Jaan wɛ. Jaan ylɔ Gayiwusi kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ “mɛ vívɛ́ná ce . . . e un ɖó wanyiyi nugbǒ nugbǒ na é.” Enɛ gudo ɔ, Jaan xlɛ́ ɖɔ jlǒ emitɔn wɛ nyí ɖɔ é ni ɖò ganji ɖò agbaza lixo lee é ɖè gbɔn ɖò gbigbɔ lixo é. Linlin ɖagbe tawun wɛ nyí enɛ, bo lɛ́ nyí mɛ kpikpa ɖagbe.​—3 Jaan 1, 2, 4.

Gayiwusi sixu ko nyí nukúnkpénuwutɔ́ ɖé ɖò agun mɛ, amɔ̌, wema-wlan-sɛ́dó mɛ ɔ ɖɔ tawun ǎ. Jaan kpa Gayiwusi ɖó lee é nɔ yí nɔví lɛ gbɔn é wu, nú ye na bo tlɛ nyí jonɔ ɔ nɛ. Jaan mɔ enɛ dó mɔ wuntun e xlɛ́ ɖɔ Gayiwusi nyí gbejinɔtɔ́ é, ɖó jonɔyiyi nɔ ɖè mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn lɛ xlɛ́ tɛgbɛ.​—Bǐb. 18:1-8; 1 Tim. 3:2 ; 3 Jaan 5

Xógbe nǔsumɛnukúnmɛ tɔn e Jaan dó dó lee Gayiwusi nɔ yí nɔví lɛ gbɔn é wu é xlɛ́ ɖɔ Klisanwun lɛ nɔ gosin fí e Jaan nɔ nɔ é, bo nɔ yì agun lɛ mɛ ɖò gbesisɔmɛ, bɔ é ɖò wɛn ɖɔ tomɛyitɔ́ enɛ lɛ nɔ ɖó nǔ e ye mɔ lɛ é sín gbè nú Jaan. Vlafo é sixu nyí lee Jaan sè nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò agun enɛ lɛ mɛ é gbɔn é nɛ.

É ɖò wɛn ɖɔ Klisanwun lɛ nɔ jló na nɔ nùɖitɔ́ hàtɔ́ lɛ xwé. Nǔmasɔgbe lɛ nɔ jɛ ɖò otɛli lɛ mɛ, è nɔ yí mɛ lɛ ganji ǎ, bɔ ye lɛ nyí avatɛn nùblibliwiwa tɔn. Vlafo enɛ wu wɛ tomɛyitɔ́ nùnywɛtɔ́ lɛ nɔ ba na nɔ xɔ́ntɔn lɛ  xwégbe, bɔ tomɛyitɔ́ Klisanwun lɛ nɔ ba na nɔ Klisanwun lɛ xwégbe.

“KLISU WU WƐ YE . . . JƐ ALI”

Jaan dó wusyɛn lanmɛ nú Gayiwusi ɖɔ é ni lɛ́ ɖè jijɔ jonɔyiyi tɔn xlɛ́, ɖó mɛsɛ́dó ɔ byɔ ɛ ɖɔ é ni “gɔ́ alɔ nú [tomɛyitɔ́ lɛ] lee Mawu jló gbɔn é, nú ye na yì tò e mɛ ye xwè ɔ.” Ðò ninɔmɛ enɛ mɛ ɔ, alɔgígɔ́ nú jonɔ lɛ nú ye na yì tò e mɛ ye xwè ɔ byɔ ɖɔ è ni sú hudo yetɔn lɛ sín dò, bo na nǔ ɖebǔ e é byɔ lɛ é ye kaka jɛ hwenu e ye na yì fí e ye xwè é é. É ɖò wɛn ɖɔ Gayiwusi ko nɔ wà mɔ̌ nú jonɔ tɔn lɛ ɖ’ayǐ, ɖó ye ɖó gbè wanyiyi tɔn kpo nùɖiɖi tɔn tɔn kpo nú Jaan.​—3 Jaan 3, 6.

Jonɔ enɛ lɛ sixu ko nyí mɛsɛ́dó lɛ, mɛ e Jaan sɛ́dó lɛ é, alǒ nukúnkpénuwutɔ́ tomɛyitɔ́ lɛ. É na bo nyí gbɔn ɖebǔ ɔ, wɛnɖagbe ɔ wutu wɛ ye yì tomɛ. Jaan ɖɔ: “Jezu Klisu wu wɛ ye . . . jɛ ali.” (3 Jaan 7) Hǔn, nɔví enɛ lɛ ɖò agun Klisanwun tɔn mɛ, bɔ é jɛxa ɖɔ è ni yí ye kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo. Enɛ wu wɛ Jaan wlan ɖɔ: “Mǐ ɖó na d’alɔ gbɛtɔ́ mɔhun lɛ, bo na sixu wà azɔ̌ xá ye, nú nugbǒ ɔ na yì nukɔn.”​—3 Jaan 8.

ALƆDO ÐÒ NINƆMƐ MƐTƐNKPƆN TƆN ÐÉ MƐ

É nyí gbè kɛɖɛ na dó nú Gayiwusi wɛ Jaan ɖè wu wɛ é wlan wema ɔ ǎ. Jaan lɛ́ jló na d’alɔ ɛ bonu é na ɖí xwi xá tagba syɛnsyɛn ɖé. Ðó hwɛjijɔ ɖé lɛ wutu ɔ, hagbɛ̌ agun Klisanwun tɔn tɔn e nɔ nyí Diotlefɛsi é sɔ́ jló na yí Klisanwun tomɛyitɔ́ lɛ ǎ. É tlɛ lɛ́ tɛ́n kpɔ́n bo na glɔ́n ali nú mɛ ɖevo lɛ bonu ye na wà mɔ̌.​—3 Jaan 9, 10.

É ɖò wɛn ɖɔ, Klisanwun gbejinɔtɔ́ lɛ kún na jló na nɔ Diotlefɛsi xwé ó, enyi enɛ na bo tlɛ nyɔ́ bló ɔ nɛ. É nɔ ba na nɔ tɛn ɖaxó mɛ ɖò agun ɔ mɛ, bo nɔ ɖó sísí ɖebǔ nú xó e gosin Jaan gɔ́n é ǎ, bo nɔ lɛ́ fúnfún xó nyanya kpé dó mɛsɛ́dó ɔ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo wu. Jaan ylɔ Diotlefɛsi ɖɔ nùkplɔnmɛtɔ́ adingbannɔ gbeɖé ǎ có, é ka nɔ fɔ́n gǔ dó acɛkpikpa mɛsɛ́dó enɛ tɔn jí. Diotlefɛsi nɔ ba tɛnmɛ ɖaxó, bɔ linlin tɔn enɛ e ma nyí linlin Klisanwun tɔn ǎ é zɔ́n, bɔ è nɔ xò nǔ kpɔ́n dó gbejininɔ tɔn wu. Nǔ e Diotlefɛsi wà é xlɛ́ ɖɔ mɛɖé lɛ sixu dɔn linlin nǔ jló dingan kpo goyiyi kpo tɔn e nɔ klán mɛ é dó agun ɖé mɛ. Enɛ wu ɔ, Jaan ɖɔ xó ɖé nú Gayiwusi, bɔ é kàn ɖokpo ɖokpo mǐtɔn: “Ma nɔ wà nǔ mɛ e nɔ wà nǔ nyanya é ɖɔhun ó.”​—3 Jaan 11.

HWƐJIJƆ TITEWUNGBE E WU È NA NƆ WÀ NǓ ÐAGBE É ÐÉ

Klisanwun e nyí Demɛtliwusi é gbɔn vo nú Diotlefɛsi, ɖó Jaan dó gesí i ɖi mɛ e sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖ’ayǐ é. Jaan wlan ɖɔ: “Mɛ bǐ wɛ nɔ ɖɔ Demɛtliwusi xó ɖagbe; . . mǐ lɔ ɔ, mǐ nɔ ɖekúnnu ɖagbe n’i; a ka tuùn ɖɔ xó nugbǒ wɛ mǐ nɔ ɖɔ.” (3 Jaan 12) É sixu ko nyí ɖɔ é byɔ ɖɔ Gayiwusi ni dó alɔ Demɛtliwusi, lobɔ mɛsɛ́dó Jaan sixu ko wlan Jaan Atɔngɔ ɔ dó ɖè Demɛtliwusi xlɛ́ ɛ bo lɛ́ kpa ɛ. É sixu ko nyí ɖɔ Demɛtliwusi ɖesu wɛ sɔ́ wema ɔ jó nú Gayiwusi. Ðó Jaan wɛ sɛ́ Demɛtliwusi dó, alǒ vlafo é nyí nukúnkpénuwutɔ́ tomɛyitɔ́ ɖé wutu ɔ, enɛ sixu ko na hlɔnhlɔn nǔ e Jaan wlan é.

Eɖíe Gayiwusi ko nɔ yí jonɔ ɖ’ayǐ è, bɔ etɛwu Jaan ka byɔ ɛ lo ɖɔ é ni kpó ɖò jijɔ enɛ ɖexlɛ́ wɛ? Mɔ wɛ Jaan mɔ ɖɔ è ni lɛ́ dó wusyɛn tɔn lanmɛ n’i à? Lin wɛ mɛsɛ́dó ɔ lin ɖɔ Gayiwusi sixu xò nǔ kpɔ́n, ɖó Diotlefɛsi ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na bló bɔ è na jó jijɔ Klisanwun tɔn enɛ dó ɖò agun ɔ mɛ wutu à? Ðebǔ wɛ é na bo nyí gbɔn ɔ, Jaan na jiɖe Gayiwusi bo ɖɔ: “Mɛ e nɔ wà nǔ ɖagbe ɔ, Mawu tɔn wɛ é nyí.” (3 Jaan 11) Hwɛjijɔ ɖagbe ɖé wɛ enɛ nyí ɖɔ è ni nɔ wà nǔ ɖagbe bo kpó ɖò mɔ̌ wà wɛ.

Wema-sɛ́dó-mɛ Jaan tɔn ka dó wusyɛn lanmɛ nú Gayiwusi b’ɛ yì nukɔn ɖò mɛ yíyí mɛ à? Ðó è yí gbè bɔ Jaan Atɔngɔ ɔ ɖò wema Biblu tɔn lɛ mɛ, bɔ è nɔ lɛ́ zán dó dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ ɖɔ ye ni “nɔ wà nǔ ɖagbe” wutu ɔ, enɛ xlɛ́ ɖɔ wema ɔ wà mɔ̌.

NÙKPLƆNMƐ E ÐÒ JAAN ATƆNGƆ Ɔ MƐ LƐ É

Mǐ sɔ́ tuùn nǔ ɖevo dó nɔví vívɛ́ mǐtɔn hwexónu tɔn Gayiwusi wu zɛ elɔ lɛ wu ǎ. É ɖò  mɔ̌ có, nǔ kpɛ elɔ e mǐ tuùn dó gbɛzán tɔn wu é sixu kplɔ́n nùɖé lɛ mǐ.

Ali tɛ lɛ nu mǐ ka sixu “yí mɛ e nɔ wá gɔ̌n m[ǐ]tɔn” lɛ é ɖè ganji?

Nukɔntɔn ɔ, ɖó bǎ ɖé mɛ ɔ, nɔví gbejinɔtɔ́ ɖěɖee ɖò gbesisɔmɛ bo na yì tomɛ, lobo na kplɔ́n nǔ mǐ lɛ é nyí tɔn bɔ gègě mǐtɔn ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ nugbǒ ɔ tɔn. É ɖò wɛn ɖɔ, é kún nyí Klisanwun tomɛyitɔ́ égbé tɔn lɛ bǐ wɛ nɔ yì zɔga ɖó wɛnɖagbe ɔ takúnmɛ ó. É ɖò mɔ̌ có, Gayiwusi ɖɔhun ɔ, mǐ sixu nɔ gudo nú mɛ ɖěɖee nɔ yì tomɛ lɛ é, ɖi nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ kpo asì yetɔn kpo bo dó wusyɛn lanmɛ nú ye. Alǒ mǐ sixu d’alɔ nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo e nɔ sɛ̀ tɛn yì toxo ɖé lɛ mɛ ɖò tò mǐtɔn mɛ lɛ é, alǒ ee tlɛ nɔ yì togudo bo na wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn sukpɔ́ ɖè lɛ é, ɖò ali tawun tawun ɖé lɛ nu. Enɛ wu ɔ, mi nú ‘mǐ ni nɔ yí mɛ e nɔ wá gɔ̌n mǐtɔn lɛ é ganji.’​—Hlɔ. 12:13; 1 Tim. 5:9, 10.

Wegɔ ɔ, enyi gǔfínfɔ́n dó acɛkpikpa jí ee nyí ninɔmɛ ɖé bo ma nɔ yawu wá mɔ̌ ǎ é wá xwetɔ́n ɖò agun lɛ mɛ ɖò égbé ɔ, é ɖó na kpaca mǐ ǎ. È fɔ́n gǔ dó acɛkpikpa Jaan tɔn jí bo lɛ́ fɔ́n dó mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn lɔ jí. (2 Kɔ. 10:7-12; 12:11-13) Enɛ wu ɔ, enyi mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é ɖé lɛ wà nǔ mɔhun xá mǐ ɔ, nɛ̌ mǐ ka ɖó na wà nǔ gbɔn? Pɔlu ɖè wě xá Timɔtée ɖɔ: “Aklunɔ sín mɛsɛntɔ́ ka ɖó na ɖɔ jlɛ ǎ; é nyɔ́ wà ɔ, mɛ bǐ wɛ é ɖó na dɔn dó wǔ; é ɖó na nyí mɛɖé bo na sixu kplɔ́n nǔ mɛ; é ɖó na nɔ kú hǔn. É ɖó na nɔ sɔ́ xomɛ fífá dó kplɔ́n nǔ mɛ e ma ɖò xó ɖokpo ɔ ɖɔ xá ɛ wɛ ǎ lɛ.” É nyí hwenu e è na bo tlɛ ba nǔɖɔ mǐ é ɔ, mǐ nɔ wà nǔ kpo fífá kpo ɔ, enɛ sixu sísɛ́ mɛ e ɖò xó mɔ ɖɔ dó mǐ wu wɛ lɛ é ɖé lɛ, bɔ ye na jla ninɔmɛ yetɔn ɖó. Gudo mɛ ɔ, Jehovah “na bló bɔ ye na lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo, bo na mɔ nukúnnú jɛ nugbǒ ɔ wu.”​—2 Tim. 2:24, 25.

Atɔngɔ ɔ, é byɔ ɖɔ Klisanwun hàtɔ́ ɖěɖee gbeklanxamɛ lɛ ɖò finɛ có ye ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ kpo gbejininɔ kpo lɛ é ɔ, è ni tuùn nú ye bo kpa ye kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖó gbejininɔ sín gbɛ̀ e zán wɛ ye ɖè é wu. É ɖò wɛn ɖɔ mɛsɛ́dó Jaan dó wusyɛn lanmɛ nú Gayiwusi, bo na ɛ jiɖe ɖɔ é ɖò nǔ ɖagbe wà wɛ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛxo agun tɔn égbé tɔn lɛ ɖó na xwedó kpɔ́ndéwú Jaan tɔn, bo na dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo bonu ‘nǔ ma cikɔ nú ye ó’​—Eza. 40:31; 1 Tɛ. 5:11.

Ðò nùwlanwlan Glɛkigbe tɔn dòdó ɔ mɛ ɔ, xókwin 219 wɛ wema e Jaan wlan sɛ́dó Gayiwusi é ɖó, bɔ é sín enɛ wu bɔ é nyí wema e hwe hugǎn ɖò Biblu mɛ é. É ɖò mɔ̌ có, é xɔ akwɛ tawun nú Klisanwun égbé tɔn lɛ.