ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Mai 2017

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 3-30 Juillet 2017 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Alɔdido “Jonɔ lɛ” nú Ye Na “Sɛ̀n Jehovah kpo Xomɛhunhun Kpo”

Nɛ̌ mǐ ka sixu jla wɛnɖagbe ɔ mɛ ɖěɖee hɔn sín tò yetɔn mɛ, bo ma ko tuùn Jehovah ǎ lɛ é b’ɛ na na sinsɛn gbɔn?

Alɔdido Vǐ “Jonɔ lɛ” Tɔn

Nú a nyí mɛjitɔ́ e gosin jɔtɛn towe bo wá ɖò tò ɖevo mɛ é ɖé ɔ, nɛ̌ a ka sixu wà nǔ e wu a kpé é bǐ bo d’alɔ vǐ towe lɛ bonu ye na tuùn Jehovah gbɔn? Nɛ̌ mɛ ɖevo lɛ ka sixu d’alɔ gbɔn?

TAN GBƐZÁN TƆN

Tokunɔ E Un Nyí É Zɔ́n Bonu Un Gɔn Nǔ Kplɔ́n Mɛ Ðevo lɛ Ǎ

Walter Markin Markin nyí tokunɔ có, sinsɛnzɔ́ e é wá nú Jehovah Mawu é hɛn awǎjijɛ kpo lè gègě kpo wá n’i

Ma nú Wanyiyi Towe Ðekpo Ó

Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn ɖé lɛ tín bɔ wanyiyi e ye ɖó ɖò bǐbɛ̌mɛ é ɖekpo. Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ wǎn e mǐ yí nú Jehovah é na fɔ́n bo na ɖò syɛnsyɛn wɛ?

“A Yí Wǎn nú Mì Hú Elɔ lɛ À?”

Jezu kplɔ́n nǔ taji ɖé Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ dó nǔ e è na sɔ́ dó tɛn nukɔntɔn mɛ é wu. Nɛ̌ mǐ ka sixu zán nùkplɔnmɛ enɛ ɔ gbɔn ɖò égbé

Lee Gayiwusi D’alɔ Nɔví Tɔn lɛ Gbɔn É

Mɛ̌ ka nyí Gayiwusi? Etɛwu mǐ ka ɖó na xwedó kpɔ́ndéwú tɔn?

Awǎjijɛ E È Nɔ Mɔ Ðò Gbɛzán E Bɔkun É ɖé Zinzan Mɛ É

Etɛ ka sísɛ́ asú kpo asì kpo ɖé bɔ ye hɛn gbɛzán yetɔn bɔkun? Nɛ̌ ye ka wà mɔ̌ gbɔn? Etɛwu gbeta e kɔn ye wá é ka hɛn awǎjijɛ wá nú ye?

DƆKUN E ÐÒ NǓ XÓXÓ SƐXWETƐN MǏTƆN LƐ É

“Kanɖodonǔwu kpo Wanyiyi kpo Gɔ́ Ayi Mǐtɔn Mɛ Hú Ð’ayǐ Tɔn”

Ðò kpléɖókpɔ́ ɖaxó 1922 tɔn gudo ɔ, nɛ̌ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ka xwedó weɖéxámɛ e ɖɔ ɖɔ è ni ‘jla Axɔsu ɔ kpo Axɔsuɖuto tɔn kpo’ é gbɔn?