Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ba Axɔsuɖuto ɔ, Ni Ma Nyí Nǔ lɛ Ó

Ba Axɔsuɖuto ɔ, Ni Ma Nyí Nǔ lɛ Ó

“Mi nú axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ni mya nukún nú mi; enɛ ɔ, Mawu na na nǔ enɛ lɛ bǐ mi d’eji.”​—LUK. 12:31.

HAN LƐ: 40, 98

1. Vogbingbɔn tɛ ka ɖò nǔ e sín hudo mǐ ɖó é kpo nǔ e jló mǐ é kpo tɛntin?

È NƆ ɖɔ ɖɔ nǔ kpɛɖé sín hudo wɛ gbɛtɔ́ nɔ ɖó, nǔ e ka nɔ jló gbɛtɔ́ é ɖó dogbó ǎ. É cí ɖɔ mɛ gègě kún tuùn vogbingbɔn e ɖò hudo agbaza tɔn lɛ kpo jlǒ agbaza tɔn lɛ kpo tɛntin é ó ɖɔhun. Vogbingbɔn tɛ ka ɖò ye mɛ? “Hudo” ɔ, nǔ e a ɖó na ɖó é wɛ, ɖó é kàn gbɛ̀ towe. Nùɖuɖu, nǔzinzan, kpo xɔ kpo nyí dandannú e sɔgbe lɛ é. “Jlǒ” ɔ, nǔ e a ba bo na ɖó é wɛ, b’ɛ ka ɖò dandan cobɔ a na nɔ gbɛ̀ ǎ.

2. Ðɔ nǔ e nɔ jló gbɛtɔ́ lɛ é ɖé lɛ.

2 Nǔ e nɔ jló gbɛtɔ́ lɛ é sixu gbɔn vo tawun dó yeɖée lɛ tɔn, ɖó fí e ye nɔ nɔ é wu. Ðò tò e ɖò yeɖée nyí wɛ lɛ é mɛ ɔ, mɛ gègě sixu jló kpowun bo na mɔ akwɛ bo xɔ alokan, zokɛkɛ, alǒ ayikúngban klewun ɖé. Ðò tò e ko nyí yeɖée lɛ é mɛ ɔ, nǔ e nɔ mya nukún é sixu nyí avɔgbá kpinkpɛn ɖé, xwé ɖaxó ɖé, alǒ mɔ̌to axivɛ́nú ɖé. Awovinú ɖé ka ɖò ninɔmɛ enɛ lɛ bǐ mɛ, é wɛ nyí ɖɔ, è sixu jɛ fɛ́ca nukúnkɛ́ndídó tɔn mɛ, bo na nɔ ɖò nǔ gègě ba d’eji wɛ kpowun, enyi mǐ ɖó hudo yetɔn kpo mǐ gbɔ kpo alǒ mǐ ɖó akwɛ yetɔn kpo mǐ gbɔ kpo ɔ nɛ.

 CƆ́ HWIÐÉE DÓ FƐ́CA NUKÚNKƐ́NDÍDÓ TƆN WU

3. Etɛ ka nɔ nyí nukúnkɛ́ndídó?

3 Etɛ ka nɔ nyí nukúnkɛ́ndídó? Agbaza sín nǔ lɛ gbé nyinya bo jó dɔkun gbigbɔ tɔn lɛ dó wɛ. Nukúnkɛ́ndídó nɔ jinjɔn nùjlomɛ lɛ, nǔ e nɔ mya nukún nú mɛ lɛ é, kpo nǔ e jí ayi mɛtɔn nɔ ɖè ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é kpo jí. É nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ba na ɖó nǔɖokan gègě. Mɛ e nyí nukúnkɛ́nnɔ é ɖé sixu nɔ ma ɖó akwɛ sukpɔ́ alǒ wà akwɛnú. Wamamɔnɔ lɛ lɔ tlɛ sixu jɛ fɛ́ca nukúnkɛ́ndídó tɔn mɛ bo dovɛ̌ nú Axɔsuɖuto ɔ biba jɛ nukɔn.​—Ebl. 13:5.

4. Nɛ̌ Satáan ka nɔ zán “jlǒ nukún tɔn lɛ” gbɔn?

4 Satáan nɔ zán tito ajɔ̌wiwa tɔn gbɛ̀ ɔ tɔn, bo na dó dɔn mǐ bɔ mǐ na ɖi ɖɔ agbaza sín nǔ gègě ɖiɖó zɛ ee sín hudo mǐ ɖó dóó é wu ɖò dandan cobɔ mǐ na ɖu gbɛ̀ vivǐ. Mɛ dindɔn dó “jlǒ nukún tɔn lɛ” mɛ bí alɔ n’i tawun. (1 Jaan 2:15-17, NWT; Bǐb. 3:6; Nùx. 27:20) Nǔ agbaza tɔn tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ wɛ gbɛ̀ ɔ nɔ xwlé mɛ, bɛ́sín ɖagbeɖagbe lɛ jí kaka jɛ ee ma nyí nùɖewánu ǎ lɛ é jí, bɔ ɖé lɛ nɔ dɔn mɛ tawun. É ka ko jɛ bɔ a xɔ nùɖé, ɖó a ɖó hudo tɔn wutu ǎ, loɔ, ɖó nukún towe mɔ ɖò ajɔ̌jlajla ɖé mɛ alǒ ɖò agban ɖé jí wutu kpɔ́n à? A wá mɔ ɖò nukɔnmɛ ɖɔ a hɛn ɔ a na kpó ɖò gbɛ̀ nǔ enɛ mɛvo wɛ à? Nǔ mɔhun e ma ɖò dandan ǎ lɛ é nɔ wlú gbɛzán mǐtɔn bo nɔ lɛ́ hwín mǐ ɖó dò kpowun wɛ. Ye sixu nyí fɛ́ca nú mǐ bo ɖè ayi mǐtɔn sín aca e mǐ ɖó ɖò gbigbɔ lixo bo nɔ kplɔ́n Biblu, sɔnǔ nú kplé lɛ bo yì ye, lobo nɔ lɛ́ ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ hwɛhwɛ é jí. Flín ɖɔ mɛsɛ́dó Jaan gb’akpá nú mǐ ɖɔ: “Gbɛ̀ elɔ ɔ, wiwayi wɛ é ɖè, bɔ mɛ e nɔ bló jlǒ gbɛ̀ elɔ tɔn lɛ lɔ ɖò wiwayi wɛ.”

5. Etɛ ka sixu jɛ dó mɛ ɖěɖee nɔ zán hlɔnhlɔn yetɔn bǐ dó ɖò agbaza sín nǔ lɛ xokplé na wɛ é jí?

5 Satáan jló ɖɔ mǐ ni nyí kannumɔ nú Dɔkun, bo ma nyí nú Jehovah ó. (Mat. 6:24) Mɛ ɖěɖee nɔ zán hlɔnhlɔn yetɔn bǐ dó ɖò agbaza sín nǔ lɛ xokplé na wɛ é sín gbɛ̀ sɔ́ nɔ wá nyí nùjɔnǔ ɖé ǎ, ɖó é nɔ byɔ jlǒ cejɛnnabi tɔn, bɔ ye sɔ́ nɔ nyí nǔtí ɖò gbigbɔ lixo ǎ bo nɔ kpó nú aluwɛ kpo akpɔ̀ kpo kɛɖɛ. (1 Tim. 6:9, 10; Nǔɖe. 3:17) É cí lee Jezu tinmɛ gbɔn ɖò lǒ e é dó dó nǔkúndótɔ́ ɖé wu é mɛ é ɖɔhun. Enyi wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn jɛ ‘wundonu ɔ, nukúnkɛ́n alɔkpa alɔkpa lɛ nɔ vunbla, bo nɔ hu xó ɔ dó ayi mɛ e sè lɛ é tɔn mɛ, bɔ é nɔ gɔn sínsɛ́n.’​—Mak. 4:14, 18, 19.

6. Etɛ kpɔ́ndéwú Baluki tɔn ka kplɔ́n mǐ?

6 Lin tamɛ kpɔ́n dó wěgbojinɔtɔ́ Jelemíi tɔn Baluki jí. Hwenu e kún súsú dó nú Jeluzalɛmu sín nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ ɖò na jɛ wɛ é ɔ, Baluki jɛ “nukúnkɛ́n” dó jí [alǒ, “ɖò nǔ ɖaxó lɛ ba wɛ,” NWT], nǔ enɛ lɛ ka nɔ nɔ ayǐ sɔyi ǎ. É ɖò mɔ̌ có, nǔ ɖokpo e é ɖó na ɖó nukún é wɛ nyí nǔ e sín akpá Jehovah dó n’i é: “Un na hwlɛn gbɛ̀ towe gán ɖò awě enɛ lɛ bǐ mɛ.” (Jel. 45:1-5) É ɖò wɛn ɖɔ Mawu kún na cyɔn alɔ nǔɖokan mɛɖebǔ tɔn jí ɖò toxo enɛ e na sú kún dó na wɛ è ɖè é mɛ ó. (Jel. 20:5) Ðó mǐ ko sɛkpɔ vivɔnu gbɛ̀ elɔ tɔn wutu ɔ, dìn wɛ mǐ na ɖò agbaza sín nǔ xokplé wɛ kpowun ǎ. Mǐ ɖó na ɖó nukún ɖɔ nǔɖokan mǐtɔn lɛ na xò ya ɖaxó ɔ zlɛ kpo mǐ kpo ǎ, enyi ye na bo vɛ́ nú mǐ alǒ xɔ akwɛ nú mǐ gbɔn ɖebǔ ɔ nɛ.​—Nùx. 11:4; Mat. 24:21, 22; Luk. 12:15.

7. Etɛ mǐ ka na ba dò na dìn? Etɛwu?

7 Jezu ɖè wě ɖagbe bǐ ɔ xá mǐ dó lee mǐ sixu kpé nukún dó dandannú gbɛmɛ tɔn mǐtɔn lɛ wu, bɔ ayi mǐtɔn ma ka na wá fɛ́ bɔ mǐ na jɛ nukúnkɛ́n dó jí, alǒ ɖó adohu adohu e ma ɖò dandan ǎ lɛ é nú mǐɖée ǎ gbɔn é wu. Xóɖiɖɔ e é xwlé mɛ ɖò só jí é mɛ wɛ wěɖexámɛ enɛ ɖè. (Mat. 6:19-21)  Mi nú mǐ ni xà akpáxwé e ɖò Matie 6:25-34 mɛ é bo lɛ́ gbéjé kpɔ́n. Mɔ̌ biblo na zɔ́n bɔ mǐ na kudeji ɖɔ ‘Axɔsuɖuto ɔ wɛ ɖó na mya nukún nú mǐ,’ enyi nǔ lɛ ǎ.​—Luk. 12:31.

JEHOVAH NƆ KPÉ NUKÚN DÓ HUDO AGBAZA TƆN MǏTƆN LƐ WU

8, 9. (a) Etɛwu ado ma ka ɖó na hu mǐ dín dó nǔ e sín hudo mǐ ɖó lɛ é wu ǎ? (b) Etɛ Jezu ka tuùn dó gbɛtɔ́ lɛ kpo hudo yetɔn lɛ kpo wu?

8 Matie 6:25. Jezu ɖɔ nú tóɖóétɔ́ lɛ ɖɔ “ado ni ma hu [ye] dó nǔ e [ye] na ɖu” é wu ó. Ado nɔ hu ye dó nǔ e ma ɖó na hu ado nú ye ǎ é wu. Jezu ɖɔ ye ni ɖó mɔ̌ wiwa te, bɔ hwɛ tɔn ka jɔ. Adohuhu dó nǔ e tlɛ sɔgbe é jí sixu gbà ayi dó nú mɛ bɔ ayi mɛtɔn sixu fɛ́ sín nǔ taji gbɛmɛ tɔn e gbigbɔ sín nǔ lɛ nyí é jí. Ahwanvu Jezu tɔn lɛ sín nǔ ɖu ayi mɛ n’i sɔmɔ̌ bɔ é gb’akpá nú ye azɔn ɛnɛ dó awovinú e jujɔ enɛ ɔ nyí é wu ɖò xóɖiɖɔ tɔn mɛ.​—Mat. 6:27, 28, 31, 34.

9 Etɛwu Jezu ka ɖɔ nú mǐ ɖɔ ado ni ma hu mǐ dó nǔ e mǐ na ɖu é, nǔ e mǐ na nu é, alǒ nǔ e mǐ na dó é wu ó? Dandannú gbɛmɛ tɔn ɖé lɛ wɛ nǔ mɔhun lɛ nyí à cé? É wɛ ye nyí nugbǒ! Enyi ɖěwagbɛn bo mɔ nǔ enɛ lɛ glo ɔ, ado na hu mǐ à cé? Ganji, bɔ Jezu ka tuùn mɔ̌. É mɔ nǔ jɛ hudo gbɛtɔ́ lɛ tɔn gbè ɖokpo ɖokpo tɔn wu ganji. Hú mɔ̌ ɔ, é tuùn ninɔmɛ e mɛ ahwanvu tɔn lɛ na wá nɔ ɖò “azǎn gudogudo tɔn” e na “vɛwǔ” ɖò xwè kanweko mɔkpan gudo lɛ é mɛ é. (2 Tim. 3:1) Azɔ̌mamɔ, axivívɛ́ nǔ lɛ tɔn, nùɖuɖuhwedomɛ kpo hɛ̌n klókló e mɛ mɛɖé lɛ ɖè é kpo ɖò ninɔmɛ enɛ lɛ mɛ. É ɖò mɔ̌ có, Jezu lɛ́vɔ ɖ’ayi wu ɖɔ ‘gbɛ̀ xɔ akwɛ hú nùɖuɖu bɔ agbaza xɔ akwɛ hú nǔzinzan.’

10. Hwenu e Jezu kplɔ́n lee ahwanvu tɔn lɛ ɖó na xoɖɛ gbɔn é ye é ɔ, etɛ ka ɖó na ɖò taji hugǎn ɖò gbɛzán yetɔn mɛ bɔ é ɖɔ?

10 Hwenu e Jezu bɛ́ xóɖiɖɔ tɔn é ɔ, é kplɔ́n tóɖóétɔ́ lɛ ɖɔ ye ni nɔ savo nú Tɔ́ yetɔn jixwé tɔn ɔ bo byɔ hudo agbaza tɔn yetɔn lɛ, bo ɖɔ ɖɔ ye sixu xoɖɛ ɖɔ: “Nǎ nùɖuɖu égbé tɔn mǐ.” (Mat. 6:11) Alǒ lee é wá ɖɔ gbɔn ɖò ninɔmɛ ɖevo mɛ é ɔ: “Nɔ na nùɖuɖu e mǐ na ɖu é mǐ ayihɔngbe ayihɔngbe.” (Luk.11:3) Amɔ̌, ɖiɖɔ wɛ wěɖexámɛ enɛ ɔ ɖè ɖɔ nǔɖokan mǐtɔn lɛ ni nɔ ɖò hǔn mɛ nú mǐ ǎ. Ðò ɖɛxixo sín kpɔ́ndéwú ɖokpo enɛ ɔ mɛ ɔ, Jezu ɖɔ ɖɔ ɖɛxixo bonu Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ni wá wɛ ɖó na nɔ tɛn nukɔn nukɔntɔn ɔ mɛ. (Mat. 6:10; Luk. 11:2) Bo na dó bló bonu ayi tóɖóétɔ́ lɛ tɔn na j’ayǐ ɔ, Jezu wá tɛɖɛ̌ lee Jehovah nyí Nùnamɛtɔ́ e ma kpé wè ǎ gbɔn é jí.

11, 12. Etɛ lee Jehovah nɔ kpé nukún dó xɛ lɛ wu gbɔn é ka kplɔ́n mǐ? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

11 Matie 6:26. Mǐ ɖó na “kpɔ́n xɛ lɛ” ganji. Kanlin enɛ lɛ hwe có, ye ka nɔ ɖu atín sínsɛ́n, atínkwín, nùvínúví, wě, alǒ wànvú gègě. Kpo zin e ye nɔ ɖó é kpo ɔ, ye ɖu nǔ hú gbɛtɔ́ lɛ. É ɖò mɔ̌ có, ye ka nɔ lɛ̀ gle ǎ, ye ka nɔ lɛ́ dó nǔkún ǎ. Jehovah nɔ na nǔ e sín hudo ye ɖó é bǐ ye. (Ðɛh. 147:9) Enyi é nɔ kɛ bɛ̌ yetɔn bo nɔ sɔ́ nùɖuɖu ɔ d’emɛ wɛ ǎ! Ye ɖó na yì, bo ba nùɖuɖu ɔ, loɔ, ye ka nɔ mɔ kpɔ́ gégé.

12 Ðò nukún Jezu tɔn mɛ ɔ, Tɔ́ tɔn jixwé tɔn ɔ na nɔ na nùɖuɖu xɛ lɛ bo na gɔn nukún kpé dó hudo taji gbɛtɔ́ lɛ tɔn mɔhun wu gbeɖé ǎ. [1] (1 Pi. 5:6, 7) É na sɔ́ nùɖuɖu ɔ dó nu mǐtɔn lɛ mɛ ǎ, amɔ̌, é hɛn ɔ é na kɔn nyɔna dó gǎn e mǐ nɔ dó bá mɔ nùɖuɖu e sín hudo mǐ ɖó é, alǒ bá mɔ akwɛ dó xɔ nǔ e mǐ na ɖu ayihɔngbe ayihɔngbe lɛ é jí. Enyi é na glo mǐ jɛn wɛ ɔ, é sixu sísɛ́ mɛ ɖevo lɛ bɔ ye na má nǔ e ye ɖó é xá mǐ. Jezu ɖɔ ɖɔ Jehovah nɔ gbá xɔ nú xɛ lɛ ǎ có, Jehovah na nǔwukpikpé kpo  azɔwanú e sín hudo ye na ɖó lɛ é kpo ye bɔ yeɖesunɔ nɔ bló adɔ̌ yetɔn lɛ. Jehovah sixu d’alɔ mǐ lɔ gbɔn mɔ̌, bɔ mǐ na mɔ xɔ e sɔgbe xá xwédo mǐtɔn lɛ é.

13. Etɛ ka ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ xɔ akwɛ hú xɛ lɛ?

13 Jezu kanbyɔ tóɖóétɔ́ lɛ ɖɔ: “Midɛɛ lɛ ɔ, mi ma ka xɔ akwɛ hú xɛ enɛ lɛ à cé?” É ɖò wɛn ɖɔ, Jezu flín ɖɔ malin-malin mɛ ɔ, emi na sɔ́ gbɛ̀ emitɔn jó dó gbɛtɔ́ lɛ tamɛ. (Sɔ́ jlɛ́ dó Luk. 12:6, 7 wu.) È sɔnǔ nú vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn Klisu tɔn dó nùɖíɖó ɖevo lɛ ɖebǔ tamɛ ǎ. Jezu kú dó xɛ lɛ tamɛ ǎ, loɔ, ta mǐdɛɛ lɛ tɔn mɛ wɛ é kú dó, bonu mǐ na dó sixu ɖu vivǐ gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn.​—Mat. 20:28.

14. Etɛ mɛ e nɔ ɖò nǔ linkpɔ́n wɛ é ɖé ma ka sixu wà gbeɖé ǎ?

14 Matie 6:27. Aniwu Jezu ka ɖɔ ɖɔ mɛ e ɖò nǔ linkpɔ́n wɛ é kún sixu dó azǎn tíwúntíwún ɖé vɔ́vɔ́ gbɛzán éɖesu tɔn jí ó? Ðó adohu adohu e ma ɖò dandan é jí ninɔ dó hudo mǐtɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn lɛ jí na d’alɔ mǐ bonu mǐ na dɔ́ji ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, adohu adohu ɖaxó jí ninɔ sixu yawu ɖó nǔ gbɛ̀ mǐtɔn nu.

15, 16. (a) Etɛ lee Jehovah nɔ kpé nukún dó folowa gbehan mɛ tɔn lɛ wu gbɔn é ka kplɔ́n mǐ? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.) (b) Nǔ tɛ lɛ mǐ ka ɖó na kanbyɔ mǐɖée? Etɛwu?

15 Matie 6:28-30. Mɛ̌ ma ka nɔ ba bo na sɔnǔ ganji, ɖò taji ɔ, hwenu e é ɖò Klisanwun sín azɔ̌ lɛ wà wɛ é, ɖi alɔɖiɖo ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ alǒ kplé lɛ kpo kpléɖókpɔ́ lɛ kpo yiyi ǎ? Nú é na bo tlɛ nyí mɔ̌ ɔ, mǐ ɖó na “ɖò tagba jɛ dó nǔ e [mǐ] na dó ɔ wu” alǒ ɖò adohu adohu jí d’ewu wɛ à? Jezu lɛ́vɔ dɔn ayi mǐtɔn wá alɔnuzɔ́ Jehovah  tɔn ɖevo jí. Ðò ninɔmɛ elɔ mɛ ɔ, lee “folowa” lɛ nɔ cí “ɖò gbehan lɛ mɛ é” sixu kplɔ́n nǔ gègě mǐ. É byɔ ɖɔ nùɖíɖó enɛ lɛ ni tɔ̀ avɔ alǒ lɔn avɔ yeɖesunɔ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, ye nɔ nyɔ́ kpɔ́n b’ɛ vɛ́ jlɛ́! “Axɔsu Salomɔ́ɔ ɖesu ɔ, lee é ɖó dɔkun sɔ ɔ nɛ, có é ma ka ɖó avɔ sɔ ɖokpo yetɔn nɛ!”

16 Ma nú nǔ e ɖɔ wɛ Jezu ɖè é yì tɛ we ó: “Enyi Mawu ka ba acɔ́ nú gbehan . . . sɔmɔ̌ ɔ, nɛ̌ wɛ é ma ka na na mi nǔ e mi na dó lɛ ǎ gbɔn, nùɖiɖi kpɛvínɔ emi?” É na na mǐ jɛn wɛ! Amɔ̌, nùɖiɖi hwedo ahwanvu Jezu tɔn lɛ kpɛɖé. (Mat. 8:26; 14:31; 16:8; 17:20) Ye ɖó hudo nùɖiɖi ɖaxó tɔn bo ɖó na lɛ́ ɖeji dó Jehovah wu. Mǐdɛɛ lɛ ka ló? Mǐ ka ɖi nǔ syɛnsyɛn ɖɔ Jehovah ɖó jlǒ bo lɛ́ kpéwú bo na na mǐ nǔ e sín hudo mǐ ɖó é à?

17. Etɛ ka sixu hɛn kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é gblé?

17 Matie 6:31, 32. Mǐ ɖó na nɔ wà nǔ “mɛ e ma ɖi nǔ nú Mawu” ɖɔ é nyí Tɔ́ wanyiyinɔ ɖé, bo nɔ kpé nukún dó mɛ ɖěɖee nɔ sɔ́ Axɔsuɖuto ɔ sín nǔ lɛ ɖó tɛn nukɔntɔn mɛ ɖò gbɛzán yetɔn mɛ lɛ é wu ǎ lɛ é ɖɔhun ǎ. Tintɛnkpɔn bo na ɖó nǔ ɖěɖee “mɛ e ma ɖi nǔ nú Mawu ǎ lɛ nɔ ɖò wezun dó wɛ” bá ɖó lɛ é na hɛn kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é gblé. É nyɔ́ wà ɔ, mǐ sixu ɖeji mlɛ́mlɛ́ ɖɔ enyi mǐ wà nǔ e mǐ ɖó na wà é, é wɛ nyí ɖɔ enyi mǐ sɔ́ gbigbɔ sín nǔ lɛ ɖó tɛn nukɔntɔn mɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ ɔ, Jehovah na tɛ nǔ e nyɔ́ é mǐ ǎ. “Mawu sinsɛn” mǐtɔn ɖó na sísɛ́ mǐ bɔ enyi mǐ vɛ́ ko “mɔ nǔ bo ɖu, bo mɔ avɔ bo dó ɔ,” é na kpé mǐ.​—1 Tim. 6:6-8.

 AXƆSUÐUTO MAWU TƆN KA ÐÒ TƐN NUKƆNTƆN MƐ ÐÒ GBƐZÁN TOWE MƐ À?

18. Etɛ Jehovah ka tuùn dó mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo wu? Etɛ é ka na wà nú mǐ?

18 Matie 6:33. Axɔsuɖuto ɔ ɖó na mya nukún nú ahwanvu Klisu tɔn lɛ jɛ nukɔn ɖò gbɛzán yetɔn mɛ. Enyi mǐ bló mɔ̌ ɔ, Mawu “na na nǔ enɛ lɛ bǐ mǐ” lee Jezu ɖɔ gbɔn é. Etɛwu é ka ɖɔ mɔ̌? É tinmɛ ɖò wemafɔ e jɛ nukɔn nú enɛ é mɛ ɖɔ: “Tɔ́ mitɔn e ɖò [jixwé] ɔ tuùn ɖɔ nǔ enɛ lɛ hudo mi,” nǔ lɛ wɛ nyí dandannú gbɛmɛ tɔn lɛ. É bɔwǔ nú Jehovah bɔ é hɛn ɔ, é na sɔnǔ nú nùɖuɖu, nǔzinzan, kpo xɔ kpo e sín hudo mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó é, cobɔ mǐɖesunɔ na wá ɖ’ayi wu. (Fili. 4:19) É tuùn nǔzinzan mǐtɔn e na cá alǒ vún malin-malin mɛ bɔ didó tɔn na gló mǐ é. É tuùn nùɖuɖu alɔkpa e sín hudo mǐ ɖó é kpo xɔ e na sɔgbe xá mǐ bo kpé xwédo mǐtɔn nu é kpo. Jehovah na bló bɔ nǔ e sín hudo mǐ ɖó dóó é na hán mǐ ǎ.

19. Etɛwu ado ma ka ɖó na nɔ hu mǐ dó nǔ e sixu jɛ sɔgudo é wu ǎ?

19 Matie 6:34. Ð’ayi wu ɖɔ Jezu lɛ́vɔ ɖɔ: “Ma lin sɔ e ja ɔ kpɔ́n ó.” É ba ɖɔ mǐ ni nɔ xò hudo kéze ɖokpo ɖokpo tɔn sín kàn, bo ɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ Jehovah na d’alɔ mǐ. Enyi mɛɖé nɔ ɖò adohu adohu jí zɛ xwé wu dó nǔ e sixu jɛ sɔgudo é wu ɔ, é sixu ba na ɖeji dó éɖée wu bo sɔ́ na ɖè dó Mawu wu ǎ, bɔ enɛ sixu hɛn kancica e ɖò é kpo Jehovah kpo tɛntin é gblé bǐ.​—Nùx. 3:5, 6; Fili. 4:6, 7.

BA AXƆSUÐUTO Ɔ JƐ NUKƆN, JEHOVAH NA GƆ́ NǓ E KPÒ LƐ É NÚ WE

A ka sixu hɛn gbɛzán towe bɔkun bo sɔ́ ayi ɖó Axɔsuɖuto ɔ jí hugǎn à? (Kpɔ́n akpáxwé 20gɔ́ ɔ)

20. (a) Etɛ mɔ̌ sín gbě a ka sixu nya ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ? (b) Etɛ a ka sixu wà bo na hɛn gbɛzán towe bɔkun?

20 Tagba jɛ dó wuvɔ́ wɛ é na nyí ɖɔ è ni sɔ́ nǔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ nyinya dó savɔ̌, bo na mɔ tɛn dó ɖó nǔ kàn. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, a ka sixu sɛ̀ tɛn yì agun e mɛ è ɖó hudo wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ɖè hugǎn é ɖé mɛ à? A ka kpéwú bá nyí gbexosin-alijitɔ́ à? Enyi a ko nyí gbexosin-alijitɔ́ wɛ ɔ, a ka sixu na nyikɔ bá yì Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ à? A ka sixu nɔ gosin xwé hwiɖesunɔ tɔn gbè bo na nɔ wá wà sinsɛnzɔ́ ɖò Betɛli alǒ azɔ̌xɔsa lilɛdogbeɖevomɛ tɔn ɖé nú hwenu klewun ɖé à? A ka sixu zé hwiɖée jó ɖò Azɔ̌xɔsa E Nɔ Bló Tuto Xɔgbigbá Tɔn Ðò Alaxɔ Mɛ É, bo na nɔ w’azɔ̌ nú hwenu klewun ɖé ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ gbigbá hwenu à? Lin tamɛ dó nǔ e a sixu wà bɔ gbɛzán towe na bɔkun, bonu a na dó sixu ɖ’alɔ ɖò azɔ̌ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ mɛ d’eji lɛ é jí. Xoɖɛ bo gbéjé gbàví “ Lee A Sixu Hɛn Gbɛzán Towe Bɔkun Gbɔn É” kpɔ́n, bo jɛ afɔ e a ɖó na ɖè lɛ é ɖè jí bá kpé nǔ e gbé nya wɛ a ɖè é wu.

21. Etɛ ka na d’alɔ we bɔ a na sɛkpɔ Jehovah?

21 Hwɛ Jezu tɔn jɔ bɔ é kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ ba Axɔsuɖuto ɔ, ni ma nɔ nyí nǔ lɛ ó. Mɔ̌ mɛ ɔ, ado na nɔ hu mǐ dó hudo agbaza tɔn mǐtɔn lɛ wu gbeɖé ǎ. Mǐ nɔ ɖeji dó Jehovah wu bo nɔ bló nǔ e nɔ jló mǐ é bǐ alǒ xɔ ɖebǔ e gbɛ̀ ɔ nɔ xwlé mɛ lɛ é, enyi mǐ na bo tlɛ ɖó akwɛ tɔn ɔ ǎ, b’ɛ nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ sɛkpɔ Jehovah. Gbɛzán mǐtɔn hinhɛn bɔkun dìn na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na “mɔ gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ yí” ɖò malin-malin mɛ.​—1 Tim. 6:19.

^ [1] (akpáxwé 12gɔ́ ɔ) Bo na dó mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu Jehovah sixu tin hweɖelɛnu, bɔ Klisanwun ɖé na ba nùɖuɖu e kpé é kpò é ɔ, kpɔ́n “Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É” ɖò Atɔxwɛ (Gungbe) Zǒsun 15, 2014 tɔn mɛ, wex. 22.