ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Juillet 2016

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò azǎn 29 Avivɔsun 2016 tɔn jɛ azǎn 25 Zǒsun 2016 é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo: Ðò Ghana

Ye mɛ e nɔ jló bo nɔ yì wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ sukpɔ́ ɖè é nɔ mɔ wuvɛ̌ gègě, bo ka nɔ lɛ́ mɔ lè gègě ɖ’emɛ.

Ba Axɔsuɖuto ɔ, Ni Ma Nyí Nǔ lɛ Ó

Jezu tinmɛ nǔ e wu mǐ ɖó na cɔ́ jlǒ agbaza tɔn mǐtɔn lɛ é.

Etɛwu Mǐ ka Ðó Na “Nɔ Acéjí”?

Enyi mǐ ma cɔ́ mǐɖée ǎ ɔ, nǔ nyanya atɔn ɖé lɛ tíìn bo sixu ɖè acéjíninɔ mǐtɔn kpò.

“Ma Ði Xɛsi Ó, Un Na Gɔ́ Alɔ nú We”

Jehovah ko xlɛ́ ɖɔ emi nyí xɔ́ntɔn gbejinɔtɔ́ ɖé ɖò adohu adohu kpo wuvɛ̌ kpo hwenu.

Fɛ́nú Mawu Tɔn Nɔ Sù Nukún Mǐtɔn Mɛ

Etɛ ka nyí xlɛ̌ ɖaxó hugǎn fɛ́nú Mawu tɔn tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ?

Jla Wɛnɖagbe Fɛ́nú Mawu Tɔn Tɔn

Nɛ̌ ‘Axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe’ ka tɛɖɛ̌ fɛ́nú Mawu tɔn jí gbɔn?

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Etɛ ka nyí tinmɛ kpò wè e è cá ɖě dó ɖě wu bɔ Ezekiyɛli wemata 37gɔ́ ɔ ɖɔ xó tɔn é tɔn?