DANIEL KPO MIRIAM KPO wlí alɔ ɖò Septembre 2000, bo sɛ̀ tɛn yì toxo Barcelone tɔn mɛ ɖò Espagne. Daniel ɖɔ: “Gbɛzán e è nɔ lin ɖɔ é sɔgbe é zán wɛ mǐ ɖè. Azɔ̌ mǐtɔn lɛ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖu nǔ ɖò nùbaɖutɛn ɖagbe lɛ, bo nɔ yì tomɛ, bo nɔ lɛ́ dó akwɛnúvɔ lɛ. Mǐ nɔ lɛ́ ɖó alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ hwɛhwɛ.” Amɔ̌, huzuhuzu ɖé wá wá.

Ðò kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé jí ɖò 2006 ɔ, xóɖiɖɔ e sɔ́ nùkanbyɔ elɔ nyì atɛ jí é byɔ ayi mɛ nú Daniel tawun: “Mǐ ka ɖò nǔ e wu mǐ kpé é bǐ wà wɛ, bo na d’alɔ mɛ ɖěɖee è ‘dɔn xwè huhu gbé lɛ’ bonu ye na wá gbɛ̀ mavɔmavɔ li ɔ jí à?” (Nùx. 24:11) É tɛɖɛ̌ azɔ̌ e mǐ ɖó bo na bló bɔ mɛ lɛ na tuùn wɛn Biblu tɔn e nɔ hwlɛn gbɛ̀ gán é jí. (Mɛ. 20:26, 27) Daniel flín ɖɔ: “É cí nú mì ɖɔ Jehovah ɖò xó ɖɔ nú wɛ tlɔlɔ ɖɔhun.” Xóɖiɖɔ ɔ lɛ́ ɖɔ ɖɔ ada gbígbló nú sinsɛnzɔ́ mɛtɔn nɔ hɛn awǎjijɛ gègě wá. Daniel tuùn ɖɔ nugbǒ wɛ enɛ nyí. Miriam ko bɛ́ gbexosin-alitɔ́zɔ́ ɔ bo ɖò awǎjijɛ gègě sín lè ɖu wɛ.

Daniel ɖɔ: “Un wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ hwe ɔ nu sù lo, bɔ un na bló huzuhuzu ɖaxó ɖé.” Nǔ e é ka wà nugbǒ é nɛ. É ɖè ganxixo e é nɔ w’azɔ̌ na é kpò bo bɛ́ gbexosin-alijitɔ́zɔ́, bo lin tamɛ dó awǎjijɛ e é kpo Miriam kpo sixu mɔ é jí, nú ye wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn sukpɔ́ ɖè lɛ é ɔ nɛ.

YE MƆ WUVƐ̌ LƐ JƐ NUKƆN, ENƐ GUDO Ɔ, WƐN AKPÀKPÀ SƆ́ MƐ TƆN ÐÉ WÁ

Ðò Mai 2007 ɔ, Daniel kpo Miriam kpo jó azɔ̌ yetɔn lɛ dó, bo sɛ̀ tɛn yì Panama, tò e mɛ ye ko ɖi sà yì ɖ’ayǐ é ɖé mɛ. Ðò fí yɔyɔ̌ enɛ e ye na w’azɔ̌ ɖè é ɔ, tɔtɛntinto gègě wɛ ɖò Bocas del Toro, ɖò Caraïbes Xu tɛntin, bɔ Guaymi ee nyí ayǐ ɔ jí nu lɛ é wɛ nɔ nɔ finɛ hugǎn. Daniel kpo Miriam kpo lin ɖɔ nú ye zán akwɛ e ye sɛ́ xwè lɛ é ɔ, ye sixu nɔ Panama nú sun tantɔn mɔ̌.

Ye gbɔn tɔtɛntinto lɛ mɛ kpo batóo kpo kpodo kɛkɛ kpo, bo flín ganji ɖɔ azɔn nukɔntɔn e emi kun kɛkɛ-afɔdokwín bo bló kilomɛtlu 32, ɖò só e xwete lɛ é jí, ɖò hwesivɔ syɛnsyɛn nu é nɛ. É sín nǔ cikɔ nú mɛ wu, bɔ Daniel ɖibla ba éɖée kpò. Amɔ̌, ɖò xwé e ɖò ali enɛ kpá lɛ é gbè ɔ, xwédo Guaymi tɔn ɖé yí ye ganji, ɖò taji ɔ, hwenu e ye kplɔ́n gbè xá ɔ mɛ tɔn sín xógbe ɖé lɛ gudo é. É sɔ́ lín ǎ, bɔ ye ɖó Biblu kplɔnkplɔn 23.

Hwenu e ye zán akwɛ yetɔn lɛ bǐ vɔ é ɔ, awǎjijɛ e asú kpo asì kpo ɔ ɖó é huzu aluwɛ. Daniel flín ɖɔ: “Kpo avǐ kpo wɛ mǐ jɛ tamɛ lin dó lee mǐ na bló gbɔn bo na lɛkɔ yì Espagne é jí jí. É vɛ́ nú mǐ tawun ɖɔ mǐ na jó mɛ e mǐ nɔ kplɔ́n Biblu xá lɛ é dó. Amɔ̌, sun ɖokpo gudo ɔ, ye sè wɛn akpàkpà sɔ́ mɛ tɔn ɖé. Miriam ɖɔ: “È byɔ mǐ ɖɔ mǐ na nyí gbexosin-alijitɔ́ titewungbe lɛ. Awǎjijɛ ɖaxó ɖé wɛ é nyí ɖɔ mǐ na kpó ɖò azɔ̌ mǐtɔn wu!”

AWǍJIJƐ ÐAXÓ BǏ E YE ÐÓ É

Ðò 2015 ɔ, huzuhuzu e wá tutoblonunu ɔ mɛ é zɔ́n bɔ è byɔ Daniel kpo Miriam kpo ɖɔ ye ni huzu gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn. Etɛ ye ka bló? Ye ɖeji dó akpá e ɖò Ðɛhan 37:5 mɛ é wu: “Sɔ́ gbɛ̀ towe jó nú Mawu Mavɔmavɔ, ganjɛ wǔ tɔn, é na wà azɔ̌ tɔn.” Ye mɔ agbazazɔ́ e na zɔ́n bɔ ye na wà gbexosin-alijitɔ́zɔ́ yetɔn é, bɔ égbé ɔ, ye ɖò agun ɖé mɛ ɖò tokpɔn Veraguas tɔn mɛ ɖò Panama.

Daniel ɖɔ: “Cobonu mǐ na gosin Espagne ɔ, mǐ tuùn ɖɔ mǐ na kpéwú bo zán gbɛzán e bɔkun é ǎ. Égbé dìn ɔ, mǐ kpéwú, bɔ nǔ e ɖò taji lɛ é ɖě ka hán mǐ ǎ.” Awǎjijɛ ɖaxó bǐ tɛ ye ka ɖó? Ye ɖɔ: “Alɔdido mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ bonu ye ni kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu nyí awǎjijɛ e è ma sixu sɔ́ jlɛ́ dó nǔ ɖebǔ wu ǎ é ɖé!”