Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“Ma Ði Xɛsi Ó, Un Na Gɔ́ Alɔ nú We”

“Ma Ði Xɛsi Ó, Un Na Gɔ́ Alɔ nú We”

MǏ NI ɖɔ ɖɔ a ɖò yiyi wɛ ɖò ali jí ɖò zǎn xóxó mɛ. Ajijimɛ kpowun ɔ, a ɖ’ayi wu ɖɔ mɛɖé ɖò xwixwedó we wɛ. Enyi a nɔte ɔ, afɔgbe e sè wɛ à ɖè ɖò gudo towe é lɔmɔ̌ nɔ nɔte. Enyi a yá afɔ ɔ, mɛ ɔ lɔmɔ̌ nɔ wà mɔ̌. A bɛ́ wezun; bo byɔ xɔ́ntɔn towe e ma lín dó finɛ ǎ é ɖé sín xwégbe. Hwenu e xɔ́ntɔn towe ɔ hun hɔn ɔ bo yí we dó xwé tɔn gbè é ɔ, agbɔ̌n towe jɛ dò.

Nǔ enɛ sixu ko nɔ ma jɛ dó jǐ towe kpɔ́n vlafo, amɔ̌, adohu adohu gbɛmɛ tɔn lɛ sixu nɔ nyí linkpɔ́n nú we. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, a ka ɖò za li xá gǎnmaɖó e jí a ba na ɖu ɖè é ɖé, cobo ka nɔ fɔ́n bo nɔ ɖò afɔ ɖokpo ɔ klɛ́n wɛ tɛgbɛ wɛ wɛ à? Azɔ̌ ko gblé dó we sín hwenu línlín lɛ ɖíe, bɔ a ka ko tɛnkpɔn bo na mɔ ɖokpo b’ɛ glo wɛ à? Kpikpò kpo lanmɛ ma ɖò ganji sín tagba e ɖò te kpɔ́n we lɛ é kpo ka nɔ hu ado nú we wɛ à? Alǒ nǔ ɖevo sésé wɛ ɖò linkpɔ́n nyí nú we wɛ à?

Tagba ɖebǔ wɛ é na bo nyí ɔ, enyi mɛɖé sixu ɖɔ xá we lobo d’alɔ we hwenu e a ɖó hudo tɔn dó é ɔ, é na víví nú we à cé? A ka ɖó xɔ́ntɔn mɔhun à? Ganji! Jehovah wɛ nyí xɔ́ntɔn mɔhun nú we, lee é nyí nú tɔ́gbó Ablaxamu bɔ mǐ mɔ ɖò Ezayíi 41:8-13 mɛ gbɔn é ɖɔhun. Ðò wemafɔ 10 kpo 13 kpo mɛ ɔ, Jehovah ɖɔ nú mɛsɛntɔ́ tɔn ɖɔ: “Ma ɖi xɛsi ó, ɖó un ɖò kpɔ́ xá we. Ma ɖò nukún dó gbɛmɛ kpɔ́n wɛ ó, ɖó nyì wɛ nyí Mawu towe. Un na na akɔnkpinkpan we; un na gɔ́ alɔ nú we; un ɖò xɛ nya ɖò jǐ we wɛ kpodo aɖisi lɔ ce, ɖuɖeji lɔ ɔ kpo. Ðó nyɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ, nyì wɛ nyí Mawu towe. Un hɛn alɔ towe [ɖisi ɔ, NWT] bo ɖò ɖiɖɔ nú we wɛ ɖɔ: ‘Ma ɖi xɛsi ó, un na gɔ́ alɔ nú we.’”

“UN ÐÒ XƐ NYA ÐÒ JǏ WE WƐ”

Xógbe enɛ lɛ na ganjɛwu we à cé? Sɔ́ hwiɖée dó ninɔmɛ e xó ɖɔ wɛ Jehovah ɖè nú mǐ é mɛ kpɔ́n. Ðò fí ɔ, zɔnlin zin wɛ a ɖè alɔ ɖò alɔ mɛ xá Jehovah ǎ, enyi linlin mɔhun na bo tlɛ nyɔ́ ɔ nɛ. Enyi zɔnlin zin wɛ a ɖè alɔ ɖò alɔ mɛ xá Jehovah ɔ, amyɔ lɔ towe wɛ ɖisi lɔ tɔn na hɛn. Amɔ̌, Jehovah dlɛn “aɖisi lɔ [tɔn], ɖuɖeji lɔ ɔ” bo hɛn “alɔ towe ɖisi ɔ,” cí nǔ ɖɔ é jló na dɔn we tɔ́n sín ninɔmɛ vɛwǔ gbɛmɛ tɔn ɖé mɛ wɛ ɖɔhun. Ee é ɖò mɔ̌ wà wɛ é ɔ, é dó xógbe elɔ lɛ dó na ganjɛwu we ɖɔ: “Ma ɖi xɛsi ó, un na gɔ́ alɔ nú we.”

A ka nɔ kpɔ́n Jehovah dó mɔ Tɔ́ kpo Xɔ́ntɔn wanyiyinɔ e na gɔ́ alɔ nú we hwenu e a na ɖò wuvɛ̌ mɛ é ɖé kpo à? É nɔ keya nú we, ganjininɔ towe nɔ ɖu ayi mɛ n’i, bɔ é kudeji bo na d’alɔ we. Hwenu e a na ɖò wuvɛ̌ lɛ mɛ é ɔ, Jehovah jló ɖɔ ayi towe ni j’ayǐ, ɖó é yí wǎn nú we ɖesu. Ðò “adǎngbomɛ hwenu ɔ, è nɔ ba ɛ kpò gbeɖé ɖò gudo ǎ.”—Ðɛh. 46:2.

HWƐ DIDÓ MƐÐÉE ÐÓ NǓ E È WÀ NYÌ DÒ WÁ YÌ LƐ É WU

Mɛɖé lɛ nɔ dóhwɛ yeɖée ɖó walɔ xóxó yetɔn lɛ wu bo nɔ kanbyɔ yeɖée ɖɔ Mawu ka sɔ́ hwɛ kɛ emi  dóó à jí. Enyi mɔ̌ wɛ nǔ cí nú hwi lɔ hǔn, lin tamɛ kpɔ́n dó nya gbejinɔtɔ́ Jɔbu e yí gbè nú “hwɛ e [é] hu sín vǔ é” jí é. (Jɔb. 13:26) Nǔ cí mɔ̌ nú Ðɛhan wlantɔ́ Davidi lɔ b’ɛ savo nú Jehovah ɖɔ: “Ma flín hwɛ e un ko hu ɖò winnyawinnya mɛ lɛ ó, ma flín gǔ e un fɔ́n lɛ ó.” (Ðɛh. 25:7) Mǐ bǐ wɛ “hu hwɛ bɔ susu e Mawu nɔ na mɛ ɔ, [mǐ] ɖó ɖě ɖ’emɛ ǎ.”—Hlɔ. 3:23.

Wɛn e ɖò Ezayíi wemata 41gɔ́ ɔ mɛ é ɔ, togun Mawu tɔn hwexónu tɔn wɛ è dó jɛ nukɔn. Ye hu hwɛ sɔmɔ̌ bɔ Jehovah gbɔ bo ɖó hwɛ nú ye, bo bló bɔ è kplá ye yì kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu. (Eza. 39:6, 7) É ɖò mɔ̌ có, Mawu lin nǔ kpɔ́n dó hwenu e é na hwlɛn ye mɛ e na lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo lobo na lɛkɔ wá gɔ̌n tɔn lɛ é jí! (Eza. 41:8, 9; 49:8) Jehovah nɔ ɖè xomɛnyínyɔ́ ɖaxó mɔhunkɔtɔn xlɛ́ mɛ ɖěɖee jló na ɖu fɛ́nú tɔn sín vivǐ lɛ é ɖò égbé.—Ðɛh. 51:3.

Lin tamɛ kpɔ́n dó kpɔ́ndéwú Takuya, * ee ko tɛnkpɔn bá ɖu ɖò fɔtóo nùblibliwiwa tɔn lɛ kpinkpɔn kpo mɛ̌ sísɔ́ dó d’ayihun kpo jí é wu. Azɔn mɔkpan wɛ é klɛ́n afɔ. Nɛ̌ nǔ ka cí n’i? “Un nɔ mɔ ɖɔ nùvɔnɔ ɖé kpowun wɛ nú mì, amɔ̌, enyi un xoɖɛ bo byɔ hwɛsɔkɛ Jehovah ɔ, é nɔ fɔ́n mì site sín kɔ́mɛ.” Nɛ̌ Jehovah ka nɔ bló mɔ̌ gbɔn? Mɛxo agun e mɛ Takuya ɖè é tɔn lɛ byɔ ɛ ɖɔ hweɖebǔnu e é na klɛ́n afɔ ɔ é ɔ, é ni nɔ ɖɔ nú emi. É yí gbè ɖɔ: “É nɔ bɔwǔ bonu ma ɖɔ nú ye ǎ, amɔ̌, hweɖebǔnu e un wà mɔ̌ é ɔ, un nɔ mɔ hlɔnhlɔn.” É wá yá é ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ bló tuto bɔ nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn yì ba Takuya kpɔ́n. Nukúnkpénuwutɔ́ ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Yayǎ wɛ un wá gɔ̌n towe ǎ. Mɛxo agun tɔn lɛ jló ɖɔ nyì ni wá wutu wɛ. Ye jló ɖɔ hwi ni ɖu mɛbakpɔ́n lɛngbɔnyitɔ́ tɔn elɔ sín vivǐ.” Takuya flín ɖɔ: “Nyì wɛ ɖò hwɛ hu wɛ có, Jehovah ka gɔ́ alɔ nú mì, gbɔn mɛxo agun tɔn lɛ gblamɛ.” Takuya yì nukɔn kaka bo huzu gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn, bɔ dìn ɔ, é ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò alaxɔ ɖé mɛ. Lee é nyí gbɔn nú nɔví enɛ é ɔ, mɔ̌ wɛ Mawu na fɔ́n hwi lɔ site sín kɔ́mɛ é nɛ.

ADOHUHU DÓ ÐUÐU KPO NUNU KPO JÍ

Azɔ̌mamɔ nɔ ɖó adohu adohu nú mɛ gègě. Azɔ̌ gblé dó mɛɖé lɛ bɔ é vɛwǔ nú ye bonu ye na mɔ azɔ̌ ɖevo. Enyi gǎn ɖě gbɛ́ ɖɔ emi kún na yí we dó azɔ̌ mɛ ó ɔ ɖě ɔ lɔ nɔ gbɛ́ ɔ, kpɔ́n lee nǔ na cí nú we é. Ðò ninɔmɛ mɔhun lɛ mɛ ɔ, mɛɖé lɛ nɔ mɔ ɖɔ wi e ɖò ta emitɔn é ko kɔ́n. Nɛ̌ Jehovah ka sixu d’alɔ we gbɔn? É sixu nɔ ma mɔ azɔ̌ e jɛxa we é nú we tlolo, amɔ̌, é sixu d’alɔ we bɔ a na flín nǔ e Axɔsu Davidi ɖɔ é: “Un ko nɔ dɔnkpɛ mɛ kpɔ́n cobo wá kpò dìn; un ka mɔ Mawu jó hwɛjijɔnɔ lɛ dó kpɔ́n ǎ, un ka mɔ vǐ yetɔn lɛ ɖě byɔ nǔ ɖu kpɔ́n ǎ.” (Ðɛh. 37:25) Nugbǒ ɔ, a xɔ akwɛ ɖò Jehovah nukúnmɛ, bɔ kpo “aɖisi lɔ [tɔn], ɖuɖeji lɔ ɔ” kpo ɔ, é na d’alɔ we bɔ a na mɔ nǔ e sín hudo a ɖó bo na kpó ɖò sinsɛn ɛ wɛ é.

Enyi azɔ̌ gblé dó we ɔ, nɛ̌ Jehovah ka sixu d’alɔ we gbɔn?

Sara e nɔ nɔ Colombie é mɔ mɛhwlɛngantɔ́ lɔ Jehovah tɔn. È nɔ sú i akwɛ tawun ɖò azɔ̌ e é nɔ wà é mɛ, amɔ̌, azɔ̌ ɔ nɔ na ɛ táan ɖebǔ ǎ. Loɔ, é ka jló na w’azɔ̌ nú Jehovah d’eji; enɛ wu ɔ, é jó azɔ̌ enɛ dó lobo huzu gbexosin-alijitɔ́. É ɖò mɔ̌  có, é yawu mɔ azɔ̌ hwenu klewun tɔn e sín hudo é ɖó é ǎ. É hun klɛmu (crème glacée) sà tɛn ɖé, amɔ̌, kpɛɖé kpɛɖé ɔ, akwɛ ɔ vɔ bɔ é gbɔ bo sú hɔn. “Xwè atɔn kwíɖíkwíɖí wá yì, amɔ̌, Jehovah bló bɔ un kpéwú bo dɛ,” wɛ Sara ɖɔ. É kplɔ́n vogbingbɔn e ɖò mɛjɔmɛ gbɛ̀ zinzan kpo dandannú lɛ ɖiɖó kpo tɛntin é, bo lɛ kplɔ́n adohu adohu jí ma nɔ dó sɔgudo wu. (Mat. 6:33, 34) Gudo mɛ ɔ, gǎn tɔn xóxó ɔ ylɔ ɛ lobo xwlé è azɔ̌ e é ko nɔ wà ɖ’ayǐ é. É yí gbè ɖɔ enyi è ɖè azɔ̌ ɔ kpò bo na emi hwenu bonu emi na sixu wà sinsɛnzɔ́ emitɔn ɔ jɛn emi na sixu wà azɔ̌ ɔ. Sara sɔ́ nɔ ɖu akwɛ lee é ko nɔ ɖu gbɔn ɖ’ayǐ é ǎ, amɔ̌, é ka kpéwú bo kpó ɖò gbexosin-alijitɔ́ nyí wɛ. É wá ɖɔ ɖɔ: “Un mɔ wanyiyi lɔ Jehovah tɔn.”

ADOHU ADOHU KPIKPÒ HWENU TƆN LƐ

Nǔ taji ɖevo e nɔ hu ado nú mɛ é wɛ nyí kpikpò. Mɛ gègě nɔ byɔ gbɔjɛ yetɔn ɖaxó ɔ mɛ bo nɔ kanbyɔ yeɖée ɖɔ emi ka na ɖó akwɛ e na zɔ́n bɔ emi na vo bo zán gbɛ̀ kpɛ e kpò nú emi é à jí. Ado nɔ lɛ́vɔ hu ye dó lanmɛ na nɔ ganji sín tagba e nɔ wá xwetɔ́n ɖò kpikpò hwenu lɛ é wu. Davidi wɛ na ko savo elɔ nú Jehovah ɖɔ: “Un jɛ kpikpoxɔmɛ hǔn, ma ɖè alɔ sín kàn ce mɛ ó. Hwenu e hlɔnhlɔn na vɔ ɖò wǔ ce ɔ, ma jó mì dó ó.”—Ðɛh. 71:9, 18.

Nɛ̌ mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka sixu nɔ ayijayǐ mɛ ɖò kpikpò hwenu gbɔn lo? Ye ɖó na kpó ɖò nùɖiɖi ɖó nú Mawu wɛ, bo ɖeji ɖɔ é na na emi nǔ e sín hudo emi ɖó lɛ é. Nugbǒ wɛ ɖɔ enyi ye ko zán mɛjɔmɛ gbɛ̀ nú xwè mɔkpan ɖ’ayǐ ɔ, é na byɔ ɖɔ ye ni hɛn gbɛzán yetɔn bɔkun, bɔ nǔ kpɛ e ye na ɖó ɖò agbaza linu é ɖó na kpé ye. Ye sixu mɔ ɖɔ “mǎ nùsúnnú” ɖuɖu nyɔ́ hú “nyibu lan e dó jǒ é” ɖuɖu, bo tlɛ lɛ́ nyɔ́ nú lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe ɖiɖó! (Nùx. 15:17, NWT) Enyi xomɛ Jehovah tɔn hinhɛn hun jí wɛ ayi towe ɖè ɔ, é na kɔn nyɔna dó jǐ towe ɖò kpikpò hwenu lɔmɔ̌.

José kpo Rose kpo gɔ́ nú Tony kpo Wendy kpo

Kpɔ́n kpɔ́ndéwú José kpo Rose kpo e ko sɛ̀n Jehovah ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ nú xwè 65 jɛji é tɔn. Nú xwè mɔkpan ɔ, ye kpé nukún dó Rose sín tɔ́ wu, ɖó mɛɖé ɖó na nɔ nɔ gɔ̌n tɔn zǎn kéze. Gɔ́ na ɔ, José ɖó na syɛnlǐn ɖò azɔ̌ e è wà n’i ɖó kansɛ́ɛzɔn wu é kpo amasin syɛnsyɛn lɛ zinzan kpo nu. Jehovah ka dlɛn alɔ tɔn ɖisi ɔ dó asú kpo asì kpo gbejinɔtɔ́ enɛ lɛ à? Ganji, amɔ̌, gbɔn nɛ̌ é? Gbɔn Tony kpo Wendy kpo e nyí asú kpo asì kpo ɖé ɖò agun yetɔn mɛ, bo sɔ́ xɔ ɖé ɖó te nú ye é gblamɛ. Tony kpo Wendy kpo jló na yí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn lɛ dó xɔ ɔ mɛ vɔ̌nu. Xwè mɔkpan jɛ nukɔn, ɖò hwenu e Tony ɖò wemaxɔmɛ linsinmɛ tɔn é ɔ, é nɔ mɔ José kpo Rose kpo gbɔn flɛtɛli nu bɔ ye nɔ yì kúnnuɖegbe hwɛhwɛ. É yí wǎn nú ye ɖó kanɖodonǔwu yetɔn wu, bɔ enɛ byɔ lanmɛ n’i tawun. Ðó Tony kpo Wendy kpo mɔ bɔ asú kpo asì kpo mɛxomɔ enɛ lɛ zán gbɛ̀ yetɔn bǐ nú Jehovah wutu ɔ, ye yí ye dó xwégbe. Ðò xwè 15 e wá yì lɛ é mɛ ɔ, ye d’alɔ José kpo Rose kpo e na ɖò xwè 85 mɔ̌ ɖó wɛ dìn é. Mɛxomɔ enɛ lɛ nɔ kpɔ́n alɔ e asú kpo asì kpo winnyawinnya enɛ nɔ dó ye é dó mɔ nùnina ɖé sín Jehovah gɔ́n.

Mawu ɖò “ɖisi lɔ [tɔn], ɖuɖeji lɔ ɔ” dlɛn dó hwi lɔmɔ̌ wɛ. A ka na yí gbè bo zunfan alɔ mɛ e d’akpá nú we ɖɔ: “Ma ɖi xɛsi ó, un na gɔ́ alɔ nú we” é tɔn à?

^ akpá. 11 È ɖyɔ nyikɔ ɖé lɛ.