Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛwu Mǐ ka Ðó Na “Nɔ Acéjí”?

Etɛwu Mǐ ka Ðó Na “Nɔ Acéjí”?

“Mi tuùn azǎn e gbè Aklunɔ mitɔn na lɛkɔ wá dó é ǎ.”​—MAT. 24:42.

HAN LƐ: 136, 129

1. Jlɛ̌ nǔ e wu é ɖò taji ɖɔ mǐ ni ɖ’ayi gan e ɖò xixo wɛ é kpo nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò mǐ kpa lɛ é kpo wu é dó nùɖé wu. (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

ATƆ́Ɔ́N, ɛnɛ, atɔn, wè, ɖokpo! Hwenu e mǐ mɔ bɔ cɛju e kpò bɔ kpléɖókpɔ́ ɖaxó sín akpáxwé ɖé na bɛ́ é ɖò dò yì wɛ mɔ̌ ɖò videoxlɛ́nú ɔ jí é ɔ, mǐ nɔ tuùn ɖɔ hwe ɔ nu sù bɔ mǐ na jinjɔn ayǐ bo ɖu vivǐ nùxixo e na hun nǔ sín akpáxwé ɔ nu é tɔn. Gan ɔ xò bɔ mǐ na cí xwii bo ɖótó hanjigbɛ́ Watchtower tɔn sín nùxixo ɖagbeɖagbe lɛ, bɔ ee lɛ́vɔ ɖò taji hú bǐ é wɛ nyí ɖɔ, mǐ na sɔnǔ nú ayi mǐtɔn kpodo linlin mǐtɔn lɛ kpo nú xóɖiɖɔ e na bɔ d’ewu lɛ é. Amɔ̌, enyi mɛɖé lɛ sín ayi ma ka ɖò fí ɖokpo ǎ, bɔ deyideyi ɔ jɛn wɛ alǒ ɖɔ ye ɖò xó ɖɔ xá xɔ́ntɔn yetɔn lɛ wɛ, kaka bo tlɛ tuùn ɖɔ tuto kpléɖókpɔ́ ɔ tɔn ko bɛ́ ǎ ɔ ka ló? É ɖò wɛn ɖɔ ye kún ɖò acéjí dó gan e ɖò xixo wɛ é alǒ nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò ye kpá lɛ é wu ó; nǔ lɛ wɛ nyí ɖɔ zinkponɔ ɔ ko jinjɔn ayǐ ɖò ataa ɔ jí, nùxixo ɔ ko bɛ́, bɔ kpléɖókpɔ́watɔ́ lɛ ko jinjɔn ayǐ. Nǔ enɛ e nɔ jɛ é sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ nukúnnú jɛ lee nǔ ɖaxó ɖé sín gan ɖò xixo wɛ gbɔn é mɛ, nǔ enɛ byɔ ɖò mǐ sí ɖɔ mǐ ni ɖó ayi nǔ e ɖò na jɛ wɛ ɖò malin-malin mɛ é wu céɖécéɖé. Etɛ ka nyí nǔ ɔ?

2. Etɛwu Jezu ka ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ “mi bo nɔ acéjí”?

 2 Hwenu e Jezu Klisu ɖò xó ɖɔ dó “hwenu e gbɛ̀ elɔ na vɔ dó” é wu wɛ é ɔ, é ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi cɔ́ miɖée, bo ɖò acéjí, ɖó mi tuùn hwe ɔ nu ǎ.” Enɛ gudo ɔ, Jezu nɔ nú ye azɔn gègě ɖɔ: “Mi bo nɔ acéjí.” (Mat. 24:3; Maki 13:32-37.) Matie sín tan e ɖɔ xó ɖokpo ɔ é lɔ xlɛ́ ɖɔ Jezu gb’akpá nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ wunzɛn; é ɖɔ: “Hǔn mi bo nɔ acéjí, ɖó mi tuùn azǎn e gbè Aklunɔ mitɔn na lɛkɔ wá dó é ǎ. . . . Hǔn mi lɔmɔ̌, mi bo nɔ acéjí, ɖó nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ na wá xwetɔ́n hwenu e mi ma na ɖó nukún mì dó ǎ é.” É lɛ́vɔ ɖɔ: “Hǔn mi bo nɔ acéjí, ɖó mi tuùn azǎn ɔ ǎ, mi ka tuùn gan ɔ mɛ ǎ.”​—Mat. 24:42-44; 25:13.

3. Etɛwu mǐ ma ka nɔ sɔ́ akpágbánúmɛ Jezu tɔn dó da ayihun na ǎ?

3 Ðó mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wutu ɔ, mǐ nɔ sɔ́ akpágbánúmɛ Jezu tɔn enɛ dó da ayihun na ǎ. Mǐ tuùn ɖɔ “nǔ lɛ bǐ sín fifo hwenu” ko sɛkpɔ tawun bɔ é sɔ́ na lín ɖebǔ cobonu “ya ɖaxó ɔ” na bɛ́ ǎ! (Dan. 12:4; Mat. 24:21, NWT) Mǐ mɔ ɖɔ è ɖò ahwan baɖabaɖa lɛ fun wɛ, nùblibliwiwa kpo adanuwiwa kpo ɖò jijɛji wɛ, nǔ lɛ bǐ wlú ɖò sinsɛn linu, nùɖuɖuhwedomɛ, jɛmɛji lɛ, kpo ayikúngban danwǔ kpo nɔ tíìn gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ. Mǐ tuùn ɖɔ togun Jehovah tɔn ɖò wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn jijla sín azɔ̌ kpligidi ɖé wà wɛ gbɔn fí bǐ. (Mat. 24:7, 11, 12, 14; Luk. 21:11) Akpàkpà ɖò mǐ sɔ́ wɛ bonu mǐ na mɔ nǔ e Aklunɔ sín wiwa ɔ na hɛn wá nú mǐ lɛ é kpo lee linlin Jehovah tɔn na jɛnu gbɔn é kpo.​—Mak. 13:26, 27.

GANMƐ Ɔ ÐÒ VIVƆ WƐ

4. (a) Etɛwu mǐ ka sixu ɖi nǔ ɖɔ Jezu tuùn hwenu e Haamagedɔni na wá dó é dìn? (b) Mǐ tuùn hwenu e ya ɖaxó ɔ na bɛ́ dó é ǎ có, ganjɛwu tɛ mǐ ka ɖó?

4 Mǐ tuùn ɖɔ kpléɖókpɔ́ ɖaxó sín akpáxwé ɖokpo ɖokpo ɖó gan e mɛ é nɔ bɛ́ dó pɛ́pɛ́ é. É ɖò mɔ̌ có, enyi mǐ na bo tlɛ tɛnkpɔn gbɔn ɖebǔ ɔ, mǐ sixu tuùn xwè e xwè ya ɖaxó ɔ na bɛ́ é, kaka bo na wá ɖɔ azǎn ɔ kpo gan ɔ mɛ kpo ǎ. Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é ɖɔ: “Mɛɖé tuùn azǎn ɔ ǎ; mɛɖé ka tuùn gan ɔ mɛ ǎ; wɛnsagun Mawu tɔn lɛ tuùn ǎ; nyɛ Mawu ví ɔ ɖesu tuùn ǎ; Tɔ́ ɔ ɖokponɔ géé wɛ tuùn.” (Mat. 24:36) Amɔ̌, è ko na acɛ Klisu ɖò jixwé b’ɛ na fun ahwan xá gbɛ̀ Satáan tɔn. (Nǔɖe. 19:11-16) Enɛ wu ɔ, é sɔgbe ɖɔ mǐ ni ɖɔ ɖɔ Jezu tuùn hwenu e Haamagedɔni na wá dó é dìn. Mǐdɛɛ lɛ ka tuùn ǎ. É ɖò dandan ɖɔ mǐ ni nɔ acéjí kaka jɛ hwenu e ya ɖaxó ɔ na bɛ́ é. Amɔ̌, Jehovah xò nǔ kpɔ́n gbeɖé dó gbè e gbè nǔ enɛ lɛ na jɛ dó é wu ǎ. É ko tuùn hwenu e gbɛ̀ ɔ na vɔ dó pɛ́ɛ́ é. É ɖò hwenu e kpò bɔ ya ɖaxó ɔ na bɛ́ é sín ganmɛ xà wɛ, bɔ é ka “na jɛ jɛn wɛ”! (Xà Xabakuku 2:1-3.) Etɛwu mǐ ka ganjɛ enɛ wu?

5. Nǎ kpɔ́ndéwú e xlɛ́ ɖɔ xóɖɔɖ’ayǐ Jehovah tɔn lɛ bǐ wɛ nɔ jɛnu dó hwetɔnnu é ɖokpo.

5 Xóɖɔɖ’ayǐ Jehovah tɔn lɛ bǐ wɛ ko nɔ jɛnu dó hwetɔnnu! Kpɔ́n lee é nɔ ganmɛ jí gbɔn hwenu e é hwlɛn Izlayɛli-ví lɛ sín Ejipu é. Mɔyizi ɖɔ dó azǎn 14gɔ́ Nisáan 1513 J.H.M. wu bo ɖɔ: “Ðò xwè afɔwe gban (430) enɛ lɛ sín vivɔnu e nyí Dindinwayi Mawu Mavɔmavɔ tɔn sín azǎn ɔ, togun Mawu Mavɔmavɔ tɔn ɔ bǐ tɔ́n sín Ejipu.” (Tín. 12:40-42) “Xwè afɔwe gban (430)” enɛ lɛ bɛ́ hwenu e akɔ e Jehovah jɛ xá Ablaxamu é jɛ azɔ̌ wà jí ɖò 1943 J.H.M. é. (Ga. 3:17, 18) Hweɖenu ɖò nukɔnmɛ ɔ, Jehovah ɖɔ nú Ablaxamu ɖɔ: “Tuùn ɖɔ vǐ towe lɛ na wá nyí jonɔ ɖò mɛ ɖevo tò mɛ. Ye na nɔ mɛ kannu ɖò finɛ bɔ è na dó tagba nú ye xɔ xwè afɔwe (400).” (Bǐb. 15:13; Mɛ. 7:6) É ɖò wɛn ɖɔ “xwè  afɔwe (400)” enɛ lɛ bɛ́ ɖò 1913 J.H.M. hwenu e Isimayɛli cá Izaki ko ɖò anɔ̌ɖiɖe tɔn hwenu é, bo wá vivɔnu hwenu e Izlayɛli-ví lɛ tɔ́n sín Ejipu ɖò 1513 J.H.M é. (Bǐb. 21:8-10; Ga. 4:22-29) Nugbǒ ɔ, xwè afɔwe jɛ nukɔn wɛ Jehovah ko ɖɔ azǎn e jí é na hwlɛn togun tɔn é!

6. Etɛwu mǐ ka sixu ɖeji ɖɔ Jehovah na hwlɛn togun tɔn?

6 Jozuwée ɖò mɛ e è hwlɛn sín Ejipu lɛ é mɛ, é flín Izlayɛli-ví lɛ bǐ ɖɔ: “Mi ni ka tuùn kpo ayi mitɔn bǐ kpo, kpodo lindɔ̌n mitɔn bǐ kpo ɖɔ Mawu Mavɔmavɔ, Mawu mitɔn kún gɔn akpá e é dó nú mi lɛ ɖebǔ ɖè ó; bǐ wɛ é ɖè kaka yí fó.” (Joz. 23:2, 14) Mǐ hɛn ɔ, mǐ na kudeji ɖɔ akpá e Jehovah dó ɖɔ emi na hwlɛn mǐ lɔ ɖò ya ɖaxó ɔ hwenu é kún na gblá ó. É ɖò mɔ̌ có, enyi mǐ jló na gán ɖò gbɛ̀ elɔ sín vivɔ hwenu ɔ, mǐ ɖó na nɔ acéjí.

ACÉJÍNINƆ ÐÒ TAJI COBƆ È NA GÁN

7, 8. (a) Azɔ̌ tɛ mɛcɔtɔ́ ɖé ka nɔ wà ɖò hwexónu? Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ? (b) Enyi mɛcɔtɔ́ lɛ d’amlɔ ɖò azɔ̌ yetɔn kɔn ɔ, nǎ nǔ e sixu jɛ é sín kpɔ́ndéwú ɖokpo.

7 Nǔ e jɛ hwexónu lɛ é sixu kplɔ́n nùɖé mǐ dó nǔ e wu acéjíninɔ ɖò taji é wu. Ðò hwexónu ɔ, toxo ɖaxó gègě wɛ ahoho lɛ nɔ lɛlɛ̌ dó, ɖi Jeluzalɛmu. Ahoho lɛ nɔ cyɔn alɔ toxo ɔ jí ɖò ahwantɔ́nmɛtɔ́ lɛ sí, bo nɔ lɛ́ yì jí tawun ɖò fí ɖé lɛ bɔ è nɔ cí bo nɔ mɔ nǔ jɛ zɔ. Zǎn kéze ɔ, mɛcɔtɔ́ lɛ nɔ ɖò ahoho lɛ kpo hɔntogbo lɛ kpo ta. Bɔ enyi awovinú ɖé ja ɔ, ye na gb’akpá nú toxo ɔ mɛ nu lɛ. (Eza. 62:6) Kú kpo gbɛ̀ kpo sín xó wɛ nyí wunzɛn e mɛcɔtɔ́ lɛ na nɔ ɖò tɛn yetɔn lɛ mɛ é kpo acéjí e ye na nɔ é kpo.​—Ezek. 33:6.

8 Hwenuxó-wlantɔ́ Jwifu Josèphe wlan ɖɔ ɖò xwè 70 J.H.M. ɔ, ahwangɔnu Hlɔma tɔn lɛ kpéwú bo yí Atɔxwɛ Antonia Tɔn e ɖò ahoho Jeluzalɛmu tɔn lɛ kpá é, ɖó mɛcɔtɔ́ e ɖò hɔntogbo ɔ ta lɛ é d’amlɔ wutu! Hlɔmanu lɛ hwlɛn dó sín finɛ bo yì dó tɛmpli ɔ zo; bɔ enɛ hɛn adǎngbomɛ ɖaxó hugǎn e Jeluzalɛmu kpo akɔta Jwifu lɛ tɔn kpo mɔ é wá nú ye.

9. Etɛ mɛ mɛ gègě ma ka mɔ nukún jɛ ɖò égbé ǎ?

9 Tò gègě wɛ ɖó “mɛcɔtɔ́” lɛ ɖò égbé, b’ɛ nɔ nyí sɔja e nɔ ɖò dogbó lɛ cɔ́ wɛ lɛ é kpo tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn e è nɔ cɔ́ mɛ na lɛ é kpo. Ye nɔ ɖò nǔ e sixu byɔ tò yetɔn mɛ lɛ é kpo kɛntɔ́ e sixu nyí awovinú nú tò ɔ ɖò ayijayǐ linu lɛ é kpo cɔ́ wɛ. É ɖò mɔ̌ có, awovinú e na gosin acɛkpikpa gbɛtɔ́ lɛ tɔn alǒ gbɛtɔ́ lɛ ɖesu gɔ́n é kɛɖɛ jɛn “mɛcɔtɔ́” mɔhun lɛ sixu mɔ. Ye mɔ dò nú Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín acɛkpikpa e ɖò Klisu sín alɔ mɛ é kpo hwɛ e é na ɖɔ xá akɔta lɛ bǐ ɖò malin-malin mɛ é kpo ǎ. (Eza. 9:5, 6; 56:10; Dan. 2:44) Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, enyi mǐ nɔ wunzɛn bo nɔ acéjí ɖò gbigbɔ lixo ɔ, mǐ na ɖò gbesisɔmɛ ɖò hweɖebǔnu e hwɛɖɔzán enɛ na wá é.​—Ðɛh. 130:6.

CƆ́ HWIÐÉE BONU AYI TOWE MA FƐ́ SÍN ACÉJÍNINƆ JÍ Ó

10, 11. (a) Etɛ wu mǐ ka ɖó na cɔ́ mǐɖée dó? Aniwu? (b) Etɛ ka ɖexlɛ́ we ɖɔ Awovi ko flú mɛ lɛ bɔ ye nɔ dovɛ̌ nú nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ?

10 Lin tamɛ kpɔ́n dó mɛcɔtɔ́ e nɔ wunzɛn zǎnmɛ kaka bɔ ayǐ ɖibla hɔn é ɖé wu. Nǔ wá cikɔ n’i tawun bɔ nukún tɔn lɛ ɖɔ emi na byɔ akpà mɛ jɛn wɛ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi mǐ ɖò sisɛkpɔ vivɔnu gbɛ̀ elɔ tɔn wɛ ɔ, é na ɖò wuvɛ̌ nú mǐ d’eji wɛ ɖɔ mǐ ni nɔ wunzɛn. Enyi mǐ ma ka nɔ acéjí ǎ ɔ, kpɔ́n lee é na nyla sɔ́ é! Mi nú mǐ ni gbéjé nǔ e sixu ɖè acéjíninɔ mǐtɔn kpo wunzɛnninɔ mǐtɔn kpo kpò é atɔn kpɔ́n.

11 Awovi ɖò amlɔ ɖó nú mɛ lɛ wɛ ɖò gbigbɔ lixo. Kú Jezu tɔn kpò zaan é ɔ, é  gb’akpá nú ahwanvu tɔn lɛ azɔn atɔn dó “axɔsu gbɛ̀ elɔ tɔn” wu. (Jaan 12:31; 14:30; 16:11) Jezu tuùn ɖɔ Awovi na dɔn ayi mɛ lɛ tɔn dó ablu mɛ, bonu ye ni ma mɔ ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ Mawu tɔn e kúnkplá sɔgudo lɛ é ɖò na jɛnu wɛ ɖò malin-malin mɛ ó. (Sof. 1:14) Satáan nɔ zán kplékplé sinsɛn nùvú gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ tɔn dó tɔ́n nukún nú ayi mɛ lɛ tɔn. Etɛ wu a ka nɔ ɖ’ayi hwenu e a ɖò xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛ ɖevo lɛ wɛ é? Awovi ko “va nukún ayixa” nùmaɖitɔ́ lɛ tɔn dó vivɔnu gbɛ̀ elɔ tɔn kpo acɛ e kpa wɛ Klisu ɖè dìn nú Axɔsuɖuto Mawu Tɔn é kpo wu à cé? (2 Kɔ. 4:3-6) Azɔn nabi a ka ko sè bɔ mɛ lɛ ɖɔ ɖɔ emi kún ba na sè wɛn ɔ ó? Enyi mǐ tɛnkpɔn bo na ɖɔ fí e gbɛ̀ elɔ xwè é nú ye ɔ, ye mɛ gègě nɔ keya na ǎ.

12. Etɛwu mǐ ma ka ɖó na lɔn bonu Awovi na flú mǐ ǎ?

12 Ma lɔn bonu yamakenunǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn túntún awakanmɛ nú we alǒ zɔ́n bɔ a gɔn acéjí nɔ ó. A ko tuùn nǔ gègě. Pɔlu wlan sɛ́dó nùɖitɔ́ hàtɔ́ tɔn lɛ ɖɔ: “Miɖesunɔ ɔ, mi tuùn ganji ɖɔ Aklunɔzán ɔ na wá,” bo ɖɔ gɔ́ na ɖɔ, “lee ajotɔ́ nɔ fyan mɛ zǎnmɛ é ɖɔhun.” (Xà 1 Tɛsalonikinu lɛ 5:1-6.) Jezu gb’akpá nú mǐ ɖɔ: “Mi bo nɔ acéjí, ɖó gan e mɛ mi ma na ɖó ayi tɔn dó ǎ ɔ wɛ nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ na wá.” (Luk. 12:39, 40) Ðò malin-malin mɛ ɔ, Satáan na flú mɛ lɛ bɔ ye na yí gbè nú linlin agɔ e ɖɔ ɖɔ “fífá tíìn, bɔ ayi j’ayǐ” é. É na flú ye bɔ ye na lin ɖɔ nǔ lɛ bǐ wɛ nyɔ́ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ. Mǐdɛɛ lɛ ka ló? Enyi mǐ nɔ “wunzɛn” bɔ “ayi mǐtɔn . . . ɖò te” ɔ, hwɛɖɔzán enɛ ɔ na “fyan [mǐ] ajotɔ́ ɖɔhun ǎ.” Nǔ e wu mǐ ɖó na nɔ xà Xó Mawu Tɔn ɔ ayihɔngbe ayihɔngbe lobo nɔ lin tamɛ dó nǔ e ɖɔ wɛ Jehovah ɖè nú mǐ lɛ é jí é nɛ.

13. Nɛ̌ gbigbɔ gbɛ̀ ɔ tɔn ka ɖò nǔ wà dó gbɛtɔ́ lɛ wu wɛ gbɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu nɔ zɔ nú gbigbɔ nyanya enɛ gbɔn?

13 Gbigbɔ gbɛ̀ ɔ tɔn ɖò mɛ lɛ xwè dó amlɔ mɛ wɛ ɖò gbigbɔ lixo. Nǔ e mɛ gègě nɔ wà ayihɔngbe ayihɔngbe é hɛn hǔn nú ye sɔmɔ̌ bɔ ye sɔ́ tuùn ɖɔ emi ɖó “hudo nǔ gbigbɔ tɔn lɛ tɔn” ǎ. (Mat. 5:3, NWT) Ye nɔ dó ta nǔ agbaza tɔn e nɔ dɔn mɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ bo nɔ fɔ́n “gbɛtɔ́ sín jlǒ lɛ, nukún ɖò mɛ gban mɛ” dó lanmɛ nú mɛ lɛ é  mɛ. (1 Jaan 2:16) Gɔ́ na ɔ, ayiɖeɖayi égbé tɔn lɛ ko sɔ́ ‘wǎn yí nú gbɛɖuɖu’ dó hɛn mɛ lɛ blí, b’ɛ nɔ fɔ́n bo nɔ ɖò syɛnsyɛn d’eji wɛ xwewu xwewu. (2 Tim. 3:4) Nǔ e wu Pɔlu ɖɔ nú Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni “ma sɔ́ nɔ bló tuto ɖ’ayǐ nú jlǒ agbaza tɔn lɛ ɖě ó” é nɛ.​—Hlɔ. 13:11-14, NWT.

14. Akpágbánúmɛ tɛ mǐ ka mɔ ɖò Luki 21:34, 35 mɛ?

14 Mǐ yí gbè nú gbigbɔ Mawu tɔn ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ bɔ Jehovah gbɔn gbla tɔn mɛ bo na mǐ mɔjɛmɛ dó nǔ ɖěɖee ɖò te kpɔ́n mǐ ɖò sɔgudo lɛ é wu. [1] (1 Kɔ. 2:12) É ɖò mɔ̌ có, mǐ mɔ ɖɔ nǔ kpɛɖé jɛn nɔ zɔ́n bɔ mɛɖé nɔ d’amlɔ ɖò gbigbɔ lixo; gbɛmɛ sín nǔ kpaà lɛ na wà mɔ̌ enyi mǐ lɔn bɔ ye yí tɛnmɛ ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn lɛ sí ɔ nɛ. (Xà Luki 21:34, 35.) Mɛ ɖevo lɛ sixu cá mǐ ko ɖó mǐ ɖò acéjí wutu, amɔ̌, mǐ ɖó na ɖó dó enɛ wu bo gɔn acéjí nɔ ǎ. (2 Pi. 3:3-7) É nyɔ́ wá ɔ, mǐ ɖó na nɔ nɔ kpɔ́ xá Klisanwun hàtɔ́ mǐtɔn lɛ hwɛhwɛ ɖò kplé agun tɔn mǐtɔn lɛ jí, fí e gbigbɔ Mawu tɔn ɖè é.

A ka ɖò nǔ e wu a kpé é bǐ wà wɛ bo na dó sixu nɔ wunzɛn ɖò gbigbɔ lixo ǎ? (Kpɔ́n akpáxwé 11-16)

15. Etɛ ka gbò Piyɛ́ɛ, Jaki kpo Jaan kpo? Nɛ̌ nǔ enɛ ka sixu xá mǐ lɔ gbɔn?

15 Hwɛhuhu gbaza mǐtɔn sixu vɔ́da nú kú e mǐ kudeji bo na nɔ wunzɛn é. Jezu tuùn ɖɔ gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ nɔ jɛ gǎnmaɖó agbaza tɔn yetɔn lɛ sín mɔ mɛ. Kpɔ́n nǔ e jɛ ɖò zǎn e jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn é mɛ é. Bo na dó sixu kpó ɖò gbeji ɔ, é byɔ ɖɔ é ni ba hlɔnhlɔn ɖò Tɔ́ tɔn jixwé tɔn ɔ gɔ́n. Jezu byɔ Piyɛ́ɛ, Jaki kpo Jaan kpo ɖɔ ye ni “nɔ wunzɛn” hwenu e emi na ɖò ɖɛ xò wɛ é. Amɔ̌, ye mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ nǔ e ja jijɛ gbé é kún nyí ayihundanú ó ǎ. Ye nɔ wunzɛn lee Gǎn yetɔn zɔ́n ye gbɔn é ǎ, bo jó yeɖee dó nú nǔ e byɔ ye wɛ agbaza yetɔn ɖè é lobo bɛ́ amlɔ. Nǔ ka cikɔ nú Jezu có, éyɛ nɔ wunzɛn céɖécéɖé bo xoɖɛ vívɛ́ sɛ́dó Tɔ́ tɔn. Nǔ e xɔ́ntɔn tɔn lɛ ɖó na ko ɖò biblo wɛ é nɛ.​—Mak. 14:32-41.

16. Sɔgbe kpo Luki 21:36 kpo ɔ, nɛ̌ Jezu ka kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni “nɔ wunzɛn” gbɔn?

16 È ni “nɔ wunzɛn” ɖò gbigbɔ lixo nyí linlin ɖagbe lɛ ɖiɖó xó kpowun ǎ. Azǎn yɔywɛ ɖé jɛ nukɔn nú nǔ enɛ e jɛ ɖò jikpá Jɛtisemaníi tɔn mɛ é ɔ, Jezu ɖɔ nú ahwanvu ɖokpo enɛ lɛ ɖɔ ye ni ɖò ɖɛ xò sɛ́dó Jehovah wɛ. (Xà Luki 21:36.) Enɛ wu ɔ, bo na dó nɔ acéjí ɖò gbigbɔ lixo ɔ, mǐ lɔ ɖó na nɔ wunzɛn gbɔn ɖɛxixo gblamɛ.​—1 Pi. 4:7.

NƆ ACÉJÍ HÚ Ð’AYǏ TƆN

17. Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bo na ɖò gbesisɔmɛ nú nǔ e ja ɖò malin-malin mɛ é?

17 Ðó Jezu ɖɔ ɖɔ vivɔnu ɔ na wá ɖò “hwenu e [mǐ] ma na ɖó nukún [emi] dó ǎ é” wutu ɔ, hwenu e è na sà amlɔgɔ ɖò gbigbɔ lixo é ɖíe ǎ, táan ɔ ka lɛ́ ɖíe bonu mǐ na nya nùvlɛnǔ gɔ́ nú gblǒ e Satáan kpo gbɛ̀ tɔn kpo nɔ xwlé mɛ bɔ agbaza mǐtɔn nɔ jló tawun lɛ é gbé ǎ. (Mat. 24:44) Mawu kpo Klisu kpo ɖɔ nǔ e ye sɔ́ ɖó te nú mǐ ɖò malin-malin mɛ lɛ é kpo lee mǐ sixu nɔ acéjí gbɔn é kpo nú mǐ ɖò Biblu mɛ. Mǐ ɖó na kpé nukún ganjininɔ mǐtɔn ɖò gbigbɔ lixo, kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é, kpo nǔ e ɖò taji nú Axɔsuɖuto ɔ lɛ é kpo wu. Mǐ ɖó na mɔ nukúnnú jɛ hwenu e mǐ ɖè é kpo nǔ e ɖò jijɛ wɛ lɛ é kpo wu bo na dó sixu ɖò gbesisɔmɛ nú nǔ e ja é. (Nǔɖe. 22:20) Gbɛ̀ mǐtɔn wɛ ɖò atɛ jí!

^ [1] (akpáxwé 14gɔ́ ɔ) Kpɔ́n wemata 21 wema Le Royaume de Dieu en action! (Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Ðò Acɛ Kpa Wɛ!) tɔn.