Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Juillet 2016

Fɛ́nú Mawu Tɔn Nɔ Sù Nukún Mǐtɔn Mɛ

Fɛ́nú Mawu Tɔn Nɔ Sù Nukún Mǐtɔn Mɛ

“Mǐ bǐ . . . mɔ fɛ́nú yí dó fɛ́nú jí.”—JAAN 1:16.

HAN LƐ: 95, 13

1, 2. (a) Ðɔ lǒ e Jezu dó dó viwunglenɔ ɖé wu é. (b) Nɛ̌ tan ɔ ka xlɛ́ jijɔ nùnamɛ kpo fɛ́nú kpo tɔn gbɔn?

VIWUNGLENƆ ɖé yì tokplétɛn zǎnzǎn tɛɛn bo na ba mɛ bonu ye na w’azɔ̌ n’i ɖò viwungle tɔn mɛ. Mɛ e é mɔ lɛ é yí gbè nú azɔ̌kwɛ e é ɖɔ é bo ɖidó azɔ̌ ɔ wà gbé. É ɖò mɔ̌ có, glenɔ ɔ lɛ́ ɖó hudo azɔ̌watɔ́ tɔn hú mɔ̌, bo lɛkɔ yì tokplétɛn ɔ azɔn nabi ɖé ɖò kéze ɔ mɛ bo nɔ ɖò mɛ ba gɔ́ na wɛ, bo tlɛ ɖɔ emi na sú azɔ̌kwɛ e jɛxa ɔ mɛ ɖěɖee é ba dó gle ɔ mɛ hwelɛkɔ bǐ lɛ é. Ee gbadanu sù é ɔ, é kplé azɔ̌watɔ́ lɛ bo na sú azɔ̌kwɛ yetɔn lɛ ye, lobo sú akwɛ ɖokpo ɔ ye mɛ ɖokpo ɖokpo, enyi ye na bo tlɛ w’azɔ̌ nú ganxixo gègě alǒ ganxixo ɖokpo kpowun ɔ nɛ. Ee mɛ e é ba jɛ nukɔn lɛ é mɔ mɔ̌ é ɔ, ye hlun nǔ ɖɔ. Viwunglenɔ ɔ ka ɖɔ: ‘Mi yí gbè nú azɔ̌kwɛ e un ɖɔ na sú mi é sín? Un ɖ’acɛ bo na na nǔ ɖebǔ e jló mì é azɔ̌watɔ́ ce lɛ bǐ à é? Wǔ hwan wɛ mi ɖè ɖó ɖagbe e wà wɛ un ɖè é wutu à?’—Mat. 20:1-15.

2 Lǒ Jezu tɔn enɛ flín jijɔ Jehovah tɔn ɖokpo mǐ bɔ è ɖɔ xó tɔn ɖò Biblu mɛ azɔn gègě, é wɛ nyí “fɛ́nú” tɔn. (Xà 2 Kɔlɛntinu lɛ 6:1) Azɔ̌watɔ́ ɖěɖee w’azɔ̌ nú ganxixo ɖokpo  kpowun lɛ é jɛxa bo na yí azɔ̌kwɛ kpíkpé ǎ ɖɔhun, amɔ̌, viwunglenɔ ɔ nyɔ́ xomɛ dó ye wu b’ɛ vɛ́ jlɛ́. Akɔwé ɖokpo ɖɔ dó xókwin “fɛ́nú” ɔ wu bo ɖɔ: “Linlin taji e xókwin ɔ ɖó é wɛ nyí nùnina e mɛɖé ma jɛxa ǎ é ɖé nina mɛ ɔ vɔ̌nu.”

NǓ E JEHOVAH NA MƐ B’Ɛ XƆ AKWƐ HÚ BǏ É

3, 4. Etɛwu Jehovah ka jɔwu ɖaxó ɖé gbɛtɔ́ lɛ? Nɛ̌ é ka wà mɔ̌ gbɔn?

3 Mawuxówema ɔ ɖɔ “nùnina vɔ̌nu fɛ́nú Mawu tɔn tɔn” sín xó. (Efɛ. 3:7, NWT) Etɛwu Jehovah ka na “nùnina vɔ̌nu” enɛ mɛ? Nɛ̌ é ka na mɛ gbɔn? Enyi mǐ bló nǔ e Jehovah byɔ ɖò mǐ sí lɛ é bǐ kpíkpé tɔn ɔ, mǐ na jɛxa xomɛ e é nyɔ́ dó mǐ wu é. Amɔ̌, mǐ nɔ kpéwú ǎ. Enɛ wu ɔ, axɔsu nùnywɛtɔ́ Salomɔ́ɔ wlan ɖɔ: “Gbɛtɔ́ hwɛjijɔnɔ e nɔ wà ɖagbe bo ma nɔ hu hwɛ ǎ é ɖokpo géé tíìn ɖò ayikúngban jí fí ǎ.” (Nùt. 7:20) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ: “Gbɛtɔ́ lɛ bǐ wɛ hu hwɛ bɔ susu e Mawu nɔ na mɛ ɔ, ye ɖó ɖě ɖ’emɛ ǎ” bɔ “axɔ e hwɛhuhu nɔ sú mɛ ɔ wɛ nyí kú.” (Hlɔ. 3:23; 6:23a) Nǔ e mǐ jɛxa é nɛ.

4 É ɖò mɔ̌ có, Jehovah jɔwu ɖaxó ɖé gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn nú ye. Nùnina tɔn e hugǎn bǐ é wɛ nyí “Vǐɖokponɔ tɔn” e é sɛ́dó ayikúngban jí b’ɛ wá kú dó ta mǐtɔn mɛ é. (Jaan 3:16) Enɛ wu wɛ Pɔlu wlan dó Jezu wu ɖɔ é “kú dó gbɛtɔ́ lɛ bǐ tamɛ gbɔn fɛ́nú Mawu tɔn gblamɛ, bɔ mǐ ka ɖò mimɔ ɛ wɛ dìn bɔ è sɔ́ susu kpodo yɛ̌yi kpan sín axɔsugbakún xwè n’i ɖó ya e é jì, bo kú ɔ wu.” (Ebl. 2:9) Nugbǒ ɔ, “nǔ e Mawu nɔ na mɛ vɔ̌nu ɔ wɛ nyí gbɛ̀ mavɔmavɔ e mǐ ɖó ɖò bǔ e mǐ ɖè xá Klisu Jezu Aklunɔ mǐtɔn mɛ é.”—Hlɔ. 6:23b.

5, 6. Lè tɛ mǐ ka mɔ (a) hwenu e hwɛhuhu kpa acɛ dó mǐ jí é? (b) hwenu e fɛ́nú kpa acɛ dó mǐ jí é?

5 Nɛ̌ gbɛtɔ́ lɛ ka ɖu gǔ hwɛhuhu kpo kú kpo sín ninɔmɛ e mǐ bǐ ɖó é tɔn gbɔn? Biblu tinmɛ ɖɔ: “É sín nǔ e gbɛtɔ́ ɖokpo géé [Adamu] wà nyì dò ɔ wu, bɔ kú ɖu axɔsu” dó kúnkan Adamu tɔn lɛ jí. (Hlɔ. 5:12, 14, 17) Amɔ̌, xomɛ hun mǐ ɖɔ mǐ hɛn ɔ, mǐ na bló bɔ hwɛhuhu sɔ́ na kpa acɛ alǒ nyí gǎn nú mǐ ǎ. Gbɔn nùɖiɖi ɖiɖó nú vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn Klisu tɔn gblamɛ ɔ, mǐ nɔ sɔ́ mǐɖée ɖó fɛ́nú Jehovah tɔn sín acɛkpikpa glɔ. Gbɔn nɛ̌ é? “Fí e hwɛhuhu . . . sukpɔ́ ɖè ɔ, fɛ́nú Mawu tɔn nɔ túnflá ɖò finɛ. Hǔn enɛ ɔ wu wɛ lee hwɛhuhu ko ɖu axɔsu gbɔn kú jí ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ jɛn fɛ́nú Mawu tɔn ɖò axɔsu ɖu wɛ gbɔn hwɛjijɔ jí, bo na kplá mǐ yì gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ gbɔn Jezu Klisu Aklunɔ mǐtɔn jí.”—Hlɔ. 5:20, 21.

6 Mǐ kpó ɖò hwɛhutɔ́ nyí wɛ có, mǐ ɖó na jó mǐɖée dó bonu hwɛhuhu na kpa acɛ nú gbɛzán mǐtɔn ǎ. Enyi mǐ ka hu hwɛ jɛn wɛ ɔ, mǐ na byɔ hwɛsɔkɛ Jehovah. Pɔlu gb’akpá nú Klisanwun lɛ ɖɔ: “Hwɛhuhu na ɖó acɛ ɖò mi jí ǎ; ɖó mi sɔ́ ɖò sɛ́n ɔ sín acɛ mɛ ǎ; loɔ, fɛ́nú Mawu tɔn mɛ wɛ mi ɖè.” (Hlɔ. 6:14) Enɛ wu ɔ, fɛ́nú sín acɛ mɛ wɛ mǐ ɖè. Bɔ lè tɛ ka ɖ’emɛ? Pɔlu tinmɛ ɖɔ fɛ́nú Mawu tɔn “kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni jó gbɛ̀ nyanya zinzan kpo jlǒ gbɛmɛ fí tɔn lɛ kpo dó, bo na nɔ wà nǔ e sɔgbe é, bo na nɔ zán gbɛ̀ jlɔjlɔ, lobo na nɔ gbeji nú Mawu.”—Ti. 2:11, 12.

MAWU NA FƐ́NÚ MǏ ÐÒ ALI “TƐNMƐ TƐNMƐ” NU

7, 8. Etɛ ka nyí tinmɛ Jehovah nɔ na fɛ́nú tɔn mǐ ɖò ali “tɛnmɛ tɛnmɛ” nu tɔn? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ lɛ é.)

7 Mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ wlan ɖɔ: “Nùnina tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ Mawu na mi. Mɛ ɖokpo  ɖokpo ɖó na nyí nǔjikpɔntɔ́ ɖagbe nùnina e Mawu na ɛ tɔn, bo ɖó na zán nú ɖagbe mɛ bǐ tɔn.” (1 Pi. 4:10) Etɛ ka nyí tinmɛ enɛ tɔn? É wɛ nyí ɖɔ, mɛtɛnkpɔn alɔkpa ɖebǔ na bo wá kpannukɔn mǐ ɔ, Jehovah hɛn ɔ é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu ɖ’eji. (1 Pi. 1:6) Xomɛnyínyɔ́ Mawu tɔn sín nǔwiwa ɖé na ɖè jɛn wɛ hwebǐnu bo na sɔgbe xá mɛtɛnkpɔn ɖokpo ɖokpo.

8 Nugbǒ ɔ, ali tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ nu wɛ Jehovah nɔ na fɛ́nú tɔn mǐ ɖè. Mɛsɛ́dó Jaan wlan ɖɔ: “Nyɔna tɔn mɛ wɛ mǐ bǐ mɔ dɔkun e nyí mǐtɔn ɔ yí ɖè, bo mɔ fɛ́nú yí dó fɛ́nú jí.” (Jaan 1:16) Fɛ́nú e Jehovah na mǐ ɖò ali tɛnmɛ tɛnmɛ nu lɛ é zɔ́n bɔ mǐ mɔ nyɔna gègě. Ðětɛ lɛ mɔ̌?

9. Lè tɛ fɛ́nú Jehovah tɔn ka na mǐ? Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ é sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn?

9 È sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ. Enyi mǐ lɛkɔ sín hwɛ mǐtɔn lɛ gudo bo fɔ́n bo ɖò xwi ɖí xá jlǒ hwɛhuhu tɔn mǐtɔn lɛ wɛ ɔ, Jehovah na sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ, ɖó fɛ́nú tɔn wutu. (Xà 1 Jaan 1:8, 9.) Nùblawukúnúmɛ Mawu tɔn ɖó na sù nukún mǐtɔn mɛ bo sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na kpa susu n’i. Pɔlu wlan sɛ́dó Klisanwun yí ami dó ɖè hàtɔ́ tɔn lɛ ɖɔ: “[Jehovah] yí mǐ sín zinflu sín hlɔnhlɔn sí, bo sɔ́ mǐ ɖó Vǐ tɔn vívɛ́ná ɔ sín axɔsuɖuto mɛ. Vǐ vívɛ́ná enɛ wɛ zɔ́n, bɔ Mawu xɔ mǐ sín kannumɔgbenu bo sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ.” (Kolo. 1:13, 14) Hwɛ mǐtɔn lɛ e è sɔ́ kɛ mǐ é hun nyɔna ɖaaɖagbe gègě ɖevo lɛ sín ali nú mǐ?

10. Etɛ sín vivǐ mǐ ka nɔ ɖu, ɖó fɛ́nú Mawu tɔn wu?

10 Mǐ ɖò fífá mɛ xá Mawu. Kɛntɔ́ Mawu tɔn lɛ wɛ mǐ nyí sín dò, ɖó ninɔmɛ hwɛhuhu tɔn mǐtɔn wu. Pɔlu yí gbè nú xó enɛ, bo ɖɔ: “Kɛntɔ́ Mawu tɔn wɛ mǐ ko nyí ɖ’ayǐ; loɔ, Mawu dóhwɛ gbɔ xá mǐ gbɔn kú e Vǐ tɔn kú ɔ gblamɛ.” (Hlɔ. 5:10) Hwɛdogbɔ enɛ zɔ́n bɔ mǐ ɖò fífá mɛ xá Jehovah. Pɔlu sɔ́ wǔjɔmɛ enɛ cá dó fɛ́nú Jehovah tɔn wu, bo ɖɔ: “Ee Mawu sɔ́ mǐ [nɔví yí ami dó ɖè Klisu tɔn lɛ] dó huzu hwɛjijɔnɔ gbɔn nùɖiɖi gblamɛ ɔ, fífá ɖò mǐ kpo Mawu kpo tɛntin, gbɔn Aklunɔ mǐtɔn Jezu Klisu sín nǔwiwa lɛ gblamɛ. Nùɖiɖi mǐtɔn zɔ́n bɔ mǐ kpéwú, bo mɔ fɛ́nú e Mawu na mǐ ɔ yí gbɔn Jezu jí; fɛ́nú enɛ wɛ zɔ́n bɔ mǐ lidǒ dìn.” (Hlɔ. 5:1, 2) Nyɔna jiwǔ ɖé wɛ nyí enɛ à cé?

Fɛ́nú Mawu tɔn sín xlɛ̌ ɖé lɛ: È jɔwu mǐ bɔ mǐ sè wɛnɖagbe ɔ (Kpɔ́n akpáxwé 11gɔ́ ɔ)

11. Nɛ̌ mɛ yí ami dó ɖè lɛ ka hɛn “lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ” wá hwɛjijɔ li jí gbɔn?

11 È sɔ́ mǐ dó huzu hwɛjijɔnɔ. Mǐ bǐ wɛ è jì kpo nǔagɔwiwa kpo. Amɔ̌, gbeyiɖɔ Daniyɛli ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ ɔ, “mɛ e ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ lɛ é,” é wɛ nyí ɖɔ mɛ yí ami dó ɖè e kpò lɛ é, ‘na nɔ hɛn mɛ gègě wá nǔjlɔjlɔwiwa kɔn.’ (Xà Daniyɛli 12:3 ɖò Traduction du monde nouveau mɛ.) Gbɔn Mawuxóɖiɖɔzɔ́ kpo mɛkplɔnkplɔnzɔ́ yetɔn kpo gblamɛ ɔ, ye hɛn “lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ” livi mɔkpan wá ninɔmɛ nǔjlɔjlɔwiwa tɔn mɛ ɖò Jehovah nukúnmɛ. (Jaan 10:16) É ɖò mɔ̌ có, fɛ́nú Jehovah tɔn kɛɖɛ wɛ nyí tɔn bɔ nǔ dó nyí mɔ̌. Pɔlu tinmɛ ɖɔ: “Mawu ɔ, ɖò xomɛnyínyɔ́ [alǒ fɛ́nú] tɔn mɛ ɔ, é sɔ́ ye mɛ e ɖi nǔ nú Klisu Jezu lɛ bǐ dó huzu hwɛjijɔnɔ na vɔ̌nu ɖò nukún tɔn mɛ gbɔn Klisu Jezu e nɔ ɖè ye sín hwɛ mɛ ɔ jí.”—Hlɔ. 3:23, 24.

Nyɔna ɖɛxixo tɔn (Kpɔ́n akpáxwé 12gɔ́ ɔ)

12. Nɛ̌ ɖɛxixo ka cá kàn xá fɛ́nú Mawu tɔn gbɔn?

12 Mǐ nɔ sɛkpɔ axɔsuzinkpo Mawu tɔn gbɔn ɖɛxixo gblamɛ. Gbɔn fɛ́nú Jehovah tɔn gblamɛ ɔ, é hun ali nú mǐ bɔ mǐ nɔ sɛkpɔ axɔsuzinkpo tɔn jixwé tɔn ɔ gbɔn ɖɛxixo gblamɛ. Pɔlu tlɛ ylɔ axɔsuzinkpo Jehovah tɔn ɖɔ “fí e fɛ́nú ɖè ɔ” lobo byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni sɛkpɔ “kpodo jiɖiɖe kpan.” (Ebl. 4:16a) Jehovah ko jɔwu enɛ ɔ mǐ gbɔn Vǐ tɔn gblamɛ, bɔ “bǔ e mǐ ɖè xá  Klisu é kpo nùɖiɖi e mǐ ɖó n’i é kpo zɔ́n bɔ mǐ gla bo sɛkpɔ ɛ kpo jiɖiɖe ɖaxó ɖé kpo.” (Efɛ. 3:12) Nugbǒ ɔ, fɛ́nú Jehovah tɔn sín xlɛ̌ ɖagbeɖagbe ɖokpo wɛ ɖɛxixo bo sɛkpɔ ɛ kpo jiɖiɖe kpo nyí.

Mǐ nɔ mɔ alɔdo ɖò hwetɔnnu (Kpɔ́n akpáxwé 13gɔ́ ɔ)

13. Nɛ̌ fɛ́nú Mawu tɔn ka sixu ‘d’alɔ mǐ ɖò hwetɔnnu’ gbɔn?

13 Mǐ nɔ mɔ alɔdo ɖò hwetɔnnu. Pɔlu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ xoɖɛ bo sɛkpɔ Jehovah faà, bonu ‘é na sɔ́ hwɛ kɛ mǐ bɔ mǐ na mɔ fɛ́nú, bonu é na d’alɔ mǐ ɖò nǔ e hudo mǐ lɛ mɛ, ɖò hwetɔnnu.’ (Ebl. 4:16b) Hweɖebǔnu e mɛtɛnkpɔn lɛ alǒ tagba lɛ na vunbla mǐ é ɔ, mǐ hɛn ɔ mǐ na súxó ylɔ Jehovah ɖɔ é ni kú nǔblanɔwu mǐtɔn bo d’alɔ mǐ. Mǐ jɛxa ǎ có, hwɛhwɛ ɔ, é nɔ sɔ ylɔ̌ mǐtɔn gbɔn Klisanwun hàtɔ́ lɛ gblamɛ, bonu mǐ na dó sixu “ɖɔ kpodo jiɖiɖe kpo ɖɔ Aklunɔ wɛ nyí mɛ e nɔ d’alɔ mǐ é. Un na ɖi xɛsi nú nùɖé ǎ. Etɛ mɛɖé ka sixu wà nú mì.”—Ebl. 13:6.

14. Ðagbe tɛ fɛ́nú Jehovah tɔn ka nɔ wà nú ayi mǐtɔn?

14 Mǐ nɔ mɔ gbɔdónúmɛ. Nyɔna ɖaxó e mǐ nɔ mɔ gbɔn fɛ́nú Jehovah tɔn gblamɛ é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ é nɔ xò hwìhwɛ́ mǐ hwenu e ayi mǐtɔn gbado é. (Ðɛh. 51:19) Pɔlu wlan sɛ́dó Klisanwun Tɛsaloniki tɔn e ɖò yadonumɛ ɖí xwi xá wɛ lɛ é ɖɔ: “Aklunɔ mǐtɔn Jezu Klisu ɖesunɔ kpodo Mawu Tɔ́ mǐtɔn e yí wǎn nú mǐ ɔ kpo, ni bló bonu mi ni kpan akɔ́n titewungbe; ni na hlɔnhlɔn mi.” (2 Tɛ. 2:16, 17) Tuùn e mǐ tuùn ɖɔ Jehovah yí wǎn nú mǐ bo nɔ kpé nukún dó mǐ wu, ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn e túnflá é wutu é dó gbɔ nú mǐ tawun.

15. Nukúnɖiɖo tɛ sín ali fɛ́nú Mawu tɔn ka hun nú mǐ?

15 Mǐ ɖó nukúnɖiɖo gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn. Ðó mǐ nyí hwɛhutɔ́ wutu ɔ, nukúnɖiɖo ɖě ɖè nú mǐ ǎ. (Xà Ðɛhan 49:8, 9) Amɔ̌, Jehovah na mǐ nukúnɖiɖo jiwǔ ɖé. Jezu  d’akpá nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Nǔ e Tɔ́ ce jló ɔ wɛ nyí ɖɔ mɛ e mɔ Vǐ ɔ, bo ɖi nǔ n’i lɛ ni mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.” (Jaan 6:40) Nugbǒ ɔ, nùnina ɖé wɛ nukúnɖiɖo gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn ɔ nyí, bo nyí fɛ́nú Mawu tɔn sín xlɛ̌ jiwǔ ɖé. Nǔ enɛ sù Pɔlu nukúnmɛ kaka, b’ɛ ɖɔ: “Mawu ɖè fɛ́nú tɔn e jí hwlɛngán gbɛtɔ́ lɛ bǐ tɔn jinjɔn ɔ xlɛ́.”—Ti. 2:11.

MA SƆ́ FƐ́NÚ MAWU TƆN DÓ D’AYIHUN NA Ó

16. Nɛ̌ Klisanwun dòhwenu tɔn ɖé lɛ ka sɔ́ fɛ́nú Mawu tɔn dó d’ayihun na gbɔn?

16 Fɛ́nú Jehovah tɔn hɛn nyɔna gègě wá nú mǐ có, mǐ ɖó na gla kaka bo lin gbeɖé ɖɔ é nɔ myɔ nukún dó walɔ lɛ bǐ ǎ. Mɛɖé lɛ ɖò Klisanwun dòhwenu tɔn lɛ mɛ bo tɛnkpɔn bo ‘sɔ́ fɛ́nú Mawu tɔn dó ɖó hwɛjijɔ na bo jó yeɖée dó nú walɔ gblègblé ta syɛnsyɛn tɔn lɛ.’ (Ju. 4, NWT) É cí ɖɔ Klisanwun gbejimanɔtɔ́ enɛ lɛ lin ɖɔ emi hɛn ɔ, emi na nɔ hu hwɛ bɔ Jehovah na nɔ sɔ́ kɛ emi. Ee lɛ́ nyla hú mɔ̌ é wɛ nyí ɖɔ ye tɛnkpɔn bo na dɔn nɔví lɛ nú ye na xò kpóɖó nú ye ɖò ali gblègblé e ye mlɛ́ lɛ é jí. Kaka jɛ égbé ɔ, mɛɖebǔ e nɔ bló mɔ̌ é “zun [gbigbɔ] nùblawukúnúmɛtɔ́ ɔ.”—Ebl. 10:29.

17. Wě titewungbe tɛ Piyɛ́ɛ ka ɖè xá mɛ?

17 Égbé ɔ, Satáan ko flú Klisanwun ɖé lɛ bɔ ye nɔ lin ɖɔ mɛ jí, ɖó Mawu nɔ kú nǔblawu nú mɛ wutu ɔ, emi hɛn ɔ emi na nɔ hu hwɛ bɔ bǎ tí kún na xò emi ó. Amɔ̌, Jehovah ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ hwɛhutɔ́ e lɛkɔ lɛ é có, é ba ɖɔ mǐ ni nɔ li za xá jlǒ hwɛhuhu tɔn mǐtɔn lɛ. É sɔ́ d’ayi mɛ nú Piyɛ́ɛ b’ɛ wlan ɖɔ: “Nɔví ce vívɛ́ná lɛ mi, midɛɛ lɛ ɔ, è ko ɖɔ xó enɛ lɛ ɖ’ayǐ nú mi dìn. Hǔn, mi bo cɔ́ miɖée, bo ma jó miɖée nú nùwanyido gbɛtɔ́ nyanya lɛ tɔn ni dɔn mi bú ó; mi ma ka lɛ́ gɔn acéjí e mi ɖè ɔ nɔ ó. Loɔ, mi ni ɖò Jezu Klisu e nyí Aklunɔ mǐtɔn, bo nyí Mɛhwlɛngantɔ́ mǐtɔn ɔ tuùn d’eji wɛ, bo ɖò fɛ́nú tɔn tuùn d’eji wɛ.”—2 Pi. 3:17, 18.

FƐ́NÚ MAWU TƆN LƐ́ BYƆ AZƆ̌ ÐÒ MǏ SÍ?

18. Azɔ̌ tɛ lɛ fɛ́nú Jehovah tɔn ka nɔ byɔ ɖò mǐ sí?

18 Ðó xomɛnyínyɔ́ Jehovah tɔn sù nukún mǐtɔn mɛ wutu ɔ, mǐ ɖu nùɖé xɔ dó é kpo nɔzo mǐtɔn lɛ kpo, é wɛ nyí ɖɔ mǐ ɖó na zán nùnina mǐtɔn lɛ dó kpa susu nú Mawu bo lɛ́ zán dó wà ɖagbe nú nɔzo mǐtɔn lɛ. Ðò ali tɛ lɛ nu? Pɔlu na xósin ɔ bo ɖɔ: “Nùnina vovo wɛ mǐ ɖó bo na zán lee Mawu na vɔ̌nu tɔn mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo gbɔn é. . . . Enyi mɛɖé ɖó nùnina e na wà Mawuzɔ́ ɔ hǔn, é ni wà. Mɛ e ɖó nùnina e na kplɔ́n nǔ mɛ ɔ, ni kplɔ́n nǔ mɛ. Mɛ e ɖó nùnina e nɔ na akɔnkpinkpan mɛ ɔ ɖó na na akɔnkpinkpan mɛ. . . . [Mɛ e nɔ kú nǔblawu nú mɛ é ɔ, NWT] ni nɔ bló kpodo xomɛhunhun kpo.” (Hlɔ. 12:6-8) Fɛ́nú e Jehovah na mǐ é zɔ́n bɔ dandan mɛ ɔ, mǐ ɖó na nɔ hɛn alɔnu mǐtɔn ján ɖò sinsɛnzɔ́ Klisanwun tɔn ɔ mɛ, bo na nɔ kplɔ́n Biblu mɛ ɖevo lɛ, bo na nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun hàtɔ́ mǐtɔn lɛ, lobo na nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛɖebǔ e na jɛ dò nú mǐ é.

19. Azɔ̌ tɛ ka nyí mǐtɔn bɔ mǐ na gbéjé kpɔ́n ɖò xota e bɔ d’ewu é mɛ?

19 Wanyiyi e Mawu ɖó nú mǐ é túnflá, enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na wà nǔ e wu mǐ kpé lɛ é bǐ bo na “jla Wɛnɖagbe e ɖɔ xó dó fɛ́nú Mawu tɔn wu é” lobo jla “yì fó.” (Mɛ. 20:24) Mǐ na gbéjé azɔ̌ enɛ kpɔ́n tɛnwin lɛnwin ɖò xota e bɔ d’ewu é mɛ.